EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R0523

Komission asetus (EY) N:o 523/2005, annettu 1 päivänä huhtikuuta 2005, lopullisen polkumyyntitullin käyttöönotosta muun muassa Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan polyeteenitereftalaatin tuonnissa annettuun neuvoston asetukseen (EY) N:o 1467/2004 liittyvän uutta viejää koskevan tarkastelun vireillepanosta, yhden kyseisen maan viejän harjoittamassa tuonnissa kannettavan tullin kumoamisesta ja tällaisen tuonnin kirjaamisvelvoitteesta

OJ L 84, 2.4.2005, p. 9–11 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 322M , 2.12.2008, p. 69–71 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 039 P. 101 - 103
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 039 P. 101 - 103
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 080 P. 274 - 276

No longer in force, Date of end of validity: 20/08/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/523/oj

2.4.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 84/9


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 523/2005,

annettu 1 päivänä huhtikuuta 2005,

lopullisen polkumyyntitullin käyttöönotosta muun muassa Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan polyeteenitereftalaatin tuonnissa annettuun neuvoston asetukseen (EY) N:o 1467/2004 liittyvän uutta viejää koskevan tarkastelun vireillepanosta, yhden kyseisen maan viejän harjoittamassa tuonnissa kannettavan tullin kumoamisesta ja tällaisen tuonnin kirjaamisvelvoitteesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon polkumyynnillä muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta 22 päivänä joulukuuta 1995 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 384/96 (1), jäljempänä ’perusasetus’, ja erityisesti sen 11 artiklan 4 kohdan,

on kuullut neuvoa-antavaa komiteaa,

sekä katsoo seuraavaa:

A.   TARKASTELUA KOSKEVA PYYNTÖ

(1)

Komissio on vastaanottanut perusasetuksen 11 artiklan 4 kohdan mukaisen pyynnön uutta viejää koskevan tarkastelun vireille panemiseksi. Pyynnön esitti Jiangyin Chengsheng New Packaging Material Co., Ltd, jäljempänä ’pyynnön esittäjä’. Pyynnön esittäjä on vientiä harjoittava tuottaja Kiinan kansantasavallassa, jäljempänä ’asianomainen maa’.

B.   TUOTE

(2)

Tarkasteltavana oleva tuote on Kiinan kansantasavallasta peräisin oleva polyeteenitereftalaatti, jonka viskositeettiluku on ISO-standardin 1628-5 mukaan vähintään 78 ml/g ja joka luokitellaan CN-koodiin 3907 60 20, jäljempänä ’tarkasteltavana oleva tuote’.

C.   VOIMASSA OLEVAT TOIMENPITEET

(3)

Tällä hetkellä sovelletaan neuvoston asetuksella (EY) N:o 1467/2004 (2) käyttöön otettuja lopullisia polkumyyntitulleja; kyseisen asetuksen mukaan silloin, kun Kiinan kansantasavallasta peräisin olevaa, pyynnön esittäjän tuottamaa tarkasteltavana olevaa tuotetta tuodaan yhteisöön, siitä kannetaan lopulliset polkumyyntitullit, joiden suuruus on 184 euroa/tonni, paitsi jos kyseessä on jokin useista erikseen mainituista yrityksistä, joihin sovelletaan yksilöllistä tullia.

D.   TARKASTELUN PERUSTEET

(4)

Pyynnön esittäjä väittää, että se toimii perusasetuksen 2 artiklan 7 kohdan c alakohdan mukaisissa markkinatalousolosuhteissa ja että se ei vienyt tarkasteltavana olevaa tuotetta yhteisöön polkumyyntitoimenpiteiden perustana olleena tutkimusajanjaksona eli 1 päivän huhtikuuta 2002 ja 31 päivän maaliskuuta 2003 välisenä aikana, jäljempänä ’alkuperäinen tutkimusajanjakso’, ja että se ei ole etuyhteydessä yhteenkään niistä tarkasteltavana olevan tuotteen vientiä harjoittavista tuottajista, joihin sovelletaan edellä mainittuja polkumyyntitoimenpiteitä.

(5)

Pyynnön esittäjä väittää lisäksi, että se aloitti tarkasteltavana olevan tuotteen viennin yhteisöön alkuperäisen tutkimusajanjakson loputtua.

E.   MENETTELY

(6)

Niille yhteisön tuottajille, joita asian tiedetään koskevan, on ilmoitettu edellä mainitusta pyynnöstä ja niille on annettu mahdollisuus esittää huomautuksensa. Huomautuksia ei ole kuitenkaan esitetty.

(7)

Komissio on käytettävissä olevia todisteita tutkittuaan päättänyt, että on olemassa riittävä näyttö perusasetuksen 11 artiklan 4 kohdan mukaisen uutta viejää koskevan tarkastelun panemiseksi vireille sen määrittämiseksi, toimiiko pyynnön esittäjä perusasetuksen 2 artiklan 7 kohdan c alakohdan mukaisissa markkinatalousolosuhteissa vai täyttääkö se vaihtoehtoisesti vaatimukset yksilöllisen tullin vahvistamista varten perusasetuksen 9 artiklan 5 kohdan mukaisesti; tällaisessa tilanteessa pyynnön esittäjää varten määritetään yksilöllinen polkumyyntimarginaali ja, jos polkumyyntiä todetaan esiintyvän, tarkasteltavana olevan tuotteen tuonnissa yhteisöön kannettavan tullin taso.

a)   Kyselylomakkeet

(8)

Saadakseen tutkimuksensa kannalta välttämättöminä pitämänsä tiedot komissio lähettää kyselylomakkeen pyynnön esittäjälle.

b)   Tietojen kerääminen ja osapuolten kuuleminen

(9)

Kaikkia asianomaisia osapuolia pyydetään esittämään näkökantansa kirjallisesti ja toimittamaan asiaa tukeva näyttö. Komissio voi lisäksi kuulla asianomaisia osapuolia, jos ne pyytävät sitä kirjallisesti ja osoittavat, että niiden kuulemiseen on olemassa erityisiä syitä.

c)   Markkinatalousasema

(10)

Normaaliarvo määritetään perusasetuksen 2 artiklan 7 kohdan b alakohdan mukaisesti, jos pyynnön esittäjä antaa riittävän näytön siitä, että se toimii markkinatalousolosuhteissa eli täyttää perusasetuksen 2 artiklan 7 kohdan c alakohdassa säädetyt vaatimukset. Pyynnön esittäjän on toimitettava tätä koskeva asianmukaisesti perusteltu pyyntö tämän asetuksen 4 artiklan 3 kohdassa asetetussa erityisessä määräajassa. Komissio lähettää lomakkeet tällaista pyyntöä varten pyynnön esittäjälle ja Kiinan kansantasavallan viranomaisille.

d)   Markkinatalousmaan valinta

(11)

Jos pyynnön esittäjälle ei myönnetä markkinatalousasemaa, mutta se täyttää vaatimukset yksilöllisen tullin vahvistamista varten perusasetuksen 9 artiklan 5 kohdan mukaisesti, Kiinan kansantasavaltaa koskeva normaaliarvo määritetään perusasetuksen 2 artiklan 7 kohdan a alakohdan mukaisesti sopivaa markkinatalousmaata koskevien tietojen perusteella. Komission aikomuksena on käyttää tähän tarkoitukseen Amerikan yhdysvaltoja, kuten tehtiin tutkimuksessa, joka johti toimenpiteiden käyttöönottoon Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan tarkasteltavana olevan tuotteen tuonnissa. Asianomaisia osapuolia pyydetään esittämään huomautuksensa tämän valinnan sopivuudesta tämän asetuksen 4 artiklan 2 kohdassa asetetussa erityisessä määräajassa.

(12)

Jos pyynnön esittäjälle myönnetään markkinatalousasema, komissio voi tarvittaessa käyttää sopivalle markkinatalousmaalle määritettyä normaaliarvoa koskevia päätelmiä esimerkiksi korvatakseen Kiinan kansantasavaltaa koskevat epäluotettavat kustannus- tai hintatiedot, jotka ovat tarpeen normaaliarvon määrittämiseksi, jos vaadittavia luotettavia tietoja ei ole saatavissa Kiinan kansantasavallasta. Komissio aikoo käyttää Amerikan yhdysvaltoja myös tähän tarkoitukseen.

F.   VOIMASSA OLEVAN TULLIN KUMOAMINEN JA TUONNIN KIRJAAMINEN

(13)

Voimassa olevat polkumyyntitullit olisi kumottava perusasetuksen 11 artiklan 4 kohdan nojalla tuotaessa pyynnön esittäjän tuottamia ja yhteisöön vientiä varten myymiä tarkasteltavana olevia tuotteita. Samalla tällaisen tuonnin kirjaaminen olisi tehtävä pakolliseksi perusasetuksen 14 artiklan 5 kohdan mukaisesti sen varmistamiseksi, että polkumyyntitullit voidaan kantaa taannehtivasti tämän tarkastelun vireillepanopäivästä alkaen, jos tarkastelu osoittaa pyynnön esittäjän harjoittavan polkumyyntiä. Pyynnön esittäjän maksettaviksi tulevaisuudessa mahdollisesti lankeavia määriä ei voida menettelyn tässä vaiheessa arvioida.

G.   MÄÄRÄAJAT

(14)

Moitteettoman hallinnon varmistamiseksi olisi asetettava määräajat, joiden kuluessa:

asianomaiset osapuolet voivat ilmoittautua komissiolle, esittää näkökantansa kirjallisesti ja toimittaa tämän asetuksen johdanto-osan 8 kappaleessa tarkoitettujen kyselylomakkeiden vastaukset tai muita tietoja, jotka olisi otettava huomioon tutkimuksessa,

asianomaiset osapuolet voivat esittää kirjallisen pyynnön saada tulla komission kuulemiksi,

asianomaiset osapuolet voivat esittää mielipiteensä siitä, onko Amerikan yhdysvallat sopiva valinta markkinatalousmaaksi, jota käytettäisiin Kiinan kansantasavaltaa koskevan normaaliarvon määrittämiseen siinä tapauksessa, että pyynnön esittäjälle ei myönnetä markkinatalousasemaa,

pyynnön esittäjän olisi toimitettava asianmukaisesti perusteltu pyyntö markkinatalousaseman saamiseksi.

H.   YHTEISTYÖSTÄ KIELTÄYTYMINEN

(15)

Jos asianomainen osapuoli kieltäytyy antamasta tai ei muutoin toimita tarvittavia tietoja määräajassa tai merkittävällä tavalla vaikeuttaa tutkimusta, päätelmät, jotka voivat olla myönteisiä tai kielteisiä, voidaan tehdä käytettävissä olevien tietojen perusteella perusasetuksen 18 artiklan mukaisesti.

(16)

Jos todetaan, että asianomainen osapuoli on toimittanut vääriä tai harhaanjohtavia tietoja, näitä tietoja ei oteta huomioon ja niiden sijasta voidaan käyttää käytettävissä olevia tietoja perusasetuksen 18 artiklan mukaisesti. Jos asianomainen osapuoli ei toimi yhteistyössä tai toimii vain osittain yhteistyössä ja tämän vuoksi käytetään käytettävissä olevia tietoja, lopputulos voi olla osapuolen kannalta epäedullisempi kuin siinä tapauksessa, että se olisi toiminut yhteistyössä,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Pannaan vireille asetuksen (EY) N:o 384/96 11 artiklan 4 kohdan mukainen asetuksen (EY) N:o 1467/2004 tarkastelu sen määrittämiseksi, onko Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan, Jiangyin Chengsheng New Packaging Material Co., Ltd -yrityksen (Taric-lisäkoodi A510) tuottaman ja yhteisöön vientiä varten myymän, CN-koodiin 3907 60 20 luokiteltavan polyeteenitereftalaatin tuonnissa kannettava asetuksella (EY) N:o 1467/2004 käyttöön otettu polkumyyntitulli ja missä määrin sitä on kannettava.

2 artikla

Kumotaan asetuksella (EY) N:o 1467/2004 käyttöön otetut polkumyyntitullit tämän asetuksen 1 artiklassa yksilöidyn tuonnin osalta.

3 artikla

Tulliviranomaiset velvoitetaan asetuksen (EY) N:o 384/96 14 artiklan 5 kohdan nojalla toteuttamaan tarvittavat toimenpiteet tämän asetuksen 1 artiklassa yksilöidyn tuonnin kirjaamiseksi. Tuonnin kirjaamisvelvoite päättyy yhdeksän kuukauden kuluttua tämän asetuksen voimaantulopäivästä.

4 artikla

1.   Jollei toisin ole ilmoitettu, asianomaisten osapuolten on ilmoittauduttava komissiolle, esitettävä näkökantansa kirjallisesti ja toimitettava kyselylomakkeiden vastaukset tai muut tiedot 40 päivän kuluessa tämän asetuksen voimaantulopäivästä, jotta niiden huomautukset voitaisiin ottaa huomioon tutkimuksessa. Huomiota pyydetään kiinnittämään siihen, että useimpien asetuksessa (EY) N:o 384/96 säädettyjen menettelyjä koskevien oikeuksien käyttö edellyttää osapuolen ilmoittautumista edellä mainitussa määräajassa.

Asianomaiset osapuolet voivat myös pyytää kirjallisesti saada tulla komission kuulemiksi samassa 40 päivän määräajassa.

2.   Tutkimuksen osapuolet voivat esittää mielipiteensä siitä, onko Amerikan yhdysvallat, jota ehdotetaan markkinatalousmaaksi normaaliarvon määrittämiseksi Kiinan kansantasavallalle, sopiva valinta tähän tarkoitukseen. Komission on saatava asiaa koskevat huomautukset 10 päivän kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta.

3.   Komission on saatava asianmukaisesti perustellut markkinatalousasemaa koskevat pyynnöt 15 päivän kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta.

4.   Asianomaisten osapuolten on esitettävä kaikki näkökantansa ja pyyntönsä kirjallisina (ei sähköisessä muodossa, ellei toisin ilmoiteta), ja niissä on oltava asianomaisen osapuolen nimi, osoite, sähköpostiosoite sekä puhelin-, faksi- ja/tai teleksinumero. Kaikki asianomaisten osapuolten luottamuksellisina toimittamat kirjalliset huomautukset, mukaan luettuina tässä asetuksessa pyydetyt tiedot, kyselyvastaukset ja kirjeenvaihto, on varustettava merkinnällä ”Limited” (3) ja niihin on liitettävä asetuksen (EY) N:o 384/96 19 artiklan 2 kohdan mukaisesti ei-luottamuksellinen toisinto, joka varustetaan merkinnällä ”FOR INSPECTION BY INTERESTED PARTIES” (asianomaisten tarkasteltaviksi).

Kaikki asiaan liittyvät tiedot ja/tai kuulemista koskevat pyynnöt on lähetettävä seuraavaan osoitteeseen:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate B

J-79 5/16

B-1049 Bruxelles/Brussel

Faksi (32-2) 295 65 05

Teleksi COMEU B 21877.

5 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 1 päivänä huhtikuuta 2005.

Komission puolesta

Peter MANDELSON

Komission jäsen


(1)  EYVL L 56, 6.3.1996, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 461/2004 (EUVL L 77, 13.3.2004, s. 12).

(2)  EUVL L 271, 19.8.2004, s. 1.

(3)  Tämä tarkoittaa sitä, että asiakirja on tarkoitettu ainoastaan sisäiseen käyttöön. Se on suojattu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1049/2001 4 artiklan nojalla (EYVL L 145, 31.5.2001, s. 43). Kyseessä on asetuksen (EY) N:o 384/96 19 artiklan ja GATT 1994 -sopimuksen VI artiklan soveltamisesta tehdyn WTO-sopimuksen (polkumyyntisopimus) 6 artiklan mukainen luottamuksellinen asiakirja.


Top