Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005L0064

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2005/64/EY, annettu 26 päivänä lokakuuta 2005 , moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä niiden uudelleenkäytettävyyden, kierrätettävyyden ja hyödynnettävyyden osalta sekä neuvoston direktiivin 70/156/ETY muuttamisesta

OJ L 310, 25.11.2005, p. 10–27 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 051 P. 21 - 38
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 051 P. 21 - 38
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 036 P. 3 - 20

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2005/64/oj

25.11.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 310/10


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2005/64/EY,

annettu 26 päivänä lokakuuta 2005,

moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä niiden uudelleenkäytettävyyden, kierrätettävyyden ja hyödynnettävyyden osalta sekä neuvoston direktiivin 70/156/ETY muuttamisesta

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 95 artiklan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (1),

noudattavat EY:n perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä (2),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Romuajoneuvoista 18 päivänä syyskuuta 2000 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/53/EY (3) mukaan olisi vahvistettava tarkoituksenmukaiset säännökset sen varmistamiseksi, että M1 ja N1 ‐luokkiin kuuluvat tyyppihyväksytyt ajoneuvot voidaan saattaa markkinoille vain, jos vähintään 85 prosenttia kunkin ajoneuvon massasta on uudelleen käytettävissä ja/tai kierrätettävissä ja vähintään 95 prosenttia kunkin ajoneuvon massasta on uudelleen käytettävissä ja/tai hyödynnettävissä.

(2)

Osien uudelleenkäytettävyys sekä raaka-aineiden kierrätettävyys ja hyödynnettävyys muodostavat yhteisön jätehuoltostrategian keskeisen osan. Siksi ajoneuvojen valmistajia ja näiden alihankkijoita olisi vaadittava sisällyttämään nämä näkökohdat uusien ajoneuvojen kehittämiseen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jotta ajoneuvojen käsittely helpottuu, kun niiden käyttöikä päättyy.

(3)

Tämä direktiivi on yksi moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen tyyppihyväksyntää koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 6 päivänä helmikuuta 1970 annetussa neuvoston direktiivissä 70/156/ETY (4) vahvistettua yhteisön tyyppihyväksyntäjärjestelmää koskeva erityisdirektiivi.

(4)

Ajoneuvojen tyyppihyväksyntäjärjestelmä on nykyisin pakollinen M1-luokkaan kuuluvien ajoneuvojen osalta, ja se laajennetaan lähitulevaisuudessa käsittämään kaikki ajoneuvoluokat. Sen vuoksi on välttämätöntä sisällyttää ajoneuvojen tyyppihyväksyntäjärjestelmään ajoneuvojen uudelleenkäytettävyyttä, kierrätettävyyttä ja hyödynnettävyyttä koskevat toimenpiteet.

(5)

Näin ollen on tarpeen vahvistaa säännöksiä sen tosiasian huomioon ottamiseksi, että koko ajoneuvon tyyppihyväksyntäjärjestelmä ei vielä kata N1-luokkaan kuuluvia ajoneuvoja.

(6)

Valmistajan olisi toimitettava hyväksyntäviranomaiselle kaikki tarpeellinen tekninen tieto ajoneuvon materiaaleista ja niiden massasta, jotta valmistajan laskelmat voidaan tarkastaa ISO-standardin 22628:2002 mukaisesti.

(7)

Valmistajan laskelmat voidaan ajoneuvon tyyppihyväksyntää myönnettäessä tarkastaa asianmukaisesti vain, jos valmistaja on toteuttanut hyväksyttävät järjestelyt ja menettelyt kaiken sen tiedon hallinnoimiseksi, jonka hän saa toimittajiltaan. Ennen kuin minkäänlaista tyyppihyväksyntää voidaan myöntää, toimivaltaisen elimen olisi arvioitava alustavasti kyseiset järjestelyt ja menettelyt. Toimivaltaisen elimen olisi myös annettava todistus niiden hyväksyttävyydestä.

(8)

Kierrätettävyys- ja hyödynnettävyysastetta koskevissa laskelmissa esiintyvien eri tekijöiden merkittävyys on arvioitava romuajoneuvojen käsittelymenettelyjen mukaisesti. Sen vuoksi valmistajan olisi laadittava suositus romuajoneuvojen käsittelystrategiaksi ja toimitettava sen yksityiskohdat toimivaltaiselle elimelle. Strategian olisi perustuttava testattuihin tekniikoihin, jotka ovat käytettävissä tai kehitteillä silloin, kun ajoneuvon hyväksyntää haetaan.

(9)

Erikoisvalmisteiset ajoneuvot on suunniteltu erityistehtävien suorittamiseen ja ne vaativat koria koskevia erityistoimenpiteitä, joita valmistaja ei voi kokonaisuudessaan valvoa. Näin ollen kierrätettävyys- ja hyödynnettävyysastetta ei voida asianmukaisesti laskea. Sen vuoksi näihin ajoneuvoihin ei tulisi soveltaa laskemia koskevia vaatimuksia.

(10)

Keskeneräiset ajoneuvot muodostavat merkittävän osan N1-luokan ajoneuvoista. Perusajoneuvon valmistaja ei kykene laskemaan valmistuneiden ajoneuvojen kierrätettävyys- ja hyödynnettävyysastetta, koska myöhäisempiä valmistusvaiheita koskevat tiedot eivät ole käytettävissä perusajoneuvojen suunnitteluvaiheessa. Sen vuoksi on tarpeen edellyttää, että vain perusajoneuvo täyttää tämän direktiivin vaatimukset.

(11)

Pieninä sarjoina valmistettavien ajoneuvojen markkinaosuudet ovat hyvin rajoitetut, joten näiden ajoneuvojen osalta myönteiset ympäristövaikutukset jäisivät vähäisiksi, vaikka ajoneuvojen olisi täytettävä direktiivin vaatimukset. Sen vuoksi on tarkoituksenmukaista jättää ne tämän direktiivin tiettyjen säännösten soveltamisalan ulkopuolelle.

(12)

Direktiivin 2000/53/EY mukaisesti olisi toteutettava tieturvallisuuden ja ympäristönsuojelun vuoksi tarpeellisia toimenpiteitä, jotta estetään tiettyjen romuajoneuvoista poistettujen osien uudelleenkäyttö. Tällaiset toimenpiteet olisi rajoitettava osien uudelleenkäyttöön uusien ajoneuvojen valmistuksessa.

(13)

Tämän direktiivin säännöksillä velvoitetaan valmistajat toimittamaan tyyppihyväksyntää koskevat uudet tiedot. Näiden olisi sen vuoksi vastattava direktiivin 70/156/ETY vaatimuksia. Mainitussa direktiivissä vahvistetaan tyyppihyväksyntää varten toimitettava tyhjentävä luettelo. Kyseinen direktiivi on tämän vuoksi tarpeen muuttaa tämän mukaisesti.

(14)

Tarpeelliset toimenpiteet tämän direktiivin mukauttamiseksi tieteen ja tekniikan kehitykseen olisi hyväksyttävä direktiivin 70/156/ETY 13 artiklan 3 kohdan mukaisen sääntelymenettelyn mukaisesti.

(15)

Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla toteuttaa tämän direktiivin tavoitetta, joka on romuajoneuvojen ympäristövaikutusten saattaminen mahdollisimman vähiin vaatimalla, että ajoneuvot suunnitellaan alkuvaiheesta lähtien siten että niiden uudelleenkäytettävyys, kierrätettävyys ja hyödynnettävyys helpottuu, vaan se voidaan toiminnan laajuus ja vaikutukset huomioiden saavuttaa paremmin yhteisön tasolla, joten yhteisö voi toteuttaa toimenpiteitä perustamissopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tällä direktiivillä ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

(16)

Paremmasta lainsäädännöstä tehdyn toimielinten välisen sopimuksen (5) 34 kohdassa jäsenvaltioita kannustetaan laatimaan itseään varten ja yhteisön edun vuoksi omia taulukoitaan, joista ilmenee mahdollisuuksien mukaan direktiivien ja kansallisen lainsäädännön osaksi saattamisen toimenpiteiden välinen vastaavuus, ja julkaisemaan ne,

OVAT ANTANEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Aihe

Tässä direktiivissä vahvistetaan 2 artiklassa tarkoitettujen ajoneuvojen tyyppihyväksyntää koskevat hallinnolliset ja tekniset säännökset. Direktiivillä pyritään varmistamaan, että näiden ajoneuvojen osat ja materiaalit voidaan käyttää uudelleen, kierrättää ja hyödyntää liitteessä I esitettyjen vähimmäisprosenttiosuuksien mukaisesti.

Direktiivissä vahvistetaan erityissäännökset sen varmistamiseksi, että osien uudelleenkäyttö ei lisää turvallisuus- tai ympäristöriskejä.

2 artikla

Soveltamisala

Tätä direktiiviä sovelletaan ajoneuvoihin, jotka kuuluvat M1 ja N1 ‐luokkiin, sellaisina kuin ne on määritelty direktiivin 70/156/ETY liitteessä II olevassa A osassa, ja tällaisten ajoneuvojen uusiin tai uudelleenkäytettyihin osiin.

3 artikla

Poikkeukset

Rajoittamatta 7 artiklan säännösten soveltamista tätä direktiiviä ei sovelleta

a)

erikoisvalmisteisiin ajoneuvoihin, siten kuin ne on määritelty direktiivin 70/156/ETY liitteessä II olevan A osan 5 kohdassa;

b)

N1-luokkaan kuuluviin monivaiheisesti valmistettuihin ajoneuvoihin edellyttäen, että perusajoneuvo on tämän direktiivin mukainen;

c)

direktiivin 70/156/ETY 8 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettuihin pieninä sarjoina valmistettaviin ajoneuvoihin.

4 artikla

Määritelmät

Tässä direktiivissä tarkoitetaan

1)

”ajoneuvolla” moottoriajoneuvoa;

2)

”osalla” mitä tahansa osaa tai osien kokoonpanoa, joka sisällytetään ajoneuvoon sen valmistuksen aikana. Siihen kuuluvat myös osat ja erilliset tekniset yksiköt, siten kuin ne on määritelty direktiivin 70/156/ETY 2 artiklassa;

3)

”ajoneuvotyypillä” ajoneuvon tyyppiä, siten kuin se on määritelty direktiivin 70/156/ETY liitteessä II olevan B osan 1 ja 3 kohdassa;

4)

”romuajoneuvolla” ajoneuvoa, siten kuin se määritelty direktiivin 2000/53/EY 2 artiklan 2 kohdassa;

5)

”vertailuajoneuvolla” ajoneuvotyypin versiota, jonka hyväksyntäviranomainen on valmistajaa kuultuaan ja liitteessä I esitettyjen arviointiperusteiden mukaisesti katsonut olevan ongelmallisin uudelleenkäytettävyyden, kierrätettävyyden ja hyödynnettävyyden osalta;

6)

”monivaiheisesti valmistetulla ajoneuvolla” ajoneuvoa, joka on monivaiheisen valmistusprosessin tulos;

7)

”perusajoneuvolla” ajoneuvoa, siten kuin se on märitelty direktiivin 70/156/ETY 2 artiklan neljännessä luetelmakohdassa, jota käytetään monivaiheisen valmistamisen alkuvaiheessa;

8)

”monivaiheisella valmistamisella” prosessia, jossa ajoneuvo tuotetaan useassa vaiheessa lisäämällä osia perusajoneuvoon tai muuttamalla näitä osia;

9)

”uudelleenkäytöllä” uudelleenkäyttöä, siten kuin se on määritelty direktiivin 2000/53/EY 2 artiklan 6 kohdassa;

10)

”kierrättämisellä” kierrättämistä, siten kuin se on määritelty direktiivin 2000/53/EY 2 artiklan 7 kohdassa;

11)

”energian talteenottamisella” energian talteenottamista, siten kuin se on määritelty direktiivin 2000/53/EY 2 artiklan 7 kohdassa;

12)

”hyödyntämisellä” hyödyntämistä, siten kuin se on määritelty direktiivin 2000/53/EY 2 artiklan 8 kohdassa;

13)

”uudelleenkäytettävyydellä” mahdollisuutta käyttää uudelleen romuajoneuvoista poistettuja osia;

14)

”kierrätettävyydellä” mahdollisuutta kierrättää romuajoneuvoista poistettuja osia tai materiaaleja;

15)

”hyödynnettävyydellä” mahdollisuutta hyödyntää romuajoneuvoista poistettuja osia tai materiaaleja;

16)

”ajoneuvon kierrätettävyysasteella (Rcyc)” uuden ajoneuvon massan prosenttiosuutta, joka on mahdollisesti uudelleenkäytettävissä ja kierrätettävissä;

17)

”ajoneuvon hyödynnettävyysasteella (Rcov)” uuden ajoneuvon massan prosenttiosuutta, joka on mahdollisesti uudelleenkäytettävissä ja hyödynnettävissä;

18)

”strategialla” laajaa suunnitelmaa, joka koostuu yhteensovitetuista toimista sekä purkamisen, murskaamisen ja vastaavien prosessien sekä materiaalien kierrätyksen ja hyödyntämisen osalta toteutettavista teknisistä toimenpiteistä sen varmistamiseksi, että tavoitteena olevat kierrätettävyys- ja hyödynnettävyysasteet voidaan saavuttaa ajoneuvon ollessa kehitysvaiheessaan;

19)

”massalla” ajokuntoisen ajoneuvon massaa, siten kuin se on määritelty direktiivin 70/156/ETY liitteessä I olevassa 2.6 kohdassa, ilman kuljettajaa, jonka paino on arvioitu 75 kilogrammaksi;

20.

”toimivaltaisella elimellä” yksikköä, esim. teknistä yksikköä tai muuta olemassa olevaa yksikköä, jonka jäsenvaltio on nimennyt suorittamaan valmistajan alustavan arvioinnin ja antamaan vaatimustenmukaisuustodistuksen tämän direktiivin säännöksen mukaisesti. Toimivaltainen elin voi olla tyyppihyväksyntäviranomainen sillä edellytyksellä, että sen pätevyys tällä alalla on asianmukaisesti dokumentoitu.

5 artikla

Tyyppihyväksyntää koskevat säännökset

1.   Jäsenvaltiot myöntävät tapauksen mukaan joko EY-tyyppihyväksynnän tai kansallisen tyyppihyväksynnän uudelleenkäytettävyyden, kierrätettävyyden ja hyödynnettävyyden osalta vain sellaisille ajoneuvoille, jotka ovat tässä direktiivissä asetettujen vaatimusten mukaisia.

2.   Valmistajan on 1 kohdan soveltamiseksi pidettävä hyväksyntäviranomaisen saatavilla yksityiskohtaiset tekniset tiedot, jotka ovat tarpeen liitteessä I mainittujen laskelmien ja tarkastusten suorittamiseksi ja jotka koskevat ajoneuvon ja sen osien valmistuksessa käytettyjen materiaalien luonnetta. Jos näiden tietojen on osoitettu kuuluvan teollis- ja tekijänoikeuksien piiriin tai edustavan valmistajan tai tämän toimittajien erityistä taitotietoa, valmistajan tai tämän toimittajien on annettava riittävät tiedot edellä mainittujen laskelmien asianmukaiseksi suorittamiseksi.

3.   Uudelleenkäytettävyyden, kierrätettävyyden ja hyödynnettävyyden osalta jäsenvaltioiden on varmistettava, että valmistaja käyttää ajoneuvon EY-tyyppihyväksyntää koskevaa hakemusta tehdessään tämän direktiivin liitteen II mukaista ilmoituslomakkeen mallia direktiivin 70/156/ETY 3 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

4.   Myöntäessään EY-tyyppihyväksynnän direktiivin 70/156/ETY 4 artiklan 3 kohdan nojalla tyyppihyväksyntäviranomaisen on käytettävä EY-tyyppihyväksyntää koskevan todistuksen mallia, joka on tämän direktiivin liitteessä III.

6 artikla

Valmistajan alustava arviointi

1.   Jäsenvaltiot eivät saa myöntää tyyppihyväksyntää ennen kuin ne ovat varmistaneet, että valmistaja on toteuttanut hyväksyttävät järjestelyt ja menettelyt tämän direktiivin kattamien uudelleenkäytettävyys-, kierrätettävyys- ja hyödynnettävyysnäkökohtien hallinnoimiseksi liitteessä IV olevan 3 kohdan mukaisesti. Kun tämä alustava arviointi on suoritettu, valmistajalle annetaan todistus liitteen IV mukaisten vaatimusten täyttämisestä, (jäljempänä ”vaatimustenmukaisuustodistus”).

2.   Valmistajan alustavan arvioinnin yhteydessä jäsenvaltioiden on varmistettava, että ajoneuvotyypin valmistuksessa käytetyt materiaalit ovat direktiivin 2000/53/EY 4 artiklan 2 kohdan a alakohdan säännösten mukaiset.

Komissio vahvistaa 9 artiklassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti yksityiskohtaiset säännöt tämän säännöksen noudattamisen varmistamiseksi.

3.   Edellä 1 kohdan soveltamiseksi valmistajan on suositeltava strategiaa, jolla varmistetaan purkaminen, osien uudelleenkäyttö sekä materiaalien kierrättäminen ja hyödyntäminen. Strategiassa on otettava huomioon testatut tekniikat, jotka ovat käytettävissä tai kehitteillä silloin, kun ajoneuvon tyyppihyväksyntää haetaan.

4.   Jäsenvaltiot nimeävät liitteessä IV olevan 2 kohdan mukaisesti toimivaltaisen elimen, jonka tehtävänä on suorittaa valmistajan alustava arviointi ja antaa vaatimustenmukaisuustodistus.

5.   Vaatimustenmukaisuustodistuksen on sisällettävä tarpeelliset asiakirjat ja kuvattava valmistajan suosittelema strategia. Toimivaltaisen elimen on käytettävä liitteessä IV olevan lisäyksen mukaista mallia.

6.   Vaatimustenmukaisuustodistus on voimassa vähintään kaksi vuotta sen myöntämispäivästä, ennen kuin on suoritettava uusi tarkastus.

7.   Valmistajan on ilmoitettava toimivaltaiselle elimelle kaikista merkittävistä muutoksista, jotka voivat vaikuttaa vaatimustenmukaisuustodistuksen voimassaoloon. Kuultuaan valmistajaa toimivaltainen elin tekee päätöksen uusien tarkastusten tarpeellisuudesta.

8.   Vaatimustenmukaisuustodistuksen voimassaoloajan loputtua toimivaltainen elin antaa tarvittaessa uuden vaatimustenmukaisuustodistuksen tai pidentää sen voimassaoloaikaa kahdella vuodella. Toimivaltainen elin myöntää uuden todistuksen, jos sille on ilmoitettu merkittävistä muutoksista.

7 artikla

Osien uudelleenkäyttö

Tämän direktiivin liitteessä V lueteltuja osia

a)

ei saa katsoa uudelleenkäytettäviksi laskettaessa kierrätettävyys- ja hyödynnettävyysasteita;

b)

ei saa käyttää uudelleen direktiivin 70/156/ETY mukaisten ajoneuvojen valmistuksessa.

8 artikla

Direktiivin 70/156/ETY muuttaminen

Muutetaan direktiivi 70/156/ETY tämän direktiivin liitteen VI mukaisesti.

9 artikla

Muutokset

Komissio hyväksyy tarpeelliset muutokset tämän direktiivin mukauttamiseksi tieteen ja tekniikan kehitykseen direktiivin 70/156/ETY 13 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun sääntelymenettelyn mukaisesti.

10 artikla

Tyyppihyväksynnän täytäntöönpanon määräajat

1.   Niiden ajoneuvotyyppien osalta, jotka ovat tämän direktiivin vaatimusten mukaisia, jäsenvaltiot eivät saa 15 päivästä joulukuuta 2006 alkaen

a)

evätä EY-tyyppihyväksyntää tai kansallista tyyppihyväksyntää;

b)

kieltää uusien ajoneuvojen rekisteröintiä, myyntiä tai käyttöönottoa.

2.   Niiden ajoneuvotyyppien osalta, jotka eivät ole tämän direktiivin vaatimusten mukaisia, jäsenvaltioiden on 15 päivästä joulukuuta 2008 alkaen

a)

evättävä EY-tyyppihyväksyntä;

b)

evättävä kansallinen tyyppihyväksyntä.

3.   Jos tämän direktiivin vaatimuksia ei noudateta, jäsenvaltioiden on 15 päivästä heinäkuuta 2010 alkaen

a)

todettava, että uusien ajoneuvojen vaatimustenmukaisuustodistukset eivät enää ole voimassa direktiivin 70/156/ETY 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa merkityksessä;

b)

evättävä uusien ajoneuvojen rekisteröinti, myynti tai käyttöönotto, lukuun ottamatta tapauksia, joissa sovelletaan direktiivin 70/156/ETY 8 artiklan 2 kohdan b alakohtaa.

4.   Tämän direktiivin 7 artiklaa sovelletaan 15 päivästä joulukuuta 2006.

11 artikla

Direktiivin saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä

1.   Jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava viimeistään 15 päivänä joulukuuta 2006 tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset. Niiden on toimitettava nämä säännökset kirjallisina komissiolle viipymättä.

Jäsenvaltioiden on sovellettava näitä säännöksiä 15 päivästä joulukuuta 2006.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säännöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle kirjallisina ne keskeiset kansalliset säännökset, jotka ne antavat tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä.

12 artikla

Voimaantulo

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

13 artikla

Osoitus

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Strasbourgissa 26 päivänä lokakuuta 2005.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

J. BORRELL FONTELLES

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

D. ALEXANDER


(1)  EUVL C 74, 23.3.2005, s. 15.

(2)  Euroopan parlamentin lausunto, annettu 14. huhtikuuta 2005 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä) ja neuvoston päätös, tehty 6. lokakuuta 2005.

(3)  EYVL L 269, 21.10.2000, s. 34, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna neuvoston päätöksellä 2005/673/EY (EUVL L 254, 30.4.2005, s. 69).

(4)  EYVL L 42, 23.2.1970, s. 1, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 2005/49/EY (EUVL L 194, 26.7.2005, s. 12).

(5)  EUVL C 321, 31.12.2003, s. 1.


LIITE

LIITELUETTELO

Liite I:

Vaatimukset

Liite II:

Ajoneuvon EY-tyyppihyväksyntää varten tarvittava tietolomake

Liite III:

EY-tyyppihyväksyntätodistuksen malli

Liite IV:

Valmistajan alustava arviointi

Lisäys:

Vaatimustenmukaisuustodistuksen malli

Liite V:

Osat, joiden ei katsota olevan uudelleenkäytettäviä

Liite VI:

Direktiivin 70/156/ETY muutokset

LIITE I

VAATIMUKSET

1.

Luokkaan M1 ja luokkaan N1 kuuluvat ajoneuvot on rakennettava siten, että

vähintään 85 prosenttia massasta on uudelleen käytettävissä ja/tai kierrätettävissä, ja

vähintään 95 prosenttia massasta on uudelleen käytettävissä ja/tai hyödynnettävissä

siten kuin tässä liitteessä säädettyjen menettelyjen mukaisesti on määritetty.

2.

Tyyppihyväksyntää varten valmistajan on toimittava asianmukaisesti täytetty, standardin ISO 22628: 2002 liitteen A mukaisesti laadittu tietolomake. Siihen on sisällytettävä materiaalien jaottelu.

Siihen on liitettävä luettelo puretuista osista, jotka valmistaja on ilmoittanut purkuvaihetta varten, sekä prosessi, jota valmistaja suosittelee niiden käsittelyyn.

3.

Edellä 1 ja 2 kohdan soveltamista varten valmistajan on osoitettava hyväksyntäviranomaista tyydyttävällä tavalla, että viiteajoneuvot täyttävät vaatimukset. On sovellettava ISO-standardin 22628: 2002 liitteessä B kuvattuja laskentamenetelmiä.

Valmistajan on kuitenkin pystyttävä osoittamaan, että ajoneuvotyypin mikä tahansa versio täyttää tämän direktiivin vaatimukset.

4.

Viiteajoneuvojen valintaa varten on otettava huomioon seuraavat arviointiperusteet:

korityyppi,

saatavilla olevat viimeistelytasot (1),

saatavilla olevat valinnaiset laitteet (1), jotka voidaan asentaa ajoneuvoon valmistajan vastuulla.

5.

Jos hyväksyntäviranomainen ja ajoneuvon valmistaja eivät yhteisymmärryksessä pysty nimeämään sitä ajoneuvotyypin versiota, jonka katsotaan olevan ongelmallisin uudelleenkäytettävyyden, kierrätettävyyden ja hyödynnettävyyden osalta, on valittava yksi viiteajoneuvo

a)

kustakin korityypistä, siten kuin se on luokan M1 ajoneuvojen osalta määritelty direktiivin 70/156/ETY liitteessä II olevan C osan 1 kohdassa;

b)

kustakin luokan N1 ajoneuvojen korityypistä, joita ovat pakettiauto, alustaohjaamoajoneuvo, avolavainen pakettiauto jne.

6.

Laskemia varten renkaat katsotaan kierrätettävissä oleviksi.

7.

Massat on ilmaistava kiloina yhden desimaalin tarkkuudella. Asteet on laskettava prosentteina yhden desimaalin tarkkuudella ja tämän jälkeen pyöristettävä seuraavasti:

a)

jos desimaalipilkkua seuraava luku on 0—4, summa pyöristetään alaspäin;

b)

jos desimaalipilkkua seuraava luku on 5—9, summa pyöristetään ylöspäin.

8.

Tässä liitteessä tarkoitettujen laskelmien tarkastamista varten hyväksyntäviranomaisen on varmistettava, että kohdassa 2 tarkoitettu tietolomake on johdonmukainen suositellun strategian kanssa, joka on tämän direktiivin 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun vaatimustenmukaisuustodistuksen liitteenä.

9.

Osien massan ja materiaalien tarkastamista varten valmistajan on tarjottava saataville ajoneuvoja sekä rakenneosia, joita tyyppihyväksyntäviranomainen pitää tätä varten tarpeellisena.


(1)  Eli nahkaverhoilu, ajoneuvoon asennettu radio, ilmastointi, kevytmetallivanteet jne.

LIITE II

AJONEUVON EY-TYYPPIHYVÄKSYNTÄÄ VARTEN TARVITTAVA TIETOLOMAKE

ajoneuvojen EY-tyyppihyväksyntää niiden uudelleenkäytettävyyden, kierrätettävyyden ja hyödynnettävyyden osalta koskevan neuvoston direktiivin 70/156/ETY (1) liitteen I mukaisesti

Seuraavat tiedot on tarvittaessa toimitettava kolmena kappaleena ja niihin on liitettävä sisällysluettelo. Mahdolliset piirustukset on toimitettava sopivassa mittakaavassa ja riittävän yksityiskohtaisina A4-kokoisina tai A4-kokoisessa kansiossa. Mahdollisten valokuvien on oltava riittävän yksityiskohtaisia.

0.

YLEISTÄ

0.1

Merkki (valmistajan toiminimi):…

0.2

Tyyppi:…

0.2.0.1

Alusta:…

0.2.1

Kauppanimi (‐nimet) (jos saatavissa):…

0.3

Tyypin tunnistustavat, jos ne on merkitty ajoneuvoon(b):…

0.3.1

Kyseisen merkinnän sijainti:…

0.4

Ajoneuvoluokka(c):…

0.5

Valmistajan nimi ja osoite:…

0.8

Kokoonpanotehtaan (kokoonpanotehtaiden) osoite (osoitteet):…

1.

AJONEUVON YLEISET RAKENTEELLISET OMINAISUUDET

1.1

Valokuvat ja/tai piirrokset edustavasta ajoneuvosta:…

1.2

Koko ajoneuvon mittapiirustus:…

1.3

Akseleiden ja pyörien lukumäärä:…

1.3.1

Paripyörillä varustettujen akseleiden lukumäärä ja sijainti:…

1.3.3

Vetävät akselit (lukumäärä, sijainti, kytkentä muihin akseleihin):…

1.7

Ohjaamo (etuohjaamo tai tavanomainen ohjaamo)(z):…

3.

MOOTTORI (q) (Jos kyseessä on ajoneuvo, joka kulkee joko bensiinillä, dieselillä jne. tai myös muun polttoaineen yhdistelmällä, kohdat toistetaan(+))

3.1

Valmistaja:…

3.2

Polttomoottori

3.2.1

Moottorin ominaisuudet

3.2.1.1

Toimintaperiaate: otto/diesel, neli-/kaksitahtinen (1)

3.2.1.2

Sylintereiden lukumäärä ja järjestely:…

3.2.1.3

Sylinteritilavuus(s): … cm3

3.2.2

Polttoaine: dieselöljy/bensiini/nestekaasu/maakaasu/etanoli (1)

4.

VOIMANSIIRTO(v)

4.2

Tyyppi (mekaaninen, hydraulinen, sähköinen jne.):…

4.5

Vaihdelaatikko

4.5.1

Tyyppi (käsivalintainen/automaattinen/CVT (portaattomasti säätyvä vaihteisto)) (1)

4.9

Tasauspyörästön lukitus: kyllä/ei/vapaaehtoinen (1)

9.

KORI

9.1

Korin tyyppi:…

9.3.1

Ovien asetelma ja lukumäärä:…

9.10.3

Istuimet

9.10.3.1

Lukumäärä:…

15.

UUDELLEENKÄYTETTÄVYYS, KIERRÄTETTÄVYYS ja HYÖDYNNETTÄVYYS

15.1

Versio, johon viiteajoneuvo kuuluu:…

15.2

Viiteajoneuvon massa, johon kuuluu kori tai alustan ja ohjaamon massa, ilman koria ja/tai kytkentälaitetta, jos valmistajan ei asenna koria ja/tai kytkentälaitetta (nesteet, työkalut, varapyörä, jos asennettu, mukaan luettuna) ja ilman kuljettajaa:…

15.3

Viiteajoneuvon materiaalien massa

15.3.1

Esikäsittelyvaiheessa huomioon otettavan materiaalin massa(##):…

15.3.2

Purkuvaiheessa huomioon otettavan materiaalin massa(##):…

15.3.3

Muiden kuin metallijätteiden erotteluvaiheessa huomioon otettavien, kierrätettäviksi katsottavien materiaalien massa(##):…

15.3.4

Muiden kuin metallijätteiden erotteluvaiheessa huomioon otettavien, energian talteenottoon tarkoitettujen materiaalien massa(##):…

15.3.5

Materiaalien jaottelu (##):…

15.3.6

Niiden materiaalien kokonaismassa, jotka ovat uudelleenkäyttävissä ja/tai kierrätettävissä:…

15.3.7

Niiden materiaalien kokonaismassa, jotka ovat uudelleenkäyttävissä ja/tai hyödynnettävissä:…

15.4

Osuudet

15.4.1

Kierrätettävyysaste Rcyc( %):…

15.4.2

Hyödynnettävyysaste Rcov( %):…


(1)  Tämän ilmoituslomakkeen kohtien numerointi ja alaviitteet vastaavat direktiivin 70/156/ETY liitteessä I olevia. Tämän direktiivin kannalta tarpeettomat kohdat on jätetty pois.

LIITE III

EY-TYYPPIHYVÄKSYNTÄTODISTUKSEN MALLI

Enimmäiskoko: A 4 (210 x 297 mm)

EY-TYYPPIHYVÄKSYNTÄTODISTUS

EY-tyyppihyväksyntäviranomaisen leima

Ilmoitus ajoneuvotyypin

EY-tyyppihyväksynnästä (1)

EY-tyyppihyväksynnän laajennuksesta (1)

EY-tyyppihyväksynnän epäämisestä (1)

direktiivin 2005/64/EY mukaisesti

EY-tyyppihyväksyntänumero:

Laajennuksen syy:

I JAKSO

0.1

Merkki (valmistajan toiminimi):…

0.2

Tyyppi:…

0.2.1

Kauppanimi (‐nimet) (2):

0.3

Tyypin tunnistustavat, jos ne on merkitty ajoneuvoon:…

0.3.1.

Kyseisen merkinnän sijainti:…

0.4.

Ajoneuvoluokka (3):…

0.5.

Valmistajan nimi ja osoite:…

0.8.

Kokoonpanotehtaan nimi (nimet) ja osoite (osoitteet):…

[…]

II JAKSO

1.

Lisätiedot:…

Viiteajoneuvon(‐ajoneuvojen) kierrätettävyysaste(‐asteet):…

Viiteajoneuvon(‐ajoneuvojen) hyödynnettävyysaste(‐asteet):…

2.

Testien suorittamisesta vastaava tutkimuslaitos:…

3.

Testausselosteen päiväys:…

4.

Testausselosteen viite:…

5.

Mahdolliset huomautukset:…

6.

Liitteet: hyväksyntäasiakirjat ja hyväksyntäasiakirjojen hakemisto…

7.

Tämä ajoneuvo täyttää / ei täytä (4) tämän direktiivin tekniset vaatimukset/teknisiä vaatimuksia:…

(Paikka)

(Allekirjoitus)

(Päiväys)

Liitteet: Hyväksyntäasiakirjat


(1)  Tarpeeton yliviivataan.

(2)  Jos kauppanimi ei ole käytettävissä EY-tyyppihyväksyntää myönnettäessä, tämä kohta on täydennettävä viimeistään kun ajoneuvo tuodaan markkinoille.

(3)  Sellaisina kuin ne on määritelty direktiivin 70/156/ETY liitteessä II olevassa A osassa.

(4)  Tarpeeton yliviivataan.

LIITE IV

VALMISTAJAN ALUSTAVA ARVIOINTI

1.   Tämän liitteen tarkoitus

Tässä liitteessä kuvataan alustava arviointi, jonka toimivaltaisen elimen on suoritettava sen varmistamiseksi, että valmistaja on toteuttanut tarpeelliset järjestelyt ja menettelyt.

2.   Toimivaltainen elin

Toimivaltaisen elimen on oltava seuraavan standardin mukainen: EN 45012: 1989 tai ISO/IEC Guide 62: 1996 laatujärjestelmien sertifiointia valmistajan toteuttamien hallintajärjestelmien osalta harjoittavien sertifiointielinten kriteereistä.

3.   Toimivaltaisen elimen suorittamat tarkastukset

3.1   Toimivaltaisen elimen on varmistettava, että valmistaja on toteuttanut tarpeelliset toimenpiteet

a)

asianmukaisen tiedon keräämiseksi koko hankintaketjulta, erityisesti ajoneuvojen valmistuksessa käytettyjen materiaalien luonteesta ja massasta, tässä direktiivissä edellytettyjen laskelmien suorittamiseksi;

b)

kaiken muun ajoneuvoa koskevan sellaisen tiedon, esimerkiksi nestemääriä koskevan, saatavilla pitämiseksi, joka on tarpeen laskelmien suorittamiseksi;

c)

toimittajilta saadun tiedon riittäväksi tarkastamiseksi;

d)

materiaalierittelyn hallinnoimiseksi;

e)

kyetäkseen suorittamaan kierrätettävyys- ja hyödynnettävyysasteita koskevat laskelmat ISO 22628: 2002 ‐standardin mukaisesti;

f)

polymeereistä ja elastomeereistä valmistettujen osien merkitsemiseksi, josta määrätään komission ajoneuvojen osien ja materiaalien koodausstandardien vahvistamisesta romuajoneuvoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/53/EY nojalla 27 päivänä helmikuuta 2003 tehdyssä komission päätöksessä 2003/138/EY (1) ;

g)

sen tarkastamiseksi, että mitään liitteessä V luetelluista osista ei käytetä uudelleen uusien ajoneuvojen valmistuksessa.

3.2   Valmistajan on toimitettava toimivaltaiselle elimelle kaikki tarpeelliset tiedot asiakirjamuodossa. Erityisesti materiaalien kierrättämisestä ja hyödyntämisestä on laadittava asianmukaiset asiakirjat.


(1)  EUVL L 53, 28.2.2003, s. 58.

Liitteen IV lisäys

VAATIMUSTENMUKAISUUSTODISTUKSEN MALL

Image

LIITE V

OSAT, JOIDEN EI KATSOTA OLEVAN UUDELLEENKÄYTETTÄVIÄ

1.   Johdanto

Tämä liite koskee M1 ja N1‐luokkiin kuuluvien ajoneuvojen osia, joita ei saa käyttää uudelleen uusien ajoneuvojen valmistuksessa.

2.   Luettelo osista

Kaikki turvatyynyt (1), mukaan luettuina tyynyt, pyrotekniset toimilaitteet, elektroniset ohjausyksiköt ja anturit

Automaattiset tai muut turvavyöasennelmat, mukaan luettuina vyönauhat, lukot, kelauslaitteet, pyrotekniset toimilaitteet,

Istuimet (vain, jos turvavöiden kiinnityspisteet ja/tai turvatyynyt on sijoitettu istuimeen),

Ohjauslukot, jotka vaikuttavat ohjauspyörän akseliin

Ajonestolaitteet sekä anturit ja elektroniset valvontayksiköt,

Pakokaasujen käsittelyjärjestelmät (esim. katalysaattorit, hiukkassuodattimet)

Äänenvaimentimet


(1)  Kun turvatyyny on asennettu ohjauspyörään, itse ohjauspyörä.

LIITE VI

DIREKTIIVIN 70/156/ETY MUUTOKSET

Muutetaan direktiivi 70/156/ETY seuraavasti:

1)

Lisätään liitteeseen I kohdat seuraavasti:

”15.

UUDELLEENKÄYTETTÄVYYS, KIERRÄTETTÄVYYS ja HYÖDYNNETTÄVYYS

15.1

Versio, johon vertailuajoneuvo kuuluu:

15.2

Vertailuajoneuvon massa koreineen taikka alustan massa ohjaamon kanssa ilman koria ja/tai kytkentälaitetta, jos valmistaja ei asenna koria ja/tai kytkentälaitetta (mukaan luettuna nesteet, työkalut, vararengas, jos on) ilman kuljettajaa:

15.3

Vertailuajoneuvon materiaalien massa

15.3.1

Esikäsittelyvaiheessa huomioon otettavien materiaalien massa (1):

15.3.2

Purkuvaiheessa huomioon otettavien materiaalien massa (1):

15.3.3

Muiden kuin metallijätteiden erotteluvaiheessa huomioon otettavien, kierrätettäviksi katsottavien materiaalien massa (1):

15.3.4

Muiden kuin metallijätteiden erotteluvaiheessa huomioon otettavien, energian talteenottoon tarkoitettujen materiaalien massa (1):

15.3.5

Materiaalierittely (1):

15.3.6

Uudelleenkäytettävien ja/tai kierrätettävien materiaalien kokonaismassa:

15.3.7

Uudelleenkäytettävien ja/tai hyödynnettävien materiaalien kokonaismassa:

15.4

Osuudet

15.4.1

Kierrätettävyysaste Rcyc( %):

15.4.2

Hyödynnettävyysaste Rcov( %):

2)

Lisätään liitteessä IV olevaan I osaan kohta seuraavasti:

”Asia

Direktiivin numero

Euroopan unionin virallisen lehden viite

Sovellettavuus

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

59.

Kierrätettävyys

2005/64/EY

L 310, 25. marraskuuta 2005, s. 10.

X

X

 

 

 

3)

Muutetaan liite XI seuraavasti:

a)

Lisätään lisäykseen 1 kohta seuraavasti:

”Kohta

Asia

Direktiivin numero

M1 ≤ 2 500

(1) kg

M1 > 2 500

(1) kg

M2

M3

59

Kierrätettävyys

2005/64/EY

Ei sovellettavissa

Ei sovellettavissa

—”

b)

Lisätään lisäykseen 2 kohta seuraavasti:

”Kohta

Asia

Direktiivin numero

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

59

Kierrätettävyys

2005/64/EY

Ei sovelleta

Ei sovelleta

c)

Lisätään lisäykseen 3 kohta seuraavasti:

”Kohta

Asia

Direktiivin numero

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

59

Kierrätettävyys

2005/64/EY

Ei sovelleta

—”


(1)  Nämä käsitteet on määritelty ISO 22628: 2002 ‐standardissa.”


Top