Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005E0888

Neuvoston yhteinen kanta 2005/888/YUTP, 12 päivältä joulukuuta 2005 , osallisuudesta Libanonin entisen pääministerin Rafik Haririn murhaan epäiltyihin tiettyihin henkilöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä

OJ L 327, 14.12.2005, p. 26–27 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 175M , 29.6.2006, p. 191–192 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 18 Volume 004 P. 141 - 143
Special edition in Romanian: Chapter 18 Volume 004 P. 141 - 143
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 006 P. 54 - 55

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/compos/2005/888/oj

14.12.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 327/26


NEUVOSTON YHTEINEN KANTA 2005/888/YUTP,

12 päivältä joulukuuta 2005,

osallisuudesta Libanonin entisen pääministerin Rafik Haririn murhaan epäiltyihin tiettyihin henkilöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 15 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvosto hyväksyi 31 päivänä lokakuuta 2005 päätöslauselman 1636 (2005), jossa pantiin merkille Detlev Mehlisin johtaman YK:n kansainvälisen tutkintalautakunnan, jäljempänä ’tutkintalautakunta’, raportti Beirutissa Libanonissa 14 päivänä helmikuuta 2005 tehdystä, 23 henkilön, joiden joukossa Libanonin entinen pääministeri Rafik Hariri, hengen vaatineesta ja kymmeniä ihmisiä haavoittaneesta terroristisesta pommi-iskusta.

(2)

Päätöslauselmassa 1636 (2005) määrätään toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on estää päätöslauselman 1636 (2005) 3 kohdan b alakohdalla perustetun turvallisuusneuvoston komitean, jäljempänä ’komitea’, kirjaamien, terroristisen pommi-iskun suunnitteluun, rahoittamiseen, järjestämiseen tai suorittamiseen osallisuudesta epäiltyjen henkilöiden pääsy jäsenvaltioiden alueelle tai kulkeminen sen kautta sekä jäädyttää heidän varansa ja taloudelliset resurssinsa.

(3)

Neuvosto antoi 7 päivänä marraskuuta 2005 päätelmät Syyriasta ja Libanonista. Neuvosto piti valitettavana, että on selvästi käynyt ilmi, ettei Syyria ole tehnyt täysimääräistä yhteistyötä tutkintaryhmän kanssa, ja kehotti Syyriaa tekemään varauksetonta yhteistyötä tutkijoiden kanssa.

(4)

Tiettyjen toimenpiteiden panemiseksi täytäntöön tarvitaan yhteisön toimia,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN YHTEISEN KANNAN:

1 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet estääkseen tämän yhteisen kannan liitteessä lueteltujen luonnollisten henkilöiden pääsyn alueelleen ja kulkemisen sen kautta.

2.   Edellä oleva 1 kohta ei velvoita jäsenvaltiota kieltämään omien kansalaistensa pääsyä alueelleen.

3.   Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta, jos komitea katsoo etukäteen ja tapauskohtaisesti, että matkustaminen on perusteltua humanitaarisista syistä, uskontoon liittyvä velvoite mukaan lukien, tai jos komitea toteaa, että poikkeus edistää päätöslauselman 1636 (2005) tavoitteiden saavuttamista.

4.   Jos jäsenvaltio sallii 3 kohdan nojalla ja komitean päätösten mukaisesti liitteessä lueteltujen henkilöiden pääsyn alueelleen tai kulkemisen sen kautta, lupa on rajoitettava koskemaan ainoastaan sitä tarkoitusta, johon se on myönnetty, ja niitä henkilöitä, joita se koskee.

2 artikla

1.   Jäädytetään kaikki varat ja taloudelliset resurssit, jotka ovat liitteessä lueteltujen luonnollisten henkilöiden hallussa, omistuksessa, hallinnassa tai valvonnassa taikka kyseisten henkilöiden tai heidän puolestaan tai johdollaan toimivien henkilöiden suoraan tai välillisesti omistamien tai valvomien, liitteessä lueteltujen yhteisöjen hallussa.

2.   Varoja ja taloudellisia resursseja ei saa suoraan eikä välillisesti asettaa liitteessä lueteltujen henkilöiden tai yhteisöjen saataville eikä hyödynnettäviksi.

3.   Poikkeuksia voidaan myöntää, jos komitea on hyväksynyt ne ja jos ne koskevat varoja ja taloudellisia resursseja, jotka:

a)

ovat tarpeen sellaisten perusluonteisten menojen kattamiseksi, jotka aiheutuvat muun muassa elintarvikkeiden hankinnasta, vuokrasta tai asuntolainasta, lääkkeistä ja sairaanhoidosta, veroista, vakuutusmaksuista ja julkisten palvelujen käytöstä;

b)

on tarkoitettu yksinomaan oikeudellisiin palveluihin liittyvien kohtuullisten palkkioiden maksamiseen ja näiden palvelujen suorittamiseen liittyvien kulujen korvaamiseen;

c)

on tarkoitettu yksinomaan jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien tavanomaisesta säilyttämisestä tai hoidosta aiheutuvien palkkioiden tai palvelumaksujen maksamiseen.

4.   Edellä olevaa 2 kohtaa ei sovelleta jäädytetyille tileille lisättäviin määriin, jos kyseisiin korkotuottoihin ja muihin tuottoihin sovelletaan edelleen 1 kohtaa.

3 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on sovellettavan lainsäädännön mukaisesti varmistettava, että jos liitteessä mainittu luonnollinen henkilö tavataan niiden alueelta, tutkintalautakunnalla on pyynnöstä mahdollisuus haastatella häntä.

2.   Jäsenvaltioiden on sovellettavan lainsäädännön mukaisesti tehtävä täysimääräistä yhteistyötä liitteessä lueteltujen henkilöiden ja yhteisöjen varoihin tai taloudellisiin resursseihin taikka liiketoimiin liittyvän kansainvälisen tutkinnan puitteissa, rahoitustietojen jakaminen mukaan luettuna.

4 artikla

Neuvosto laatii liitteessä olevan luettelon asianomaisista henkilöistä ja heihin liittyvistä henkilöistä ja yhteisöistä ja toteuttaa sen mahdolliset muutokset komitean tekemien päätösten pohjalta.

5 artikla

Tämä yhteinen kanta tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

6 artikla

Tämä yhteinen kanta julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 12 päivänä joulukuuta 2005.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. STRAW


LIITE

Luettelo 1, 2 ja 3 artiklassa tarkoitetuista luonnollisista henkilöistä ja yhteisöistä

(Liite täydennetään, kun päätöslauselman 1636 (2005) 3 kohdan b alakohdalla perustettu komitea on kirjannut kyseiset henkilöt ja yhteisöt)


Top