Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0062

2005/62/EY: Komission päätös, tehty 27 päivänä tammikuuta 2005, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1774/2002 mukaisen eläimistä saatavien sivutuotteiden paikalla polttamisen tai hautaamisen osalta Kyprokseen sovellettavista siirtymätoimenpiteistä (tiedoksiannettu numerolla K(2005) 133)ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

OJ L 25, 28.1.2005, p. 71–72 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 269M , 14.10.2005, p. 313–314 (MT)

No longer in force, Date of end of validity: 01/11/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/62(1)/oj

28.1.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 25/71


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 27 päivänä tammikuuta 2005,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1774/2002 mukaisen eläimistä saatavien sivutuotteiden paikalla polttamisen tai hautaamisen osalta Kyprokseen sovellettavista siirtymätoimenpiteistä

(tiedoksiannettu numerolla K(2005) 133)

(Ainoastaan kreikankielinen teksti on todistusvoimainen)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2005/62/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden terveyssäännöistä 3 päivänä lokakuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1774/2002 (1) ja erityisesti sen 24 artiklan 6 kohdan ja 32 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1774/2002 mukaan voidaan eläimistä saatavien sivutuotteiden hävittämiseen paikalla polttamalla tai hautaamalla myöntää poikkeuksia tietyissä olosuhteissa. Asetuksessa säädetään lisäksi, että poikkeuksia ei voida myöntää sellaisten eläinten osalta, joilla epäillään olevan tarttuva spongiforminen enkefalopatia (TSE) tai joissa TSE on virallisesti todettu.

(2)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1774/2002 täytäntöönpanosta siltä osin kuin se koskee kalojen lajinsisäistä kierrätyskieltoa, eläimistä saatavien sivutuotteiden hautaamista ja polttamista sekä tiettyjä siirtymäkauden toimenpiteitä 12 päivänä toukokuuta 2003 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 811/2003 (2) vahvistetaan täytäntöönpanosäännöt eläimistä saatavien sivutuotteiden hävittämiseksi polttamalla tai hautaamalla paikalla.

(3)

Kyprosta ja Viroa koskevista siirtymätoimenpiteistä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1774/2002 mukaisen eläimistä saatavien sivutuotteiden paikalla polttamisen tai hautaamisen osalta 29 päivänä huhtikuuta 2004 tehdyssä komission päätöksessä 2004/467/EY (3) säädetään näitä sääntöjä koskevasta poikkeuksesta, jota sovelletaan 1 päivään tammikuuta 2005.

(4)

Kypros on ilmoittanut komissiolle, että sillä ei ole käytössä eläinten sivutuotteiden keräysjärjestelmiä 1 päivänä tammikuuta 2005. Tämän vuoksi on tarpeen pidentää päätöksellä 2004/467/EY vahvistettujen siirtymätoimenpiteiden voimassaoloa.

(5)

Siirtymäkauden aikana Kyproksen olisi asetuksen (EY) N:o 811/2003 mukaisesti toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen estämiseksi, että ihmisten tai eläinten terveys tai ympäristö vaarantuvat.

(6)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

1.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1774/2002 4 artiklan 2 kohdassa, 5 artiklan 2 kohdassa ja 6 artiklan 2 kohdassa säädetään, Kypros voi sallia omalla alueellaan eläinten sivutuotteiden paikalla polttamisen tai hautaamisen 1 päivään marraskuuta 2005 asti.

2.   Edellä 1 kohdassa mainittu poikkeus ei koske asetuksen (EY) N:o 1774/2002 4 artiklan 1 kohdan a alakohdan i alakohdassa tarkoitettua luokkaan 1 kuuluvaa ainesta.

2 artikla

Kun Kypros sallii paikalla polttamisen tai hautaamisen tämän päätöksen 1 artiklan mukaisesti, sen on toteutettava asetuksen (EY) N:o 811/2003 6 ja 9 artiklassa vahvistettujen täytäntöönpanosääntöjen mukaisesti kaikki tarvittavat toimenpiteet sen estämiseksi, että ihmisten tai eläinten terveys ja ympäristö vaarantuvat. Kyproksen on 1 päivään kesäkuuta 2005 mennessä ilmoitettava komissiolle ja muille jäsenvaltioille hävittämisjärjestelmän perustamisessa saavutetusta edistyksestä.

3 artikla

Tätä päätöstä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 20051 päivään marraskuuta 2005.

4 artikla

Tämä päätös on osoitettu Kyproksen tasavallalle.

Tehty Brysselissä 27 päivänä tammikuuta 2005.

Komission puolesta

Markos KYPRIANOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 273, 10.10.2002, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 668/2004 (EUVL L 112, 19.4.2004, s. 1).

(2)  EUVL L 117, 13.5.2003, s. 14.

(3)  EUVL L 160, 30.4.2004, s. 1.


Top