Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R2252

Neuvoston asetus (EY) N:o 2252/2004, annettu 13 päivänä joulukuuta 2004, jäsenvaltioiden myöntämien passien ja matkustusasiakirjojen turvatekijöitä ja biometriikkaa koskevista vaatimuksista

OJ L 385, 29.12.2004, p. 1–6 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 153M , 7.6.2006, p. 375–380 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 005 P. 155 - 160
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 005 P. 155 - 160
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 002 P. 242 - 247

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/2252/oj

29.12.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 385/1


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 2252/2004,

annettu 13 päivänä joulukuuta 2004,

jäsenvaltioiden myöntämien passien ja matkustusasiakirjojen turvatekijöitä ja biometriikkaa koskevista vaatimuksista

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 62 artiklan 2 kohdan a alakohdan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen (1),

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (2),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Thessalonikissa 19 ja 20 päivänä kesäkuuta 2003 kokoontunut Eurooppa-neuvosto vahvisti, että Euroopan unionissa tarvitaan yhdenmukainen lähestymistapa biometristen tunnisteiden tai biometristen tietojen käyttöön kolmansien maiden kansalaisten asiakirjoissa, Euroopan unionin kansalaisten passeissa ja tietojärjestelmissä (VIS ja SIS II).

(2)

Neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien 17 päivänä lokakuuta 2000 antamassa päätöslauselmassa (3) otettiin käyttöön passien turvallisuutta koskevat vähimmäisvaatimukset. Päätöslauselmasta olisi nyt tehtävä yhteisön säädös passien ja matkustusasiakirjojen turvavaatimusten parantamiseksi ja yhdenmukaistamiseksi sekä niiden suojaamiseksi väärentämiseltä. Passiin ja matkustusasiakirjaan olisi samalla liitettävä biometrisiä tunnisteita luotettavan yhteyden luomiseksi matkustusasiakirjan ja sen oikean haltijan välille.

(3)

Passien turvatekijöiden yhdenmukaistaminen ja biometristen tunnisteiden liittäminen niihin ovat tärkeä askel kohti sellaisten tulevaa kehitystä ennakoivien uusien teknisten osien käyttöön ottamista Euroopan tasolla, jotka parantavat matkustusasiakirjan turvallisuutta ja jotka luovat luotettavamman yhteyden passin tai matkustusasiakirjan ja sen haltijan välille, millä on suuri merkitys varmistettaessa, että passi on suojattu väärinkäyttöä vastaan. Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön (ICAO) eritelmät, ja erityisesti ne, jotka on esitetty koneellisesti luettavia matkustusasiakirjoja koskevassa asiakirjassa 9303, olisi otettava huomioon.

(4)

Tällä asetuksella yhdenmukaistetaan vain jäsenvaltioiden myöntämien passien ja matkustusasiakirjojen turvatekijät, biometriset tunnisteet mukaan luettuina. Niiden viranomaisten ja laitosten nimeämisestä, joilla on valtuudet päästä asiakirjojen tallennusvälineeseen tallennettuihin tietoihin, säädetään kansallisessa lainsäädännössä, jollei yhteisön oikeuden, Euroopan unionin oikeuden tai kansainvälisten sopimusten asiaa koskevista määräyksistä muuta johdu.

(5)

Tässä asetuksessa olisi säädettävä ainoastaan niistä eritelmistä, jotka eivät ole salaisia. Niitä on tarpeen täydentää muilla eritelmillä, jotka voivat olla salassa pidettäviä, väärentämisen estämiseksi. Tällaiset tekniset lisäeritelmät olisi hyväksyttävä menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY mukaisesti (4).

(6)

Yhtenäisestä viisumin kaavasta 29 päivänä toukokuuta 1995 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1683/95 (5) 6 artiklalla perustetun komitean olisi avustettava komissiota.

(7)

Jotta mainitut tiedot eivät tulisi useampien henkilöiden saataville kuin on välttämätöntä, on myös hyvin tärkeää, että kukin jäsenvaltio nimeää ainoastaan yhden laitoksen, joka on vastuussa passien ja matkustusasiakirjojen valmistuksesta, jolloin jäsenvaltio voi kuitenkin tarvittaessa vaihtaa passien valmistajaa. Turvallisuussyistä kunkin jäsenvaltion olisi ilmoitettava toimivaltaisen laitoksen nimi komissiolle ja muille jäsenvaltioille.

(8)

Passeihin ja matkustusasiakirjoihin liittyviä henkilötietoja käsiteltäessä sovelletaan yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 24 päivänä lokakuuta 1995 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 95/46/EY (6). Olisi varmistettava, ettei passiin tallenneta muita tietoja kuin ne, joista säädetään tässä asetuksessa ja sen liitteessä tai jotka mainitaan asianomaisessa matkustusasiakirjassa.

(9)

Suhteellisuusperiaatteen mukaisesti yhteisten turvavaatimusten ja yhteentoimivien biometristen tunnisteiden käyttöön ottamista koskevan perustavoitteen saavuttamiseksi on tarpeen ja asianmukaista antaa säännöt, jotka koskevat kaikkia 14 päivänä kesäkuuta 1985 tehdyn Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehtyä yleissopimusta (7) täytäntöön panevia jäsenvaltioita. Perustamissopimuksen 5 artiklan kolmannen kohdan mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on mainittujen tavoitteiden saavuttamiseksi tarpeen.

(10)

Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan yhteisön perustamissopimukseen liitetyn, Tanskan asemaa koskevan pöytäkirjan 1 ja 2 artiklan mukaisesti Tanska ei osallistu tämän asetuksen antamiseen, asetus ei sido Tanskaa eikä asetusta sovelleta siihen. Koska tämän asetuksen tarkoituksena on kehittää Schengenin säännöstöä Euroopan yhteisön perustamissopimuksen kolmannen osan IV osaston määräysten mukaisesti, Tanska päättää mainitun pöytäkirjan 5 artiklan mukaisesti kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun neuvosto on antanut tämän asetuksen, saattaako se sen osaksi kansallista lainsäädäntöään.

(11)

Tällä asetuksella kehitetään Schengenin säännöstön niitä määräyksiä, joihin Yhdistynyt kuningaskunta ei osallistu Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan pyynnöstä saada osallistua joihinkin Schengenin säännöstön määräyksiin 29 päivänä toukokuuta 2000 tehdyn neuvoston päätöksen 2000/365/EY (8) mukaisesti. Yhdistynyt kuningaskunta ei näin ollen osallistu tämän asetuksen antamiseen, asetus ei sido sitä eikä asetusta sovelleta siihen.

(12)

Tällä asetuksella kehitetään Schengenin säännöstön niitä määräyksiä, joihin Irlanti ei osallistu Irlannin pyynnöstä saada osallistua joihinkin Schengenin säännöstön määräyksiin 28 päivänä helmikuuta 2002 tehdyn neuvoston päätöksen 2002/192/EY (9) mukaisesti. Irlanti ei näin ollen osallistu tämän asetuksen antamiseen, asetus ei sido sitä eikä asetusta sovelleta siihen.

(13)

Islannin ja Norjan osalta tällä asetuksella kehitetään Euroopan unionin neuvoston, Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välillä näiden kahden valtion osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen tehdyssä sopimuksessa (10) tarkoitettuja Schengenin säännöstön niitä määräyksiä, jotka kuuluvat tietyistä tämän sopimuksen yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä 17 päivänä toukokuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/437/EY (11) 1 artiklan B kohdassa tarkoitettuun alaan.

(14)

Sveitsin osalta tällä asetuksella kehitetään edelleen Euroopan unionin, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välillä allekirjoitetussa sopimuksessa Sveitsin valaliiton osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen (12) tarkoitettua Schengenin säännöstöä, joka kuuluu päätöksen 1999/437/EY 1 artiklan B kohdassa ja mainitun sopimuksen allekirjoittamisesta Euroopan unionin ja Euroopan yhteisön puolesta sekä sopimuksen tiettyjen määräysten väliaikaisesta noudattamisesta 25 päivänä lokakuuta 2004 tehtyjen neuvoston päätösten (13) 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun alaan,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Jäsenvaltioiden myöntämien passien ja matkustusasiakirjojen on oltava liitteessä säädettyjen turvallisuutta koskevien vähimmäisvaatimusten mukaiset.

2.   Passeissa ja matkustusasiakirjoissa on oltava tallennusväline, johon on tallennettu kasvokuva. Jäsenvaltioiden on tallennettava niihin myös sormenjäljet yhteentoimivassa muodossa. Tiedot on suojattava, ja tallennusvälineen on oltava kapasiteetiltaan riittävä ja kyettävä takaamaan tietojen eheys, aitous ja luottamuksellisuus.

3.   Tätä asetusta sovelletaan jäsenvaltioiden myöntämiin passeihin ja matkustusasiakirjoihin. Sitä ei sovelleta jäsenvaltioiden kansalaisilleen myöntämiin henkilökortteihin eikä väliaikaisiin passeihin ja matkustusasiakirjoihin, jotka ovat voimassa enintään 12 kuukautta.

2 artikla

Passeja ja matkustusasiakirjoja varten on annettava 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulla menettelyllä teknisiä lisäeritelmiä, jotka koskevat seuraavia seikkoja:

a)

lisäturvaominaisuudet ja -vaatimukset, muun muassa tehostetut vaatimukset väärentämisen estämiseksi;

b)

tekniset eritelmät biometristen tunnisteiden tallennusvälinettä ja sen suojaamista varten, luvattoman pääsyn estäminen mukaan luettuna;

c)

kasvokuvaa ja sormenjälkiä koskevat laatuvaatimukset ja yhteiset säännöt.

3 artikla

1.   Jäljempänä 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulla menettelyllä voidaan päättää, että 2 artiklassa tarkoitetut eritelmät ovat salaisia eikä niitä saa julkaista. Tällöin ne saatetaan ainoastaan jäsenvaltioiden nimeämien, tulostuksesta vastaavien laitosten käyttöön ja jäsenvaltion tai komission asianmukaisesti valtuuttamien henkilöiden tietoon.

2.   Kunkin jäsenvaltion on nimettävä yksi laitos, joka vastaa passien ja matkustusasiakirjojen tulostuksesta. Sen on ilmoitettava tämän laitoksen nimi komissiolle ja muille jäsenvaltioille. Kaksi tai useampi jäsenvaltio voi nimetä saman laitoksen. Kullakin jäsenvaltiolla on oikeus vaihtaa nimeämäänsä laitosta. Sen on ilmoitettava tästä komissiolle ja muille jäsenvaltioille.

4 artikla

1.   Tietosuojasäännösten estämättä henkilöillä, joille passi tai matkustusasiakirja on myönnetty, on oikeus tarkistaa passin tai matkustusasiakirjan sisältämät henkilötiedot ja tarvittaessa pyytää tietojen korjaamista tai poistamista.

2.   Passiin tai matkustusasiakirjaan ei saa sisällyttää muita koneellisesti luettavia tietoja kuin ne, joista säädetään tässä asetuksessa tai sen liitteessä tai jotka mainitaan passissa tai matkustusasiakirjassa sen myöntävän jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

3.   Tämän asetuksen soveltamiseksi passien ja matkustusasiakirjojen sisältämiä biometrisiä tunnisteita saa käyttää ainoastaan:

a)

asiakirjan aitouden toteamiseksi;

b)

haltijan henkilöllisyyden varmistamiseksi vertaamalla biometrisiä tunnisteita suoraan saatavilla oleviin tunnisteisiin tilanteessa, jossa passi tai muu matkustusasiakirja on lain mukaan esitettävä.

5 artikla

1.   Komissiota avustaa asetuksen (EY) N:o 1683/95 6 artiklan 2 kohdassa perustettu komitea.

2.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 ja 7 artiklaa.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan kahdeksi kuukaudeksi.

3.   Komitea vahvistaa työjärjestyksensä.

6 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Jäsenvaltioiden on sovellettava tätä asetusta

a)

kasvokuvan osalta: viimeistään 18 kuukauden kuluttua

b)

sormenjälkien osalta: viimeistään 36 kuukauden kuluttua

siitä, kun 2 artiklan mukaiset toimenpiteet on toteutettu. Tämä ei kuitenkaan vaikuta jo myönnettyjen passien ja matkustusasiakirjojen kelpoisuuteen.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan jäsenvaltioissa Euroopan yhteisön perustamissopimuksen mukaisesti.

Tehty Brysselissä 13 päivänä joulukuuta 2004.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

B. R. BOT


(1)  EUVL C 98, 23.4.2004, s. 39.

(2)  Lausunto annettu 2. joulukuuta 2004 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(3)  EYVL C 310, 28.10.2000, s. 1.

(4)  EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.

(5)  EYVL L 164, 14.7.1995, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna vuoden 2003 liittymisasiakirjalla.

(6)  EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31. Direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1882/2003 (EUVL L 284, 31.10.2003, s. 1).

(7)  EYVL L 239, 22.9.2000, s. 19. Yleissopimus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 871/2004 (EUVL L 162, 30.4.2004, s. 29).

(8)  EYVL L 131, 1.6.2000, s. 43.

(9)  EYVL L 64, 7.3.2002, s. 20.

(10)  EYVL L 176, 10.7.1999, s. 36.

(11)  EYVL L 176, 10.7.1999, s. 31.

(12)  Neuvoston asiak. 13054/04 on saatavissa osoitteessa: http://register.consilium.eu.int

(13)  Neuvoston asiak. 13464/04 ja 13466/94 ovat saatavissa osoitteessa: http://register.consilium.eu.int


LIITE

JÄSENVALTIOIDEN MYÖNTÄMIEN PASSIEN JA MATKUSTUSASIAKIRJOJEN TURVALLISUUTTA KOSKEVAT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET

Johdanto

Tässä liitteessä säädetään jäsenvaltioiden myöntämien passien ja matkustusasiakirjojen turvallisuutta koskevat vähimmäisvaatimukset. Tämän liitteen säännöksissä käsitellään pääasiassa henkilötietosivua. Yleisiä turvatekijöitä käytetään myös passien ja matkustusasiakirjojen muissa osissa.

Henkilötietosivu voi olla valmistettu useista perusmateriaaleista. Tässä liitteessä määritellään erikseen kunkin käytetyn materiaalin turvallisuutta koskevat vähimmäisvaatimukset.

1.   Materiaali

Henkilö- tai muita tietoja sisältävissä passin tai matkustusasiakirjan osissa käytettävän paperin on täytettävä seuraavat vähimmäisvaatimukset:

ei optisia kirkasteita,

kaksisävyiset vesileimat,

turvareagensseja kemiallisten poistoyritysten estämiseksi,

värillisiä kuituja (osittain näkyviä ja osittain UV-valossa fluoresoivia tai näkymättömiä ja ainakin kahden värisiä fluoresoivia),

UV-valossa fluoresoivia plansetteja suositellaan (pakolliset tarroissa),

turvalangan käyttö on suositeltavaa.

Jos henkilötietosivu on tarra, tähän sivuun käytettävästä paperista voidaan jättää vesileima pois. Passin tai matkustusasiakirjan sisäkansiin käytettävässä paperissa ei myöskään tarvita vesileimaa. Sisäkansissa on oltava turvareagenssit vain, jos niihin merkitään tietoja.

Sidontalanka olisi suojattava korvaamiselta.

Jos henkilötietojen passiin tai matkustusasiakirjaan merkitsemistä varten valmistettava henkilötietokortti on kokonaan muovista, siihen ei yleensä voida lisätä passi- tai matkustusasiakirjapaperissa käytettäviä aitoustekijöitä. Puuttuvat aitoustekijät on korvattava tarroissa ja passin henkilötietokorteissa 3, 4 ja 5 kohdan mukaisesti turvapainotekniikoilla, kopioinnin estävillä tekijöillä tai muulla yksilöinnissä käytettävällä tekniikalla, joka ylittää jäljempänä kuvatut vähimmäisvaatimukset.

2.   Henkilötietosivu

Passissa tai matkustusasiakirjassa on oltava koneellisesti luettava henkilötietosivu, jonka on noudatettava koneellisesti luettavia passeja koskevaa Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön (ICAO) asiakirjaa 9303 (osa 1), ja passi on yksilöitävä koneellisesti luettaville passeille tässä asiakirjassa asetettujen teknisten eritelmien mukaisella tavalla.

Myös passinhaltijan kuvan on oltava henkilötietosivulla, mutta sitä ei kuitenkaan saa kiinnittää vaan se on yhdistettävä henkilötietosivussa käytettyyn materiaaliin 5 kohdassa tarkoitetuilla yksilöinnissä käytettävillä tekniikoilla.

Henkilötiedot on merkittävä passin tai matkustusasiakirjan nimilehden jälkeiselle sivulle. Henkilötietoja ei saa enää missään tapauksessa merkitä passin kannen sisäpuolelle.

Henkilötietosivun on erotuttava ulkoasultaan muista sivuista.

3.   Painatustekniikka

Painatuksessa on käytettävä seuraavia tekniikoita:

A.

Taustapainatus:

kaksivärinen giljoshipainatus tai vastaava,

iirispainatus mahdollisuuksien mukaan fluoresoivalla värillä,

UV-valossa fluoresoiva päällepainatus,

tehokkaasti väärentämisen ja jäljentämisen estävät kuviot (erityisesti henkilötietosivulla) sekä mahdollisesti mikrokirjoitus,

passin tai matkustusasiakirjan paperisivuilla ja tarroissa on käytettävä reagenssipainovärejä,

jos passin tai matkustusasiakirjan paperi on suojattu hyvin väärentämisyritysten varalta, reagenssipainovärin käyttö on vapaaehtoista.

B.

Lomaketeksti:

Lomaketekstiin sisällytetään mikrokirjoitus (ellei sitä jo ole taustapainatuksessa).

C.

Numerointi:

Kaikille passin tai matkustusasiakirjan sisäsivuille olisi merkittävä yksilöllinen asiakirjanumero joko painamalla (mahdollisuuksien mukaan erityinen numero- tai kirjasintyyppi ja UV-valossa fluoresoiva painoväri) tai perforoimalla, tai passin henkilötietokortteihin olisi merkittävä yksilöllinen asiakirjanumero samalla menetelmällä, jota käytetään henkilötietojen merkitsemiseen. Suosituksena on, että passin henkilötietokorteissa yksilöllinen asiakirjanumero on näkyvissä kortin molemmilla puolilla. Jos henkilötietojen merkitsemiseen käytetään tarraa, yksilöllinen asiakirjanumero olisi painettava fluoresoivalla painovärillä ja erityisen numero- tai kirjasintyypin käyttö on pakollista.

Jos henkilötiedot merkitään tarraan tai laminoimattomalle sisäsivulle, on käytettävä myös kaiverruspainatusta heijastuskuviona, mikrotekstiä, optisesti muuttuvaa väriainetta ja DOVIDia (Diffractive Optically Variable Image Device). Kokonaan muovista valmistettaviin passin henkilötietokortteihin on myös lisättävä optisesti muuttuvia turvatekijöitä ainakin käyttämällä DOVIDia tai vastaavia tekijöitä.

4.   Jäljentämisen estäminen

Henkilötietosivulla on käytettävä optisesti muuttavaa tekijää (OVD) tai muuta tekijää, jolla voidaan saada aikaan tällä hetkellä käytettävää yhdenmukaista viisumin kaavaa vastaava tunnistus- ja turvataso. Tekijässä pitää näkyä asiakirjaa käänneltäessä muuttuvia diffraktiivisia rakenteita (DOVID). Tekijä on sisällytettävä (mahdollisimman ohueen) kuumasaumattuun tai vastaavaan laminaattiin tai lisättävä OVD-päällyksenä. Tarroissa tai laminoimattomalla paperisella sisäsivulla tekijä voi olla metalloitu tai osittain metalloitu optisesti muuttuva tekijä (jonka päälle on painettu kaiverruskuvio) tai vastaava tekijä.

OVD-tekijät olisi sisällytettävä asiakirjaan kerrosmaisen rakenteen osana, joka suojaa tehokkaasti väärentämiseltä. Paperisissa asiakirjoissa OVD-tekijät olisi liitettävä mahdollisimman laajaan pintaan (mahdollisimman ohuen) kuumasaumatun tai vastaavan laminaatin osana tai lisättävä turvapäällyksenä 5 kohdassa kuvatulla tavalla. Muovista valmistetuissa asiakirjoissa OVD-tekijät olisi sisällytettävä kortin päällysteeseen mahdollisimman laajalle alalle.

Jos henkilötiedot merkitään muovista valmistettuun korttiin laserkaiverruksella ja siihen kirjoitetaan laserilla optisesti muuttuva tekijä, diffraktiivinen OVD on lisättävä ainakin asemoidun metalloidun tai läpinäkyvän DOVIDin muodossa, niin että saadaan aikaan riittävä suoja jäljentämistä vastaan.

Jos henkilötietosivu on valmistettu muovista, jossa on paperisisus, diffraktiivinen OVD on lisättävä ainakin asemoidun metalloidun tai läpinäkyvän DOVIDin muodossa, niin että saadaan aikaan riittävä suoja jäljentämistä vastaan.

5.   Tietojen merkitseminen

Jotta passiin tai matkustusasiakirjaan merkittävät tiedot voidaan suojata asianmukaisesti väärentämisyrityksiltä, on henkilötiedot, kuten passinhaltijan kuva, haltijan allekirjoitus ja muut tärkeät yksilöintitiedot sisällytettävä asiakirjan valmistusmateriaaliin. Kuvia ei enää saa kiinnittää perinteisin menetelmin.

Asiakirja voidaan yksilöidä käyttäen seuraavia tekniikoita:

lasertulostus,

lämpösiirtomenetelmä,

mustesuihkutulostus,

valokuvaaminen,

laserkaiverrus, joka ulottuu kortin turvaominaisuudet sisältäviin kerroksiin.

Jotta henkilö- ja muut tiedot voidaan suojata riittävästi väärentämisyrityksiltä, on lasertulostusta, lämpösiirtomenetelmää tai valokuvausta merkitsemismenetelmänä käytettäessä ehdottomasti käytettävä (mahdollisimman ohutta) kuumasaumattua tai vastaavaa laminointia ja kopioinnin estäviä tekijöitä.

Matkustusasiakirjoihin on merkittävä tiedot siten, että ne voidaan lukea koneellisesti. Henkilötietosivun ulkoasussa on noudatettava ICAOn asiakirjan 9303 osassa 1 annettuja eritelmiä, ja tietojen merkitsemisessä on noudatettava eritelmiä, jotka siinä asetetaan koneellisesti luettaville asiakirjoille.


Top