Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0911

Komission asetus (EY) N:o 911/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1760/2000 täytäntöönpanosta korvamerkkien, passien ja tilarekisterien osalta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 163, 30.4.2004, p. 65–70 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 046 P. 242 - 247
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 046 P. 242 - 247
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 046 P. 242 - 247
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 046 P. 242 - 247
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 046 P. 242 - 247
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 046 P. 242 - 247
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 046 P. 242 - 247
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 046 P. 242 - 247
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 046 P. 242 - 247
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 058 P. 201 - 206
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 058 P. 201 - 206
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 027 P. 192 - 197

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/911/oj

32004R0911

Komission asetus (EY) N:o 911/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1760/2000 täytäntöönpanosta korvamerkkien, passien ja tilarekisterien osalta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Virallinen lehti nro L 163 , 30/04/2004 s. 0065 - 0070


Komission asetus (EY) N:o 911/2004,

annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1760/2000 täytäntöönpanosta korvamerkkien, passien ja tilarekisterien osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon nautaeläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmän käyttöönottamisesta sekä naudanlihan ja naudanlihatuotteiden pakollisesta merkitsemisestä ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 820/97 kumoamisesta 17 päivänä heinäkuuta 2000 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1760/2000(1) ja erityisesti sen 7 artiklan 1 kohdan ja 10 artiklan a, b ja c alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Yksityiskohtaisista säännöistä neuvoston asetuksen (EY) N:o 820/97 täytäntöönpanemiseksi korvamerkkien, tilarekisterien ja passien osalta nautaeläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmän puitteissa 29 päivänä joulukuuta 1997 annettua komission asetusta (EY) N:o 2629/97(2) on muutettu useita kertoja ja huomattavilta osilta. Yhteisön lainsäädännön selvyyden ja johdonmukaisuuden vuoksi kyseiset säännöt olisi koottava yhteen säädökseen. Sen vuoksi asetus (EY) N:o 2629/97 olisi kumottava ja korvattava tällä asetuksella.

(2) Korvamerkkeihin olisi sisällyttävä tiedot alkuperäjäsenvaltiosta sekä asianomaisesta eläimestä. Tarkoituksenmukaisin kodifioitu muoto näille tiedoille on kaksikirjaiminen maakoodi, johon lisätään enintään kaksitoista numeroa. Viivakoodien käyttö voitaisiin sallia maakoodin sekä siihen liittyvien enintään kahdentoista numeron lisäksi.

(3) On aiheellista ottaa huomioon tiettyjen jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten esiin tuomat vaikeudet, jotka koskevat nautaeläinten tunnistuskoodia, ja antaa kyseisille viranomaisille lupa käyttää siirtymäkauden loppuun asti korvamerkkejä, joissa on aakkosnumeroinen koodi. On myös aiheellista ottaa huomioon Italian toimivaltaisen viranomaisen esiin tuomat vaikeudet ja antaa kyseiselle viranomaiselle lupa käyttää enintään kolmea ylimääräistä tunnistemerkkiä edellyttäen, että nämä ylimääräiset tunnistemerkit eivät muodosta numerokoodin osaa.

(4) Jotta yhteisön sisäinen nautaeläinten kauppa ei vaikeutuisi ja jotta nykyisiä sääntöjä voitaisiin selkeyttää, on tarpeen sallia, että eläinten pitäjät voivat halutessaan hankkia etukäteen korvamerkkejä enintään yhden vuoden tarpeiksi sovellettavien kansallisten säännösten mukaisesti.

(5) On aiheellista säätää, mitä tietoja on sisällyttävä kadonneen korvamerkin korvaavaan korvamerkkiin.

(6) On tarkoituksenmukaista määritellä tietyt yhtenäiset vähimmäissäännöt korvamerkkien muodolle ja koolle.

(7) Korvamerkkien sisältöä koskevia säännöksiä olisi tarkasteltava uudelleen asetuksen (EY) N:o 1760/2000 mukaisesti käyttöönotettavan ATK-pohjaisen tietokannan perusteella.

(8) Passissa ja rekisterissä olevien tietojen olisi oltava eläimen jäljittämisen mahdollistavassa muodossa.

(9) Näiden tietojen olisi oltava yhdenmukaisia niiden tietojen kanssa, jotka sisällytetään eläinten terveyteen liittyvistä ongelmista yhteisön sisäisessä nautaeläinten ja sikojen kaupassa 26 päivänä kesäkuuta 1964 annetussa neuvoston direktiivissä 64/432/ETY(3) säädettyyn atk-pohjaiseen tietokantaan.

(10) Jäsenvaltioiden vahvistettavaksi kuuluva vähintään kolmen ja enintään seitsemän päivän määräaika, jona eläinten pitäjien on ilmoitettava eläinten siirroista, syntymästä ja kuolemasta, olisi kytkettävä kyseisen tapahtuman päivämäärään. On kuitenkin aiheellista ottaa huomioon jäsenvaltioiden esiin tuomat vaikeudet, jotka liittyvät säädetyn määräajan noudattamiseen syntymää koskevissa ilmoituksissa, ja siksi on tarkoituksenmukaista sallia jäsenvaltioiden vahvistaa asiaankuuluva määräaika eläimen merkitsemispäivästä.

(11) On aiheellista ottaa huomioon jäsenvaltioiden esiin tuomat vaikeudet, jotka koskevat ennen 1 päivää tammikuuta 1998 syntyneiden nautaeläinten mukana seuraavissa passeissa annettavia tietoja. Lisäksi olisi otettava huomioon Tsekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian liittymisvalmistelujen aikana esiin tuodut vaikeudet, jotka koskevat ennen 1 päivää tammikuuta 2004 syntyneiden eläinten mukana seuraavia passeja.

(12) On aiheellista tehdä vapaaehtoisiksi tietyt tiedot passeissa, jotka seuraavat ennen 1 päivää tammikuuta 1998 syntyneitä nautaeläimiä ja ennen 1 päivää tammikuuta 2004 Tsekissä, Virossa, Kyproksessa, Latviassa, Liettuassa, Unkarissa, Maltassa, Puolassa, Sloveniassa ja Slovakiassa syntyneitä nautaeläimiä. Tämä poikkeus ei saisi asettaa kyseenalaiseksi velvollisuutta mainita nämä tiedot sellaisen jäsenvaltion alueella syntyneiden nautaeläinten passeissa, jossa tällaisesta velvollisuudesta säädetään jäsenvaltion kansallisissa säännöissä.

(13) Otettaessa huomioon yhteisön tukijärjestelmiin liittyvät valvontatoimenpiteet on tarpeen sisällyttää passiin tiettyjä palkkioihin liittyviä tietoja naudanliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1254/1999(4) mukaisesti.

(14) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

I LUKU KORVAMERKIT

1 artikla

1. Korvamerkissä on oltava korvamerkin myöntäneen toimivaltaisen viranomaisen nimi, koodi tai tunnus sekä 2 kohdassa säädetyt tunnistemerkit.

2. Korvamerkeissä olevan tunnistuskoodin on muodostuttava seuraavanlaisista tunnistemerkeistä:

a) kahdesta ensimmäisestä kohdasta on käytävä ilmi se jäsenvaltio, jossa sijaitsevalla tilalla eläin ensimmäistä kertaa varustetaan tunnisteella; tätä varten on käytettävä liitteessä I vahvistettuja kaksikirjaimisia maakoodeja;

b) maakoodin jälkeen tunnistemerkkinä on enintään 12 numeroa; Espanja, Irlanti, Italia, Portugali ja Yhdistynyt kuningaskunta saavat kuitenkin käyttää edelleen maakoodin jälkeen olevana kaksitoistamerkkisen koodin järjestelmänä aakkosnumeroista koodia; tämä koskee Espanjan, Irlannin, Italian ja Portugalin osalta 31 päivänä joulukuuta 1999 tai sitä ennen syntyneitä eläimiä ja Yhdistyneen kuningaskunnan osalta 30 päivänä kesäkuuta 2000 tai sitä ennen syntyneitä eläimiä.

3. Toimivaltainen viranomainen voi sallia viivakoodin käytön 1 kohdassa säädettyjen tietojen lisäksi.

4. Poiketen 2 kohdan b alakohdassa säädetystä tunnistemerkkien lukumäärää koskevasta rajoituksesta Italian toimivaltainen viranomainen saa käyttää enintään kolmea ylimääräistä tunnistemerkkiä kyseisessä kohdassa säädetyn tunnistemerkkijonon jälkeen. Ylimääräiset tunnistemerkit eivät kuitenkaan saa muodostaa 2 kohdan mukaisen tunnistuskoodin osaa.

5. Eläinten pitäjät voivat halutessaan hankkia etukäteen korvamerkkejä enintään yhden vuoden tarpeiksi sovellettavien kansallisten säännösten mukaisesti. Toimivaltainen viranomainen ei saa antaa etukäteen yli viittä paria korvamerkkejä tiloille, joilla on enintään viisi eläintä.

6. Jos korvamerkki häviää, korvaavaan korvamerkkiin voidaan säädettyjen tietojen lisäksi ja niistä erillään sisällyttää merkintä, josta käy ilmi korvaavan korvamerkin versionumero roomalaisina numeroina. Tällöin 2 kohdassa säädetty tunnistuskoodi säilyy entisellään. Jäsenvaltion on sisällytettävä jossakin toisessa jäsenvaltiossa syntyneen eläimen kadonneen korvamerkin korvaavaan korvamerkkiin sen antaneen toimivaltaisen viranomaisen koodin tai tunnuksen lisäksi ainakin sama tunnistuskoodi.

2 artikla

Korvamerkkien on täytettävä seuraavat vaatimukset:

a) niiden on oltava joustavaa muovia;

b) niiden on oltava vaikeasti väärennettäviä ja helppolukuisia koko eläimen eliniän;

c) niiden on oltava uudelleenkäyttöön soveltumattomia;

d) niiden on oltava suunniteltu siten, että korvamerkki pysyy kiinni eläimessä vahingoittamatta eläintä;

e) niissä on oltava 1 artiklassa säädettyjä merkintöjä, jotka eivät ole poistettavissa.

3 artikla

Ensimmäisen korvamerkin on oltava malliltaan seuraavanlainen:

a) siinä on kaksi osaa, toinen on koiraspuolinen ja toinen naaraspuolinen;

b) molemmissa osissa on ainoastaan 1 artiklassa säädetyt tiedot;

c) molempien osien pituus on vähintään 45 millimetriä;

d) molempien osien leveys on vähintään 55 millimetriä;

e) tunnistemerkkien korkeus on vähintään 5 millimetriä.

4 artikla

Jäsenvaltiot voivat valita muunlaisen materiaalin tai mallin toista korvamerkkiä varten ja päättää lisätä siihen muita tietoja edellyttäen, että 1 artiklan 1 ja 2 kohdassa säädettyjä tietovaatimuksia noudatetaan.

5 artikla

Jäsenvaltioiden on toimitettava toisilleen ja komissiolle 3 ja 4 artiklassa säädetyn ensimmäisen ja toisen korvamerkin malli.

II LUKU PASSIT JA TILAREKISTERIT

6 artikla

1. Passiin on sisällyttävä ainakin seuraava:

a) tiedot, joita tarkoitetaan direktiivin 64/432/ETY 14 artiklan 3 kohdan C alakohdan 1 alakohdan 1-7 luetelmakohdassa;

b) tiedot, joita tarkoitetaan:

i) direktiivin 64/432/ETY 14 artiklan 3 kohdan C alakohdan 2 alakohdan toisessa luetelmakohdassa; tai

ii) direktiivin 14 artiklan 3 kohdan C alakohdan 2 alakohdan ensimmäisessä luetelmakohdassa, jos tietokanta, josta säädetään asetuksen (EY) N:o 1760/2000 5 artiklassa, on kaikilta osin käyttökunnossa;

c) eläinten pitäjän (pitäjien) allekirjoitus, eläinten kuljettajaa lukuun ottamatta; kun ATK-pohjainen tietokanta on kaikilta osin käyttökunnossa, kuten asetuksen (EY) N:o 1760/2000 6 artiklan 3 kohdan ensimmäisessä luetelmakohdassa säädetään, tarvitaan ainoastaan eläimen viimeisen pitäjän allekirjoitus;

d) passin myöntäneen viranomaisen nimi;

e) passin myöntämispäivä.

2. Rajoittamatta eläinten suojelemisesta kuljetuksen aikana annetun neuvoston direktiivin 91/628/ETY(5) liitteessä olevan I luvun A jakson 1 kohdan soveltamista alle neljän viikon ikäisiä vasikoita saa siirtää edellyttäen, että niiden napa on parantunut. Tällöin jäsenvaltiot voivat säätää, että vasikan mukana on seurattava väliaikainen passi, joka sisältää vähintään 1 kohdassa vahvistetut tiedot toimivaltaisen viranomaisen hyväksymässä muodossa.

Vasikan ensimmäinen pitäjä antaa väliaikaisen passin, jota kaikki vasikan seuraavat pitäjät täydentävät kuljettajaa lukuun ottamatta. Pitäjän on toimitettava väliaikainen passi toimivaltaiselle viranomaiselle ennen kuin vasikka on neljän viikon ikäinen tai seitsemän päivän kuluessa, jos eläin kuolee tai teurastetaan ennen kuin se on neljän viikon ikäinen. Toimivaltaisen viranomaisen on myönnettävä 1 kohdan mukainen lopullinen passi elossa olevalle vasikalle 14 päivän kuluessa väliaikaisen passin vastaanottamisesta. Lopulliseen passiin on kirjattava yksityiskohtaisesti kaikki aikaisemmat vasikan siirrot siten kuin ne ovat kirjattuna väliaikaiseen passiin.

Vasikka voidaan siirtää enintään kaksi kertaa tilalta toiselle väliaikaisen passin avulla. Tämän kohdan soveltamiseksi siirto kahden tilan välillä markkinapaikan tai vasikoiden keräyskeskuksen kautta katsotaan yhdeksi siirroksi, jos markkinapaikka tai keräyskeskus voivat pyydettäessä toimittaa toimivaltaisille viranomaisille täydelliset tiedot markkinoiden ja keskusten kautta tapahtuneista siirroista.

3. Poiketen siitä, mitä 1 kohdan a alakohdassa säädetään, direktiivin 64/432/ETY 14 artiklan 3 kohdan C alakohdan 1 alakohdan toisessa ja viidennessä luetelmakohdassa säädetyt tiedot eivät ole pakollisia ennen 1 päivää tammikuuta 1998 syntyneiden nautaeläinten passeissa. Tässä kohdassa säädetty poikkeus ei rajoita velvollisuutta antaa yllä mainitut tiedot, kun tällaisesta vaatimuksesta säädetään kansallisissa säännöissä. Jäsenvaltioiden on annettava tiedoksi toisilleen ja komissiolle tässä kohdassa tarkoitettuihin tietoihin tosiasiallisesti sovelletut säännöt.

4. Tsekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian osalta sovelletaan 3 kohdassa säädettyä poikkeusta ennen 1 päivää tammikuuta 2004 syntyneisiin nautaeläimiin.

7 artikla

Edellä 6 artiklassa säädettyjen tietojen lisäksi passiin on lisättävä seuraavat tiedot neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1254/99 4 artiklassa säädetystä urospuolisten nautaeläinten palkkiotilanteesta:

a) hakemus tai myönnetty palkkio ensimmäisessä ikäryhmässä;

b) hakemus tai myönnetty palkkio toisessa ikäryhmässä.

8 artikla

Kullakin tilalla pidettävässä rekisterissä on oltava ainakin seuraavat tiedot:

a) direktiivin 64/432/ETY 14 artiklan 3 kohdan C alakohdan 1 alakohdan 1-4 luetelmakohdassa säädetyt ajan tasalla olevat tiedot;

b) eläimen kuolinpäivä tilalla;

c) eläimen lähtiessä tilalta sen eläinten pitäjän, kuljettajaa lukuun ottamatta, jolle eläin siirretään, nimi ja osoite tai tilan tunnistekoodi sekä eläimen lähtöpäivä;

d) eläimen saapuessa tilalle sen eläinten pitäjän, kuljettajaa lukuun ottamatta, jolta eläin siirretään, nimi ja osoite tai tilan tunnistekoodi ja eläimen saapumispäivä,

e) rekisterin tarkastaneen toimivaltaisen viranomaisen edustajan nimi ja allekirjoitus sekä päivämäärät, joina tarkastukset suoritettiin.

9 artikla

Vahvistaessaan vähintään kolmen ja enintään seitsemän päivän määräaikaa, jonka kuluessa eläinten pitäjän on ilmoitettava tapahtumista asetuksen (EY) N:o 1760/2000 7 artiklan 1 kohdan säännösten mukaisesti, jäsenvaltiot voivat syntymän yhteydessä käyttää syntymäajan sijasta eläimen merkitsemispäivää kyseisen määräajan lähtökohtana edellyttäen, että näiden ajankohtien sekaantumisen vaaraa ei aiheudu missään tiedoissa.

10 artikla

Jäsenvaltioiden on toimitettava toisilleen ja komissiolle malli niiden alueella käytetystä passista ja tilarekisteristä.

III LUKU LOPPUSÄÄNNÖKSET

11 artikla

1. Kumotaan asetus (EY) N:o 2629/97.

2. Viittauksia asetukseen (EY) N:o 2629/97 pidetään viittauksina tähän asetukseen, ja ne luetaan tämän asetuksen liitteessä II vahvistetun vastaavuustaulukon mukaisesti.

12 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2004.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 29 päivänä huhtikuuta 2004.

Komission puolesta

David Byrne

Komission jäsen

(1) EYVL L 204, 11.8.2000, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna vuoden 2003 liittymisasiakirjalla.

(2) EYVL L 354, 30.12.1997, s. 9. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna vuoden 2003 liittymisasiakirjalla.

(3) EYVL 121, 29.7.1964, s. 1977/64. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 21/2004 (EUVL L 5, 9.1.2004, s. 8).

(4) EYVL L 160, 26.6.1999, s. 21. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1782/2003 (EUVL L 270, 21.10.2003, s. 1).

(5) EYVL L 340, 11.12.1991, s. 17. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna neuvoston asetuksella (EY) N:o 806/2003 (EUVL 122, 16.5.2003, s. 1).

LIITE I

Nautaeläimen korvamerkkikoodin on alettava alkuperämaana olevan jäsenvaltion tunnuskirjaimilla seuraavan taulukon mukaisesti:

>TAULUKON PAIKKA>

LIITE II

VASTAAVUUSTAULUKKO

>TAULUKON PAIKKA>

Top