Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0805

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 805/2004, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2004, riitauttamattomia vaatimuksia koskevan eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen käyttöönotosta

OJ L 143, 30.4.2004, p. 15–39 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 19 Volume 007 P. 38 - 62
Special edition in Estonian: Chapter 19 Volume 007 P. 38 - 62
Special edition in Latvian: Chapter 19 Volume 007 P. 38 - 62
Special edition in Lithuanian: Chapter 19 Volume 007 P. 38 - 62
Special edition in Hungarian Chapter 19 Volume 007 P. 38 - 62
Special edition in Maltese: Chapter 19 Volume 007 P. 38 - 62
Special edition in Polish: Chapter 19 Volume 007 P. 38 - 62
Special edition in Slovak: Chapter 19 Volume 007 P. 38 - 62
Special edition in Slovene: Chapter 19 Volume 007 P. 38 - 62
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 007 P. 3 - 27
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 007 P. 3 - 27
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 003 P. 172 - 196

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/805/oj

32004R0805

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 805/2004, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2004, riitauttamattomia vaatimuksia koskevan eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen käyttöönotosta

Virallinen lehti nro L 143 , 30/04/2004 s. 0015 - 0039


Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 805/2004,

annettu 21 päivänä huhtikuuta 2004,

riitauttamattomia vaatimuksia koskevan eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen käyttöönotosta

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 61 artiklan c alakohdan ja 67 artiklan 5 kohdan toisen luetelmakohdan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen(1),

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(2),

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä(3),

sekä katsovat seuraavaa:

(1) Yhteisö on asettanut tavoitteekseen pitää yllä ja kehittää yhteisöä vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvana alueena, jolla taataan henkilöiden vapaa liikkuvuus. Tätä varten yhteisö toteuttaa muun muassa yksityisoikeudellisia asioita koskevan oikeudellisen yhteistyön alalla toimenpiteitä, jotka ovat tarpeen sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan kannalta.

(2) Neuvosto hyväksyi 3 päivänä joulukuuta 1998 neuvoston ja komission toimintasuunnitelman parhaista tavoista panna täytäntöön Amsterdamin sopimuksen määräykset vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvan alueen toteuttamisesta(4) (Wienin toimintasuunnitelma).

(3) Tampereella 15 ja 16 päivänä lokakuuta 1999 kokoontunut Eurooppa-neuvosto vahvisti oikeuden päätösten vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen olevan oikeudellisen yhteistyön kulmakivi.

(4) Neuvosto hyväksyi 30 päivänä marraskuuta 2000 toimenpideohjelman tuomioiden vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen toteuttamisesta siviili- ja kauppaoikeuden alalla(5). Ohjelmaan sisältyy ensimmäisessä vaiheessa eksekvatuurimenettelyn poistaminen, toisin sanoen riitauttamattomia vaatimuksia koskevan eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen käyttöönotto.

(5) "Riitauttamattomien vaatimusten" käsitteen olisi katettava kaikki tilanteet, joissa velkoja tilanteessa, jossa velallinen on todistettavasti jättänyt riitauttamatta rahamääräisen vaatimuksen laadun tai suuruuden, on joko saanut kyseistä velallista vastaan tuomioistuimen päätöksen tai täytäntöönpanokelpoisen asiakirjan, joka edellyttää velallisen nimenomaista suostumusta, olipa se tuomioistuimessa tehty sovinto tai virallinen asiakirja.

(6) Velallisen vastustamatta jättäminen, josta säädetään 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa, voi tarkoittaa poissaoloa oikeuden istunnosta tai jättämistä kirjallisesti vastaamatta tuomioistuimen antamaan kehotukseen ilmoittaa aikomuksesta vastata asiassa.

(7) Tätä asetusta olisi sovellettava riitauttamattomia vaatimuksia koskeviin tuomioihin, tuomioistuimessa tehtyihin sovintoihin ja virallisiin asiakirjoihin sekä eurooppalaisiksi täytäntöönpanoperusteiksi vahvistettuja tuomioita, tuomioistuimessa tehtyjä sovintoja ja virallisia asiakirjoja koskevien muutoksenhakumenettelyjen johdosta annettuihin ratkaisuihin.

(8) Tampereella kokoontunut Eurooppa-neuvosto katsoi päätelmissään, että täytäntöönpanoa muussa jäsenvaltiossa kuin siinä, jossa tuomio on annettu, olisi nopeutettava ja yksinkertaistettava poistamalla välivaiheen toimenpiteet, jotka on toteutettava ennen täytäntöönpanoa siinä jäsenvaltiossa, jossa täytäntöönpanoa haetaan. Tuomiota, jonka tuomion antanut tuomioistuin on vahvistanut eurooppalaiseksi täytäntöönpanoperusteeksi, olisi käsiteltävä täytäntöönpanossa ikään kuin se olisi annettu siinä jäsenvaltiossa, jossa täytäntöönpanoa haetaan. Esimerkiksi Yhdistyneessä kuningaskunnassa noudatetaan siksi todistuksella vahvistetun ulkomailla annetun tuomion rekisteröinnissä samoja sääntöjä kuin jossakin toisessa Yhdistyneen kuningaskunnan osassa annetun tuomion rekisteröinnissä, eikä siihen saa liittyä ulkomailla annetun tuomion tutkimista uudelleen sen sisältämän asiaratkaisun osalta. Tuomioiden täytäntöönpanoa koskevista järjestelyistä olisi edelleen säädettävä kansallisessa lainsäädännössä.

(9) Tällainen menettely tarjoaisi huomattavia etuja tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla 22 päivänä joulukuuta 2000 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 44/2001(6) säädettyyn eksekvatuurimenettelyyn verrattuna, koska tässä uudessa menettelyssä ei tarvita toisen jäsenvaltion oikeuslaitoksen hyväksymistä, josta aiheutuu viivästystä ja kuluja.

(10) Kun jäsenvaltion tuomioistuin on antanut riitauttamatonta vaatimusta koskevan tuomion velallisen osallistumatta menettelyyn, on luopuminen asian tutkimista koskevista menettelyistä täytäntöönpanevassa jäsenvaltiossa erottamattomasti yhteydessä siihen ja riippuvainen siitä, että vastaajan puolustautumisoikeuksien suojalla on riittävät takeet.

(11) Tässä asetuksessa pyritään edistämään perusoikeuksia, ja siinä otetaan huomioon erityisesti Euroopan unionin perusoikeuskirjassa tunnustetut periaatteet. Asetuksella pyritään erityisesti takaamaan perusoikeuskirjan 47 artiklassa tunnustetun oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä koskevan oikeuden kunnioittaminen kaikilta osin.

(12) Olisi säädettävä tuomioon johtavia menettelyjä koskevat vähimmäisvaatimukset, jotta voidaan varmistaa, että velallinen saa riittävän ajoissa ja siten, että hänen on mahdollista valmistautua vastaamaan asiassa, tiedon häntä koskevasta oikeudenkäynnistä, hänen aktiiviselle oikeudenkäyntiin osallistumiselleen asetettavista vaatimuksista kyseisen vaatimuksen riitauttamiseksi sekä osallistumatta jättämisen seurauksista.

(13) Koska jäsenvaltioiden välillä on eroja riita-asioissa noudatettavaa menettelyä ja erityisesti asiakirjojen tiedoksiantoa koskevien sääntöjen osalta, näiden vähimmäisvaatimusten määrittelyn on oltava täsmällistä ja yksityiskohtaista. Varsinkaan mitään tiedoksiantotapaa, joka perustuu oikeudelliseen olettamukseen näiden vähimmäisvaatimusten täyttymisestä, ei voida pitää riittävänä, jotta tuomio voitaisiin vahvistaa eurooppalaiseksi täytäntöönpanoperusteeksi.

(14) Kaikki tämän asetuksen 13 ja 14 artiklassa luetellut tiedoksiantotavat ovat sellaisia, että niiden perusteella syntyy joko täysi varmuus (13 artikla) tai hyvin suuri todennäköisyys (14 artikla) siitä, että vastaanottaja on saanut tiedoksi annetun asiakirjan. Jälkimmäisessä tapauksessa tuomio olisi vahvistettava eurooppalaiseksi täytäntöönpanoperusteeksi ainoastaan, jos tuomiojäsenvaltiolla on käytössä asianmukainen järjestelmä, jonka mukaisesti velallisella on tietyin edellytyksin oikeus pyytää tuomion täydellistä uudelleentutkimista 19 artiklassa säädetyin ehdoin sellaisissa poikkeuksellisissa tapauksissa, joissa vastaanottaja ei ole saanut asiakirjaa siitä huolimatta, että 14 artiklaa on noudatettu.

(15) Tietyille muille henkilöille kuin velalliselle itselleen annettavan 14 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdan mukaisen tiedoksiannon olisi katsottava täyttävän mainittujen säännösten vaatimukset ainoastaan, jos nämä henkilöt tosiasiallisesti ovat vastaanottaneet kyseessä olevan asiakirjan.

(16) Tämän asetuksen 15 artiklan olisi koskettava tilanteita, joissa velallinen ei voi itse käyttää puhevaltaansa tuomioistuimessa, kuten silloin kun on kyse oikeushenkilöstätai tilanteesta, jossa velallisella on lakisääteinen edustaja, sekä tilanteita, joissa velallinen on valtuuttanut toisen henkilön, erityisesti lakimiehen, edustamaan itseään tietyssä asiaa koskevassa oikeudenkäynnissä.

(17) Tuomioistuinten, joilla on toimivalta tutkia, onko menettelyä koskevia vähimmäisvaatimuksia noudatettu kaikilta osin, olisi, jos ne toteavat vaatimuksia noudatetun, annettava eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen vahvistava vakiomuotoinen todistus, josta ilmenee tämä tutkinta ja sen tulos.

(18) Keskinäinen luottamus lainkäyttöön jäsenvaltioissa antaa jäsenvaltion tuomioistuimelle perusteet katsoa, että kaikki eurooppalaiseksi täytäntöönpanoperusteeksi vahvistamisen edellytykset ovat täyttyneet siten, että tuomio voidaan panna täytäntöön kaikissa muissa jäsenvaltioissa ilman, että menettelyä koskevien vähimmäisvaatimusten asianmukaista noudattamista tutkitaan uudelleen siinä jäsenvaltiossa, jossa tuomio on määrä panna täytäntöön.

(19) Tämä asetus ei velvoita jäsenvaltioita mukauttamaan kansallista lainsäädäntöään asetuksessa vahvistettuihin vähimmäisvaatimuksiin. Se kannustaa tähän antamalla mahdollisuuden tehokkaampaan ja nopeampaan tuomioiden täytäntöönpanoon muissa jäsenvaltioissa vain siinä tapauksessa, että nämä vähimmäisvaatimukset täytetään.

(20) Riitauttamattomia vaatimuksia koskevaksi eurooppalaiseksi täytäntöönpanoperusteeksi vahvistamista koskevan hakemuksen tekemisen olisi oltava valinnaista velkojalle, joka voi sen sijaan valita asetuksen (EY) N:o 44/2001 mukaisen tai muun yhteisön välineen mukaisen tunnustamis- ja täytäntöönpanojärjestelmän.

(21) Kun asiakirja on lähetettävä jäsenvaltiosta toiseen siellä tiedoksi annettavaksi, olisi tätä asetusta ja erityisesti siinä olevia tiedoksiantamista koskevia sääntöjä sovellettava yhdessä oikeudenkäynti- ja muiden asiakirjojen tiedoksiannosta jäsenvaltioissa siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa 29 toukokuuta 2000 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1348/2000(7) ja erityisesti sen 14 artiklan ja sen 23 artiklaan perustuvien jäsenvaltioiden ilmoitusten kanssa.

(22) Koska ehdotetun toiminnan tavoitteita ei voida riittävällä tavalla saavuttaa jäsenvaltioiden toimin, ja ne voidaan toiminnan laajuuden tai vaikutusten takia toteuttaa paremmin yhteisön tasolla, yhteisö voi toteuttaa toimenpiteitä perustamissopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

(23) Tämän asetuksen täytäntöönpanemiseksi tarvittavista toimenpiteistä olisi päätettävä menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY(8) mukaisesti.

(24) Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin asemaa koskevan, Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan yhteisön perustamissopimukseen liitetyn pöytäkirjan 3 artiklan mukaisesti Yhdistynyt kuningaskunta ja Irlanti ovat ilmoittaneet haluavansa osallistua tämän asetuksen antamiseen ja soveltamiseen.

(25) Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan yhteisön perustamissopimukseen liitetyn, Tanskan asemaa koskevan pöytäkirjan 1 ja 2 artiklan mukaisesti Tanska ei osallistu tämän asetuksen antamiseen, eikä tämä asetus siten sido sitä eikä sitä sovelleta Tanskassa.

(26) Perustamissopimuksen 67 artiklan 5 kohdan toisen luetelmakohdan nojalla tässä asetuksessa säädettyjen toimenpiteiden osalta sovelletaan yhteispäätösmenettelyä 1 päivästä helmikuuta 2003 alkaen,

OVAT ANTANEET TÄMÄN ASETUKSEN:

I LUKU

KOHDE, SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT

1 artikla

Kohde

Tämän asetuksen tarkoituksena on ottaa käyttöön riitauttamattomia vaatimuksia koskeva eurooppalainen täytäntöönpanoperuste, jonka avulla tehdään vähimmäisvaatimukset vahvistamalla mahdolliseksi tuomioiden, tuomioistuimessa tehtyjen sovintojen ja virallisten asiakirjojen vapaa liikkuvuus kaikissa jäsenvaltioissa ilman, että täytäntöönpanevassa jäsenvaltiossa on ennen tunnustamista ja täytäntöönpanoa tarpeen suorittaa välivaiheen menettelyä.

2 artikla

Soveltamisala

1. Tätä asetusta sovelletaan siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa, riippumatta siitä, millaisessa tuomioistuimessa niitä käsitellään. Erityisesti asetusta ei sovelleta vero-, tulli- tai hallinto-oikeudellisiin asioihin eikä valtion vastuuseen teoista ja laiminlyönneistä, jotka on tehty julkista valtaa käytettäessä ("acta iure imperii").

2. Tätä asetusta ei sovelleta:

a) luonnollisten henkilöiden oikeudelliseen asemaan, oikeuskelpoisuuteen tai oikeustoimikelpoisuuteen eikä myöskään aviovarallisuussuhteisiin eikä testamenttiin ja perintöön;

b) konkurssiin, akordiin tai muihin niihin rinnastettaviin menettelyihin;

c) sosiaaliturvaan;

d) välimiesmenettelyyn.

3. Tässä asetuksessa "jäsenvaltiolla" tarkoitetaan Tanskaa lukuun ottamatta kaikkia jäsenvaltioita.

3 artikla

Eurooppalaiseksi täytäntöönpanoperusteeksi vahvistettavat täytäntöönpanoasiakirjat

1. Tätä asetusta sovelletaan riitauttamattomia vaatimuksia koskeviin tuomioihin, tuomioistuimessa tehtyihin sovintoihin ja virallisiin asiakirjoihin.

Vaatimusta on pidettävä "riitauttamattomana", jos

a) velallinen on nimenomaisesti hyväksynyt sen myöntämällä tai tuomioistuimen hyväksymällä tai tuomioistuinmenettelyn kuluessa tehdyllä sovinnolla; tai

b) velallinen ei ole missään vaiheessa tuomioistuinmenettelyn kuluessa vastustanut sitä tuomiojäsenvaltion lainsäädännön asianomaisten menettelyjä koskevien vaatimusten mukaisesti; tai

c) velallinen, joka on tuomioistuinmenettelyn kuluessa aluksi vastustanut vaatimusta, ei ole ollut läsnä tai edustettuna vaatimusta käsittelevässä oikeuden istunnossa, edellyttäen, että tämä menettely katsotaan tuomiojäsenvaltion lainsäädännön nojalla vaatimuksen tai velkojan väitteiden hiljaiseksi hyväksymiseksi; tai

d) velallinen on nimenomaisesti hyväksynyt sen virallisessa asiakirjassa.

2. Tätä asetusta sovelletaan myös eurooppalaiseksi täytäntöönpanoperusteeksi vahvistettuja tuomioita, tuomioistuimessa tehtyjä sovintoja tai virallisia asiakirjoja koskevan muutoksenhaun johdosta annettuihin ratkaisuihin.

4 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa sovelletaan seuraavia määritelmiä:

1. "tuomiolla" tarkoitetaan mitä hyvänsä jäsenvaltion tuomioistuimen ratkaisua riippumatta siitä, kutsutaanko sitä tuomioksi, päätökseksi, täytäntöönpanomääräykseksi vai joksikin muuksi, samoin kuin oikeudenkäyntikuluja koskevaa tuomioistuimen virkamiehen päätöstä;

2. "vaatimuksella" tarkoitetaan sellaisen tietyn rahamäärän maksamista koskevaa vaatimusta, joka on erääntynyt tai jonka erääntymispäivä on mainittu tuomiossa, tuomioistuimessa tehdyssä sovinnossa tai virallisessa asiakirjassa;

3. "virallisella asiakirjalla" tarkoitetaan

a) asiakirjaa, joka on laadittu virallisesti tai rekisteröity virallisena asiakirjana ja jonka

i) virallisuus liittyy asiakirjan allekirjoitukseen ja sisältöön, ja

ii) virallisuuden on vahvistanut viranomainen tai muu sen jäsenvaltion tähän tarkoitukseen valtuuttama virallinen taho, mistä asiakirja on peräisin;

tai

b) hallintoviranomaisten kanssa tehtyä tai hallintoviranomaisten oikeaksi todistamaa, elatusvelvollisuutta koskevaa sopimusta;

4. "tuomiojäsenvaltiolla" tarkoitetaan sitä jäsenvaltiota, jossa eurooppalaiseksi täytäntöönpanoperusteeksi vahvistettava tuomio on annettu, tuomioistuimessa tehty sovinto on hyväksytty tai tehty taikka virallinen asiakirja on laadittu tai rekisteröity;

5. "täytäntöönpanevalla jäsenvaltiolla" tarkoitetaan sitä jäsenvaltiota, jossa eurooppalaiseksi täytäntöönpanoperusteeksi vahvistetun tuomion, tuomioistuimessa tehdyn sovinnon tai virallisen asiakirjan täytäntöönpanoa haetaan;

6. "tuomion antaneella tuomioistuimella" tarkoitetaan tuomioistuinta, jossa asia oli vireillä 3 artiklan 1 kohdan a, b tai c alakohdassa vahvistettujen edellytysten täyttyessä;

7. Ruotsissa maksamismääräystä (betalningsföreläggande) koskevissa yksinkertaistetuissa menettelyissä ilmaisu "tuomioistuin" käsittää myös Ruotsin kruununvoutiviranomaisen (kronofogdemyndighet).

II LUKU

EUROOPPALAINEN TÄYTÄNTÖÖNPANOPERUSTE

5 artikla

Eksekvatuurimenettelyn poistaminen

Tuomiojäsenvaltiossa eurooppalaiseksi täytäntöönpanoperusteeksi vahvistettu tuomio on tunnustettava ja pantava täytäntöön toisessa jäsenvaltiossa vaatimatta tuomion julistamista täytäntöönpanokelpoiseksi ja ilman mahdollisuutta vastustaa sen tunnustamista.

6 artikla

Eurooppalaiseksi täytäntöönpanoperusteeksi vahvistamisen edellytykset

1. Jäsenvaltiossa annettu riitauttamatonta vaatimusta koskeva tuomio on tuomion antaneelle tuomioistuimelle milloin tahansa tehtävästä hakemuksesta vahvistettava eurooppalaiseksi täytäntöönpanoperusteeksi, jos

a) tuomio on täytäntöönpanokelpoinen tuomiojäsenvaltiossa; ja

b) tuomio ei ole ristiriidassa asetuksen (EY) N:o 44/2001 II luvun 3 ja 6 jaksossa säädettyjen toimivaltasääntöjen kanssa; ja

c) tuomioistuinmenettely tuomiojäsenvaltiossa on ollut III luvussa säädettyjen vaatimusten mukainen, kun kyse on tämän asetuksen 3 artiklan 1 kohdan b tai c alakohdassa tarkoitetusta riitauttamattomasta vaatimuksesta; ja

d) tuomio on annettu siinä jäsenvaltiossa, jossa velallisella on asetuksen (EY) N:o 44/2001 59 artiklassa tarkoitettu kotipaikka, jos

- kyse on tämän asetuksen 3 artiklan 1 kohdan b tai c alakohdassa tarkoitetusta riitauttamattomasta vaatimuksesta, ja

- vaatimus liittyy kuluttajan tekemään sopimukseen, jonka ei voida katsoa kuuluvan tämän elinkeinoon tai ammattiin, ja

- velallinen on kuluttaja.

2. Kun eurooppalaiseksi täytäntöönpanoperusteeksi vahvistettu tuomio on lakannut olemasta täytäntöönpanokelpoinen tai sen täytäntöönpanokelpoisuutta on lykätty tai rajoitettu, on tuomion antaneelle tuomioistuimelle milloin tahansa tehtävästä hakemuksesta annettava liitteessä IV olevaa vakiolomaketta käyttäen todistus, jossa todetaan, ettei tuomio ole täytäntöönpanokelpoinen tai että se on rajoitetusti täytäntöönpanokelpoinen.

3. Kun ratkaisu on annettu tämän artiklan 1 kohdan mukaisesti eurooppalaiseksi täytäntöönpanoperusteeksi vahvistettua tuomiota koskevan muutoksenhaun johdosta, on liitteessä V olevaa vakiolomaketta käyttäen milloin tahansa tehtävästä hakemuksesta annettava korvaava todistus, jos muutoksenhaun johdosta annettu ratkaisu on täytäntöönpanokelpoinen tuomiojäsenvaltiossa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 12 artiklan 2 kohdan soveltamista.

7 artikla

Tuomioistuinmenettelyyn liittyvät kustannukset

Jos tuomio sisältää täytäntöönpanokelpoisen ratkaisun tuomioistuinmenettelyyn liittyvistä kustannuksista, korot mukaan luettuina, se on vahvistettava eurooppalaiseksi täytäntöönpanoperusteeksi myös kustannusten osalta, jollei velallinen ole tuomiojäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti tuomioistuinkäsittelyn kuluessa nimenomaisesti kiistänyt tällaisista kustannuksista vastaamista koskevaa velvoitettaan.

8 artikla

Osittaisen eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen vahvistava todistus

Jos tuomio täyttää tämän asetuksen vaatimukset ainoastaan osittain, annetaan osittaisen eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen vahvistava todistus, joka koskee näitä tuomion osia.

9 artikla

Eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen vahvistavan todistuksen antaminen

1. Eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen vahvistava todistus annetaan käyttämällä liitteessä I olevaa vakiolomaketta.

2. Eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen vahvistava todistus annetaan tuomion kielellä.

10 artikla

Eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen vahvistavan todistuksen oikaisu tai peruuttaminen

1. Tuomion antaneelle tuomioistuimelle tehdystä hakemuksesta eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen vahvistava todistus

a) oikaistaan, jos tuomio ja todistus ovat keskenään ristiriidassa asiavirheen vuoksi;

b) peruutetaan, jos todistus on annettu selkeästi virheellisin perustein tässä asetuksessa vahvistetut vaatimukset huomioon ottaen.

2. Eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen vahvistavan todistuksen oikaisuun tai peruuttamiseen sovelletaan tuomiojäsenvaltion lainsäädäntöä.

3. Eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen vahvistavan todistuksen oikaisua tai peruuttamista koskeva hakemus voidaan tehdä käyttämällä liitteessä VI olevaa vakiolomaketta.

4. Eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen vahvistavan todistuksen antamiseen ei voida hakea muutosta.

11 artikla

Eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen vahvistavan todistuksen vaikutukset

Eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen vahvistavalla todistuksella on vaikutuksia vain siltä osin kuin tuomio on täytäntöönpanokelpoinen.

III LUKU

RIITAUTTAMATTOMIA VAATIMUKSIA KOSKEVILLE MENETTELYILLE ASETETUT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET

12 artikla

Vähimmäisvaatimusten soveltamisala

1. Sellaisen vaatimuksen johdosta annettu tuomio, joka on 3 artiklan 1 kohdan b tai c alakohdan mukaisesti riitauttamaton, voidaan vahvistaa eurooppalaiseksi täytäntöönpanoperusteeksi vain, jos tuomioistuinmenettely tuomiojäsenvaltiossa on täyttänyt tässä luvussa säädetyt menettelyä koskevat vaatimukset.

2. Eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen vahvistavan todistuksen tai 6 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun korvaavan todistuksen antamiseen tuomiota koskevan muutoksenhaun johdosta annetusta ratkaisusta sovelletaan samoja vaatimuksia, jos 3 artiklan 1 kohdan b tai c alakohdassa säädetyt edellytykset täyttyvät tämän ratkaisun antamisajankohtana.

13 artikla

Tiedoksianto, johon liittyy velallisen vastaanottotodistus

1. Haastehakemus tai vastaava asiakirja on oltava annettu tiedoksi velalliselle jollakin seuraavista tavoista:

a) henkilökohtainen tiedoksianto, mikä osoitetaan velallisen allekirjoittamalla vastaanottotodistuksella, johon on merkitty vastaanottopäivä;

b) henkilökohtainen tiedoksianto, mikä osoitetaan tiedoksiannon suorittaneen toimivaltaisen henkilön allekirjoittamalla asiakirjalla, jossa todetaan, että velallinen on vastaanottanut asiakirjan tai kieltäytynyt vastaanottamasta sitä ilman laillista perustetta, ja johon on merkitty tiedoksiantopäivä;

c) postitiedoksianto, mikä osoitetaan velallisen allekirjoittamalla ja palauttamalla vastaanottotodistuksella, johon on merkitty vastaanottopäivä;

d) sähköinen tiedoksianto, esimerkiksi telekopioitse tai sähköpostitse, mikä osoitetaan velallisen allekirjoittamalla ja palauttamalla vastaanottotodistuksella, johon on merkitty vastaanottopäivä.

2. Kutsu oikeuden istuntoon on oltava annettu tiedoksi velalliselle 1 kohdan mukaisesti tai suullisesti aiemmassa samaa vaatimusta käsittelevässä oikeuden istunnossa, jolloin kutsusta on oltava maininta kyseisen aiemman oikeuden istunnon pöytäkirjassa.

14 artikla

Tiedoksianto, johon ei liity velallisen vastaanottotodistusta

1. Haastehakemuksen tai vastaavan asiakirjan ja oikeuden istuntoon saapumista koskevan kutsun antaminen velalliselle tiedoksi voi olla tehty myös jollakin seuraavista tavoista:

a) henkilökohtainen tiedoksianto velallisen kotiosoitteessa henkilölle, joka asuu samassa taloudessa kuin velallinen tai työskentelee siellä;

b) jos velallinen on itsenäinen ammatinharjoittaja tai oikeushenkilö, henkilökohtainen tiedoksianto velallisen liiketiloissa henkilölle, joka työskentelee velallisen palveluksessa;

c) asiakirjan toimittaminen velallisen postilaatikkoon;

d) asiakirjan toimittaminen postitoimistoon tai toimivaltaisten viranomaisten haltuun ja tätä koskevan kirjallisen ilmoituksen toimittaminen velallisen postilaatikkoon, jos kirjallisessa ilmoituksessa on selkeä maininta siitä, että kyse on tuomioistuinasiakirjasta tai siitä, että ilmoitus vastaa oikeusvaikutuksiltaan tiedoksiantoa ja käynnistää määräaikojen kulumisen;

e) postitiedoksianto ilman 3 kohdan mukaista todistusta, mikäli velallisen osoite on tuomiojäsenvaltiossa;

f) sähköinen tiedoksianto, mistä on osoituksena tiedoksiannon toimittamisen automaattinen vahvistus, mikäli velallinen on etukäteen nimenomaisesti hyväksynyt tämän tiedoksiantotavan.

2. Tätä asetusta sovellettaessa 1 kohdan mukainen tiedoksianto on sallittu vain, jos velallisen osoite on varmuudella tiedossa.

3. Edellä 1 kohdan a-d alakohdan mukaisesti suoritettu tiedoksianto on todistettava:

a) tiedoksiannon suorittaneen toimivaltaisen henkilön allekirjoittamalla asiakirjalla, jossa ilmoitetaan:

i) käytetty tiedoksiantotapa, ja

ii) tiedoksiantopäivä, ja

iii) jos asiakirja on annettu tiedoksi muulle henkilölle kuin velalliselle, kyseisen henkilön nimi ja hänen suhteensa velalliseen,

tai

b) edellä 1 kohdan a ja b alakohdan osalta tiedoksiannon vastaanottaneen henkilön antamalla vastaanottotodistuksella.

15 artikla

Tiedoksianto velallisen edustajille

Edellä 13 ja 14 artiklan mukainen tiedoksianto voi olla tehty myös velallisen edustajalle.

16 artikla

Vaatimusta koskevien tietojen asianmukainen toimittaminen velalliselle

Sen varmistamiseksi, että velalliselle on annettu asianmukaiset tiedot vaatimuksesta, haastehakemuksessa tai vastaavassa asiakirjassa on oltava ilmoitettu:

a) asianosaisten nimet ja osoitteet;

b) vaatimuksen määrä;

c) jos vaatimukselle vaaditaan korkoa, korkokanta ja aika, jolta korkoa vaaditaan, paitsi jos pääomaan lisätään korko suoraan tuomiojäsenvaltion lain nojalla;

d) vaatimuksen perustelut.

17 artikla

Asianmukainen tietojen toimittaminen velalliselle menettelyä koskevista toimenpiteistä, joita vaatimuksen riitauttaminen edellyttää

Velalliselle on haastehakemuksessa, vastaavassa asiakirjassa tai oikeuden istuntoon saapumista koskevassa kutsussa taikka sen yhteydessä oltava selkeästi ilmoitettu:

a) vaatimuksen riitauttamista koskevat menettelyvaatimukset, myös asetettu määräaika vaatimuksen riitauttamiselle kirjallisesti tai tarvittaessa oikeuden istunnon ajankohta, sen viranomaisen nimi ja osoite, jolle vastaus on lähetettävä tai jonka istuntoon on saavuttava, ja se, onko lakimiehen käyttö pakollista;

b) seuraukset vaatimuksen vastustamatta jättämisestä tai istuntoon saapumatta jäämisestä, tarvittaessa erityisesti se mahdollisuus, että velallista vastaan voidaan antaa tuomio tai tuomio voidaan panna täytäntöön velallista kohtaan ja että hänet voidaan velvoittaa suorittamaan tuomioistuinmenettelyyn liittyviä kustannuksia.

18 artikla

Vähimmäisvaatimusten täyttymättä jäämisen korjautuminen

1. Jos menettely tuomiojäsenvaltiossa ei ole täyttänyt 13-17 artiklassa säädettyjä vaatimuksia, tämä täyttymättä jääminen korjautuu ja tuomio voidaan vahvistaa eurooppalaiseksi täytäntöönpanoperusteeksi, jos

a) tuomio on annettu tiedoksi velalliselle 13 tai 14 artiklan vaatimusten mukaisesti, ja

b) velallisella on ollut mahdollisuus hakea tuomion muutosta menettelyssä, jossa asia voidaan tutkia kokonaisuudessaan uudelleen, ja velalliselle on tuomiossa tai sen ohella annettu asianmukaiset tiedot valitusmenettelyä koskevista vaatimuksista, mukaan luettuina sen viranomaisen nimi ja osoite, johon valitus on toimitettava, sekä tarvittaessa valituksen määräaika; ja

c) velallinen ei ole valittanut tuomiosta asiaankuuluvien menettelyä koskevien vaatimusten mukaisesti.

2. Jos menettely tuomiojäsenvaltiossa ei ole täyttänyt 13 tai 14 artiklassa säädettyjä menettelyä koskevia vaatimuksia, tämä täyttymättä jääminen korjautuu, jos velallisen käyttäytyminen oikeudenkäynnissä osoittaa, että hän on henkilökohtaisesti vastaanottanut tiedoksiannettavan asiakirjan niin hyvissä ajoin, että hän on voinut valmistautua vastaamaan asiassa.

19 artikla

Uudelleentutkimista poikkeuksellisissa tapauksissa koskevat vähimmäisvaatimukset

1. Sen lisäksi, mitä 13-18 artiklassa säädetään, tuomio voidaan vahvistaa eurooppalaiseksi täytäntöönpanoperusteeksi vain, jos velallisella on tuomiojäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti oikeus pyytää tuomion tutkimista uudelleen siinä tapauksessa, että

a) i) haastehakemus tai vastaava asiakirja tai tarvittaessa kutsu saapua oikeuden istuntoon on annettu tiedoksi jollakin 14 artiklassa säädetyllä menettelyllä, ja

ii) tiedoksiantoa ei velallisesta riippumattomista syistä ole suoritettu riittävän ajoissa siten, että velallinen on voinut valmistautua vastaamaan asiassa;

tai

b) velallinen ei ole voinut vastustaa vaatimusta ylivoimaisen esteen tai hänestä riippumattomien poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi,

edellyttäen että hän toimii kummassakin tapauksessa viipymättä.

2. Tämä artikla ei rajoita jäsenvaltioilla olevaa mahdollisuutta sallia tuomion uudelleen tutkiminen 1 kohdassa mainittuja väljemmin ehdoin.

IV LUKU

TÄYTÄNTÖÖNPANO

20 artikla

Täytäntöönpanomenettely

1. Täytäntöönpanomenettelyihin sovelletaan täytäntöönpanevan jäsenvaltion lakia, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän luvun säännösten soveltamista.

Eurooppalaiseksi täytäntöönpanoperusteeksi vahvistettu tuomio on pantava täytäntöön samoin edellytyksin kuin täytäntöönpanevassa jäsenvaltiossa annettu tuomio.

2. Velkojan on toimitettava täytäntöönpanevan jäsenvaltion toimivaltaisille täytäntöönpanoviranomaisille

a) tuomiosta sellainen jäljennös, joka täyttää tarvittavat vaatimukset sen aitouden toteamiseksi; ja

b) eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen vahvistavasta todistuksesta sellainen jäljennös, joka täyttää tarvittavat vaatimukset sen aitouden toteamiseksi; ja

c) tarvittaessa transkriptio eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen vahvistavasta todistuksesta tai sen käännös täytäntöönpanevan jäsenvaltion viralliselle kielelle tai, jos jäsenvaltiossa on useita virallisia kieliä, oikeudenkäynneissä sillä paikkakunnalla käytettävälle viralliselle kielelle tai yhdelle siellä käytettävistä virallisista kielistä, missä täytäntöönpanoa haetaan, kyseisen jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti, tai jollekin muulle kielelle, jonka täytäntöönpaneva jäsenvaltio on ilmoittanut voivansa hyväksyä. Kukin jäsenvaltio voi ilmoittaa yhden tai useamman Euroopan yhteisön toimielinten virallisen kielen, joka ei ole sen oma virallinen kieli mutta jonka se voi hyväksyä todistuksen täyttämisessä. Käännöksen on oltava sellaisen henkilön oikeaksi todistama, jolla on siihen kelpoisuus jossakin jäsenvaltiossa.

3. Asianosaiselta, joka hakee jossain jäsenvaltiossa eurooppalaiseksi täytäntöönpanoperusteeksi vahvistetun tuomion täytäntöönpanoa toisessa jäsenvaltiossa, ei saa vaatia minkäänlaista vakuutta, takuuta tai talletusta sillä perusteella, että hän on ulkomaan kansalainen tai että hänellä ei ole kotipaikkaa tai asuinpaikkaa täytäntöönpanevassa jäsenvaltiossa.

21 artikla

Täytäntöönpanon epääminen

1. Täytäntöönpanevan jäsenvaltion toimivaltaisen tuomioistuimen on velallisen pyynnöstä evättävä täytäntöönpano, jos eurooppalaiseksi täytäntöönpanoperusteeksi vahvistettu tuomio on ristiriidassa jossain toisessa jäsenvaltiossa tai kolmannessa maassa

a) samaa asiaa koskevan ja samojen asianosaisten välillä aikaisemmin annetun tuomion kanssa, ja

b) aikaisempi tuomio on annettu täytäntöönpanevassa jäsenvaltiossa tai se täyttää ne edellytykset, jotka ovat tarpeen sen tunnustamiselle täytäntöönpanevassa jäsenvaltiossa, ja

c) tähän ristiriitaan ei ole vedottu eikä siihen ole voitu vedota tuomiojäsenvaltion tuomioistuinmenettelyssä.

2. Tuomiota tai sen vahvistamista eurooppalaiseksi täytäntöönpanoperusteeksi ei niiden sisältämän asiaratkaisun osalta saa missään tapauksessa ottaa uudelleen tutkittavaksi täytäntöönpanevassa jäsenvaltiossa.

22 artikla

Kolmansien maiden kanssa tehdyt sopimukset

Tämä asetus ei vaikuta sopimuksiin, joilla jäsenvaltiot ovat ennen asetuksen (EY) N:o 44/2001 voimaantuloa sitoutuneet tuomioistuinten toimivallasta sekä tuomioiden täytäntöönpanosta yksityisoikeuden alalla tehdyn Brysselin yleissopimuksen 59 artiklan mukaisesti olemaan tunnustamatta tuomiota, joka on annettu toisessa mainitun yleissopimuksen sopimusvaltiossa sellaista vastaajaa vastaan, jonka kotipaikka tai vakinainen asuinpaikka on kolmannessa maassa, jos tuomion antaneen tuomioistuimen toimivalta mainitun yleissopimuksen 4 artiklassa tarkoitetussa tapauksessa on voinut perustua ainoastaan johonkin saman yleissopimuksen 3 artiklan toisessa kohdassa mainittuun toimivaltaperusteeseen.

23 artikla

Täytäntöönpanon lykkääminen tai rajoittaminen

Jos velallinen on

- hakenut muutosta eurooppalaiseksi täytäntöönpanoperusteeksi vahvistettuun tuomioon, 19 artiklan mukainen uudelleen tutkimista koskeva pyyntö mukaan luettuna; tai

- hakenut eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen vahvistavan todistuksen oikaisua tai peruuttamista 10 artiklan mukaisesti,

täytäntöönpanevan jäsenvaltion toimivaltainen tuomioistuin tai viranomainen voi velallisen hakemuksesta

a) rajoittaa täytäntöönpanomenettelyn turvaamistoimiin; tai

b) asettaa täytäntöönpanon edellytykseksi tuomioistuimen tai viranomaisen määrittämän vakuuden asettamisen; tai

c) poikkeustapauksissa keskeyttää täytäntöönpanomenettelyn.

V LUKU

TUOMIOISTUIMESSA TEHTY SOVINTO JA VIRALLISET ASIAKIRJAT

24 artikla

Tuomioistuimessa tehty sovinto

1. Edellä 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun vaatimuksen johdosta tehty sovinto, jonka tuomioistuin on hyväksynyt tai joka on tehty tuomioistuinmenettelyn kuluessa ja joka on täytäntöönpanokelpoinen jäsenvaltiossa, jossa se on hyväksytty tai tehty, on tuomioistuimelle, joka on sovinnon hyväksynyt tai jossa sovinto on tehty, tehtävästä hakemuksesta vahvistettava eurooppalaiseksi täytäntöönpanoperusteeksi käyttämällä liitteessä II olevaa vakiolomaketta.

2. Tuomiojäsenvaltiossa eurooppalaiseksi täytäntöönpanoperusteeksi vahvistettu sovinto on pantava täytäntöön muissa jäsenvaltioissa vaatimatta sen julistamista täytäntöönpanokelpoiseksi ja ilman mahdollisuutta vastustaa sen täytäntöönpanokelpoisuutta.

3. Edellä II luvun säännöksiä 5 artiklaa ja 6 artiklan 1 kohtaa sekä 9 artiklan 1 kohtaa lukuun ottamatta, ja IV luvun säännöksiä 21 artiklan 1 kohtaa ja 22 artiklaa lukuun ottamatta sovelletaan soveltuvin osin.

25 artikla

Virallinen asiakirja

1. Edellä 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua vaatimusta koskeva virallinen asiakirja, joka on jossakin jäsenvaltiossa täytäntöönpanokelpoinen, on sen jäsenvaltion, jossa se on laadittu, nimeämälle viranomaiselle tehtävästä hakemuksesta vahvistettava eurooppalaiseksi täytäntöönpanoperusteeksi käyttämällä liitteessä III olevaa vakiolomaketta.

2. Siinä jäsenvaltiossa, jossa se on laadittu, eurooppalaiseksi täytäntöönpanoperusteeksi vahvistettu virallinen asiakirja on pantava täytäntöön muissa jäsenvaltioissa vaatimatta sen julistamista täytäntöönpanokelpoiseksi ja ilman mahdollisuutta vastustaa sen täytäntöönpanokelpoisuutta.

3. Edellä II luvun säännöksiä 5 artiklaa ja 6 artiklan 1 kohtaa sekä 9 artiklan 1 kohtaa lukuun ottamatta, ja IV luvun säännöksiä 21 artiklan 1 kohtaa ja 22 artiklaa lukuun ottamatta sovelletaan soveltuvin osin.

VI LUKU

SIIRTYMÄSÄÄNNÖS

26 artikla

Siirtymäsäännös

Tätä asetusta sovelletaan vain sen voimaantulon jälkeen annettuihin tuomioihin ja tuomioistuimissa hyväksyttyihin tai tehtyihin sovintoihin sekä tämän asetuksen voimaantulon jälkeen laadittuihin tai virallisiksi asiakirjoiksi rekisteröityihin asiakirjoihin.

VII LUKU

SUHDE MUIHIN YHTEISÖN SÄÄDÖKSIIN

27 artikla

Suhde asetukseen (EY) N:o 44/2001

Tämä asetus ei vaikuta mahdollisuuteen hakea riitauttamattoman vaatimuksen johdosta annetun tuomion, tuomioistuimen hyväksymän sovinnon tai virallisen asiakirjan tunnustamista ja täytäntöönpanoa asetuksen (EY) N:o 44/2001 mukaisesti.

28 artikla

Suhde asetukseen (EY) N:o 1348/2000

Tämä asetus ei vaikuta asetuksen (EY) N:o 1348/2000 soveltamiseen.

VIII LUKU

YLEISET JA LOPPUSÄÄNNÖKSET

29 artikla

Täytäntöönpanomenettelyä koskevien tietojen toimittaminen

Jäsenvaltioiden on tehtävä yhteistyötä toimittaakseen yleisölle ja asianomaisille ammattialoille tietoja:

a) jäsenvaltioissa sovellettavista täytäntöönpanotavoista ja -menettelyistä; ja

b) täytäntöönpanosta vastaavista täytäntöönpanevan jäsenvaltion toimivaltaisista viranomaisista

erityisesti päätöksellä 2001/470/EY(9) perustetun siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellisen verkoston välityksellä.

30 artikla

Oikaisevia menettelyjä, kieliä ja viranomaisia koskevat tiedot

1. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle:

a) 10 artiklan 2 kohdassa tarkoitetusta oikaisu- ja peruuttamismenettelystä ja 19 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta uudelleentutkimismenettelystä;

b) 20 artiklan 2 kohdan c alakohdan nojalla hyväksytyt kielet;

c) luettelo 25 artiklassa tarkoitetuista viranomaisista;

sekä näihin tietoihin myöhemmin tehtävät muutokset.

2. 2. Komissio saattaa edellä 1 kohdan mukaisesti ilmoitetut tiedot julkisesti saataville julkaisemalla ne Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja muilla asianmukaisilla tavoilla.

31 artikla

Liitteisiin tehtävät muutokset

Muutokset liitteiden vakiolomakkeisiin hyväksytään 32 artiklan 2 kohdan mukaista neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen.

32 artikla

Komitea

1. Komissiota avustaa asetuksen (EY) N:o 44/2001 75 artiklassa säädetty komitea.

2. Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 3 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

3. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä.

33 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 21 päivänä tammikuu 2005 kuuta.

Sitä sovelletaan 21 päivästä lokakuu 2005 kuuta lukuun ottamatta sen 30, 31 ja 32 artiklaa, joita sovelletaan 21 päivästä tammikuu 2005 kuuta.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan jäsenvaltioissa Euroopan yhteisön perustamissopimuksen mukaisesti.

Tehty Strasbourgissa 21 päivänä huhtikuuta 2004.

Euroopan parlamentin puolesta

Puheenjohtaja

P. Cox

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

D. Roche

(1) EYVL C 203 E, 27.8.2002, s. 86.

(2) EUVL C 85, 8.4.2003, s. 1.

(3) Euroopan parlamentin lausunto, annettu 8. huhtikuuta 2003 (EUVL C 64 E, 12.3.2004, s. 79), neuvoston yhteinen kanta, vahvistettu 6. helmikuuta 2004 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä) ja Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 30. maaliskuuta 2004 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(4) EYVL C 19, 23.1.1999, s. 1.

(5) EYVL C 12, 15.1.2001, s. 1.

(6) EYVL L 12, 16.1.2001, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1496/2002 (EYVL L 225, 22.8.2002, s. 13).

(7) EYVL L 160, 30.6.2000, s. 37.

(8) EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.

(9) EYVL L 174, 27.6.2001, s. 25.

LIITE I

TODISTUS EUROOPPALAISESTA TÄYTÄNTÖÖNPANOPERUSTEESTA - TUOMIO

>PIC FILE= "L_2004143FI.002502.TIF">

>PIC FILE= "L_2004143FI.002601.TIF">

>PIC FILE= "L_2004143FI.002701.TIF">

LIITE II

TODISTUS EUROOPPALAISESTA TÄYTÄNTÖÖNPANOPERUSTEESTA- TUOMIOISTUIMESSA TEHTY SOVINTO

>PIC FILE= "L_2004143FI.002802.TIF">

>PIC FILE= "L_2004143FI.002901.TIF">

LIITE III

TODISTUS EUROOPPALAISESTA TÄYTÄNTÖÖNPANOPERUSTEESTA - VIRALLINEN ASIAKIRJA

>PIC FILE= "L_2004143FI.003002.TIF">

>PIC FILE= "L_2004143FI.003101.TIF">

LIITE IV

TODISTUS SIITÄ, ETTÄ TÄYTÄNTÖÖNPANOKELPOISUUTTA EI OLE TAI ETTÄ SITÄ ON RAJOITETTU (6 artiklan 2 kohta)

>PIC FILE= "L_2004143FI.003202.TIF">

>PIC FILE= "L_2004143FI.003301.TIF">

LIITE V

MUUTOKSENHAUN JOHDOSTA ANNETTAVA EUROOPPALAISEN TÄYTÄNTÖÖNPANOPERUSTEEN KORVAAVA TODISTUS (6 artiklan 3 kohta)

>PIC FILE= "L_2004143FI.003402.TIF">

>PIC FILE= "L_2004143FI.003501.TIF">

>PIC FILE= "L_2004143FI.003601.TIF">

>PIC FILE= "L_2004143FI.003701.TIF">

LIITE VI

HAKEMUS, JOKA KOSKEE EUROOPPALAISEN TÄYTÄNTÖÖNPANOPERUSTEEN VAHVISTAVAN TODISTUKSEN OIKAISEMISTA TAI PERUUTTAMISTA (10 artiklan 3 kohta)

>PIC FILE= "L_2004143FI.003802.TIF">

>PIC FILE= "L_2004143FI.003901.TIF">

Top