Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0367

Komission asetus (EY) N:o 367/2004, annettu 27 päivänä helmikuuta 2004, asetuksen (EY) N:o 2261/2003 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse käytettävissä olevasta määrästä, josta tiettyjä sianliha-alan tuotteita koskevia tuontitodistushakemuksia voidaan jättää 1 päivän huhtikuuta ja 30 päivän huhtikuuta 2004 välisen ajan osalta

OJ L 63, 28.2.2004, p. 33–34 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/367/oj

32004R0367

Komission asetus (EY) N:o 367/2004, annettu 27 päivänä helmikuuta 2004, asetuksen (EY) N:o 2261/2003 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse käytettävissä olevasta määrästä, josta tiettyjä sianliha-alan tuotteita koskevia tuontitodistushakemuksia voidaan jättää 1 päivän huhtikuuta ja 30 päivän huhtikuuta 2004 välisen ajan osalta

Virallinen lehti nro L 063 , 28/02/2004 s. 0033 - 0034


Komission asetus (EY) N:o 367/2004,

annettu 27 päivänä helmikuuta 2004,

asetuksen (EY) N:o 2261/2003 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse käytettävissä olevasta määrästä, josta tiettyjä sianliha-alan tuotteita koskevia tuontitodistushakemuksia voidaan jättää 1 päivän huhtikuuta ja 30 päivän huhtikuuta 2004 välisen ajan osalta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon sianliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä lokakuuta 1975 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2759/75(1),

ottaa huomioon tiettyjen korkealaatuista naudanlihaa, sianlihaa, siipikarjanlihaa, vehnää sekä vehnän ja rukiin sekaviljaa ja leseitä, lesejauhoja ja muita jätetuotteita koskevien yhteisön tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnosta 29 päivänä maaliskuuta 1994 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 774/94(2),

ottaa huomioon tiettyjen yhteisön tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnasta sianlihan ja tiettyjen muiden maataloustuotteiden osalta annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 774/94 säädetyn tuontijärjestelmän yksityiskohtaisista soveltamista koskevista säännöistä sianliha-alalla 22 päivänä kesäkuuta 1994 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1432/94(3) ja erityisesti sen 4 artiklan 4 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Kun Tsekki, Viro, Kypros, Latvia, Liettua, Unkari, Malta, Puola, Slovenia ja Slovakia liittyvät Euroopan unioniin 1 päivänä toukokuuta 2004, niihin olisi sovellettava komission asetuksella (EY) N:o 774/94 avattuja sianliha-alan tuontia koskevia tariffikiintiöitä tasapuolisesti verrattuna nykyisiin jäsenvaltioihin sovellettaviin edellytyksiin. Näiden maiden taloudellisille toimijoille olisi sen vuoksi annettava mahdollisuus osallistua täysimääräisesti kiintiöihin liittymisestä alkaen.

(2) Jotta markkinat eivät vääristyisi ennen 1 päivää toukokuuta 2004 eikä sen jälkeen, komission asetuksella (EY) N:o 1432/94 säädettyjen erien määräpäiviä on muutettu ja määrien jakautumista mukautettu vuoden 2004 osalta 26 päivänä helmikuuta 2004 annetulla komission asetuksella (EY) N:o 332/2004(4). Sen vuoksi on syytä muuttaa joulukuussa 2003 jätettyjen tiettyjä sianliha-alan tuotteita koskevien tuontitodistushakemusten hyväksyttävyydestä tiettyjen sianlihaa ja tiettyjä muita maataloustuotteita koskevien yhteisön tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnasta annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 774/94 säädetyn järjestelmän mukaisesti 22 päivänä joulukuuta 2003 annettu komission asetus (EY) N:o 2261/2003(5),

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 2261/2003 seuraavasti:

a) Korvataan 1 artiklan 2 kohta seuraavasti:

"2. Tuontitodistushakemuksia voidaan jättää 1 päivän huhtikuuta ja 30 päivän huhtikuuta välisen ajan osalta liitteessä II tarkoitetusta kokonaismäärästä asetuksen (EY) N:o 1432/94 säännösten mukaisesti.".

b) Korvataan liite II tämän asetuksen liitteellä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2004.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 27 päivänä helmikuuta 2004.

Komission puolesta

J. M. Silva Rodríguez

Maatalouden pääjohtaja

(1) EYVL L 282, 1.11.1975, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1365/2000 (EYVL L 156, 29.6.2000, s. 5).

(2) EYVL L 91, 8.4.1994, s. 1, asetus sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 2198/95 (EYVL L 221 19.9.1995, s. 3).

(3) EYVL L 156, 23.6.1994, s. 14, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1006/2001 (EYVL L 140, 24.5.2001, s. 13).

(4) EUVL L 60, 27.2.2004, s. 10.

(5) EUVL L 336, 21.12.2003, s. 14.

LIITE

"LIITE II

>TAULUKON PAIKKA>"

Top