Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004L0110

Komission direktiivi 2004/110/EY, annettu 9 päivänä joulukuuta 2004, vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 96/49/EY mukauttamisesta tekniikan kehitykseen kuudennen kerranETA:n kannalta merkityksellinen teksti

OJ L 365, 10.12.2004, p. 24–24 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 338M , 17.12.2008, p. 66–67 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 014 P. 177 - 177
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 014 P. 177 - 177

No longer in force, Date of end of validity: 23/11/2006; Implisiittinen kumoaja 32006L0090

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/110/oj

10.12.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 365/24


KOMISSION DIREKTIIVI 2004/110/EY,

annettu 9 päivänä joulukuuta 2004,

vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 96/49/EY mukauttamisesta tekniikan kehitykseen kuudennen kerran

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 23 päivänä heinäkuuta 1996 annetun neuvoston direktiivin 96/49/EY (1) ja erityisesti sen 8 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivin 96/49/EY liite sisältää vaarallisten tavaroiden kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevat määräykset (RID-määräykset), sellaisina kuin niitä sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 2003.

(2)

RID-määräykset ajantasaistetaan joka toinen vuosi. Seuraavaa muutettua versiota sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2005, ja sen soveltamisen siirtymäaika jatkuu 30 päivään kesäkuuta 2005.

(3)

Tästä syystä direktiivin 96/49/EY liite on muutettava.

(4)

Tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat direktiivin 96/49/EY 9 artiklalla perustetun vaarallisten aineiden kuljetuksia käsittelevän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Korvataan direktiivin 96/49/EY liite seuraavalla tekstillä:

”Kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) lisäyksen B liitteessä I olevat vaarallisten tavaroiden kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevat määräykset (RID-määräykset), sellaisina kuin niitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2005, joissa ilmaisut ”sopimuspuoli” ja ”valtiot tai rautatiet” korvataan ilmaisulla ”jäsenvaltio”.

RID-määräysten liitteen B muutettu vuoden 2005 versio julkaistaan heti, kun se on saatavilla yhteisön kaikilla virallisilla kielillä.”.

2 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 1 päivänä heinäkuuta 2005. Niiden on toimitettava komissiolle viipymättä kirjallisina nämä säännökset sekä säännösten ja direktiivin välinen vastaavuustaulukko.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltiot säätävät siitä, miten viittaukset tehdään.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

3 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

4 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 9 päivänä joulukuuta 2004.

Komission puolesta

Jacques BARROT

Komission jäsen


(1)  EYVL L 235, 17.9.1996, s. 25. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 2004/89/EY (EUVL L 293, 16.9.2004, s. 14).


Top