EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004L0003

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/3/EY, annettu 11 päivänä helmikuuta 2004, neuvoston direktiivien 70/156/ETY ja 80/1268/ETY muuttamisesta N1-luokan ajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen ja polttoaineen kulutuksen mittaamisen osalta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 49, 19.2.2004, p. 36–41 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 034 P. 9 - 14
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 034 P. 9 - 14
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 034 P. 9 - 14
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 034 P. 9 - 14
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 034 P. 9 - 14
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 034 P. 9 - 14
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 034 P. 9 - 14
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 034 P. 9 - 14
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 034 P. 9 - 14
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 043 P. 343 - 348
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 043 P. 343 - 348

No longer in force, Date of end of validity: 01/01/2013; Kumoaja 32007R0715

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/3/oj

32004L0003

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/3/EY, annettu 11 päivänä helmikuuta 2004, neuvoston direktiivien 70/156/ETY ja 80/1268/ETY muuttamisesta N1-luokan ajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen ja polttoaineen kulutuksen mittaamisen osalta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Virallinen lehti nro L 049 , 19/02/2004 s. 0036 - 0041


Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/3/EY,

annettu 11 päivänä helmikuuta 2004,

neuvoston direktiivien 70/156/ETY ja 80/1268/ETY muuttamisesta N1-luokan ajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen ja polttoaineen kulutuksen mittaamisen osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 95 artiklan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen(1),

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(2),

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä(3),

sekä katsovat seuraavaa:

(1) Moottoriajoneuvojen hiilidioksidipäästöistä ja polttoaineen kulutuksesta 16 päivänä joulukuuta 1980 annettu neuvoston direktiivi 80/1268/ETY(4) on yksi moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen tyyppihyväksyntää koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 6 päivänä helmikuuta 1970 annetussa neuvoston direktiivissä 70/156/ETY(5) säädetyn tyyppihyväksyntämenettelyn mukaisista erityisdirektiiveistä.

(2) Komission tiedonannossa neuvostolle ja Euroopan parlamentille EU:n politiikasta ja toimenpiteistä kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi: kohti eurooppalaista ilmastonmuutosohjelmaa (ECCP) ehdotetaan kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi täytäntöönpanostrategiaa, johon kuuluu myös liikennettä koskevia toimenpiteitä. Myös vihreässä kirjassa "Energiahuoltostrategia Euroopalle" kehotetaan ryhtymään toimenpiteisiin moottoriajoneuvojen polttoainetaloudellisuuden parantamiseksi.

(3) Yhteisön strategiasta henkilöautojen hiilidioksidipäästöjen (CO2-päästöjen) vähentämiseksi ja polttoaineen taloudellisuuden parantamiseksi neuvostolle ja Euroopan parlamentille annetussa komission tiedonannossa esitetyn henkilöautojen hiilidioksidipäästöjen vähentämistä koskevan yhteisön strategian mukaisesti käytetään perusvälineenä direktiivissä 80/1268/ETY määriteltyä yhdenmukaistettua mittausmenetelmää. Jotta olisi mahdollista toteuttaa toimenpiteitä kevyiden hyötyajoneuvojen polttoaineen kulutuksen ja hiilidioksidipäästöjen pienentämiseksi, on tarpeen laajentaa mainitun direktiivin soveltamisalaa koskemaan myös N1-luokan ajoneuvoja.

(4) Uusien henkilöautojen keskimääräisten hiilidioksidipäästöjen seurantajärjestelmästä 22 päivänä kesäkuuta 2000 tehdyn Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 1753/2000/EY(6) mukaisesti komissio on suorittanut tutkimuksen N1-luokan ajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen yhdenmukaisen mittausmenetelmän käytön mahdollisuuksista ja vaikutuksista. Kyseisen ajoneuvoluokan polttoaineen kulutuksen ja hiilidioksidipäästöjen mittaamiseksi on teknisesti mahdollista ja kaikkein kustannustehokkainta käyttää moottoriajoneuvojen ottomoottoreiden kaasujen aiheuttaman ilman pilaantumisen estämiseksi toteutettavia toimenpiteitä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 20 päivänä maaliskuuta 1970 annetun neuvoston direktiivin 70/220/ETY(7) mukaista nykyistä päästötestiä.

(5) Useat pienten ajoneuvomäärien valmistajat ostavat moottorintoimittajilta moottorit, jotka on tyyppihyväksytty päästöjen osalta ajoneuvojen puristussytytysmoottoreiden kaasumaisten ja hiukkasmaisten päästöjen sekä ajoneuvoissa käytettävien maa- tai nestekaasulla toimivien ottomoottoreiden kaasupäästöjen torjumiseksi toteutettavia toimenpiteitä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 3 päivänä joulukuuta 1987 annetun neuvoston direktiivin 88/77/ETY(8) mukaisesti. Huomattavalla osalla näistä valmistajista ei ole laitteita eikä asiantuntemusta, joita tarvitaan pakokaasu- ja hiilidioksiditestauksia varten. Sen vuoksi on tarpeen myöntää vapautus pienten määrien valmistajia varten, sillä tämän direktiivin noudattamisesta aiheutuvat lisäkustannukset olisivat heille kohtuuttoman suuret.

(6) Toimenpiteet vaikuttavat myös direktiivin 70/156/ETY liitteisiin.

(7) Sen vuoksi olisi muutettava direktiivejä 70/156/ETY ja 80/1268/ETY vastaavasti,

OVAT ANTANEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivi 70/156/ETY seuraavasti:

a) Korvataan liitteessä IV olevan I osan rivi 39 seuraavasti:

">TAULUKON PAIKKA>"

b) Lisätään liitteessä IX olevan I osan sivulle 2 N1-, N2- ja N3-luokkiin kuuluville valmiille tai täydennetyille ajoneuvoille myönnettävään EY-vaatimustenmukaisuustodistukseen kohta seuraavasti:

"

>PIC FILE= "L_2004049FI.003701.TIF">"

2 artikla

Muutetaan direktiivin 80/1268/ETY liite I ja II tämän direktiivin liitteen mukaisesti.

3 artikla

Viimeistään 19 päivänä helmikuuta 2006 komissio:

a) esittää selvityksen mahdollisuuksista saada edustavia tietoja valmiiden monivaiheisesti valmistettujen ajoneuvojen sekä ajoneuvojen, joiden päästöt mitataan direktiivin 88/77/ETY mukaisesti, hiilidioksidipäästöistä ja polttoaineen kulutuksesta kustannustehokkuusseikkojen huomioon ottamiseksi näiden mittausten perusteella;

b) esittää arvion tässä direktiivissä esitetystä ajoneuvoperhekäsitteestä;

c) tekee tarpeen mukaan direktiivin 70/156/ETY 13 artiklalla perustetulle komitealle ehdotuksia toimenpiteiksi tämän direktiivin mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen.

4 artikla

Jos asiantuntevan korinrakentajan valmistama ajoneuvo vastaa ominaisuuksiltaan perusajoneuvon valmistajan jonkin ajoneuvoperheen ominaisuuksia, korinrakentaja voi käyttää kyseisen valmistajan toimittamia tietoja polttoainetehokkuudesta ja hiilidioksidimäärästä.

5 artikla

1. Helmikuun 19 päivästä 2005 lähtien jäsenvaltiot eivät saa N1-luokan ajoneuvojen osalta syystä, joka liittyy hiilidioksidipäästöön tai polttoaineen kulutukseen,

a) evätä minkääntyyppiseltä moottoriajoneuvolta EY-tyyppihyväksyntää tai kansallista tyyppihyväksyntää,

b) kieltäytyä rekisteröimästä ajoneuvoa tai kieltää ajoneuvon myyntiä taikka käyttöönottoa direktiivin 70/156/ETY 7 artiklan mukaisesti,

jos hiilidioksidipäästö ja polttoaineen kulutus on määritelty direktiivin 80/1268/ETY, sellaisena kuin se muutettuna tällä direktiivillä, vaatimusten mukaisesti.

2. N1-luokan ajoneuvojen alaluokan I osalta 1 päivästä tammikuuta 2005 ja N1-luokan ajoneuvojen alaluokkien II ja III osalta 1 päivästä tammikuuta 2007 jäsenvaltiot eivät saa

a) enää antaa EY-tyyppihyväksyntää direktiivin 70/156/ETY 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti, ja

b) antaa kansallista tyyppihyväksyntää, paitsi jos vedotaan direktiivin 70/156/ETY 8 artiklan 2 kohdan säännöksiin,

jos hiilidioksidipäästöä ja polttoaineen kulutusta ei ole määritelty direktiivin 80/1268/ETY, sellaisena kuin se muutettuna tällä direktiivillä, vaatimusten mukaisesti.

3. N1-luokan ajoneuvojen alaluokan I osalta 1 päivästä tammikuuta 2006 ja N1-luokan ajoneuvojen alaluokkien II ja III osalta 1 päivästä tammikuuta 2008

a) jäsenvaltiot eivät enää saa pitää direktiivin 70/156/ETY säännösten mukaisia uusien ajoneuvojen vaatimustenmukaisuustodistuksia pätevinä mainitun direktiivin 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla,

b) jäsenvaltioiden on kieltäydyttävä rekisteröimästä sellaisia ajoneuvoja tai kiellettävä sellaisten ajoneuvojen myynti taikka käyttöönotto, joilla ei ole direktiivin 70/156/ETY mukaisesti voimassaolevaa vaatimustenmukaisuustodistusta, paitsi jos vedotaan mainitun direktiivin 8 artiklan 2 kohdan säännöksiin,

jos hiilidioksidipäästöä ja polttoaineen kulutusta ei ole määritelty direktiivin 80/1268/ETY, sellaisena kuin se muutettuna tällä direktiivillä, vaatimusten mukaisesti.

4. Jatketaan 2 ja 3 kohdassa mainittuja määräaikoja N1-luokan monivaiheisesti valmistettujen ajoneuvojen osalta 12 kuukaudella.

5. Tässä artiklassa tarkoitetaan:

- N1-luokan alaluokan I ajoneuvolla N1-luokan ajoneuvoa, jonka vertailumassa on enintään 1305 kilogrammaa.

- N1-luokan alaluokan II ajoneuvolla N1-luokan ajoneuvoa, jonka vertailumassa on yli 1305 kilogrammaa mutta enintään 1760 kilogrammaa.

- N1-luokan alaluokan III ajoneuvolla N1-luokan ajoneuvoa, jonka vertailumassa on yli 1760 kilogrammaa.

6 artikla

Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan ennen 19 päivää helmikuuta 2005. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

7 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

8 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Strasbourgissa 11 päivänä helmikuuta 2004.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

P. Cox

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. McDowell

(1) EYVL C 51 E, 26.2.2002, s. 317.

(2) EYVL C 125, 27.5.2002, s. 6.

(3) Euroopan parlamentin lausunto, annettu 24. syyskuuta 2002 (EUVL C 273 E, 14.11.2003, s. 22), neuvoston yhteinen kanta, vahvistettu 9. lokakuuta 2003 (EUVL C 305 E, 16.12.2003, s. 1) ja Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 16. joulukuuta 2003 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(4) EYVL L 375, 31.12.1980, s. 36, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 1999/100/EY (EYVL L 334, 28.12.1999, s. 36).

(5) EYVL L 42, 23.2.1970, s. 1, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 807/2003 (EUVL L 122, 16.5.2003, s. 36).

(6) EYVL L 202, 10.8.2000, s. 1.

(7) EYVL L 76, 6.4.1970, s. 1, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 2003/76/EY (EUVL L 206, 15.8.2003, s. 29).

(8) EYVL L 36, 9.2.1988, s. 33, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 2001/27/EY (EYVL L 107, 18.4.2001, s. 10).

LIITE

I Muutetaan direktiivin 80/1268/ETY liite I seuraavasti:

1) Korvataan 1 kohta seuraavasti:

"1. SOVELTAMISALA

Tätä direktiiviä sovelletaan M1- ja N1-luokkien moottoriajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen (CO2-päästöjen) ja polttoaineen kulutuksen mittaukseen.

Sitä ei sovelleta N1-luokan ajoneuvotyyppiin, jos sekä

- kyseiseen ajoneuvotyyppiin asennetulle moottorityypille on annettu tyyppihyväksyntä direktiivin 88/77/ETY mukaisesti, että

- valmistajan tekemien N1-luokan ajoneuvojen vuotuinen kokonaismäärä on maailmanlaajuisesti pienempi kuin 2000 yksikköä."

2) Korvataan 2.3 kohta seuraavasti:

"2.3 6 kohdassa kuvattua testiä varten on toimitettava sitä ajoneuvotyyppiä, jolle hyväksyntää haetaan, edustava malliajoneuvo, jos tyyppihyväksyntätesteistä vastaava tekninen tutkimuslaitos itse suorittaa testit. Tekninen tutkimuslaitos tarkastaa testeillä, että niiden M1- ja N1-luokkien ajoneuvojen, joille on annettu tyyppihyväksyntä päästöjen osalta direktiivin 70/220/ETY mukaisesti, päästöt ovat kyseiseen ajoneuvotyyppiin sovellettavien raja-arvojen mukaisia, sellaisina kuin ne on esitetty direktiivissä 70/220/ETY."

3) Lisätään 6.1 kohtaan alakohta seuraavasti:

"Ajoneuvoja, jotka eivät testisyklin aikana saavuta vaadittua kiihtyvyyttä ja suurinta nopeutta, käytetään kaasupoljin täysin pohjaan painettuna, kunnes ne saavuttavat jälleen vaaditun toimintakäyrän. Poikkeamat testisyklistä on kirjattava testausselosteeseen."

4) Korvataan 11 kohta seuraavasti:

"11. HYVÄKSYNNÄN LAAJENNUS

11.1 Tyyppihyväksyntää voidaan laajentaa koskemaan samantyyppisiä ajoneuvoja tai sellaisia erityyppisiä ajoneuvoja, joiden eroavuudet koskevat seuraavia liitteen II seikkoja, jos teknisen tutkimuslaitoksen mittaamat hiilidioksidipäästöt ylittävät tyyppihyväksytyn arvon enintään 4 prosentilla M1-luokan ajoneuvojen osalta ja enintään 6 prosentilla N1-luokan ajoneuvojen osalta:

- vertailumassa

- suurin sallittu massa

- korimalli:

M1-luokka: sedan, viistoperä, farmariauto, coupé, kuomullinen henkilöauto, monitoimiajoneuvo

N1-luokka: kuorma-auto, pakettiauto

- kokonaisvälityssuhteet

- moottorin varusteet ja lisälaitteet.

11.2 N1-luokan ajoneuvojen hyväksynnän laajentaminen ajoneuvoperheen sisällä:

11.2.1 N1-luokan ajoneuvojen, jotka on hyväksytty ajoneuvoperheen jäseniksi liitteessä I olevan 12.2 kohdan mukaista menettelyä noudattaen, osalta tyyppihyväksyntää voidaan laajentaa koskemaan samaan ajoneuvoperheeseen kuuluvia ajoneuvoja vain, mikäli tekninen tutkimuslaitos arvioi, että uuden ajoneuvon polttoaineen kulutus ei ylitä sen ajoneuvon polttoaineen kulutusta, johon ajoneuvoperheen polttoaineen kulutus perustuu.

Hyväksynnät voidaan lisäksi laajentaa koskemaan ajoneuvoja:

- jotka ovat enintään 110 kilogrammaa raskaampia kuin testattu ajoneuvoperheen jäsen, edellyttäen, että niiden ero ajoneuvoperheen kevyimpään jäseneen on enintään 220 kilogrammaa ja

- joiden kokonaisvälityssuhde on pienempi kuin testatun ajoneuvoperheen jäsenen vastaava suhde pelkästään erilaisen rengaskoon vuoksi ja

- jotka vastaavat ajoneuvoperheen ominaisuuksia kaikilta muilta osin.

11.2.2 N1-luokan ajoneuvojen, jotka on hyväksytty ajoneuvoperheen jäseniksi liitteessä I olevan 12.3 kohdan mukaista menettelyä noudattaen, osalta tyyppihyväksyntää voidaan laajentaa koskemaan samaan ajoneuvoperheeseen kuuluvia ajoneuvoja ilman lisätestejä vain, jos tekninen tutkimuslaitos arvioi, että uuden ajoneuvon polttoaineen kulutus pysyy rajoissa, jotka on määritelty niiden ajoneuvoperheen kahden ajoneuvon perusteella, joilla on alhaisin/korkein polttoaineen kulutus."

5) Lisätään kohta seuraavasti:

"12. N1-LUOKAN AJONEUVOJEN HYVÄKSYNTÄ AJONEUVOPERHEESEEN

N1-luokan ajoneuvo voidaan hyväksyä kuuluvaksi ajoneuvoperheeseen 12.1 kohdassa määritellyllä tavalla käyttäen jompaakumpaa 12.2 ja 12.3 kohdassa kuvatuista vaihtoehtoisista menetelmistä.

12.1 N1-luokan ajoneuvot voidaan ryhmitellä perheeksi tätä direktiiviä sovellettaessa, jos seuraavat ominaisuudet ovat samoja tai pysyvät määriteltyjen rajojen puitteissa:

12.1.1 Seuraavien ominaisuuksien on oltava samoja:

- valmistaja ja tyyppi liitteessä II olevan I osan 0.2 kohdan määrittelyn mukaisesti,

- moottorin tilavuus,

- päästövalvontajärjestelmän tyyppi,

- polttoainejärjestelmän tyyppi liitteessä II olevan 1.5.2 kohdan määrittelyn mukaisesti.

12.1.2 Seuraavien ominaisuuksien on pysyttävä annetuissa rajoissa:

- kokonaisvälityssuhteet (enintään 8 prosenttia suurempi kuin pienin välityssuhde) liitteessä II olevan 1.6.3 kohdan määrittelyn mukaisesti,

- vertailumassa (enintään 220 kg kevyempi kuin raskain massa),

- keulaosa (enintään 15 prosenttia pienempi kuin suurin keulaosa),

- moottorin teho (enintään 10 prosenttia pienempi kuin korkein arvo).

12.2 kohdan mukaisesti määritellylle ajoneuvoperheelle voidaan hyväksyä kaikkia sen jäseniä koskevat hiilidioksidipäästö- ja polttoainekulutustiedot. Teknisen tutkimuslaitoksen on valittava testiä varten se jäsen, jolla se katsoo olevan korkeimman hiilidioksidipäästöarvon. Mittaukset suoritetaan 6 kohdassa kuvatulla tavalla, ja 6.5 kohdassa kuvatulla menetelmällä saatuja tuloksia käytetään koko ajoneuvoperhettä koskevina tyyppihyväksyntäarvoina.

12.3 Ajoneuvot, jotka on ryhmitetty 12.1 kohdan mukaisesti määritellyksi perheeksi, voidaan hyväksyä yksilöllisin hiilidioksidipäästö- ja polttoainekulutustiedoin. Tekninen tutkimuslaitos valitsee testiä varten ne kaksi ajoneuvoa, joilla se katsoo olevan korkeimman ja vastaavasti matalimman hiilidioksidipäästöarvon. Mittaukset suoritetaan 6 kohdassa kuvatulla tavalla. Jos valmistajan näitä kahta ajoneuvoa koskevat tiedot pysyvät 6.5 kohdassa esitetyn marginaalin puitteissa, valmistajan kaikkien saman ajoneuvoperheen jäsenten osalta ilmoittamia hiilidioksidipäästöarvoja voidaan käyttää tyyppihyväksyntäarvoina. Jos valmistajan ilmoittamat tiedot poikkeavat marginaalista, tyyppihyväksyntäarvoina käytetään 6.5 kohdassa kuvatulla menetelmällä saatuja tuloksia, ja tekninen tutkimuslaitos valitsee lisätesteihin aiheellisen määrän muita ajoneuvoperheen jäseniä."

II Muutetaan direktiivin 80/1268/ETY liite II seuraavasti:

1) Muutetaan sivun yläosan teksti seuraavasti:

"Lisäys EY-vaatimustenmukaisuustodistukseen N:o ...

ajoneuvon (6) tyyppihyväksyntää varten direktiivin 80/1268/ETY (hiilidioksidipäästöt ja polttoaineen kulutus) mukaisesti sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2004/3/EY."

2) Lisätään lisäykseen alaviite seuraavasti:

"(6) Niiden ajoneuvojen osalta, jotka on hyväksytty ajoneuvoperheeseen liitteessä I olevan 12 kohdan mukaisesti, lisäyksessä määritellyt tiedot on toimitettava kustakin ajoneuvoperheen jäsenestä."

3) Muutetaan lisäystä lisäksi seuraavasti:

a) Muutetaan 1.3 kohta seuraavasti:

"1.3. Korimalli:

1.3.1. M1-luokka: sedan, viistoperä, farmariauto, coupé, kuomullinen henkilöauto, monitoimiajoneuvo (1)

1.3.2. N1-luokka:kuorma-auto,pakettiauto"

b) Muutetaan 1.7 kohta seuraavasti:

"1.7. Tyyppihyväksyntäarvot."

Top