EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004L0002

Komission direktiivi 2004/2/EY, annettu 9 päivänä tammikuuta 2004, neuvoston direktiivien 86/362/ETY, 86/363/ETY ja 90/642/ETY muuttamisesta fenamifossin jäämien enimmäismäärien osalta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 14, 21.1.2004, p. 10–18 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 042 P. 168 - 176
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 042 P. 168 - 176
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 042 P. 168 - 176
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 042 P. 168 - 176
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 042 P. 168 - 176
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 042 P. 168 - 176
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 042 P. 168 - 176
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 042 P. 168 - 176
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 042 P. 168 - 176
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 052 P. 237 - 245
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 052 P. 237 - 245

No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2008; Implisiittinen kumoaja 32005R0396 : This act has been changed. Current consolidated version: 28/01/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/2/oj

32004L0002

Komission direktiivi 2004/2/EY, annettu 9 päivänä tammikuuta 2004, neuvoston direktiivien 86/362/ETY, 86/363/ETY ja 90/642/ETY muuttamisesta fenamifossin jäämien enimmäismäärien osalta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Virallinen lehti nro L 014 , 21/01/2004 s. 0010 - 0018


Komission direktiivi 2004/2/EY,

annettu 9 päivänä tammikuuta 2004,

neuvoston direktiivien 86/362/ETY, 86/363/ETY ja 90/642/ETY muuttamisesta fenamifossin jäämien enimmäismäärien osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon viljojen torjunta-ainejäämien enimmäismääristä 24 päivänä heinäkuuta 1986 annetun neuvoston direktiivin 86/362/ETY(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 2003/62/EY(2), ja erityisesti sen 10 artiklan,

ottaa huomioon eläinkunnasta peräisin olevissa elintarvikkeissa ja niiden pinnassa olevien torjunta-ainejäämien enimmäismäärien vahvistamisesta 24 päivänä heinäkuuta 1986 annetun neuvoston direktiivin 86/363/ETY(3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 2003/60/EY(4), ja erityisesti sen 10 artiklan,

ottaa huomioon torjunta-ainejäämien enimmäismäärien vahvistamisesta tietyille kasvikunnasta peräisin oleville tuotteille, mukaan lukien hedelmät ja vihannekset, 27 päivänä marraskuuta 1990 annetun neuvoston direktiivin 90/642/ETY(5), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 2003/69/EY(6), ja erityisesti sen 7 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Viljojen ja kasviperäisten tuotteiden osalta, hedelmät ja vihannekset mukaan luettuina, jäämien enimmäismäärät kuvastavat sellaista käyttöä, joka on kasveille tehokkaan suojan antava pienin mahdollinen tarvittava määrä torjunta-ainetta käytettäessä sitä niin, että jäämä on mahdollisimman alhainen sekä toksikologisesti hyväksyttävä etenkin ympäristönsuojelun ja kuluttajien ravinnon välityksellä tapahtuvan arvioidun saannin kannalta. Eläinperäisten elintarvikkeiden osalta jäämien enimmäismäärät kuvastavat sitä, kuinka paljon eläimet kuluttavat torjunta-aineilla käsiteltyjä viljoja ja kasviperäisiä tuotteita, ottaen tarvittaessa huomioon eläinlääkkeiden välittömät vaikutukset. Yhteisön käyttämät jäämien enimmäismäärät edustavat tällaisten jäämien enimmäismääriä, joita hyödykkeissä voi olla silloin kun hyvää viljelykäytäntöä on noudatettu.

(2) Torjunta-aineiden jäämien enimmäismääriä arvioidaan jatkuvasti uudelleen, ja niitä muutetaan uuden tietämyksen ja tutkimustulosten huomioon ottamiseksi. Jäämien enimmäismääriksi vahvistetaan analyysiherkkyyden alaraja, kun kasvinsuojeluaineiden sallitusta käytöstä ei aiheudu elintarvikkeisiin tai niiden pinnalle havaittavissa olevia torjunta-aineiden jäämiä tai kun sallittua käyttöä ei ole tai kun jäsenvaltioiden salliman käytön tukena ei ole ollut tarvittavia tietoja tai kun kolmansissa maissa käytön tukena ei ole ollut tarvittavia tietoja ja käytöstä on aiheutunut torjunta-aineiden jäämiä yhteisön markkinoille mahdollisesti tuleviin elintarvikkeisiin tai niiden pinnalle.

(3) Fenamifossin osalta eräs jäsenvaltio ilmoitti komissiolle haluavansa tarkistaa kansallisia jäämien enimmäismääriä direktiivin 90/642/ETY 8 artiklan mukaisesti, sillä kuluttajien jäämille altistuminen aiheuttaa huolta. Komissiolle esitettiin ehdotus jäämien yhteisön enimmäismäärien tarkistamiseksi.

(4) Kuluttajien elinikäistä ja lyhytaikaista altistumista tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvalle fenamifossille elintarvikkeiden välityksellä on arvioitu yhteisössä käytettyjen menettelyjen ja käytänteiden mukaan ottaen samalla huomioon Maailman terveysjärjestön julkaisemat ohjeet(7). On laskettu, etteivät tässä direktiivissä vahvistetut jäämien enimmäismäärät johda kuluttajien liialliseen altistumiseen.

(5) Kuluttajien akuuttia altistumista näille torjunta-aineille kaikkien sellaisten elintarvikkeiden välityksellä, jotka saattavat sisältää jäämiä, on tarvittaessa arvioitu yhteisössä käytettyjen menettelyjen ja käytänteiden mukaan ottaen samalla huomioon Maailman terveysjärjestön julkaisemat ohjeet. Päätelmänä on, että tässä direktiivissä ehdotettavia jäämien enimmäismääriä vastaavilla tai niitä alhaisemmilla torjunta-ainejäämillä ei ole akuutteja myrkytysvaikutuksia.

(6) Yhteisön kauppakumppaneita on kuultu tässä direktiivissä esitetyistä jäämien enimmäismääristä Maailman kauppajärjestön välityksellä ja niiden näitä tasoja koskevat huomautukset on otettu huomioon.

(7) Kasveja käsittelevän tiedekomitean lausunnot on otettu huomioon. Erityisesti on otettu huomioon neuvot ja suositukset, jotka koskevat noudatettavaa menettelyä torjunta-aineilla käsiteltyjen maataloustuotteiden kuluttajien suojelemiseksi.

(8) Direktiivien 86/362/ETY, 86/363/ETY ja 90/642/ETY liitteet olisi tämän vuoksi muutettava vastaavasti.

(9) Tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Lisätään direktiivin 86/362/ETY liitteessä II olevaan A osaan seuraavat rivit:

">TAULUKON PAIKKA>"

2 artikla

Lisätään direktiivin 86/363/ETY liitteessä II olevaan B osaan seuraava rivi:

">TAULUKON PAIKKA>"

3 artikla

Muutetaan direktiivin 90/642/ETY liite II seuraavasti:

"Lisätään direktiivin 90/642/ETY liitteeseen II tämän direktiivin liitteessä esitetyt fenamifossin jäämien enimmäismäärät."

4 artikla

Jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät säännökset viimeistään 31 päivänä heinäkuuta 2004. Niiden on ilmoitettava tästä viipymättä komissiolle.

Niiden on sovellettava näitä säädöksiä 1 päivästä elokuuta 2004.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

5 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

6 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 9 päivänä tammikuuta 2004.

Komission puolesta

David Byrne

Komission jäsen

(1) EYVL L 221, 7.8.1986, s. 37.

(2) EUVL L 154, 21.6.2003, s. 70.

(3) EYVL L 221, 7.8.1986, s. 43.

(4) EUVL L 155, 24.6.2003, s. 15.

(5) EYVL L 350, 14.12.1990, s. 71.

(6) EUVL L 175, 15.7.2003, s. 37.

(7) Ohjeet ravinnon mukana saatavien torjunta-ainejäämien arvioimiseksi. GEMS/Food Programme -ohjelma yhdessä elintarvikkeiden torjunta-ainejäämiä käsittelevän Codex-komitean kanssa. Maailman terveysjärjestön julkaisu, 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).

LIITE

">TAULUKON PAIKKA>"

Top