EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0249

2004/249/EY: Komission päätös, tehty 11 päivänä maaliskuuta 2004, sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/96/EY täytäntöönpanoa koskevien jäsenvaltioiden kertomusten pohjana käytettävästä kyselylomakkeesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (tiedoksiannettu numerolla K(2004) 714)

OJ L 78, 16.3.2004, p. 56–59 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 008 P. 214 - 217
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 008 P. 214 - 217
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 008 P. 214 - 217
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 008 P. 214 - 217
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 008 P. 214 - 217
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 008 P. 214 - 217
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 008 P. 214 - 217
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 008 P. 214 - 217
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 008 P. 214 - 217
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 010 P. 261 - 264
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 010 P. 261 - 264
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 013 P. 41 - 44

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/249/oj

32004D0249

2004/249/EY: Komission päätös, tehty 11 päivänä maaliskuuta 2004, sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/96/EY täytäntöönpanoa koskevien jäsenvaltioiden kertomusten pohjana käytettävästä kyselylomakkeesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (tiedoksiannettu numerolla K(2004) 714)

Virallinen lehti nro L 078 , 16/03/2004 s. 0056 - 0059


Komission päätös,

tehty 11 päivänä maaliskuuta 2004,

sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/96/EY täytäntöönpanoa koskevien jäsenvaltioiden kertomusten pohjana käytettävästä kyselylomakkeesta

(tiedoksiannettu numerolla K(2004) 714)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2004/249/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta 27 päivänä tammikuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/96/EY(1) ja erityisesti sen 12 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Direktiivissä 2002/96/EY säädetään, että jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle kertomus sen täytäntöönpanosta.

(2) Kertomuksen on sisällettävä yksityiskohtaiset tiedot direktiivin saattamisesta osaksi kansallista lainsäädäntöä ja sen täytäntöönpanosta. Se on laadittava tässä päätöksessä vahvistetun kyselylomakkeen pohjalta.

(3) Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat direktiivin 91/692/ETY(2) 6 artiklalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Jäsenvaltioiden on laadittava direktiivin 2002/96/EY täytäntöönpanoa koskevat kertomuksensa liitteessä olevan kyselylomakkeen pohjalta.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 11 päivänä maaliskuuta 2004.

Komission puolesta

Margot Wallström

Komission jäsen

(1) EUVL L 37, 13.2.2003, s. 24. Direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 2003/118/EY (EUVL L 345, 31.12.2003, s. 106).

(2) EYVL L 377, 23.12.1991, s. 48. Direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1882/2003 (EUVL L 284, 31.10.2003, s. 1).

LIITE

KYSELYLOMAKE

jäsenvaltioiden kertomuksia varten, jotka koskevat sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun direktiivin 2002/96/EY saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä ja sen täytäntöönpanoa

Jo toimitettuja tietoja ei ole tarpeen toistaa, mutta ilmoittakaa selvästi, missä ja milloin tiedot on annettu.

1. SÄÄNNÖSTEN SAATTAMINEN OSAKSI KANSALLISTA LAINSÄÄDÄNTÖÄ

1.1 Onko komissiolle toimitettu kansalliset lait ja asetukset, joilla sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskeva direktiivi saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä? (Kyllä/Ei)

1.1.1 Jos vastaus kysymykseen 1.1 on "Kyllä", antakaa lisätietoja.

1.1.2 Jos vastaus kysymykseen 1.1 on "Ei", perustelkaa vastaus.

1.2 Onko jäsenvaltio saattanut mitään 17 artiklan 3 kohdassa luetelluista säännöksistä osaksi kansallista lainsäädäntöään toimivaltaisten viranomaisten ja asianomaisten talouselämän alojen välillä tehdyillä sopimuksilla? (Kyllä/Ei)

1.2.1 Jos vastaus kysymykseen 1.2 on "Kyllä", antakaa lisätietoja.

2. DIREKTIIVIN TÄYTÄNTÖÖNPANO

Erillistä keräystä, uudelleenkäyttöä, hyödyntämistä ja kierrätystä koskevat tiedot on ilmoitettava erikseen tietyssä muodossa, joka vahvistetaan direktiivin 12 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

2.1 Onko toteutettu 4 artiklan mukaisia tuotesuunnittelua koskevia toimenpiteitä? (Kyllä/Ei)

2.1.1 Jos vastaus kysymykseen 2.1 on "Kyllä", antakaa lisätietoja.

Lisätietoihin on sisällyttävä tiedot toimenpiteistä, joilla varmistetaan, että tuottajat eivät estä sähkö- ja elektroniikkalaiteromun uudelleenkäyttöä.

2.1.2 Jos vastaus kysymykseen 2.1 on "Ei", perustelkaa vastaus.

2.1.3 Arvioikaa kyseisestä artiklasta saatuja myönteisiä ja kielteisiä kokemuksia.

2.2 Onko perustettu direktiivin 5 artiklan mukaisia järjestelmiä, joiden avulla loppukäyttäjät ja jakelijat voivat palauttaa sähkö- ja elektroniikkalaiteromun vähintään maksutta? (Kyllä/Ei)

2.2.1 Jos vastaus kysymykseen 2.2 on "Kyllä", antakaa lisätietoja. Niihin on sisällyttävä seuraavat tiedot:

- yleinen kuvaus kyseisistä järjestelmistä,

- tiedot siitä, miten on toteutettu lukumääräiseen vastaavuuteen pohjautuva romun maksuton palauttaminen jakelijalle ja mitä muita 5 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaisia säännöksiä on annettu,

- tiedot siitä, ovatko tuottajat perustaneet ja käyttäneet muista erillisiä ja/tai yhteisiä järjestelmiä kotitalouksien sähkö- ja elektroniikkalaiteromun palauttamista varten,

- tiedot siitä, onko otettu käyttöön erityisjärjestelyjä saastunutta sähkö- ja elektroniikkalaiteromua ja sellaista sähkö- ja elektroniikkalaiteromua varten, joka ei sisällä oleellisia komponentteja,

- lisäksi pyydetään antamaan tietoja muista lähteistä kuin kotitalouksista peräisin olevan sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräysjärjestelmistä.

2.2.2 Jos vastaus kysymykseen 2.2 on "Ei", perustelkaa vastaus.

2.2.3 Arvioikaa kyseisen artiklan säännösten täytäntöönpanosta saatuja myönteisiä ja kielteisiä kokemuksia.

2.3 Onko toteutettu tarvittavat, direktiivin 6 artiklan mukaiset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että sähkö- ja elektroniikkalaiteromun käsittely on ympäristön kannalta kestävää?

2.3.1 Jos vastaus kysymykseen 2.3 on "Kyllä", antakaa lisätietoja. Niihin on sisällyttävä seuraavat tiedot:

- yleinen kuvaus käsittelyjärjestelmistä, joita jäsenvaltiossa voidaan käyttää,

- kuvaus kerättyä sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevista käsittelyvaatimuksista tai romun käsittelylle asetetuista laadullisista vähimmäisnormeista, jos jäsenvaltiossa asetetut vaatimukset ja normit poikkeavat direktiivin liitteestä II tai ovat sitä tiukempia,

- jos sähkö- ja elektroniikkalaiteromun hyödyntäminen on vapautettu neuvoston direktiivin 75/442/ETY(1) 11 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetusta lupavaatimuksesta, kuvaus ehdoista, joilla vapautus on voimassa, sekä siitä, miten direktiivin 6 artiklan 2 kohdan mukaiset tarkastukset tehdään,

- kuvaus varastointi- ja käsittelypaikkoja koskevista vaatimuksista, jos ne ovat tiukempia kuin liitteessä III asetetut vaatimukset,

- lyhyt kuvaus sellaiseen sähkö- ja elektroniikkalaiteromuun sovellettavista säännöistä, menettelyistä ja tarkastuksista, joka viedään yhteisöstä ja joka otetaan huomioon direktiivin 7 artiklan 1 ja 2 kohdassa asetettujen velvoitteiden täyttämisessä ja kyseisissä kohdissa asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa, ottaen huomioon direktiivin 6 artiklan 5 kohta.

2.3.2 Jos vastaus kysymykseen 2.3 on "Ei", perustelkaa vastaus.

2.3.3 Arvioikaa kyseisen artiklan säännösten täytäntöönpanosta saatuja myönteisiä ja kielteisiä kokemuksia.

2.4 Onko toteutettu tarvittavat, direktiivin 7 artiklan mukaiset toimenpiteet sähkö- ja elektroniikkalaiteromun ympäristöystävällisen uudelleenkäytön, hyödyntämisen ja kierrätyksen varmistamiseksi?

2.4.1 Jos vastaus kysymykseen 2.4 on "Kyllä", esittäkää yleinen kuvaus kansallisista toimenpiteistä, joilla edistetään uudelleenkäyttö-, hyödyntämis- ja kierrätystavoitteiden saavuttamista.

2.4.2 Jos vastaus kysymykseen 2.4 on "Ei", perustelkaa vastaus.

2.4.3 Ilmoittakaa kaikki direktiivin 7 artiklan 5 kohdan nojalla toteutetut toimet.

2.4.4 Arvioikaa kyseisen artiklan säännösten täytäntöönpanosta saatuja myönteisiä ja kielteisiä kokemuksia.

2.5 Onko toteutettu tarvittavat, direktiivin 8 ja 9 artiklan mukaiset toimenpiteet sähkö- ja elektroniikkalaiteromun jätehuollon rahoituksen varmistamiseksi?

2.5.1 Jos vastaus kysymykseen 2.5 on "Kyllä", antakaa lisätietoja. Niihin on sisällyttävä seuraavat tiedot:

- yleiskatsaus jäsenvaltiossa käytetyistä rahoitusjärjestelyistä sekä tärkeimmistä järjestelmistä, joilla rahoitusvaatimus täytetään,

- yksityiskohtaiset tiedot "näkyvistä maksuista", joissa näkyvät vanhan kotitalousjätteen huollosta aiheutuvat kustannukset, jos tällaisia maksuja käytetään,

- yksityiskohtaiset tiedot sähkö- ja elektroniikkalaitteita etäkaupan avulla toimittavia tuottajia koskevista erityisjärjestelyistä, jos tällaisia järjestelyjä on käytössä.

2.5.2 Jos vastaus kysymykseen 2.5 on "Ei", perustelkaa vastaus.

2.5.3 Arvioikaa tämän artiklan säännösten täytäntöönpanosta saatuja myönteisiä ja kielteisiä kokemuksia.

2.6 Onko toteutettu tarvittavat, direktiivin 10 artiklan mukaiset toimenpiteet, joilla käyttäjille annetaan sähkö- ja elektroniikkalaitteita koskevaa tietoa ja joilla heitä kannustetaan osallistumaan sähkö- ja elektroniikkalaiteromun jätehuoltoon?

2.6.1 Jos vastaus kysymykseen 2.6 on "Kyllä", antakaa lisätietoja.

2.6.2 Jos vastaus kysymykseen 2.6 on "Ei", perustelkaa vastaus.

2.6.3 Arvioikaa kyseisen artiklan säännösten täytäntöönpanosta saatuja myönteisiä ja kielteisiä kokemuksia.

2.7 Onko toteutettu tarvittavat, direktiivin 11 artiklan mukaiset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että sähkö- ja elektroniikkalaiteromun käsittelylaitoksille annetaan asianmukaiset tiedot?

2.7.1 Jos vastaus kysymykseen 2.7 on "Kyllä", antakaa lisätietoja erityisesti siitä, minkätyyppisiä ja minkä kanavien kautta tietoja annetaan.

2.7.2 Jos vastaus kysymykseen 2.7 on "Ei", perustelkaa vastaus.

2.7.3 Arvioikaa kyseisen artiklan säännösten täytäntöönpanosta saatuja myönteisiä ja kielteisiä kokemuksia.

2.8 Antakaa tietoja tarkastus- ja seurantajärjestelmistä, joilla direktiivin oikea soveltaminen todennetaan jäsenvaltiossa.

(1) EYVL L 194, 25.7.1975, s. 39.

Top