Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0248

2004/248/EY: Komission päätös, tehty 10 päivänä maaliskuuta 2004, atratsiinin sisällyttämättä jättämisestä neuvoston direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I ja tätä tehoainetta sisältäville kasvinsuojeluaineille annettujen lupien peruuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (tiedoksiannettu numerolla K(2004) 731)

OJ L 78, 16.3.2004, p. 53–55 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 043 P. 206 - 208
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 043 P. 206 - 208
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 043 P. 206 - 208
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 043 P. 206 - 208
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 043 P. 206 - 208
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 043 P. 206 - 208
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 043 P. 206 - 208
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 043 P. 206 - 208
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 043 P. 206 - 208
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 054 P. 178 - 180
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 054 P. 178 - 180
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 045 P. 220 - 222

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/248/oj

32004D0248

2004/248/EY: Komission päätös, tehty 10 päivänä maaliskuuta 2004, atratsiinin sisällyttämättä jättämisestä neuvoston direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I ja tätä tehoainetta sisältäville kasvinsuojeluaineille annettujen lupien peruuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (tiedoksiannettu numerolla K(2004) 731)

Virallinen lehti nro L 078 , 16/03/2004 s. 0053 - 0055


Komission päätös,

tehty 10 päivänä maaliskuuta 2004,

atratsiinin sisällyttämättä jättämisestä neuvoston direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I ja tätä tehoainetta sisältäville kasvinsuojeluaineille annettujen lupien peruuttamisesta

(tiedoksiannettu numerolla K(2004) 731)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2004/248/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta 15 päivänä heinäkuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/414/ETY(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 2003/119/EY(2), ja erityisesti sen 8 artiklan 2 kohdan kolmannen ja neljännen alakohdan,

ottaa huomioon kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun neuvoston direktiivin 91/414/ETY 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun työohjelman ensimmäisen vaiheen täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 11 päivänä joulukuuta 1992 annetun komission asetuksen (ETY) N:o 3600/92(3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2266/2000(4), ja erityisesti sen 7 artiklan 3A kohdan b alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Direktiivin 91/414/ETY 8 artiklan 2 kohdassa säädetään, että komissio toteuttaa ohjelman sellaisten kasvinsuojeluaineissa käytettävien tehoaineiden tutkimiseksi, jotka olivat markkinoilla jo 25 päivänä heinäkuuta 1993. Tämän ohjelman toteuttamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt vahvistetaan asetuksessa (ETY) N:o 3600/92.

(2) Kasvinsuojeluaineiden tehoaineiden luettelon vahvistamisesta ja esittelijöinä toimivien jäsenvaltioiden nimeämisestä asetuksen (ETY) N:o 3600/92 soveltamiseksi 27 päivänä huhtikuuta 1994 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 933/94(5), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2230/95(6), nimetään ne tehoaineet, jotka olisi arvioitava asetuksen (ETY) N:o 3600/92 nojalla, ja nimetään kunkin tehoaineen arvioinnin esittelijänä toimiva jäsenvaltio sekä luetellaan kunkin tehoaineen valmistajat, jotka ovat jättäneet ilmoituksen määräaikaan mennessä.

(3) Atratsiini on yksi asetuksessa (EY) N:o 933/94 nimetyistä 89 tehoaineesta.

(4) Yhdistynyt kuningaskunta, joka on nimetty esitteleväksi jäsenvaltioksi, toimitti asetuksen (ETY) N:o 3600/92 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisesti 11 päivänä marraskuuta 1996 komissiolle arviointikertomuksen tiedoista, jotka se oli saanut ilmoituksen tehneiltä valmistajilta kyseisen asetuksen 6 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

(5) Esittelevän jäsenvaltion kertomuksen saatuaan komissio aloitti jäsenvaltioiden asiantuntijoiden sekä pääilmoittajan Syngentan kuulemiset asetuksen (ETY) N:o 3600/92 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

(6) Komissio järjesti pääasiallisen tietojen toimittajan ja esittelevän jäsenvaltion kanssa tästä tehoaineesta kolmikantakokouksen 6 päivänä kesäkuuta 2003.

(7) Jäsenvaltiot ja komissio ovat tarkastelleet uudelleen Yhdistyneen kuningaskunnan laatimaa arviointikertomusta elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa. Uudelleentarkastelu saatiin päätökseen 3 päivänä lokakuuta 2003 atratsiinia koskevana komission tarkastelukertomuksena.

(8) Asiakirja-aineisto ja uudelleentarkastelusta saadut tiedot toimitettiin myös kasveja käsittelevälle tiedekomitealle. Komiteaa pyydettiin kommentoimaan näkökohtia atratsiinin mahdollisesta saastuttavasta vaikutuksesta pohjaveteen. Lausunnossaan(7) kasveja käsittelevä tiedekomitea ei hyväksynyt pohjaveden ympäristöpitoisuuksista esitettyjä laskelmia. Komitea katsoo myös, että käytettävissä olevat seurantatiedot eivät osoita, etteivät atratsiinin tai sen hajoamistuotteiden pitoisuudet pohjavedessä ylitä arvoa 0,1 μg/l, ja se edellyttää, että maaperässä, jonka pH-arvo on yli kuuden, atratsiinin tai sen hajoamistuotteiden pitoisuudet eivät ylitä arvoa 0,1 μg/l.

(9) Toimitettujen tietojen perusteella tehdyt arvioinnit eivät ole osoittaneet, että atratsiinia sisältävien kasvinsuojeluaineiden voitaisiin odottaa yleisesti täyttävän ehdotetuissa käyttöyhteyksissä direktiivin 91/414/ETY 5 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdan vaatimukset. Erityisesti käytettävissä olevat seurantatiedot olivat riittämättömät sen osoittamiseksi, etteivät tehoaineen ja sen hajoamistuotteiden pitoisuudet pohjavedessä suurilla alueilla ylitä arvoa 0,1 μg/l. Sitä paitsi ei voida varmistaa, että jatkuva käyttö muilla alueilla mahdollistaa pohjaveden laadun tyydyttävän palautumisen silloin, kun pohjaveden pitoisuudet ylittävät jo arvon 0,1 μg/l. Mainitut tehoainetasot ylittävät direktiivin 91/414/ETY liitteen VI rajat, eikä niiden vaikutusta pohjaveteen voitaisi hyväksyä.

(10) Atratsiinia ei pitäisi tästä syystä sisällyttää direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I.

(11) Olisi toteutettava toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että voimassa olevat atratsiinia sisältävien kasvinsuojeluaineiden luvat peruutetaan tietyn ajan kuluessa eikä niitä uusita ja että tällaisille tuotteille ei myönnetä enää uusia lupia.

(12) Komissiolle toimitettujen tietojen perusteella näyttää siltä, että koska eräissä jäsenvaltioissa ei ole saatavilla tehokkaita vaihtoehtoja tiettyihin rajoitettuihin käyttötarkoituksiin, kyseisen tehoaineen jatkuva käyttö on välttämätöntä vaihtoehtojen kehittämisen mahdollistamiseksi. Tämän vuoksi on näissä oloissa perusteltua määrätä riskin minimointiin tähtäävin tiukoin edellytyksin pidemmästä määräajasta sellaisten voimassa olevien lupien peruuttamiseksi, joilla sallitaan välttämättömiksi katsotut rajoitetut käyttötarkoitukset, joita varten ei näytä tällä hetkellä olevan käytettävissä tehokkaita vaihtoehtoja haitallisten organismien torjumiseksi.

(13) Jäsenvaltioiden atratsiinia sisältävien kasvinsuojeluaineiden olemassa olevien varastojen hävittämiselle, säilyttämiselle, markkinoille saattamiselle ja käytölle myöntämä lisäaika olisi rajattava enintään 12 kuukauteen niin, että olemassa olevia varastoja voitaisiin käyttää enää ainoastaan yhtenä kasvukautena.

(14) Tällä päätöksellä ei rajoiteta toimia, joita komissio voi myöhemmin toteuttaa kyseisen tehoaineen osalta tiettyjä tehoaineita sisältävien torjunta-aineiden markkinoille saattamisen ja käytön kieltämisestä 21 päivänä joulukuuta 1978 annetun neuvoston direktiivin 79/117/ETY(8), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 807/2003(9), mukaisesti.

(15) Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Atratsiinia ei sisällytetä direktiivin 91/414/ETY liitteessä I olevaan tehoaineiden luetteloon.

2 artikla

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että:

1. Atratsiinia sisältävien kasvinsuojeluaineiden luvat peruutetaan viimeistään 10 päivänä syyskuuta 2004.

2. 16 päivästä maaliskuuta 2004 alkaen atratsiinia sisältäville kasvinsuojeluaineille ei myönnetä lupia eikä lupia uusita direktiivin 91/414/ETY 8 artiklan 2 kohdassa säädetyn poikkeuksen mukaisesti.

3. Liitteessä olevassa sarakkeessa A mainitut jäsenvaltiot voivat sarakkeessa B lueteltujen käyttötarkoitusten osalta pitää atratsiinia sisältävien kasvinsuojeluaineiden luvat voimassa 30 päivään kesäkuuta 2007 edellyttäen, että kyseiset jäsenvaltiot

a) varmistavat, että tällaiset markkinoilla edelleen olevat kasvinsuojeluaineet merkitään uudelleen sen takaamiseksi, että ne vastaavat rajoitettuja käyttöedellytyksiä;

b) toteuttavat mahdollisten riskien lieventämiseksi kaikki aiheelliset riskinhallintatoimenpiteet ihmisten ja eläinten terveyden sekä ympäristön suojelemisen varmistamiseksi; ja

c) varmistavat, että näihin käyttötarkoituksiin pyritään vakavasti löytämään vaihtoehtoisia tuotteita tai menetelmiä erityisesti toimintasuunnitelmien avulla.

Asianomaisten jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2004 tämän kohdan soveltamisesta ja erityisesti a-c alakohdan nojalla toteutetuista toimista sekä toimitettava vuosittain arviot tämän artiklan mukaisesti olennaisiin tarkoituksiin käytetyistä atratsiinin määristä.

3 artikla

Jäsenvaltioiden direktiivin 91/414/ETY 4 artiklan 6 kohdan säännösten mukaisesti myöntämän lisäajan on oltava mahdollisimman lyhyt, ja

a) niiden käyttötarkoitusten osalta, joiden suhteen lupa on peruutettava 10 päivään syyskuuta 2004 mennessä, määräajan on päätyttävä viimeistään 10 päivänä 2005;

b) niiden käyttötarkoitusten osalta, joiden suhteen lupa on peruutettava 30 päivään kesäkuuta 2007 mennessä, määräajan on päätyttävä viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2007.

4 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 10 päivänä maaliskuuta 2004.

Komission puolesta

David Byrne

Komission jäsen

(1) EYVL L 230, 19.8.1991, s. 1.

(2) EUVL L 325, 12.12.2003, s. 41.

(3) EYVL L 366, 15.12.1992, s. 10.

(4) EYVL L 259, 13.10.2000, s. 27.

(5) EYVL L 107, 28.4.1994, s. 8.

(6) EYVL L 225, 22.9.1995, s. 1.

(7) Kasveja käsittelevän tiedekomitean lausunto komission esittämistä erityiskysymyksistä arvioitaessa atratsiinia neuvoston direktiivin 91/414/ETY mukaisesti - SCP/ATRAZINE/002 - lopullinen - annettu 30. tammikuuta 2003.

(8) EYVL L 33, 8.2.1979, s. 36.

(9) EUVL L 122, 16.5.2003, s. 36.

LIITE

Luettelo 2 artiklan 3 kohdassa tarkoitetuista luvista

>TAULUKON PAIKKA>

Top