EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R1882

Euroopan Parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1882/2003, annettu 29 päivänä syyskuuta 2003, EY:n perustamissopimuksen 251 artiklassa määrätyn menettelyn mukaisissa säädöksissä säädetyn täytäntöönpanovallan käytössä komissiota avustavia komiteoita koskevien sääntöjen mukauttamisesta neuvoston päätökseen 1999/468/EY

OJ L 284, 31.10.2003, p. 1–53 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 01 Volume 004 P. 447 - 499
Special edition in Estonian: Chapter 01 Volume 004 P. 447 - 499
Special edition in Latvian: Chapter 01 Volume 004 P. 447 - 499
Special edition in Lithuanian: Chapter 01 Volume 004 P. 447 - 499
Special edition in Hungarian Chapter 01 Volume 004 P. 447 - 499
Special edition in Maltese: Chapter 01 Volume 004 P. 447 - 499
Special edition in Polish: Chapter 01 Volume 004 P. 447 - 499
Special edition in Slovak: Chapter 01 Volume 004 P. 447 - 499
Special edition in Slovene: Chapter 01 Volume 004 P. 447 - 499
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 004 P. 213 - 265
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 004 P. 213 - 265
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 016 P. 96 - 148

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1882/oj

32003R1882

Euroopan Parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1882/2003, annettu 29 päivänä syyskuuta 2003, EY:n perustamissopimuksen 251 artiklassa määrätyn menettelyn mukaisissa säädöksissä säädetyn täytäntöönpanovallan käytössä komissiota avustavia komiteoita koskevien sääntöjen mukauttamisesta neuvoston päätökseen 1999/468/EY

Virallinen lehti nro L 284 , 31/10/2003 s. 0001 - 0053


Euroopan Parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1882/2003,

annettu 29 päivänä syyskuuta 2003,

EY:n perustamissopimuksen 251 artiklassa määrätyn menettelyn mukaisissa säädöksissä säädetyn täytäntöönpanovallan käytössä komissiota avustavia komiteoita koskevien sääntöjen mukauttamisesta neuvoston päätökseen 1999/468/EY

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 40, 47, 55, 71, 80, 95, 137, 150, 152, 153, 155 ja 156 artiklan, 175 artiklan 1 kohdan, 179 ja 285 artiklan sekä 300 artiklan 3 kohdan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen(1),

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(2),

ovat kuulleet alueiden komiteaa,

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä(3),

sekä katsovat seuraavaa:

(1) Päätös 87/373/ETY(4) korvattiin 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyllä neuvoston päätöksellä 1999/468/EY(5) menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä.

(2) Päätöstä 1999/468/EY koskevan neuvoston ja komission lausuman(6) mukaisesti on syytä mukauttaa säännökset, jotka koskevat päätöksen 87/373/ETY mukaisesti komissiota täytäntöönpanovallan käytössä avustavia komiteoita, jotta säännökset saataisiin päätöksen 1999/468/EY 3, 4 ja 5 artiklan säännösten mukaisiksi.

(3) Mainittu lausuma sisältää komiteamenettelyiden mukauttamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt; mukauttaminen tapahtuu automaattisesti, jos se ei vaikuta perussäädöksessä säädettyyn komitean luonteeseen.

(4) Mukautettavissa säännöksissä vahvistettujen määräaikojen olisi pysyttävä voimassa. Jos täytäntöönpanotoimien päätökseen saattamisen tarkasta määräajasta ei ole säädetty, määräaika vahvistetaan kolmeksi kuukaudeksi.

(5) Tämän vuoksi on syytä korvata ne säädöksissä olevat säännökset, joissa säädetään päätöksessä 87/373/ETY vahvistetun komiteamenettelyn I käyttämisestä, säännöksillä, joissa viitataan päätöksen 1999/468/EY 3 artiklassa vahvistettuun neuvoa-antavaan menettelyyn.

(6) Säädöksien säännökset, joissa säädetään päätöksessä 87/373/ETY vahvistettujen komiteamenettelyjen II a ja II b käyttämisestä, olisi korvattava säännöksillä, joissa viitataan päätöksen 1999/468/EY 4 artiklassa vahvistettuun hallintomenettelyyn.

(7) Säädöksien säännökset, joissa säädetään päätöksessä 87/373/ETY vahvistettujen komiteamenettelyjen III a ja III b käyttämisestä, olisi korvattava säännöksillä, joissa viitataan päätöksen 1999/468/EY 5 artiklassa vahvistettuun sääntelymenettelyyn.

(8) Tämän asetuksen tarkoituksena on ainoastaan komiteamenettelyjen yhdenmukaistaminen. Näihin menettelyihin liittyvien komiteoiden nimet on tarvittaessa mukautettu,

OVAT ANTANEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Liitteessä I luetellut säädökset, joihin sovelletaan neuvoa-antavaa menettelyä, mukautetaan kyseisen liitteen mukaisesti päätöksen 1999/468/EY vastaaviin säännöksiin.

2 artikla

Liitteessä II luetellut säädökset, joihin sovelletaan hallintomenettelyä, mukautetaan kyseisen liitteen mukaisesti päätöksen 1999/468/EY vastaaviin säännöksiin.

3 artikla

Liitteessä III luetellut säädökset, joihin sovelletaan sääntelymenettelyä, mukautetaan kyseisen liitteen mukaisesti päätöksen 1999/468/EY vastaaviin säännöksiin.

4 artikla

Viittauksia liitteissä I, II ja III mainittujen säädösten säännöksiin pidetään viittauksina kyseisiin säännöksiin sellaisina kuin ne ovat mukautettuina tällä asetuksella.

Tässä asetuksessa tehtyjä viittauksia komiteoiden aiempiin nimiin pidetään viittauksina niiden uusiin nimiin.

5 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 29 päivänä syyskuuta 2003.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

P. Cox

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

G. Alemanno

(1) EYVL C 75 E, 26.3.2002, s. 385.

(2) EYVL C 241, 7.10.2002, s. 128.

(3) Euroopan parlamentin lausunto, annettu 2. syyskuuta 2003 ja neuvoston päätös, tehty 14. huhtikuuta 2003 (EUVL C 153 E, 1.7.2003, s. 1).

(4) EYVL L 197, 18.7.1987, s. 33.

(5) EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.

(6) EYVL C 203, 17.7.1999, s. 1.

LIITE I

NEUVOA-ANTAVA MENETTELY

Luettelo neuvoa-antavan menettelyn mukaisista säädöksistä, jotka on mukautettu päätöksen 1999/468/EY vastaaviin säännöksiin seuraavin muutoksin:1) Neuvoston direktiivi 89/686/ETY, annettu 21 päivänä joulukuuta 1989, henkilönsuojaimia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä(1).Korvataan 6 artiklan 2 kohta seuraavasti:

2. Komissiota avustaa direktiivin 98/37/EY(2) 6 artiklan 2 kohdan mukaisesti perustettu pysyvä komitea, jäljempänä "komitea".

Sen tietoon voidaan tässä kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti saattaa tämän direktiivin täytäntöönpanoa tai soveltamista koskeva asia.

Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY(3) 3 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Komitea vahvistaa työjärjestyksensä.

2) Neuvoston direktiivi 90/385/ETY, annettu 20 päivänä kesäkuuta 1990, aktiivisia implantoitavia lääkinnällisiä laitteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä(4).Korvataan 6 artiklan 2 kohta seuraavasti:

2. Komissiota avustaa pysyvä komitea, jäljempänä "komitea".

Sen tietoon voidaan tässä kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti saattaa tämän direktiivin täytäntöönpanoa tai soveltamista koskeva asia.

Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY(5) 3 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Komitea vahvistaa työjärjestyksensä.

3) Neuvoston direktiivi 90/377/ETY, annettu 29 päivänä kesäkuuta 1990, yhteisön menettelyn toteuttamiseksi kaasusta ja sähköstä teollisilta käyttäjiltä perittävien hintojen avoimuuden takaamiseksi(6).Korvataan 7 artikla seuraavasti:

7 artikla

1. Komissiota avustaa 6 artiklassa tarkoitettujen muutosten tekemisessä komitea.

2. Jos tähän artiklaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY(7) 3 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

3. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä.

4) Neuvoston asetus (ETY) N:o 3880/91, annettu 17 päivänä joulukuuta 1991, Koillis-Atlantilla kalastavien jäsenvaltioiden saaliiden määriä koskevien tilastojen toimittamisesta(8).Korvataan 5 artikla seuraavasti:

5 artikla

1. Komissiota avustaa pysyvä maataloustilastokomitea, jäljempänä "komitea".

2. Jos tähän artiklaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY(9) 3 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

3. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä.

5) Neuvoston asetus (ETY) N:o 2408/92, annettu 23 päivänä heinäkuuta 1992, yhteisön lentoliikenteen harjoittajien pääsystä yhteisön sisäisen lentoliikenteen reiteille(10).Korvataan 11 artikla seuraavasti:

11 artikla

1. Komissiota avustaa komitea.

2. Komitea antaa komissiolle neuvoja 9 ja 10 artiklan soveltamisesta.

3. Komissio voi lisäksi kuulla komiteaa kaikissa tämän asetuksen soveltamista koskevissa kysymyksissä.

4. Jos tähän artiklaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY(11) 3 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

5. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä.

6) Neuvoston direktiivi 93/42/ETY, annettu 14 päivänä kesäkuuta 1993, lääkinnällisistä laitteista(12).Korvataan 6 artikla seuraavasti:

6 artikla

Standardeja ja teknisiä määräyksiä käsittelevä komitea

1. Komissiota avustaa direktiivin 83/189/ETY 5 artiklalla perustettu komitea, jäljempänä "komitea".

2. Jos tähän artiklaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY(13) 3 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

3. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä.

7) Neuvoston päätös 93/704/EY, tehty 30 päivänä marraskuuta 1993, tieliikenneonnettomuuksia koskevan yhteisön tietokannan perustamisesta(14).Korvataan 5 artikla seuraavasti:

5 artikla

1. Komissiota avustaa päätöksellä 89/382/ETY, Euratom perustettu tilastotietoja käsittelevä komitea, jäljempänä "komitea".

2. Jos tähän artiklaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY(15) 3 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

3. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä.

8) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 94/9/EY, annettu 23 päivänä maaliskuuta 1994, räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäviksi tarkoitettuja laitteita ja suojajärjestelmiä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä(16).Korvataan 6 artiklan 3 kohta seuraavasti:

3. Komissiota avustaa pysyvä komitea, jäljempänä "komitea".

Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY(17) 3 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Komitea vahvistaa työjärjestyksensä.

9) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 94/25/EY, annettu 16 päivänä kesäkuuta 1994, huviveneitä koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä(18).Korvataan 6 artiklan 3 kohta seuraavasti:

3. Komissiota avustaa pysyvä komitea, jäljempänä "komitea".

Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY(19) 3 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Komitea vahvistaa työjärjestyksensä.

10) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 95/16/EY, annettu 29 päivänä kesäkuuta 1995, jäsenvaltioiden hissejä koskevan lainsäädännön lähentämisestä(20).Korvataan 6 artiklan 3 kohta seuraavasti:

3. Komissiota avustaa pysyvä komitea, jäljempänä "komitea".

Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY(21) 3 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Komitea vahvistaa työjärjestyksensä.

11) Neuvoston direktiivi 96/67/EY, annettu 15 päivänä lokakuuta 1996, pääsystä maahuolinnan markkinoille yhteisön lentoasemilla(22).Korvataan 10 artikla seuraavasti:

10 artikla

Neuvoa-antava komitea

1. Komissiota avustaa komitea.

2. Komitea neuvoo komissiota 9 artiklan soveltamisessa.

3. Komissio voi lisäksi kuulla komiteaa kaikissa tämän direktiivin soveltamista koskevissa kysymyksissä.

4. Jos tähän artiklaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY(23) 3 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

5. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä.

12) Neuvoston direktiivi 96/75/EY, annettu 19 päivänä marraskuuta 1996, rahtausta ja hinnanmuodostusta koskevista yksityiskohtaisista säännöistä tavaroiden kansallisissa tai kansainvälisissä sisävesikuljetuksissa yhteisössä(24).Korvataan 8 artikla seuraavasti:

8 artikla

1. Komissiota avustaa direktiivillä 91/672/ETY perustettu komitea, jäljempänä "komitea".

2. Jos tähän artiklaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY(25) 3 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

3. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä.

13) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 97/23/EY, annettu 29 päivänä toukokuuta 1997, painelaitteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä(26).Korvataan 7 artiklan 2 ja 3 kohta seuraavasti:

2. Komissiota avustaa pysyvä komitea, jäljempänä "komitea".

Komitea vahvistaa työjärjestyksensä.

3. Jos tähän artiklaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY(27) 3 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

14) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/79/EY, annettu 27 päivänä lokakuuta 1998, in vitro -diagnostiikkaan tarkoitetuista lääkinnällisistä laitteista(28).Korvataan 6 artikla seuraavasti:

6 artikla

Standardeja ja teknisiä määräyksiä käsittelevä komitea

1. Komissiota avustaa direktiivin 98/34/EY 5 artiklalla perustettu komitea, jäljempänä "komitea".

2. Jos tähän artiklaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY(29) 3 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

3. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä.

15) Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 283/1999/EY, tehty 25 päivänä tammikuuta 1999, kuluttajia koskevien yhteisön toimien yleisistä puitteista(30).Korvataan 9 artikla seuraavasti:

9 artikla

1. Edellä 2 artiklan b ja c alakohdassa tarkoitettujen toimien ja hankkeiden valintaperusteiden määrittelyssä ja näiden toimien ja hankkeiden valinnassa komissiota avustaa komitea.

2. Sovelletaan päätöksen 1999/468/EY(31) 3 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

3. Komissio antaa lisäksi kunkin vuoden alussa komitealle tietoja 2 artiklan a alakohdan nojalla rahoitetuista toimista.

4. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä.

16) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 1999/5/EY, annettu 9 päivänä maaliskuuta 1999, radio- ja telepäätelaitteista ja niiden vaatimustenmukaisuuden vastavuoroisesta tunnustamisesta(32).Korvataan 13 ja 14 artikla seuraavasti:

13 artikla

Komitean perustaminen

1. Komissiota avustaa vaatimustenmukaisuuden arviointi- ja markkinoiden valvontakomitea (TCAM), jäljempänä "komitea".

2. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä.

14 artikla

Neuvoa-antava komiteamenettely

1. Komiteaa kuullaan 5 artiklassa, 6 artiklan 2 kohdassa, 7 artiklan 4 kohdassa, 9 artiklan 4 kohdassa ja liitteessä VII olevassa 5 kohdassa säädetyistä asioista.

2. Komissio kuulee komiteaa säännöllisin väliajoin tämän direktiivin soveltamiseen liittyvistä valvontatehtävistä ja antaa tarvittaessa asiaa koskevia suuntaviivoja.

3. Sovelletaan päätöksen 1999/468/EY(33) 3 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

4. Komissio kuulee määräajoin televerkkojen tarjoajien, kuluttajien ja valmistajien edustajia. Se ilmoittaa säännöllisesti komitealle näiden kuulemisten tuloksista.

17) Neuvoston direktiivi 1999/13/EY, annettu 11 päivänä maaliskuuta 1999, orgaanisten liuottimien käytöstä tietyissä toiminnoissa ja laitoksissa aiheutuvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjen rajoittamisesta(34).Korvataan 13 artikla seuraavasti:

13 artikla

1. Komissiota avustaa komitea.

2. Jos tähän artiklaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY(35) 3 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

3. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä.

18) Neuvoston päätös 1999/382/EY, tehty 26 päivänä huhtikuuta 1999, yhteisön ammatillista koulutusta koskevasta Leonardo da Vinci -toimintaohjelmasta(36).Korvataan 7 artiklan 5 ja 6 kohta seuraavasti:

5. Komission edustaja kuulee komiteaa kaikissa tämän ohjelman toteuttamista koskevissa muissa aiheellisissa kysymyksissä. Tässä tapauksessa sovelletaan päätöksen 1999/468/EY(37) 3 ja 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

6. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä.

19) Neuvoston direktiivi 1999/32/EY, annettu 26 päivänä huhtikuuta 1999, tiettyjen nestemäisten polttoaineiden rikkipitoisuuden vähentämisestä ja direktiivin 93/12/ETY muuttamisesta(38).Korvataan 9 artikla seuraavasti:

9 artikla

Neuvoa-antava komitea

1. Komissiota avustaa komitea.

2. Jos tähän artiklaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY(39) 3 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

3. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä.

(1) EYVL L 399, 30.12.1989, s. 18, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 96/58/EY (EYVL L 236, 18.9.1996, s. 44).

(2) EYVL L 207, 23.7.1998, s. 1, direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 98/79/EY (EYVL L 331, 7.12.1998, s. 1).

(3) Neuvoston päätös 1999/468/EY, tehty 28 päivänä kesäkuuta 1999, menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä (EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23).

(4) EYVL L 189, 20.7.1990, s. 17, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 93/68/ETY (EYVL L 220, 30.8.1993, s. 1).

(5) Neuvoston päätös 1999/468/EY, tehty 28 päivänä kesäkuuta 1999, menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä (EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23).

(6) EYVL L 185, 17.7.1990, s. 16, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna vuoden 1994 liittymisasiakirjalla.

(7) Neuvoston päätös 1999/468/EY, tehty 28 päivänä kesäkuuta 1999, menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä (EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23).

(8) EYVL L 365, 31.12.1991, s. 1, asetus sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1637/2001 (EYVL L 222, 17.8.2001, s. 20).

(9) Neuvoston päätös 1999/468/EY, tehty 28 päivänä kesäkuuta 1999, menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä (EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23).

(10) EYVL L 240, 24.8.1992, s. 8, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna vuoden 1994 liittymisasiakirjalla.

(11) Neuvoston päätös 1999/468/EY, tehty 28 päivänä kesäkuuta 1999, menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä (EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23).

(12) EYVL L 169, 12.7.1993, s. 1, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2001/104/EY (EYVL L 6, 10.1.2002, s. 50).

(13) Neuvoston päätös 1999/468/EY, tehty 28 päivänä kesäkuuta 1999, menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä (EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23).

(14) EYVL L 329, 30.12.1993, s. 63.

(15) Neuvoston päätös 1999/468/EY, tehty 28 päivänä kesäkuuta 1999, menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä (EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23).

(16) EYVL L 100, 19.4.1994, s. 1.

(17) Neuvoston päätös 1999/468/EY, tehty 28 päivänä kesäkuuta 1999, menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä (EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23).

(18) EYVL L 164, 30.6.1994, s. 15.

(19) Neuvoston päätös 1999/468/EY, tehty 28 päivänä kesäkuuta 1999, menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä (EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23).

(20) EYVL L 213, 7.9.1995, s. 1.

(21) Neuvoston päätös 1999/468/EY, tehty 28 päivänä kesäkuuta 1999, menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä (EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23).

(22) EYVL L 272, 25.10.1996, s. 36.

(23) Neuvoston päätös 1999/468/EY, tehty 28 päivänä kesäkuuta 1999, menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä (EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23).

(24) EYVL L 304, 27.11.1996, s. 12.

(25) Neuvoston päätös 1999/468/EY, tehty 28 päivänä kesäkuuta 1999, menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä (EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23).

(26) EYVL L 181, 9.7.1997, s. 1.

(27) Neuvoston päätös 1999/468/EY, tehty 28 päivänä kesäkuuta 1999, menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä (EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23).

(28) EYVL L 331, 7.12.1998, s. 1.

(29) Neuvoston päätös 1999/468/EY, tehty 28 päivänä kesäkuuta 1999, menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä (EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23).

(30) EYVL L 34, 9.2.1999, s. 1, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission päätöksellä 2002/219/EY (EYVL L 72, 14.3.2002, s. 27).

(31) Neuvoston päätös 1999/468/EY, tehty 28 päivänä kesäkuuta 1999, menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä (EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23).

(32) EYVL L 91, 7.4.1999, s. 10.

(33) Neuvoston päätös 1999/468/EY, tehty 28 päivänä kesäkuuta 1999, menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä (EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23).

(34) EYVL L 85, 23.3.1999, s. 1.

(35) Neuvoston päätös 1999/468/EY, tehty 28 päivänä kesäkuuta 1999, menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä (EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23).

(36) EYVL L 146, 11.6.1999, s. 33.

(37) Neuvoston päätös 1999/468/EY, tehty 28 päivänä kesäkuuta 1999, menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä (EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23).

(38) EYVL L 121, 11.5.1999, s. 13.

(39) Neuvoston päätös 1999/468/EY, tehty 28 päivänä kesäkuuta 1999, menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä (EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23).

LIITE II

HALLINTOMENETTELY

Luettelo hallintomenettelyn mukaisista säädöksistä, jotka on mukautettu päätöksen 1999/468/EY vastaaviin säännöksiin seuraavin muutoksin:1) Neuvoston asetus (ETY) N:o 571/88, annettu 29 päivänä helmikuuta 1988, maatilojen rakennetta vuosien 1988 ja 1997 välillä koskevien yhteisön tilastotietojen keruun järjestämisestä(1).Korvataan 15 artikla seuraavasti:

15 artikla

1. Komissiota avustaa pysyvä maataloustilastokomitea, jäljempänä "komitea".

2. Jos tähän artiklaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY(2) 4 ja 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan yhdeksi kuukaudeksi.

3. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä.

2) Neuvoston direktiivi 89/130/ETY, Euratom, annettu 13 päivänä helmikuuta 1989, markkinahintaisen bruttokansantuotteen muodostamisen yhdenmukaistamisesta(3).Korvataan 6 artikla seuraavasti:

6 artikla

1. Komissiota avustaa komitea.

2. Jos tähän artiklaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY(4) 4 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan kolmeksi kuukaudeksi.

3. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä.

3) Neuvoston asetus (ETY) N:o 1576/89, annettu 29 päivänä toukokuuta 1989, tislattujen alkoholijuomien määritelmää, kuvausta ja esittelyä koskevista yleisistä säännöistä(5).Korvataan 13 ja 14 artikla seuraavasti:

13 artikla

1. Perustetaan tislattuja alkoholijuomia käsittelevä täytäntöönpanokomitea, jäljempänä "komitea".

2. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä.

14 artikla

1. Jos tähän artiklaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY(6) 4 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan yhdeksi kuukaudeksi.

4) Neuvoston asetus (Euratom, ETY) N:o 1588/90, annettu 11 päivänä kesäkuuta 1990, salassa pidettävien tilastotietojen luovuttamisesta Euroopan yhteisöjen tilastotoimistolle(7).Korvataan 7 artikla seuraavasti:

7 artikla

1. Perustetaan tilastosalaisuutta käsittelevä komitea, jäljempänä "komitea".

2. Jos tähän artiklaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY(8) 4 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan kolmeksi kuukaudeksi.

3. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä.

5) Neuvoston asetus (ETY) N:o 3037/90, annettu 9 päivänä lokakuuta 1990, Euroopan yhteisön tilastollisesta toimialaluokituksesta(9).Korvataan 9 artikla seuraavasti:

9 artikla

1. Jos tähän artiklaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY(10) 4 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan kolmeksi kuukaudeksi.

2. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä.

6) Neuvoston asetus (ETY) N:o 1601/91, annettu 10 päivänä kesäkuuta 1991, maustettujen viinien, maustettujen viinipohjaisten juomien ja maustettujen viinistä valmistettujen juomasekoitusten määritelmää, kuvausta ja esittelyä koskevista yleisistä säännöistä(11).Korvataan 12 ja 13 artikla seuraavasti:

12 artikla

1. Perustetaan tässä asetuksessa tarkoitettuja juomia käsittelevä täytäntöönpanokomitea, jäljempänä "komitea".

2. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä.

13 artikla

Jos tähän artiklaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY(12) 4 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan yhdeksi kuukaudeksi.

7) Neuvoston asetus (ETY) N:o 3330/91, annettu 7 päivänä marraskuuta 1991, jäsenvaltioiden välisen tavarakaupan tilastoista(13).Korvataan 30 artikla seuraavasti:

30 artikla

1. Komissiota avustaa jäsenvaltioiden välisen tavarakaupan tilastointia käsittelevä komitea, jäljempänä "komitea".

2. Tämän asetuksen soveltamista koskevat määräykset annetaan 3 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen.

3. Jos tähän artiklaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY(14) 4 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan yhdeksi kuukaudeksi.

8) Neuvoston asetus (ETY) N:o 3924/91, annettu 19 päivänä joulukuuta 1991, teollista tuotantoa koskevan yhteisön tietojen keruun aikaansaamisesta(15).Korvataan 9 ja 10 artikla seuraavasti:

9 artikla

Komitea

1. Komissiota avustaa päätöksellä 89/382/ETY, Euratom perustettu tilasto-ohjelmakomitea, jäljempänä "komitea".

2. Komissio antaa tämän asetuksen täytäntöönpanemiseksi tarvittavat yksityiskohtaiset säännöt, mukaan luettuina toimenpiteet tietojen keräämisen ja käsittelyn mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen, 10 artiklan mukaista menettelyä noudattaen.

3. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä.

10 artikla

Menettely

Jos tähän artiklaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY(16) 4 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan kolmeksi kuukaudeksi.

9) Neuvoston direktiivi 91/692/ETY, annettu 23 päivänä joulukuuta 1991, eräiden ympäristöä koskevien direktiivien täytäntöönpanoon liittyvien kertomusten standardoinnista ja järkeistämisestä(17).Korvataan 6 artikla seuraavasti:

6 artikla

1. Komissiota avustaa komitea.

2. Jos tähän artiklaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY(18) 4 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan yhdeksi kuukaudeksi.

3. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä.

10) Neuvoston direktiivi 92/51/ETY, annettu 18 päivänä kesäkuuta 1992, direktiiviä 89/48/ETY täydentävästä ammatillisen koulutuksen tunnustamista koskevasta toisesta yleisestä järjestelmästä(19).Korvataan 15 artikla seuraavasti:

15 artikla

1. Liitteissä C ja D esitettyjä koulutusluetteloita voidaan muuttaa, jos jäsenvaltio, jota asia koskee, esittää perustellun pyynnön komissiolle. Pyynnön liitteenä on oltava kaikki tarvittavat tiedot ja erityisesti asiaan liittyvät kansallisen lainsäädännön säännökset. Pyynnön esittävän jäsenvaltion on ilmoitettava asiasta myös muille jäsenvaltioille.

2. Komissio tarkastelee kyseistä koulutusta ja muissa jäsenvaltioissa vaadittavaa koulutusta. Se tarkistaa erityisesti,

- saako kyseisen koulutuksen suorittanut henkilö yhtä korkeatasoisen ammatillisen koulutuksen kuin 1 artiklan a alakohdan ensimmäisen alakohdan toisen luetelmakohdan i alakohdassa tarkoitettu keskiasteen jälkeinen koulutus,

- saavuttaako kyseisen koulutuksen suorittanut henkilö vastaavan vastuu- ja tehtävätason.

3. Komissiota avustaa komitea.

Komitea vahvistaa työjärjestyksensä.

4. Jos tähän artiklaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY(20) 4 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan kahdeksi kuukaudeksi.

5. Komissio ilmoittaa päätöksestä jäsenvaltiolle, jota asia koskee, ja tarvittaessa julkaisee muutetun luettelon Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

6. Liitteissä C ja D esitettyihin koulutusluetteloihin edellä määritetyn menettelyn perusteella tehtyjä muutoksia on sovellettava välittömästi komission vahvistamasta päivämäärästä lähtien.

11) Neuvoston direktiivi 92/109/ETY, annettu 14 päivänä joulukuuta 1992, tiettyjen huumaus- ja psykotrooppisten aineiden laittomaan valmistukseen käytettävien aineiden valmistamisesta ja saattamisesta markkinoille(21).Korvataan 10 artikla seuraavasti:

10 artikla

1. Komissiota avustaa asetuksen (ETY) N:o 3677/90 10 artiklalla perustettu komitea, jäljempänä "komitea".

Komitea tutkii kaikki tämän direktiivin soveltamista koskevat kysymykset.

Komitea vahvistaa työjärjestyksensä.

2. Jos tähän artiklaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY(22) 4 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan kolmeksi kuukaudeksi.

3. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä.

4. Edellä 2 kohdassa määriteltyä menettelytapaa noudatetaan erityisesti:

a) määritettäessä tarpeen mukaan 2 artiklassa säädettyjä vaatimuksia, jotka koskevat liitteessä I olevaan 2 luokkaan kuuluvien aineiden seosten ja valmisteiden asiakirjoja ja merkintöjä;

b) muutettaessa tämän direktiivin liitteitä niissä tapauksissa, joissa Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen liitteen taulukoita muutetaan;

c) muutettaessa raja-arvoja liitteessä II säädetyllä tavalla.

12) Neuvoston asetus (ETY) N:o 696/93, annettu 15 päivänä maaliskuuta 1993, tilastoyksiköistä yhteisön tuotantojärjestelmän havainnointia ja analyysia varten(23).Korvataan 7 artikla seuraavasti:

7 artikla

1. Komissiota avustaa päätöksellä 89/382/ETY, Euratom perustettu tilasto-ohjelmakomitea, jäljempänä "komitea".

2. Jos tähän artiklaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY(24) 4 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan kolmeksi kuukaudeksi.

3. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä.

13) Neuvoston direktiivi 93/15/ETY, annettu 5 päivänä huhtikuuta 1993, siviilikäyttöön tarkoitettujen räjähdystarvikkeiden markkinoille saattamista ja valvontaa koskevien säännösten yhdenmukaistamisesta(25).Korvataan 13 artikla seuraavasti:

13 artikla

1. Komissiota avustaa komitea.

Komitea tutkii kaikki tämän direktiivin soveltamista koskevat kysymykset.

2. Jos tähän artiklaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY(26) 4 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan kolmeksi kuukaudeksi.

3. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä.

4. Edellä 2 kohdassa määriteltyä menettelyä sovelletaan erityisesti Yhdistyneiden Kansakuntien suositusten tulevien muutosten huomioon ottamiseksi.

14) Neuvoston direktiivi 93/16/ETY, annettu 5 päivänä huhtikuuta 1993, lääkäreiden vapaan liikkuvuuden sekä heidän tutkintotodistustensa, todistustensa ja muiden muodollista kelpoisuutta osoittavien asiakirjojensa vastavuoroisen tunnustamisen helpottamisesta(27).Korvataan 44 a artiklan 3 kohta seuraavasti:

3. Sovelletaan päätöksen 1999/468/EY(28) 4 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan kahdeksi kuukaudeksi.

4. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä.

15) Neuvoston asetus (ETY) N:o 2186/93, annettu 22 päivänä heinäkuuta 1993, tilastointiin tarkoitettujen yritysrekisterien laatimisen yhteensovittamisesta yhteisössä(29).Korvataan 9 artikla seuraavasti:

9 artikla

Menettely

1. Komissiota avustaa päätöksellä 89/382/ETY, Euratom perustettu tilasto-ohjelmakomitea, jäljempänä "komitea".

2. Jos tähän artiklaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY(30) 4 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan kolmeksi kuukaudeksi.

3. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä.

16) Neuvoston asetus (ETY) N:o 3696/93, annettu 29 päivänä lokakuuta 1993, Euroopan talousyhteisön tilastollisesta toimialoittaisesta tuoteluokituksesta (CPA)(31).Korvataan 6 artikla seuraavasti:

6 artikla

1. Jos tähän artiklaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY(32) 4 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan kolmeksi kuukaudeksi.

2. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä.

17) Neuvoston asetus (EY) N:o 1172/95, annettu 22 päivänä toukokuuta 1995, yhteisön ja sen jäsenmaiden tavarakauppaa kolmansien maiden kanssa koskevista tilastoista(33).Korvataan 21 artikla seuraavasti:

21 artikla

1. Tämän asetuksen soveltamista varten tarvittavat määräykset on annettava 2 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen.

2. Jos tähän artiklaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY(34) 4 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan yhdeksi kuukaudeksi.

18) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 95/46/EY, annettu 24 päivänä lokakuuta 1995, yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta(35).Korvataan 31 artikla seuraavasti:

31 artikla

1. Komissiota avustaa komitea.

2. Jos tähän artiklaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY(36) 4 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan kolmeksi kuukaudeksi.

3. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä.

19) Neuvoston direktiivi 95/57/EY, annettu 23 päivänä marraskuuta 1995, matkailualaa koskevien tilastotietojen keräämisestä(37).Korvataan 12 artikla seuraavasti:

12 artikla

1. Jos tähän artiklaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY(38) 4 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan kolmeksi kuukaudeksi.

2. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä.

20) Neuvoston direktiivi 95/64/EY, annettu 8 päivänä joulukuuta 1995, tavaroiden ja matkustajien merikuljetuksia koskevista tilastoista(39).Korvataan 13 artikla seuraavasti:

13 artikla

1. Komissiota avustaa päätöksellä 89/382/ETY, Euratom perustettu tilasto-ohjelmakomitea, jäljempänä "komitea".

2. Jos tähän artiklaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY(40) 4 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan kolmeksi kuukaudeksi.

3. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä.

21) Neuvoston direktiivi 96/50/EY, annettu 23 päivänä heinäkuuta 1996, sisävesiväylien tavara- ja matkustajaliikenteen kansallisten pätevyyskirjojen myöntämisperusteiden harmonisoinnista yhteisössä(41). Korvataan 12 artikla seuraavasti:

12 artikla

1. Sovellettaessa 11 artiklaa komissiota avustaa direktiivin 91/672/ETY 7 artiklalla perustettu komitea, jäljempänä "komitea".

2. Jos tähän artiklaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY(42) 4 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan yhdeksi kuukaudeksi.

3. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä.

22) Neuvoston asetus (EY) N:o 788/96, annettu 22 päivänä huhtikuuta 1996, jäsenvaltioiden vesiviljelytuotantoa koskevien tilastojen toimittamisesta(43).Korvataan 7 artikla seuraavasti:

7 artikla

1. Komissiota avustaa pysyvä maataloustilastokomitea, jäljempänä "komitea".

2. Jos tähän artiklaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY(44) 4 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan kahdeksi kuukaudeksi.

3. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä.

23) Neuvoston asetus (EY) N:o 1257/96, annettu 20 päivänä kesäkuuta 1996, humanitaarisesta avusta(45).Korvataan 17 artiklan 3 kohta seuraavasti:

3. Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY(46) 4 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan yhdeksi kuukaudeksi.

24) Neuvoston asetus (EY) N:o 1292/96, annettu 27 päivänä kesäkuuta 1996, elintarvikeapupolitiikasta ja elintarvikeavun hallinnosta sekä elintarviketurvaan liittyvistä erityisistä tukitoimista(47).Korvataan 27 artikla seuraavasti:

27 artikla

Jos tähän artiklaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY(48) 4 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan kahdeksi kuukaudeksi.

25) Neuvoston asetus (EY) N:o 322/97, annettu 17 päivänä helmikuuta 1997, yhteisön tilastoista(49).Korvataan 20 artiklan 2 ja 3 kohta seuraavasti:

2. Jos tähän artiklaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY(50) 4 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan kolmeksi kuukaudeksi.

3. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä.

26) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/8/EY, annettu 16 päivänä helmikuuta 1998, biosidituotteiden markkinoille saattamisesta(51).Korvataan 28 artiklan 1 ja 2 kohta seuraavasti:

1. Komissiota avustaa biosidituotteiden pysyvä komitea, jäljempänä "komitea".

2. Asioissa, jotka saatetaan pysyvän komitean käsiteltäväksi 4 artiklan, 11 artiklan 3 kohdan, 15, 17, 18 ja 19 artiklan, 27 artiklan 1 kohdan b alakohdan, 29 ja 33 artiklan perusteella ja liitteessä V tarkoitettujen tuotetyyppien tyyppikohtaisten erityistietojen laatimiseksi liitteiden III A ja III B ja tarvittaessa liitteiden IV A ja IV B perusteella, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY(52) 4 ja 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan kolmeksi kuukaudeksi.

27) Neuvoston asetus (EY) N:o 1172/98, annettu 25 päivänä toukokuuta 1998, maanteiden tavarakuljetusten tilastoista(53).Korvataan 10 artikla seuraavasti:

10 artikla

1. Komissiota avustaa tilasto-ohjelmakomitea, jäljempänä "komitea".

2. Jos tähän artiklaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY(54) 4 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan kolmeksi kuukaudeksi.

3. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä.

28) Neuvoston asetus (EY) N:o 1658/98, annettu 17 päivänä heinäkuuta 1998, kehitysmaita koskevilla aloilla toteutettavien toimien yhdessä eurooppalaisten valtioista riippumattomien kehitysyhteistyöjärjestöjen (NGO) kanssa suoritettavasta rahoituksesta(55).a) Korvataan 8 artikla seuraavasti:

8 artikla

1. Komissiota avustaa komitea.

2. Jos tähän artiklaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY(56) 4 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan yhdeksi kuukaudeksi.

3. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä.

b) Poistetaan 9 ja 10 artikla ja viittaukset näihin artikloihin käsitetään viittauksiksi 8 artiklaan.

29) Neuvoston direktiivi 98/83/EY, annettu 3 päivänä marraskuuta 1998, ihmisten käyttöön tarkoitetun veden laadusta(57).Korvataan 12 artikla seuraavasti:

12 artikla

1. Komissiota avustaa komitea.

2. Jos tähän artiklaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY(58) 4 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan kolmeksi kuukaudeksi.

3. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä.

30) Neuvoston asetus (EY) N:o 2836/98, annettu 22 päivänä joulukuuta 1998, sukupuolten tasa-arvoon liittyvien kysymysten sisällyttämisestä kehitysyhteistyöhön(59). Korvataan 8 artikla seuraavasti:

8 artikla

1. Komissiota avustaa kehitysasioissa toimivaltainen maantieteellinen komitea, jäljempänä "komitea".

2. Jos tähän artiklaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY(60) 4 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan yhdeksi kuukaudeksi.

3. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä.

31) Neuvoston päätös 1999/382/EY, tehty 26 päivänä huhtikuuta 1999, yhteisön ammatillista koulutusta koskevasta Leonardo da Vinci -toimintaohjelmasta(61).Korvataan 7 artiklan 1 ja 3 kohta seuraavasti:

1. Komissiota avustaa komitea.

3. Edellä 2 kohdassa tarkoitettujen kysymysten osalta sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 4 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan kahdeksi kuukaudeksi.

32) Neuvoston päätös 1999/297/EY, tehty 26 päivänä huhtikuuta 1999, audiovisuaalialan ja sen lähialojen teollisuutta ja markkinoita koskevien yhteisön tilastotietojen perusrakenteesta(62).Korvataan 4 artikla seuraavasti:

4 artikla

1. Komissiota avustaa tilasto-ohjelmakomitea, jäljempänä "komitea".

2. Jos tähän artiklaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY(63) 4 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan kolmeksi kuukaudeksi.

3. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä.

(1) EYVL L 56, 2.3.1988, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 143/2002 (EYVL L 24, 26.1.2002, s. 16).

(2) Neuvoston päätös 1999/468/EY, tehty 28 päivänä kesäkuuta 1999, menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä (EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23).

(3) EYVL L 49, 21.2.1989, s. 26.

(4) Neuvoston päätös 1999/468/EY, tehty 28 päivänä kesäkuuta 1999, menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä (EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23).

(5) EYVL L 160, 12.6.1989, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 3378/94 (EYVL L 366, 31.12.1994, s. 1).

(6) Neuvoston päätös 1999/468/EY, tehty 28 päivänä kesäkuuta 1999, menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä (EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23).

(7) EYVL L 151, 15.6.1990, s. 1, asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 322/97 (EYVL L 52, 22.2.1997, s. 1).

(8) Neuvoston päätös 1999/468/EY, tehty 28 päivänä kesäkuuta 1999, menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä (EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23).

(9) EYVL L 293, 24.10.1990, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 29/2002 (EYVL L 6, 10.1.2002, s. 3).

(10) Neuvoston päätös 1999/468/EY, tehty 28 päivänä kesäkuuta 1999, menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä (EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23).

(11) EYVL L 149, 14.6.1991, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 2061/96 (EYVL L 277, 30.10.1996, s. 1).

(12) Neuvoston päätös 1999/468/EY, tehty 28 päivänä kesäkuuta 1999, menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä (EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23).

(13) EYVL L 316, 16.11.1991, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1624/2000 (EYVL L 187, 26.7.2000, s. 1).

(14) Neuvoston päätös 1999/468/EY, tehty 28 päivänä kesäkuuta 1999, menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä (EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23).

(15) EYVL L 374, 31.12.1991, s. 1, asetus sellaisena kuin se on muutettuna vuoden 1994 liittymisasiakirjalla.

(16) Neuvoston päätös 1999/468/EY, tehty 28 päivänä kesäkuuta 1999, menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä (EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23).

(17) EYVL L 377, 31.12.1991, s. 48.

(18) Neuvoston päätös 1999/468/EY, tehty 28 päivänä kesäkuuta 1999, menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä (EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23).

(19) EYVL L 209, 24.7.1992, s. 25, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2001/19/EY (EYVL L 206, 31.7.2001, s. 1).

(20) Neuvoston päätös 1999/468/EY, tehty 28 päivänä kesäkuuta 1999, menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä (EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23).

(21) EYVL L 370, 19.12.1992, s. 76, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 2001/8/EY (EYVL L 39, 9.2.2001, s. 31).

(22) Neuvoston päätös 1999/468/EY, tehty 28 päivänä kesäkuuta 1999, menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä (EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23).

(23) EYVL L 76, 30.3.1993, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna vuoden 1994 liittymisasiakirjalla.

(24) Neuvoston päätös 1999/468/EY, tehty 28 päivänä kesäkuuta 1999, menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä (EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23).

(25) EYVL L 121, 15.5.1993, s. 20.

(26) Neuvoston päätös 1999/468/EY, tehty 28 päivänä kesäkuuta 1999, menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä (EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23).

(27) EYVL L 165, 7.7.1993, s. 1, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2001/19/EY.

(28) Neuvoston päätös 1999/468/EY, tehty 28 päivänä kesäkuuta 1999, menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä (EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23).

(29) EYVL L 196, 5.8.1993, s. 1, asetus sellaisena kuin se on muutettuna vuoden 1994 liittymisasiakirjalla.

(30) Neuvoston päätös 1999/468/EY, tehty 28 päivänä kesäkuuta 1999, menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä (EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23).

(31) EYVL L 342, 31.12.1993, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 204/2002 (EYVL L 36, 6.2.2002, s. 1).

(32) Neuvoston päätös 1999/468/EY, tehty 28 päivänä kesäkuuta 1999, menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä (EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23).

(33) EYVL L 118, 25.5.1995, s. 10, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 374/98 (EYVL L 48, 19.2.1998, s. 6).

(34) Neuvoston päätös 1999/468/EY, tehty 28 päivänä kesäkuuta 1999, menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä (EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23).

(35) EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31.

(36) Neuvoston päätös 1999/468/EY, tehty 28 päivänä kesäkuuta 1999, menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä (EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23).

(37) EYVL L 291, 6.12.1995, s. 32.

(38) Neuvoston päätös 1999/468/EY, tehty 28 päivänä kesäkuuta 1999, menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä (EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23).

(39) EYVL L 320, 30.12.1995, s. 25, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission päätöksellä 2000/363/EY (EYVL L 132, 5.6.2000, s. 1).

(40) Neuvoston päätös 1999/468/EY, tehty 28 päivänä kesäkuuta 1999, menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä (EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23).

(41) EYVL L 235, 17.9.1996, s. 31.

(42) Neuvoston päätös 1999/468/EY, tehty 28 päivänä kesäkuuta 1999, menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä (EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23).

(43) EYVL L 108, 1.5.1996, s. 1.

(44) Neuvoston päätös 1999/468/EY, tehty 28 päivänä kesäkuuta 1999, menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä (EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23).

(45) EYVL L 163, 2.7.1996, s. 1.

(46) Neuvoston päätös 1999/468/EY, tehty 28 päivänä kesäkuuta 1999, menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä (EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23).

(47) EYVL L 166, 5.7.1996, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1726/2001 (EYVL L 234, 1.9.2001, s. 10).

(48) Neuvoston päätös 1999/468/EY, tehty 28 päivänä kesäkuuta 1999, menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä (EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23).

(49) EYVL L 52, 22.2.1997, s. 1.

(50) Neuvoston päätös 1999/468/EY, tehty 28 päivänä kesäkuuta 1999, menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä (EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23).

(51) EYVL L 123, 24.4.1998, s. 1.

(52) Neuvoston päätös 1999/468/EY, tehty 28 päivänä kesäkuuta 1999, menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä (EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23).

(53) EYVL L 163, 6.6.1998, s. 1, asetus sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 2691/1999 (EYVL L 326, 18.12.1999, s. 39).

(54) Neuvoston päätös 1999/468/EY, tehty 28 päivänä kesäkuuta 1999, menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä (EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23).

(55) EYVL L 213, 30.7.1998, s. 1.

(56) Neuvoston päätös 1999/468/EY, tehty 28 päivänä kesäkuuta 1999, menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä (EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23).

(57) EYVL L 330, 5.12.1998, s. 32.

(58) Neuvoston päätös 1999/468/EY, tehty 28 päivänä kesäkuuta 1999, menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä (EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23).

(59) EYVL L 354, 30.12.1998, s. 5.

(60) Neuvoston päätös 1999/468/EY, tehty 28 päivänä kesäkuuta 1999, menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä (EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23).

(61) EYVL L 146, 11.6.1999, s. 33.

(62) EYVL L 117, 5.5.1999, s. 39.

(63) Neuvoston päätös 1999/468/EY, tehty 28 päivänä kesäkuuta 1999, menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä (EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23).

LIITE III

SÄÄNTELYMENETTELY

Luettelo sääntelymenettelyn mukaisista säädöksistä, jotka on mukautettu päätöksen 1999/468/EY vastaaviin säännöksiin seuraavin muutoksin:1) Neuvoston direktiivi 75/442/ETY, annettu 15 päivänä heinäkuuta 1975, jätteistä(1).Korvataan 18 artikla seuraavasti:

18 artikla

1. Komissiota avustaa komitea.

2. Jos tähän artiklaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY(2) 5 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan kolmeksi kuukaudeksi.

3. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä..

2) Ensimmäinen neuvoston direktiivi 79/267/ETY, annettu 5 päivänä maaliskuuta 1979, henkivakuutuksen ensivakuutusliikkeen aloittamista ja harjoittamista koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta(3).Korvataan 32 b artiklan 6 kohta seuraavasti:

6. Komissiota avustaa komitea.

Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY(4) 5 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan kolmeksi kuukaudeksi.

Komitea vahvistaa työjärjestyksensä..

3) Neuvoston asetus (ETY) N:o 357/79, annettu 5 päivänä helmikuuta 1979, viininviljelyaloja koskevien tilastotietojen keruusta(5).Korvataan 8 artikla seuraavasti:

8 artikla

1. Komissiota avustaa pysyvä maataloustilastokomitea, jäljempänä "komitea".

2. Jos tähän artiklaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY(6) 5 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan kolmeksi kuukaudeksi.

3. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä..

4) Neuvoston direktiivi 80/777/ETY, annettu 15 päivänä heinäkuuta 1980, luontaisten kivennäisvesien hyödyntämistä ja markkinoille saattamista koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä(7).Korvataan 12 artikla seuraavasti:

12 artikla

1. Komissiota avustaa asetuksen (EY) N:o 178/2002(8) 58 artiklalla perustettu elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevä pysyvä komitea, jäljempänä "komitea".

2. Jos tähän artiklaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY(9) 5 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan kolmeksi kuukaudeksi.

3. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä..

5) Neuvoston direktiivi 82/471/ETY, annettu 30 päivänä kesäkuuta 1982, tietyistä eläinten ruokinnassa käytettävistä tuotteista(10).Korvataan 13 ja 14 artikla seuraavasti:

13 artikla

1. Komissiota avustaa asetuksen (EY) N:o 178/2002(11) 58 artiklalla perustettu elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevä pysyvä komitea, jäljempänä "komitea".

2. Jos tähän artiklaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY(12) 5 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan kolmeksi kuukaudeksi.

3. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä.

14 artikla

Jos tähän artiklaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan viideksitoista päiväksi..

6) Neuvoston direktiivi 85/591/ETY, annettu 20 päivänä joulukuuta 1985, elintarvikkeiden tarkastuksessa tarvittavien yhteisön näytteenottomenettelyjen ja analyysimenetelmien käyttöön ottamisesta(13).Korvataan 4 artikla seuraavasti:

4 artikla

1. Komissiota avustaa asetuksen (EY) N:o 178/2002(14) 58 artiklalla perustettu elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevä pysyvä komitea, jäljempänä "komitea".

2. Jos tähän artiklaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY(15) 5 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan kolmeksi kuukaudeksi.

3. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä..

7) Neuvoston asetus (ETY) N:o 3821/85, annettu 20 päivänä joulukuuta 1985, tieliikenteen valvontalaitteista(16).Korvataan 18 artikla seuraavasti:

18 artikla

1. Komissiota avustaa komitea.

2. Jos tähän artiklaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY(17) 5 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan kolmeksi kuukaudeksi.

3. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä..

8) Neuvoston direktiivi 88/320/ETY, annettu 9 päivänä kesäkuuta 1988, hyvän laboratoriokäytännön (HLK) tarkastamisesta ja todentamisesta(18).Korvataan 8 artikla seuraavasti:

8 artikla

1. Jos tähän artiklaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY(19) 5 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan kolmeksi kuukaudeksi.

2. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä..

9) Neuvoston direktiivi 88/344/ETY, annettu 13 päivänä kesäkuuta 1988, elintarvikkeiden ja elintarvikkeiden ainesosien valmistamisessa käytettäviä uuttamisliuottimia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä(20).Korvataan 6 artikla seuraavasti:

6 artikla

1. Komissiota avustaa asetuksen (EY) N:o 178/2002(21) 58 artiklalla perustettu elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevä pysyvä komitea, jäljempänä "komitea".

2. Jos tähän artiklaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY(22) 5 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan kolmeksi kuukaudeksi.

3. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä..

10) Neuvoston direktiivi 88/388/ETY, annettu 22 päivänä kesäkuuta 1988, elintarvikkeissa sallittuja aromeja ja niiden valmistusaineita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä(23).Korvataan 10 artikla seuraavasti:

10 artikla

1. Komissiota avustaa asetuksen (EY) N:o 178/2002(24) 58 artiklalla perustettu elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevä pysyvä komitea, jäljempänä "komitea".

2. Jos tähän artiklaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY(25) 5 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan kolmeksi kuukaudeksi.

3. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä..

11) Neuvoston direktiivi 89/106/ETY, annettu 21 päivänä joulukuuta 1988, rakennusalan tuotteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä(26).Korvataan 20 artiklan 3 ja 4 kohta seuraavasti:

3. Jos tähän artiklaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY(27) 5 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan kolmeksi kuukaudeksi.

4. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä..

12) Neuvoston direktiivi 89/107/ETY, annettu 21 päivänä joulukuuta 1988, elintarvikkeissa sallittuja lisäaineita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä(28). Korvataan 11 artikla seuraavasti:

11 artikla

1. Komissiota avustaa asetuksen (EY) N:o 178/2002(29) 58 artiklalla perustettu elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevä pysyvä komitea, jäljempänä "komitea".

2. Jos tähän artiklaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY(30) 5 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan kolmeksi kuukaudeksi.

3. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä..

13) Neuvoston direktiivi 89/108/ETY, annettu 21 päivänä joulukuuta 1988, pakastettuja elintarvikkeita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä(31).Korvataan 12 artikla seuraavasti:

12 artikla

1. Komissiota avustaa asetuksen (EY) N:o 178/2002(32) 58 artiklalla perustettu elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevä pysyvä komitea, jäljempänä "komitea".

2. Jos tähän artiklaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY(33) 5 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan kolmeksi kuukaudeksi.

3. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä..

14) Neuvoston direktiivi 89/109/ETY, annettu 21 päivänä joulukuuta 1988, elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvia tarvikkeita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä(34).Korvataan 9 artikla seuraavasti:

9 artikla

1. Komissiota avustaa asetuksen (EY) N:o 178/2002(35) 58 artiklalla perustettu elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevä pysyvä komitea, jäljempänä "komitea".

2. Jos tähän artiklaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY(36) 5 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan kolmeksi kuukaudeksi.

3. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä..

15) Neuvoston direktiivi 89/398/ETY, annettu 3 päivänä toukokuuta 1989, erityisravinnoksi tarkoitettuja elintarvikkeita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä(37).Korvataan 13 artikla seuraavasti:

13 artikla

1. Komissiota avustaa asetuksen (EY) N:o 178/2002(38) 58 artiklalla perustettu elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevä pysyvä komitea, jäljempänä "komitea".

2. Jos tähän artiklaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY(39) 5 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan kolmeksi kuukaudeksi.

3. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä..

16) Neuvoston asetus (ETY) N:o 1576/89, annettu 29 päivänä toukokuuta 1989, tislattujen alkoholijuomien määritelmää, kuvausta ja esittelyä koskevista yleisistä säännöistä(40).Korvataan 15 artikla seuraavasti:

15 artikla

Jos tähän artiklaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan kolmeksi kuukaudeksi.

17) Neuvoston direktiivi 89/391/ETY, annettu 12 päivänä kesäkuuta 1989, toimenpiteistä työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantamisen edistämiseksi työssä(41).Korvataan 17 artikla seuraavasti:

17 artikla

1. Pelkästään teknisten muutosten tekemiseksi 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin erityisdirektiiveihin

- teknistä yhdenmukaistamista ja standardointia varten annettujen direktiivien huomioon ottamiseksi, tai

- tekniikan kehityksen, kansainvälisten määräysten ja vaatimusten muutosten sekä uuden tietämyksen huomioon ottamiseksi,

komissiota avustaa komitea.

2. Sovelletaan päätöksen 1999/468/EY(42) 5 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan kolmeksi kuukaudeksi.

3. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä..

18) Neuvoston asetus (ETY) N:o 837/90, annettu 26 päivänä maaliskuuta 1990, jäsenvaltioiden toimitettavista viljantuotantoa koskevista tilastotiedoista(43).Korvataan 11 artikla seuraavasti:

11 artikla

1. Komissiota avustaa pysyvä maataloustilastokomitea, jäljempänä "komitea".

2. Jos tähän artiklaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY(44) 5 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan kolmeksi kuukaudeksi.

3. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä..

19) Neuvoston direktiivi 90/219/ETY, annettu 23 päivänä huhtikuuta 1990, geneettisesti muunnettujen mikro-organismien käytöstä suljetuissa oloissa(45).Korvataan 21 artikla seuraavasti:

21 artikla

1. Komissiota avustaa komitea.

2. Jos tähän artiklaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY(46) 5 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan kolmeksi kuukaudeksi.

3. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä..

20) Neuvoston direktiivi 90/496/ETY, annettu 24 päivänä syyskuuta 1990, elintarvikkeiden ravintoarvomerkinnöistä(47).Korvataan 10 artikla seuraavasti:

10 artikla

1. Komissiota avustaa asetuksen (EY) N:o 178/2002(48) 58 artiklalla perustettu elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevä pysyvä komitea, jäljempänä "komitea".

2. Jos tähän artiklaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY(49) 5 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan kolmeksi kuukaudeksi.

3. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä..

21) Neuvoston direktiivi 91/271/ETY, annettu 21 päivänä toukokuuta 1991, yhdyskuntajätevesien käsittelystä(50).Korvataan 18 artikla seuraavasti:

18 artikla

1. Komissiota avustaa komitea.

2. Jos tähän artiklaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY(51) 5 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan kolmeksi kuukaudeksi.

3. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä..

22) Neuvoston asetus (ETY) N:o 1382/91, annettu 21 päivänä toukokuuta 1991, kalastustuotteiden maihintuontia jäsenvaltioissa koskevien tietojen toimittamisesta(52).Korvataan 6 artikla seuraavasti:

6 artikla

1. Komissiota avustaa pysyvä maataloustilastokomitea, jäljempänä "komitea".

2. Jos tähän artiklaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY(53) 5 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan kolmeksi kuukaudeksi.

3. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä..

23) Neuvoston asetus (ETY) N:o 1601/91, annettu 10 päivänä kesäkuuta 1991, maustettujen viinien, maustettujen viinipohjaisten juomien ja maustettujen viinistä valmistettujen juomasekoitusten määritelmää, kuvausta ja esittelyä koskevista yleisistä säännöistä(54).Korvataan 14 artikla seuraavasti:

14 artikla

Jos tähän artiklaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY(55) 5 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan kolmeksi kuukaudeksi..

24) Neuvoston direktiivi 91/439/ETY, annettu 29 päivänä heinäkuuta 1991, yhteisön ajokortista(56).Korvataan 7 b artikla seuraavasti:

7 b artikla

1. Komissiota avustaa ajokorttikomitea, jäljempänä "komitea".

2. Jos tähän artiklaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY(57) 5 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan kolmeksi kuukaudeksi.

3. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä..

25) Neuvoston direktiivi 91/676/ETY, annettu 12 päivänä joulukuuta 1991, vesien suojelemisesta maataloudesta peräisin olevien nitraattien aiheuttamalta pilaantumiselta(58).Korvataan 9 artikla seuraavasti:

9 artikla

1. Komissiota avustaa komitea.

2. Jos tähän artiklaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY(59) 5 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan kolmeksi kuukaudeksi.

3. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä..

26) Neuvoston direktiivi 91/672/ETY, annettu 16 päivänä joulukuuta 1991, sisävesiväylien tavara- ja matkustajaliikenteeseen myönnettyjen kansallisten pätevyyskirjojen vastavuoroisesta tunnustamisesta(60).Korvataan 7 artikla seuraavasti:

7 artikla

1. Komissiota avustaa komitea.

2. Jos tähän artiklaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY(61) 5 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan kolmeksi kuukaudeksi.

3. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä..

27) Neuvoston direktiivi 91/675/ETY, annettu 19 päivänä joulukuuta 1991, vakuutuskomitean perustamisesta(62).Korvataan 1 ja 2 artikla seuraavasti:

1 artikla

Komissiota avustaa vakuutuskomitea, jäljempänä "komitea".

2 artikla

1. Jos neuvosto henkivakuutuksen ensivakuutusta ja muuta ensivakuutusta kuin henkivakuutusta koskevissa säädöksissä siirtää komissiolle valtuudet antamiensa säännösten täytäntöönpanoon, sovelletaan 2 kohdassa säädettyä menettelyä.

2. Jos tähän artiklaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY(63) 5 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan kolmeksi kuukaudeksi.

3. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä..

28) Neuvoston asetus (ETY) N:o 3925/91, annettu 19 päivänä joulukuuta 1991, yhteisön sisäisen lentomatkan suorittavien henkilöiden käsimatkatavaroihin ja kirjattuihin matkatavaroihin sekä yhteisön sisäisen merimatkan suorittavien henkilöiden matkatavaroihin kohdistuvien tarkastusten ja muodollisuuksien lakkauttamisesta(64).a) Poistetaan 6 artiklan 2 kohta.

b) Korvataan 8 artikla seuraavasti:

8 artikla

1. Tämän asetuksen soveltamiseksi tarvittavat säännökset annetaan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

2. Jos tähän artiklaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY(65) 5 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan kolmeksi kuukaudeksi.

3. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä..

29) Neuvoston direktiivi 92/29/ETY, annettu 31 päivänä maaliskuuta 1992, terveydelle ja turvallisuudelle asetettavista vähimmäisvaatimuksista aluksilla tapahtuvan sairaanhoidon parantamiseksi(66).Korvataan 8 artikla seuraavasti:

8 artikla

Komitea

1. Komissiota avustaa komitea tämän direktiivin liitteiden yksinomaan tekniseksi mukauttamiseksi, joka johtuu tekniikan kehityksestä tai kansainvälisten määräysten ja vaatimusten sekä uuden tietämyksen kehittymisestä.

2. Sovelletaan päätöksen 1999/468/EY(67) 5 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan kolmeksi kuukaudeksi.

3. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä..

30) Neuvoston direktiivi 92/43/ETY, annettu 21 päivänä toukokuuta 1992, luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta(68).Korvataan 20 ja 21 artikla seuraavasti:

20 artikla

Komissiota avustaa komitea.

21 artikla

1. Jos tähän artiklaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY(69) 5 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan kolmeksi kuukaudeksi.

2. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä..

31) Neuvoston direktiivi 92/59/ETY, annettu 29 päivänä kesäkuuta 1992, yleisestä tuoteturvallisuudesta(70).Korvataan 11 artikla seuraavasti:

11 artikla

1. Jos tähän artiklaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY(71) 5 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan kolmeksi kuukaudeksi.

2. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä.

3. Kaikki tämän menettelytavan mukaisesti toteutetut toimenpiteet ovat voimassa korkeintaan kolme kuukautta. Niiden voimassaoloaikaa voidaan pidentää samaa menettelytapaa noudattaen.

4. Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet tämän menettelytavan mukaisesti tehtyjen päätösten täytäntöönpanemiseksi 10 päivän kuluessa.

5. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun menettelytavan mukaisesti toteutettujen toimenpiteiden täytäntöönpanosta vastuussa olevien jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on yhden kuukauden kuluessa annettava asianosaisille mahdollisuus esittää näkökantansa ja ilmoitettava niistä komissiolle..

32) Neuvoston direktiivi 92/75/ETY, annettu 22 päivänä syyskuuta 1992, kodinkoneiden energian ja muiden voimavarojen kulutuksen osoittamisesta merkinnöin ja yhdenmukaisin tuotetiedoin(72).Korvataan 10 artikla seuraavasti:

10 artikla

1. Komissiota avustaa komitea.

2. Jos tähän artiklaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY(73) 5 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan kolmeksi kuukaudeksi.

3. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä..

33) Neuvoston päätös 92/578/ETY, tehty 30 päivänä marraskuuta 1992, Euroopan talousyhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen tavaroiden rautatie- ja maantiekuljetuksia koskevan sopimuksen tekemisestä(74).Korvataan 4 artikla seuraavasti:

4 artikla

1. Komissiota avustaa komitea.

2. Jos tähän artiklaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY(75) 5 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan kolmeksi kuukaudeksi.

3. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä..

34) Neuvoston asetus (ETY) N:o 315/93, annettu 8 päivänä helmikuuta 1993, elintarvikkeissa olevia vieraita aineita koskevista yhteisön menettelyistä(76).Korvataan 8 artikla seuraavasti:

8 artikla

1. Komissiota avustaa asetuksen (EY) N:o 178/2002(77) 58 artiklalla perustettu elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevä pysyvä komitea, jäljempänä "komitea".

2. Jos tähän artiklaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY(78) 5 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan kolmeksi kuukaudeksi.

3. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä..

35) Neuvoston direktiivi 93/5/ETY, annettu 25 päivänä helmikuuta 1993, jäsenvaltioiden avusta komissiolle ja näiden yhteistyöstä elintarvikkeita koskevien kysymysten tieteellisessä tutkimisessa(79).Korvataan 5 artikla seuraavasti:

5 artikla

1. Komissiota avustaa asetuksen (EY) N:o 178/2002(80) 58 artiklalla perustettu elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevä pysyvä komitea, jäljempänä "komitea".

2. Jos tähän artiklaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY(81) 5 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan kolmeksi kuukaudeksi.

3. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä..

36) Neuvoston asetus (ETY) N:o 793/93, annettu 23 päivänä maaliskuuta 1993, olemassa olevien aineiden vaarojen arvioinnista ja valvonnasta(82).Korvataan 15 artikla seuraavasti:

15 artikla

1. Komissiota avustaa komitea.

2. Jos tähän artiklaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY(83) 5 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan kahdeksi kuukaudeksi.

3. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä..

37) Neuvoston asetus (ETY) N:o 959/93, annettu 5 päivänä huhtikuuta 1993, jäsenvaltioiden toimittamista muita kasvituotteita kuin viljoja koskevista tilastotiedoista(84).Korvataan 12 artikla seuraavasti:

12 artikla

1. Komissiota avustaa pysyvä maataloustilastokomitea, jäljempänä "komitea".

2. Jos tähän artiklaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY(85) 5 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan kolmeksi kuukaudeksi.

3. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä..

38) Neuvoston direktiivi 93/23/ETY, annettu 1 päivänä kesäkuuta 1993, sikatuotantoa koskevien tilastotietojen keruusta(86).Korvataan 17 artikla seuraavasti:

17 artikla

1. Komissiota avustaa pysyvä maataloustilastokomitea, jäljempänä "komitea".

2. Jos tähän artiklaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY(87) 5 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan kolmeksi kuukaudeksi.

3. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä..

39) Neuvoston direktiivi 93/24/ETY, annettu 1 päivänä kesäkuuta 1993, nautaeläintuotantoa koskevien tilastotietojen keruusta(88).Korvataan 17 artikla seuraavasti:

17 artikla

1. Komissiota avustaa pysyvä maataloustilastokomitea, jäljempänä "komitea".

2. Jos tähän artiklaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY(89) 5 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan kolmeksi kuukaudeksi.

3. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä..

40) Neuvoston direktiivi 93/25/ETY, annettu 1 päivänä kesäkuuta 1993, lammas- ja vuohituotantoa koskevien tilastotietojen keruusta(90).Korvataan 20 artikla seuraavasti:

20 artikla

1. Komissiota avustaa pysyvä maataloustilastokomitea, jäljempänä "komitea".

2. Jos tähän artiklaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY(91) 5 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan kolmeksi kuukaudeksi.

3. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä..

41) Neuvoston direktiivi 93/42/ETY, annettu 14 päivänä kesäkuuta 1993, lääkinnällisistä laitteista(92).Korvataan 7 artikla seuraavasti:

7 artikla

1. Komissiota avustaa direktiivin 90/385/ETY 6 artiklan 2 kohdalla perustettu komitea, jäljempänä "komitea".

2. Jos tähän artiklaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY(93) 5 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan kolmeksi kuukaudeksi.

3. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä.

4. Komitea voi käsitellä kaikkia tämän direktiivin täytäntöönpanoon liittyviä kysymyksiä..

42) Neuvoston direktiivi 93/43/ETY, annettu 14 päivänä kesäkuuta 1993, elintarvikehygieniasta(94).Korvataan 14 artikla seuraavasti:

14 artikla

1. Komissiota avustaa asetuksen (EY) N:o 178/2002(95) 58 artiklalla perustettu elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevä pysyvä komitea, jäljempänä "komitea".

2. Jos tähän artiklaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY(96) 5 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan kolmeksi kuukaudeksi.

3. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä..

43) Neuvoston päätös 93/389/ETY, tehty 24 päivänä kesäkuuta 1993, yhteisön CO2-päästöjen ja muiden kasvihuonekaasupäästöjen valvontajärjestelmästä(97).Korvataan 8 artikla seuraavasti:

8 artikla

1. Komissiota avustaa komitea.

2. Jos tähän artiklaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY(98) 5 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan kolmeksi kuukaudeksi.

3. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä..

44) Neuvoston asetus (ETY) N:o 2018/93, annettu 30 päivänä kesäkuuta 1993, Luoteis-Atlantilla kalastavien jäsenvaltioiden saaliiden määriä ja kalastustoimia koskevien tilastojen toimittamisesta(99).Korvataan 6 artikla seuraavasti:

6 artikla

1. Komissiota avustaa pysyvä maataloustilastokomitea, jäljempänä "komitea".

2. Jos tähän artiklaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY(100) 5 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan kolmeksi kuukaudeksi.

3. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä..

45) Neuvoston direktiivi 93/65/ETY, annettu 19 päivänä heinäkuuta 1993, yhteensopivien teknisten eritelmien määrittelemisestä ja käytöstä lentoliikenteen hallinnan (ATM) laitteiden ja järjestelmien hankinnassa(101).Korvataan 6 artikla seuraavasti:

6 artikla

1. Komissiota avustaa komitea.

2. Jos tähän artiklaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY(102) 5 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan kolmeksi kuukaudeksi.

3. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä..

46) Neuvoston direktiivi 93/77/ETY, annettu 21 päivänä syyskuuta 1993, hedelmämehuista ja tietyistä vastaavista valmisteista(103).Korvataan 15 artikla seuraavasti:

15 artikla

1. Komissiota avustaa asetuksen (EY) N:o 178/2002(104) 58 artiklalla perustettu elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevä pysyvä komitea, jäljempänä "komitea".

2. Jos tähän artiklaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY(105) 5 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan kolmeksi kuukaudeksi.

3. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä..

47) Neuvoston direktiivi 93/99/ETY, annettu 29 päivänä lokakuuta 1993, virallista elintarvikkeiden tarkastusta koskevista lisätoimenpiteistä(106).Korvataan 8 artikla seuraavasti:

8 artikla

1. Komissiota avustaa asetuksen (EY) N:o 178/2002(107) 58 artiklalla perustettu elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevä pysyvä komitea, jäljempänä "komitea".

2. Jos tähän artiklaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY(108) 5 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan kolmeksi kuukaudeksi.

3. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä..

48) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 94/35/EY, annettu 30 päivänä kesäkuuta 1994, elintarvikkeissa käytettäväksi tarkoitetuista makeutusaineista(109).Korvataan 7 artikla seuraavasti:

7 artikla

1. Komissiota avustaa asetuksen (EY) N:o 178/2002(110) 58 artiklalla perustettu elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevä pysyvä komitea, jäljempänä "komitea".

2. Jos tähän artiklaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY(111) 5 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan kolmeksi kuukaudeksi.

3. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä..

49) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 94/36/EY, annettu 30 päivänä kesäkuuta 1994, elintarvikkeissa käytettäväksi tarkoitetuista väriaineista(112).Korvataan 5 artikla seuraavasti:

5 artikla

1. Komissiota avustaa asetuksen (EY) N:o 178/2002(113) 58 artiklalla perustettu elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevä pysyvä komitea, jäljempänä "komitea".

2. Jos tähän artiklaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY(114) 5 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan kolmeksi kuukaudeksi.

3. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä..

50) Neuvoston asetus (EY) N:o 1734/94, annettu 11 päivänä heinäkuuta 1994, rahoitus- ja teknisestä yhteistyöstä Länsirannan ja Gazan alueen kanssa(115).Korvataan 5 artikla seuraavasti:

5 artikla

1. Komissiota avustaa asetuksen (ETY) N:o 1488/96(116) 11 artiklassa perustettu MED-komitea.

2. Jos tähän artiklaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY(117) 5 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan kolmeksi kuukaudeksi.

3. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä..

51) Neuvoston asetus (EY) N:o 2978/94, annettu 21 päivänä marraskuuta 1994, erillisillä painolastisäiliöillä varustettujen öljysäiliöalusten painolastitilojen vetoisuuden mittaamisesta annetun kansainvälisen merenkulkujärjestön päätöslauselman A.747(18) täytäntöönpanosta(118).Korvataan 7 artikla seuraavasti:

7 artikla

1. Komissiota avustaa komitea.

2. Jos tähän artiklaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY(119) 5 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan kolmeksi kuukaudeksi.

3. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä..

52) Neuvoston direktiivi 94/67/EY, annettu 16 päivänä joulukuuta 1994, vaarallisten jätteiden polttamisesta(120).Korvataan 16 artikla seuraavasti:

16 artikla

1. Komissiota avustaa komitea.

2. Jos tähän artiklaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY(121) 5 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan kolmeksi kuukaudeksi.

3. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä..

53) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 94/62/EY, annettu 20 päivänä joulukuuta 1994, pakkauksista ja pakkausjätteistä(122).Korvataan 21 artikla seuraavasti:

21 artikla

Komiteamenettely

1. Komissiota avustaa komitea.

2. Jos tähän artiklaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY(123) 5 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan kolmeksi kuukaudeksi.

3. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä..

54) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 94/63/EY, annettu 20 päivänä joulukuuta 1994, bensiinin varastoinnista ja sen jakelusta varastoalueilta huoltoasemille aiheutuvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) päästöjen torjunnasta(124).Korvataan 8 artikla seuraavasti:

8 artikla

Komitea

1. Komissiota avustaa komitea.

2. Jos tähän artiklaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY(125) 5 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan kolmeksi kuukaudeksi.

3. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä..

55) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 95/2/EY, annettu 20 päivänä helmikuuta 1995, elintarvikkeiden muista lisäaineista kuin väri- ja makeutusaineista(126).Korvataan 6 artikla seuraavasti:

6 artikla

1. Komissiota avustaa asetuksen (EY) N:o 178/2002(127) 58 artiklalla perustettu elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevä pysyvä komitea, jäljempänä "komitea".

2. Jos tähän artiklaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY(128) 5 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

3. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä..

56) Neuvoston asetus (EY) N:o 2494/95, annettu 23 päivänä lokakuuta 1995, yhdenmukaistetuista kuluttajahintaindekseistä(129).Korvataan 14 artikla seuraavasti:

14 artikla

Menettely

1. Komissiota avustaa tilasto-ohjelmakomitea, jäljempänä "komitea".

2. Jos tähän artiklaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY(130) 5 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan kolmeksi kuukaudeksi.

3. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä..

57) Neuvoston asetus (EY) N:o 2597/95, annettu 23 päivänä lokakuuta 1995, muualla kuin Pohjois-Atlantilla kalastavien jäsenvaltioiden nimellissaaliiden määriä koskevien tilastojen toimittamisesta(131).Korvataan 5 artikla seuraavasti:

5 artikla

1. Komissiota avustaa pysyvä maataloustilastokomitea, jäljempänä "komitea".

2. Jos tähän artiklaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY(132) 5 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan kolmeksi kuukaudeksi.

3. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä..

58) Neuvoston direktiivi 96/16/EY, annettu 19 päivänä maaliskuuta 1996, maitoa ja maitovalmisteita koskevien tilastotietojen keruusta(133). Korvataan 7 artikla seuraavasti:

7 artikla

1. Komissiota avustaa pysyvä maataloustilastokomitea, jäljempänä "komitea".

2. Jos tähän artiklaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY(134) 5 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan kolmeksi kuukaudeksi.

3. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä..

59) Neuvoston asetus (EY) N:o 1257/96, annettu 20 päivänä kesäkuuta 1996, humanitaarisesta avusta(135).Korvataan 17 artiklan 1 ja 2 kohta seuraavasti:

1. Komissiota avustaa komitea.

Komitea vahvistaa työjärjestyksensä.

2. Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan yhdeksi kuukaudeksi.

60) Neuvoston direktiivi 96/48/EY, annettu 23 päivänä heinäkuuta 1996, Euroopan laajuisen suurten nopeuksien rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta(136).Korvataan 21 artikla seuraavasti:

21 artikla

1. Komissiota avustaa komitea.

2. Jos tähän artiklaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY(137) 5 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan kolmeksi kuukaudeksi.

3. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä.

4. Komitea voi käsitellä mitä tahansa Euroopan laajuisen suurten nopeuksien rautatiejärjestelmän yhteentoimivuuteen liittyvää kysymystä.

5. Komitea voi tarvittaessa perustaa työryhmiä avustamaan itseään tehtäviensä suorittamisessa, erityisesti tarkastuselinten työn yhdenmukaistamisessa.

6. Komitea muodostetaan heti tämän direktiivin tultua voimaan..

61) Neuvoston direktiivi 96/61/EY, annettu 24 päivänä syyskuuta 1996, ympäristön pilaantumisen ehkäisemisen ja vähentämisen yhtenäistämiseksi(138).Korvataan 19 artikla seuraavasti:

19 artikla

Komiteamenettely

1. Komissiota avustaa komitea.

2. Jos tähän artiklaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY(139) 5 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan kolmeksi kuukaudeksi.

3. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä..

62) Neuvoston direktiivi 96/62/EY, annettu 27 päivänä syyskuuta 1996, ilmanlaadun arvioinnista ja hallinnasta(140).Korvataan 12 artikla seuraavasti:

12 artikla

Komitea ja sen tehtävät

1. Muutoksista, joita tarvitaan 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen perusteiden ja menetelmien mukauttamiseksi tieteen ja tekniikan kehitykseen, 11 artiklan perusteella annettavien tietojen toimittamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä sekä 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitetuissa säännöksissä eritellyistä muista tehtävistä päätetään tämän artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen. Tästä mukauttamisesta ei saa suoraan tai välillisesti olla seurauksena raja-arvojen tai varoituskynnysten muuttaminen.

2. Komissiota avustaa komitea.

3. Jos tähän artiklaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY(141) 5 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan kolmeksi kuukaudeksi.

4. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä..

63) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2232/96, annettu 28 päivänä lokakuuta 1996, elintarvikkeissa käytettyjä tai käytettäväksi tarkoitettuja aromiaineita koskevan yhteisön menettelyn määräämisestä(142).a) Korvataan 7 artikla seuraavasti:

7 artikla

1. Komissiota avustaa asetuksen (EY) N:o 178/2002(143) 58 artiklalla perustettu elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevä pysyvä komitea, jäljempänä "komitea".

2. Jos tähän artiklaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY(144) 5 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan kolmeksi kuukaudeksi.

3. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä..

b) Kumotaan 8 artikla.

64) Neuvoston asetus (EY) N:o 2258/96, annettu 22 päivänä marraskuuta 1996, kehitysmaissa toteutettavista kunnostamis- ja jälleenrakennustoimista(145).Korvataan 7 artikla seuraavasti:

7 artikla

1. Komissiota avustaa kehitysasioissa toimivaltainen maantieteellinen komitea, jäljempänä "komitea".

2. Jos tähän artiklaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY(146) 5 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan kolmeksi kuukaudeksi.

3. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä..

65) Neuvoston direktiivi 96/82/EY, annettu 9 päivänä joulukuuta 1996, vaarallisista aineista aiheutuvien suuronnettomuusvaarojen torjunnasta(147).Korvataan 22 artikla seuraavasti:

22 artikla

Komitea

1. Komissiota avustaa komitea.

2. Jos tähän artiklaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY(148) 5 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan kolmeksi kuukaudeksi.

3. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä..

66) Neuvoston asetus (EY) N:o 338/97, annettu 9 päivänä joulukuuta 1996, luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelusta niiden kauppaa sääntelemällä(149). Korvataan 18 artikla seuraavasti:

18 artikla

1. Komissiota avustaa komitea.

2. Jos tähän artiklaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY(150) 5 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan kolmeksi kuukaudeksi. Jos neuvosto ei ole ratkaissut asiaa kolmen kuukauden määräajan kuluessa siitä, kun asia on tullut vireille neuvostossa, komissio tekee päätöksen ehdotetuista toimenpiteistä komitealle 19 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen tehtävien osalta.

3. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä..

67) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 96/73/EY, annettu 16 päivänä joulukuuta 1996, kahden tekstiilikuitulajin sekoitteisiin sovellettavista tietyistä kvantitatiivisista analyysimenetelmistä(151).Korvataan 5 ja 6 artikla seuraavasti:

5 artikla

1. Komissiota avustaa tekstiilien nimityksiä ja merkintää koskevia direktiivejä käsittelevä komitea, jäljempänä "komitea".

2. Liitteessä II säädetyt kvantitatiiviset analyysimenetelmät mukautetaan tekniseen kehitykseen 6 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti.

6 artikla

1. Jos tähän artiklaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY(152) 5 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan kolmeksi kuukaudeksi.

2. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä..

68) Neuvoston direktiivi 96/96/EY, annettu 20 päivänä joulukuuta 1996, moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen katsastusta koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä(153).Korvataan 8 artikla seuraavasti:

8 artikla

1. Komissiota avustaa moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen katsastusta koskevan direktiivin mukauttamista tekniseen kehitykseen käsittelevä komitea, jäljempänä "komitea".

2. Jos tähän artiklaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY(154) 5 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan kolmeksi kuukaudeksi.

3. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä..

69) Neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 58/97, annettu 20 päivänä joulukuuta 1996, yritystoiminnan rakennetilastoista(155).Korvataan 13 artikla seuraavasti:

13 artikla

1. Komissiota avustaa päätöksellä 89/382/ETY, Euratom perustettu tilasto-ohjelmakomitea, jäljempänä "komitea".

2. Jos tähän artiklaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY(156) 5 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan kolmeksi kuukaudeksi.

3. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä..

70) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 258/97, annettu 27 päivänä tammikuuta 1997, uuselintarvikkeista ja elintarvikkeiden uusista ainesosista(157).Korvataan 13 artikla seuraavasti:

13 artikla

1. Komissiota avustaa asetuksen (EY) N:o 178/2002(158) 58 artiklalla perustettu elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevä pysyvä komitea, jäljempänä "komitea".

2. Jos tähän artiklaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY(159) 5 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan kolmeksi kuukaudeksi.

3. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä..

71) Neuvoston asetus (EY) N:o 322/97, annettu 17 päivänä helmikuuta 1997, yhteisön tilastoista(160).Korvataan 19 artikla seuraavasti:

19 artikla

1. Edellä 3 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetussa tapauksessa komissiota avustaa tilasto-ohjelmakomitea, jäljempänä "komitea".

2. Tässä tapauksessa sovelletaan päätöksen 1999/468/EY(161) 5 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan kolmeksi kuukaudeksi.

3. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä..

72) Neuvoston asetus (EY) N:o 550/97, annettu 24 päivänä maaliskuuta 1997, HI-virusta/aidsia koskevista toimista kehitysmaissa(162).Korvataan 8 artikla seuraavasti:

8 artikla

1. Komissiota avustaa kehitysasioissa toimivaltainen maantieteellinen komitea, jäljempänä "komitea".

2. Jos tähän artiklaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY(163) 5 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan kolmeksi kuukaudeksi.

3. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä..

73) Neuvoston asetus (EY) N:o 1484/97, annettu 22 päivänä heinäkuuta 1997, kehitysmaiden väestöpolitiikoille ja -ohjelmille annettavasta avusta(164).Korvataan 11 artikla seuraavasti:

11 artikla

1. Komissiota avustaa maantieteellisin perustein määrättävä kehitysasioissa toimivaltainen komitea, jäljempänä "komitea".

2. Jos tähän artiklaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY(165) 5 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan kolmeksi kuukaudeksi.

3. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä.

4. Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen komiteoiden yhteiskokouksessa käydään kerran vuodessa keskustelu seuraavana vuonna toteutettavien toimien yleisistä suuntaviivoista komission edustajan antaman selostuksen pohjalta..

74) Neuvoston asetus (EY) N:o 2046/97, annettu 13 päivänä lokakuuta 1997, pohjoinen-etelä-yhteistyöstä huumausaineiden ja niiden väärinkäytön vastaisessa toiminnassa(166).Korvataan 10 artikla seuraavasti:

10 artikla

1. Komissiota avustaa kehitysasioissa toimivaltainen maantieteellinen komitea.

2. Jos tähän artiklaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY(167) 5 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan kolmeksi kuukaudeksi.

3. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä.

4. Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen komiteoiden yhteiskokouksessa käydään kerran vuodessa keskustelu seuraavana vuonna toteutettavien toimien yleisistä suuntaviivoista komission edustajan antaman selostuksen pohjalta..

75) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 97/67/EY, annettu 15 päivänä joulukuuta 1997, yhteisön postipalvelujen sisämarkkinoiden kehittämistä ja palvelun laadun parantamista koskevista yhteisistä säännöistä(168).Korvataan 21 artikla seuraavasti:

21 artikla

Komitea

1. Komissiota avustaa komitea.

2. Jos tähän artiklaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY(169) 5 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan kolmeksi kuukaudeksi.

3. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä..

76) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/8/EY, annettu 16 päivänä helmikuuta 1998, biosidituotteiden markkinoille saattamisesta(170).Korvataan 28 artiklan 3 kohta seuraavasti:

3. Asioissa, jotka saatetaan pysyvän komitean käsiteltäväksi 10 artiklan, 11 artiklan 4 kohdan, 16 artiklan, 27 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja 2 kohdan sekä 32 artiklan perusteella, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen N:o 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan kolmeksi kuukaudeksi.

77) Neuvoston asetus (EY) N:o 448/98, annettu 16 päivänä helmikuuta 1998, asetuksen (EY) N:o 2223/96 täydentämisestä ja muuttamisesta Euroopan kansantalouden tilinpidon ja aluetilinpidon järjestelmässä (EKT) suoritettavan välillisten rahoituspalveluiden (FISIM) kohdentamisen osalta(171).Korvataan 7 artikla seuraavasti:

7 artikla

1. Komissiota avustaa tilasto-ohjelmakomitea, jäljempänä "komitea".

2. Jos tähän artiklaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY(172) 5 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan kolmeksi kuukaudeksi.

3. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä..

78) Neuvoston asetus (EY) N:o 1165/98, annettu 19 päivänä toukokuuta 1998, lyhyen aikavälin tilastoista(173).Korvataan 18 artikla seuraavasti:

18 artikla

1. Komissiota avustaa tilasto-ohjelmakomitea, jäljempänä "komitea".

2. Jos tähän artiklaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY(174) 5 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan kolmeksi kuukaudeksi.

3. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä..

79) Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 2119/98/EY, tehty 24 päivänä syyskuuta 1998, tartuntatautien epidemiologisen seurannan ja valvonnan verkoston perustamisesta yhteisöön(175).Korvataan 7 artikla seuraavasti:

7 artikla

1. Komissiota avustaa tämän päätöksen täytäntöönpanossa komitea.

2. Sovelletaan päätöksen 1999/468/EY(176) 5 ja 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan kolmeksi kuukaudeksi.

3. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä..

80) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/70/EY, annettu 13 päivänä lokakuuta 1998, bensiinin ja dieselpolttoaineiden laadusta ja neuvoston direktiivin 93/12/ETY muuttamisesta(177).Korvataan 11 artikla seuraavasti:

11 artikla

Komiteamenettely

1. Jos tähän artiklaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY(178) 5 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan kolmeksi kuukaudeksi.

2. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä..

81) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/79/EY, annettu 27 päivänä lokakuuta 1998, in vitro -diagnostiikkaan tarkoitetuista lääkinnällisistä laitteista(179). Korvataan 7 artikla seuraavasti:

7 artikla

1. Komissiota avustaa direktiivin 90/385/ETY 6 artiklan 2 kohdalla perustettu komitea.

2. Jos tähän artiklaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY(180) 5 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan kolmeksi kuukaudeksi.

3. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä.

4. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu komitea voi käsitellä kaikkia tämän direktiivin täytäntöönpanoon liittyviä kysymyksiä..

82) Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 276/1999/EY, tehty 25 päivänä tammikuuta 1999, Internetin käyttöturvallisuuden parantamista koskevan yhteisön monivuotisen toimintasuunnitelman hyväksymisestä maailmanlaajuisten verkkojen laitonta ja haitallista sisältöä torjumalla(181).Korvataan 5 artikla seuraavasti:

5 artikla

1. Komissiota avustaa komitea.

2. Jos tähän artiklaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY(182) 5 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan kolmeksi kuukaudeksi.

3. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä..

83) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 1999/2/EY, annettu 22 päivänä helmikuuta 1999, ionisoivalla säteilyllä käsiteltyjä elintarvikkeita ja elintarvikkeiden ainesosia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä(183).Korvataan 12 artikla seuraavasti:

12 artikla

1. Komissiota avustaa asetuksen (EY) N:o 178/2002(184) 58 artiklalla perustettu elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevä pysyvä komitea, jäljempänä "komitea".

2. Jos tähän artiklaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY(185) 5 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan kolmeksi kuukaudeksi.

3. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä..

84) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 1999/4/EY, annettu 22 päivänä helmikuuta 1999, kahviuutteista ja sikuriuutteista(186).Korvataan 5 artikla seuraavasti:

5 artikla

1. Komissiota avustaa asetuksen (EY) N:o 178/2002(187) 58 artiklalla perustettu elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevä pysyvä komitea, jäljempänä "komitea".

2. Jos tähän artiklaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY(188) 5 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan kolmeksi kuukaudeksi.

3. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä..

85) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 1999/5/EY, annettu 9 päivänä maaliskuuta 1999, radio- ja telepäätelaitteista ja niiden vaatimustenmukaisuuden vastavuoroisesta tunnustamisesta(189).Korvataan 15 artikla seuraavasti:

15 artikla

Sääntelykomiteamenettely

1. Jäljempänä 2 kohdan mukaista menettelyä sovelletaan 3 artiklan 3 kohdan ja 4 artiklan 1 kohdan piiriin kuuluvissa asioissa.

2. Jos tähän artiklaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY(190) 5 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan kolmeksi kuukaudeksi.

3. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä..

86) Neuvoston asetus (EY) N:o 530/1999, annettu 9 päivänä maaliskuuta 1999, ansioita ja työvoimakustannuksia koskevista rakennetilastoista(191).Korvataan 12 artikla seuraavasti:

12 artikla

1. Komissiota avustaa tilasto-ohjelmakomitea, jäljempänä "komitea".

2. Jos tähän artiklaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY(192) 5 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan kolmeksi kuukaudeksi.

3. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä..

87) Neuvoston asetus (EY) N:o 856/1999, annettu 22 päivänä huhtikuuta 1999, erityisen tukikehyksen vahvistamisesta perinteisille AKT-banaanien toimittajavaltioille(193).Korvataan 6 ja 8 artikla seuraavasti:

6 artikla

1. Komissiota avustaa kehitysasioissa toimivaltainen maantieteellinen komitea.

2. Jos tähän artiklaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY(194) 5 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan yhdeksi kuukaudeksi.

3. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä..

8 artikla

1. Komissiota avustaa kehitysasioissa toimivaltainen maantieteellinen komitea.

2. Jos tähän artiklaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan kolmeksi kuukaudeksi.

3. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä..

88) Neuvoston direktiivi 1999/31/EY, annettu 26 päivänä huhtikuuta 1999, kaatopaikoista(195).Korvataan 17 artikla seuraavasti:

17 artikla

1. Komissiota avustaa komitea.

2. Jos tähän artiklaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY(196) 5 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan kolmeksi kuukaudeksi.

3. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä..

89) Neuvoston asetus (EY) N:o 975/1999, annettu 29 päivänä huhtikuuta 1999, demokratian ja oikeusvaltion kehittämisen ja lujittamisen sekä ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamisen yleistavoitetta edistävien kehitysyhteistyötoimien täytäntöönpanoa koskevista vaatimuksista(197).Korvataan 13 artikla seuraavasti:

13 artikla

1. Komissiota avustaa ihmisoikeuksien ja demokratian komitea, jäljempänä "komitea".

2. Jos tähän artiklaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY(198) 5 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan kolmeksi kuukaudeksi.

3. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä..

90) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 1999/45/EY, annettu 31 päivänä toukokuuta 1999, vaarallisten valmisteiden luokitusta, pakkaamista ja merkintöjä koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä(199).Korvataan 20 artikla seuraavasti:

20 artikla

1. Muutokset tämän direktiivin liitteiden mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen tehdään direktiivin 67/548/ETY 29 artiklan 4 kohdan a alakohdassa säädettyä menettelyä noudattaen.

2. Komissiota avustaa komitea.

3. Jos tähän artiklaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY(200) 5 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan kolmeksi kuukaudeksi.

4. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä..

91) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 1999/94/EY, annettu 13 päivänä joulukuuta 1999, kuluttajien mahdollisuudesta saada uusien henkilöautojen markkinoinnin yhteydessä polttoainetaloutta ja hiilidioksidipäästöjä koskevia tietoja(201).Korvataan 10 artikla seuraavasti:

10 artikla

1. Komissiota avustaa komitea.

2. Jos tähän artiklaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY(202) 5 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan kolmeksi kuukaudeksi.

3. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä..

(1) EYVL L 194, 25.7.1975, s. 39, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission päätöksellä 96/350/EY (EYVL L 135, 6.6.1996, s. 32).

(2) Neuvoston päätös 1999/468/EY, tehty 28 päivänä kesäkuuta 1999, menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä (EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23).

(3) EYVL L 63, 13.3.1979, s. 1, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2002/12/EY (EYVL L 77, 20.3.2002, s. 11).

(4) Neuvoston päätös 1999/468/EY, tehty 28 päivänä kesäkuuta 1999, menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä (EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23).

(5) EYVL L 54, 5.3.1979, s. 124, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2329/98 (EYVL L 291, 30.10.1998, s. 2).

(6) Neuvoston päätös 1999/468/EY, tehty 28 päivänä kesäkuuta 1999, menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä (EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23).

(7) EYVL L 229, 30.8.1980, s. 1, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 96/70/EY (EYVL L 299, 23.11.1996, s. 26).

(8) EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1.

(9) Neuvoston päätös 1999/468/EY, tehty 28 päivänä kesäkuuta 1999, menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä (EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23).

(10) EYVL L 213, 21.7.1982, s. 8, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 1999/20/EY (EYVL L 80, 25.3.1999, s. 20).

(11) EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1.

(12) Neuvoston päätös 1999/468/EY, tehty 28 päivänä kesäkuuta 1999, menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä (EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23).

(13) EYVL L 372, 31.12.1985, s. 50.

(14) EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1.

(15) Neuvoston päätös 1999/468/EY, tehty 28 päivänä kesäkuuta 1999, menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä (EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23).

(16) EYVL L 370, 31.12.1985, s. 8, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1360/2002 (EYVL L 207, 5.9.2002, s. 1).

(17) Neuvoston päätös 1999/468/EY, tehty 28 päivänä kesäkuuta 1999, menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä (EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23).

(18) EYVL L 145, 11.6.1988, s. 35, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 1999/12/EY (EYVL L 77, 23.3.1999, s. 22).

(19) Neuvoston päätös 1999/468/EY, tehty 28 päivänä kesäkuuta 1999, menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä (EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23).

(20) EYVL L 157, 24.6.1988, s. 28, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 97/60/EY (EYVL L 331, 3.12.1997, s. 7).

(21) EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1.

(22) Neuvoston päätös 1999/468/EY, tehty 28 päivänä kesäkuuta 1999, menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä (EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23).

(23) EYVL L 184, 15.7.1988, s. 61, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 91/71/ETY (EYVL L 42, 15.2.1991, s. 25).

(24) EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1.

(25) Neuvoston päätös 1999/468/EY, tehty 28 päivänä kesäkuuta 1999, menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä (EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23).

(26) EYVL L 40, 11.2.1989, s. 12, direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 93/68/ETY (EYVL L 220, 30.9.1993, s. 1).

(27) Neuvoston päätös 1999/468/EY, tehty 28 päivänä kesäkuuta 1999, menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä (EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23).

(28) EYVL L 40, 11.2.1989, s. 27, direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 94/34/EY (EYVL L 237, 10.9.1994, s. 1).

(29) EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1.

(30) Neuvoston päätös 1999/468/EY, tehty 28 päivänä kesäkuuta 1999, menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä (EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23).

(31) EYVL L 40, 11.2.1989, s. 34, direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna vuoden 1994 liittymisasiakirjalla.

(32) EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1.

(33) Neuvoston päätös 1999/468/EY, tehty 28 päivänä kesäkuuta 1999, menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä (EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23).

(34) EYVL L 40, 11.2.1989, s. 38.

(35) EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1.

(36) Neuvoston päätös 1999/468/EY, tehty 28 päivänä kesäkuuta 1999, menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä (EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23).

(37) EYVL L 186, 30.6.1989, s. 27, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 1999/41/EY (EYVL L 172, 8.7.1999, s. 38).

(38) EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1.

(39) Neuvoston päätös 1999/468/EY, tehty 28 päivänä kesäkuuta 1999, menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä (EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23).

(40) EYVL L 160, 12.6.1989, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 3379/94 (EYVL L 366, 31.12.1994, s. 1).

(41) EYVL L 183, 29.6.1989, s. 1.

(42) Neuvoston päätös 1999/468/EY, tehty 28 päivänä kesäkuuta 1999, menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä (EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23).

(43) EYVL L 88, 3.4.1990, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 2197/95 (EYVL L 221, 19.9.1995, s. 2).

(44) Neuvoston päätös 1999/468/EY, tehty 28 päivänä kesäkuuta 1999, menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä (EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23).

(45) EYVL L 117, 8.5.1990, s. 1, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä 2001/204/EY (EYVL L 73, 15.3.2001, s. 32).

(46) Neuvoston päätös 1999/468/EY, tehty 28 päivänä kesäkuuta 1999, menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä (EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23).

(47) EYVL L 276, 6.10.1990, s. 40.

(48) EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1.

(49) Neuvoston päätös 1999/468/EY, tehty 28 päivänä kesäkuuta 1999, menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä (EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23).

(50) EYVL L 135, 30.5.1991, s. 40, direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna komission direktiivillä 98/15/EY (EYVL L 67, 7.3.1998, s. 29).

(51) Neuvoston päätös 1999/468/EY, tehty 28 päivänä kesäkuuta 1999, menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä (EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23).

(52) EYVL L 133, 28.5.1991, s. 1, asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (ETY) N:o 2104/93 (EYVL L 191, 31.7.1993, s. 1).

(53) Neuvoston päätös 1999/468/EY, tehty 28 päivänä kesäkuuta 1999, menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä (EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23).

(54) EYVL L 149, 14.6.1991, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 2061/96 (EYVL L 277, 30.10.1996, s. 1).

(55) Neuvoston päätös 1999/468/EY, tehty 28 päivänä kesäkuuta 1999, menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä (EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23).

(56) EYVL L 237, 24.8.1991, s. 1, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 2000/56/EY (EYVL L 237, 21.9.2000, s. 45).

(57) Neuvoston päätös 1999/468/EY, tehty 28 päivänä kesäkuuta 1999, menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä (EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23).

(58) EYVL L 375, 31.12.1991, s. 1.

(59) Neuvoston päätös 1999/468/EY, tehty 28 päivänä kesäkuuta 1999, menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä (EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23).

(60) EYVL L 373, 31.12.1991, s. 29, direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna vuoden 1994 liittymisasiakirjalla.

(61) Neuvoston päätös 1999/468/EY, tehty 28 päivänä kesäkuuta 1999, menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä (EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23).

(62) EYVL L 374, 31.12.1991, s. 32.

(63) Neuvoston päätös 1999/468/EY, tehty 28 päivänä kesäkuuta 1999, menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä (EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23).

(64) EYVL L 374, 31.12.1991, s. 4.

(65) Neuvoston päätös 1999/468/EY, tehty 28 päivänä kesäkuuta 1999, menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä (EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23).

(66) EYVL L 113, 30.4.1992, s. 19.

(67) Neuvoston päätös 1999/468/EY, tehty 28 päivänä kesäkuuta 1999, menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä (EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23).

(68) EYVL L 206, 22.7.1992, s. 7, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 97/62/EY (EYVL L 305, 8.11.1997, s. 42).

(69) Neuvoston päätös 1999/468/EY, tehty 28 päivänä kesäkuuta 1999, menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä (EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23).

(70) EYVL L 228, 11.8.1992, s. 24.

(71) Neuvoston päätös 1999/468/EY, tehty 28 päivänä kesäkuuta 1999, menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä (EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23).

(72) EYVL L 297, 13.10.1992, s. 16.

(73) Neuvoston päätös 1999/468/EY, tehty 28 päivänä kesäkuuta 1999, menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä (EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23).

(74) EYVL L 373, 21.12.1992, s. 26.

(75) Neuvoston päätös 1999/468/EY, tehty 28 päivänä kesäkuuta 1999, menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä (EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23).

(76) EYVL L 37, 13.2.1993, s. 1.

(77) EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1.

(78) Neuvoston päätös 1999/468/EY, tehty 28 päivänä kesäkuuta 1999, menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä (EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23).

(79) EYVL L 52, 4.3.1993, s. 18.

(80) EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1.

(81) Neuvoston päätös 1999/468/EY, tehty 28 päivänä kesäkuuta 1999, menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä (EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23).

(82) EYVL L 84, 5.4.1993, s. 1.

(83) Neuvoston päätös 1999/468/EY, tehty 28 päivänä kesäkuuta 1999, menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä (EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23).

(84) EYVL L 98, 24.4.1993, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 2197/95 (EYVL L 221, 19.9.1995, s. 2).

(85) Neuvoston päätös 1999/468/EY, tehty 28 päivänä kesäkuuta 1999, menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä (EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23).

(86) EYVL L 149, 21.6.1993, s. 1, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 97/77/EY (EYVL L 10, 16.1.1998, s. 28).

(87) Neuvoston päätös 1999/468/EY, tehty 28 päivänä kesäkuuta 1999, menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä (EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23).

(88) EYVL L 149, 21.6.1993, s. 5, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 97/77/EY.

(89) Neuvoston päätös 1999/468/EY, tehty 28 päivänä kesäkuuta 1999, menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä (EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23).

(90) EYVL L 149, 21.6.1993, s. 10, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 97/77/EY.

(91) Neuvoston päätös 1999/468/EY, tehty 28 päivänä kesäkuuta 1999, menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä (EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23).

(92) EYVL L 169, 12.7.1993, s. 1, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2001/104/EY (EYVL L 6, 10.1.2002, s. 50).

(93) Neuvoston päätös 1999/468/EY, tehty 28 päivänä kesäkuuta 1999, menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä (EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23).

(94) EYVL L 175, 19.7.1993, s. 1.

(95) EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1.

(96) Neuvoston päätös 1999/468/EY, tehty 28 päivänä kesäkuuta 1999, menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä (EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23).

(97) EYVL L 167, 9.7.1993, s. 31, päätös sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 1999/296/EY (EYVL L 117, 5.5.1999, s. 35).

(98) Neuvoston päätös 1999/468/EY, tehty 28 päivänä kesäkuuta 1999, menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä (EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23).

(99) EYVL L 186, 28.7.1993, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1636/2001 (EYVL L 222, 17.8.2001, s. 1).

(100) Neuvoston päätös 1999/468/EY, tehty 28 päivänä kesäkuuta 1999, menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä (EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23).

(101) EYVL L 187, 29.7.1993, s. 52, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 97/15/EY (EYVL L 95, 10.4.1997, s. 16).

(102) Neuvoston päätös 1999/468/EY, tehty 28 päivänä kesäkuuta 1999, menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä (EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23).

(103) EYVL L 244, 30.9.1993, s. 23, direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna vuoden 1994 liittymisasiakirjalla.

(104) EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1.

(105) Neuvoston päätös 1999/468/EY, tehty 28 päivänä kesäkuuta 1999, menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä (EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23).

(106) EYVL L 290, 24.11.1993, s. 14.

(107) EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1.

(108) Neuvoston päätös 1999/468/EY, tehty 28 päivänä kesäkuuta 1999, menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä (EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23).

(109) EYVL L 237, 10.9.1994, s. 3, direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 96/83/EY (EYVL L 48, 19.2.1997, s. 16).

(110) EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1.

(111) Neuvoston päätös 1999/468/EY, tehty 28 päivänä kesäkuuta 1999, menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä (EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23).

(112) EYVL L 237, 10.9.1994, s. 13.

(113) EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1.

(114) Neuvoston päätös 1999/468/EY, tehty 28 päivänä kesäkuuta 1999, menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä (EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23).

(115) EYVL L 182, 16.7.1994, s. 4, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2840/98 (EYVL L 354, 30.12.1998, s. 14).

(116) EYVL L 189, 30.7.1996, s. 1.

(117) Neuvoston päätös 1999/468/EY, tehty 28 päivänä kesäkuuta 1999, menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä (EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23).

(118) EYVL L 319, 12.12.1994, s. 1.

(119) Neuvoston päätös 1999/468/EY, tehty 28 päivänä kesäkuuta 1999, menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä (EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23).

(120) EYVL L 365, 31.12.1994, s. 34.

(121) Neuvoston päätös 1999/468/EY, tehty 28 päivänä kesäkuuta 1999, menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä (EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23).

(122) EYVL L 365, 31.12.1994, s. 10.

(123) Neuvoston päätös 1999/468/EY, tehty 28 päivänä kesäkuuta 1999, menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä (EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23).

(124) EYVL L 365, 31.12.1994, s. 24.

(125) Neuvoston päätös 1999/468/EY, tehty 28 päivänä kesäkuuta 1999, menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä (EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23).

(126) EYVL L 61, 18.3.1995, s. 1, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2001/5/EY (EYVL L 55, 24.2.2001, s. 59).

(127) EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1.

(128) Neuvoston päätös 1999/468/EY, tehty 28 päivänä kesäkuuta 1999, menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä (EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23).

(129) EYVL L 257, 27.10.1995, s. 1.

(130) Neuvoston päätös 1999/468/EY, tehty 28 päivänä kesäkuuta 1999, menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä (EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23).

(131) EYVL L 270, 13.11.1995, s. 1, asetus sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1638/2001 (EYVL L 222, 17.8.2001, s. 29).

(132) Neuvoston päätös 1999/468/EY, tehty 28 päivänä kesäkuuta 1999, menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä (EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23).

(133) EYVL L 78, 28.3.1996, s. 27.

(134) Neuvoston päätös 1999/468/EY, tehty 28 päivänä kesäkuuta 1999, menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä (EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23).

(135) EYVL L 163, 2.7.1996, s. 1.

(136) EYVL L 235, 17.9.1996, s. 6.

(137) Neuvoston päätös 1999/468/EY, tehty 28 päivänä kesäkuuta 1999, menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä (EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23).

(138) EYVL L 257, 10.10.1996, s. 26.

(139) Neuvoston päätös 1999/468/EY, tehty 28 päivänä kesäkuuta 1999, menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä (EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23).

(140) EYVL L 296, 21.11.1996, s. 55.

(141) Neuvoston päätös 1999/468/EY, tehty 28 päivänä kesäkuuta 1999, menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä (EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23).

(142) EYVL L 299, 23.11.1996, s. 1.

(143) EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1.

(144) Neuvoston päätös 1999/468/EY, tehty 28 päivänä kesäkuuta 1999, menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä (EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23).

(145) EYVL L 306, 28.11.1996, s. 1.

(146) Neuvoston päätös 1999/468/EY, tehty 28 päivänä kesäkuuta 1999, menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä (EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23).

(147) EYVL L 10, 14.1.1997, s. 13.

(148) Neuvoston päätös 1999/468/EY, tehty 28 päivänä kesäkuuta 1999, menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä (EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23).

(149) EYVL L 61, 3.3.1997, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 2476/2001 (EYVL L 334, 18.12.2001, s. 3).

(150) Neuvoston päätös 1999/468/EY, tehty 28 päivänä kesäkuuta 1999, menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä (EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23).

(151) EYVL L 32, 3.2.1997, s. 1.

(152) Neuvoston päätös 1999/468/EY, tehty 28 päivänä kesäkuuta 1999, menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä (EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23).

(153) EYVL L 46, 17.2.1997, s. 1, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 2001/11/EY (EYVL L 48, 17.2.2001, s. 20).

(154) Neuvoston päätös 1999/468/EY, tehty 28 päivänä kesäkuuta 1999, menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä (EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23).

(155) EYVL L 14, 17.1.1997, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1614/2002 (EYVL L 244, 12.9.2002, s. 7).

(156) Neuvoston päätös 1999/468/EY, tehty 28 päivänä kesäkuuta 1999, menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä (EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23).

(157) EYVL L 43, 14.2.1997, s. 1.

(158) EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1.

(159) Neuvoston päätös 1999/468/EY, tehty 28 päivänä kesäkuuta 1999, menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä (EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23).

(160) EYVL L 52, 22.2.1997, s. 1.

(161) Neuvoston päätös 1999/468/EY, tehty 28 päivänä kesäkuuta 1999, menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä (EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23).

(162) EYVL L 85, 27.3.1997, s. 1.

(163) Neuvoston päätös 1999/468/EY, tehty 28 päivänä kesäkuuta 1999, menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä (EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23).

(164) EYVL L 202, 30.7.1997, s. 1.

(165) Neuvoston päätös 1999/468/EY, tehty 28 päivänä kesäkuuta 1999, menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä (EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23).

(166) EYVL L 287, 21.10.1997, s. 1.

(167) Neuvoston päätös 1999/468/EY, tehty 28 päivänä kesäkuuta 1999, menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä (EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23).

(168) EYVL L 15, 21.1.1998, s. 14, direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 2002/39/EY (EYVL L 176, 5.7.2002, s. 21).

(169) Neuvoston päätös 1999/468/EY, tehty 28 päivänä kesäkuuta 1999, menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä (EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23).

(170) EYVL L 123, 24.4.1998, s. 1.

(171) EYVL L 58, 27.2.1998, s. 1.

(172) Neuvoston päätös 1999/468/EY, tehty 28 päivänä kesäkuuta 1999, menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä (EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23).

(173) EYVL L 162, 5.6.1998, s. 1.

(174) Neuvoston päätös 1999/468/EY, tehty 28 päivänä kesäkuuta 1999, menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä (EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23).

(175) EYVL L 268, 3.10.1998, s. 1.

(176) Neuvoston päätös 1999/468/EY, tehty 28 päivänä kesäkuuta 1999, menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä (EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23).

(177) EYVL L 350, 28.12.1998, s. 58, direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna komission direktiivillä 2000/71/EY (EYVL L 287, 14.11.2000, s. 46).

(178) Neuvoston päätös 1999/468/EY, tehty 28 päivänä kesäkuuta 1999, menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä (EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23).

(179) EYVL L 331, 7.12.1998, s. 1.

(180) Neuvoston päätös 1999/468/EY, tehty 28 päivänä kesäkuuta 1999, menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä (EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23).

(181) EYVL L 33, 6.2.1999, s. 1.

(182) Neuvoston päätös 1999/468/EY, tehty 28 päivänä kesäkuuta 1999, menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä (EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23).

(183) EYVL L 66, 13.3.1999, s. 16.

(184) EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1.

(185) Neuvoston päätös 1999/468/EY, tehty 28 päivänä kesäkuuta 1999, menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä (EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23).

(186) EYVL L 66, 13.3.1999, s. 26.

(187) EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1.

(188) Neuvoston päätös 1999/468/EY, tehty 28 päivänä kesäkuuta 1999, menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä (EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23).

(189) EYVL L 91, 7.4.1999, s. 10.

(190) Neuvoston päätös 1999/468/EY, tehty 28 päivänä kesäkuuta 1999, menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä (EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23).

(191) EYVL L 63, 12.3.1999, s. 6.

(192) Neuvoston päätös 1999/468/EY, tehty 28 päivänä kesäkuuta 1999, menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä (EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23).

(193) EYVL L 108, 27.4.1999, s. 2.

(194) Neuvoston päätös 1999/468/EY, tehty 28 päivänä kesäkuuta 1999, menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä (EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23).

(195) EYVL L 182, 16.7.1999, s. 1.

(196) Neuvoston päätös 1999/468/EY, tehty 28 päivänä kesäkuuta 1999, menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä (EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23).

(197) EYVL L 120, 8.5.1999, s. 1.

(198) Neuvoston päätös 1999/468/EY, tehty 28 päivänä kesäkuuta 1999, menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä (EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23).

(199) EYVL L 200, 30.7.1999, s. 1, direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna komission direktiivillä 2001/60/EY (EYVL L 226, 22.8.2001, s. 5).

(200) Neuvoston päätös 1999/468/EY, tehty 28 päivänä kesäkuuta 1999, menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä (EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23).

(201) EYVL L 12, 18.1.2000, s. 16.

(202) Neuvoston päätös 1999/468/EY, tehty 28 päivänä kesäkuuta 1999, menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä (EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23).

Top