Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R1342

Komission asetus (EY) N:o 1342/2003, annettu 28 päivänä heinäkuuta 2003, vilja- ja riisialan tuonti- ja vientitodistusten järjestelmän soveltamista koskevista erityisistä yksityiskohtaisista säännöistä

OJ L 189, 29.7.2003, p. 12–29 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 039 P. 353 - 370
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 039 P. 353 - 370
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 039 P. 353 - 370
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 039 P. 353 - 370
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 039 P. 353 - 370
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 039 P. 353 - 370
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 039 P. 353 - 370
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 039 P. 353 - 370
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 039 P. 353 - 370
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 048 P. 135 - 152
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 048 P. 135 - 152
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 063 P. 140 - 157

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1342/oj

32003R1342

Komission asetus (EY) N:o 1342/2003, annettu 28 päivänä heinäkuuta 2003, vilja- ja riisialan tuonti- ja vientitodistusten järjestelmän soveltamista koskevista erityisistä yksityiskohtaisista säännöistä

Virallinen lehti nro L 189 , 29/07/2003 s. 0012 - 0029


Komission asetus (EY) N:o 1342/2003,

annettu 28 päivänä heinäkuuta 2003,

vilja- ja riisialan tuonti- ja vientitodistusten järjestelmän soveltamista koskevista erityisistä yksityiskohtaisista säännöistä

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 30 päivänä kesäkuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1766/92(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1104/2003(2), ja erityisesti sen 9 artiklan 2 kohdan ja 13 artiklan 11 kohdan,

ottaa huomioon riisin yhteisestä markkinajärjestelystä 22 päivänä joulukuuta 1995 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 3072/95(3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 411/2002(4), ja erityisesti sen 9 artiklan 2 kohdan ja 13 artiklan 15 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Vilja- ja riisialan tuonti- ja vientitodistusten järjestelmän soveltamista koskevista erityisistä yksityiskohtaisista säännöistä 23 päivänä toukokuuta 1995 annettua komission asetusta (EY) N:o 1162/95/EY(5) on muutettu useita kertoja ja huomattavilta osilta(6). Sen vuoksi olisi selkeyden ja järkeistämisen takia kodifioitava mainittu asetus.

(2) Vilja- ja riisialojen erityisten kauppatapojen huomioon ottamiseksi olisi annettava maataloustuotteiden tuonti-, vienti- ja ennakkovahvistustodistusmenettelyn soveltamista koskevista yhteisistä yksityiskohtaisista säännöistä 9 päivänä kesäkuuta 2000 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1291/2000(7), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 325/2003(8), säännöksiä täydentäviä tai niistä poikkeavia yksityiskohtaisia sääntöjä.

(3) Olisi täsmennettävä määrä ja määräpaikka, jolle myönnetään todistus interventiovarastojen vientiä koskevassa tarjouskilpailussa, ja säädettävä vientitodistukseen sisällytettävistä erityisistä tiedoista erityisesti vientitukea, viljapohjaisten rehuseosten vientiä ja vientiveron ennakolta vahvistamista koskevissa tarjouskilpailuissa.

(4) Tuonti- ja vientitodistusten voimassaoloajat olisi vahvistettava eri tuotteille markkinoiden ja moitteettoman hallinnon tarpeiden mukaan, ja myönnettävä maailmanmarkkinoiden kilpailutilanteen vuoksi erityisen pitkä voimassaoloaika maltaiden vientiä varten; ennen 1 päivää heinäkuuta myönnettyjen todistusten päättymispäiväksi olisi kuitenkin vahvistettava 30 päivä syyskuuta, jotta vältetään uutta markkinointivuotta koskevat vientisitoumukset ennen ohran korjuuta.

(5) Huomioon ottaen vaaran, että myönnetään liian suuri määrä todistuksia, olisi säädettävä kolmen päivän harkinta-ajasta ennen vientitodistuksen myöntämistä viljoille ja useimmille viljapohjaisista rehuseoksista, tämän järjestelyn säilyttäminen ei ole perusteltua yhteisön tai kansallisiin elintarvikeaputoimituksiin liittyvän muun kuin kaupallisen viennin osalta, eikä humanitaaristen elinten toteuttamien eräiden toimitusten osalta.

(6) Komission päätös olla hyväksymättä hakemusta kolmen päivän harkinta-ajan päätyttyä voi joissakin tapauksissa estää sellaisten tuotteiden toimitusten jatkuvuuden, joiden toimitusten säännöllisyys on kuitenkin välttämätöntä. Olisi säädettävä, että toimijoilla on pyynnöstä mahdollisuus saada vientitodistus ilman, että niille myönnetään tukea, sillä ehdolla että vientitodistuksessa mainitaan käyttöä koskevista erityisedellytyksistä.

(7) Asetuksen (EY) N:o 1291/2000 49 artiklan useat säännökset, jotka koskevat tiettyjen tuotteiden vientitodistushakemuksia tuovassa kolmannessa maassa järjestettävää tarjouskilpailua varten, olisi tehtävä rajoittavammiksi ja siten enemmän vilja-alan kauppatapojen mukaisiksi.

(8) Viljojen ja riisin maailmanmarkkinoilla vallitsevan kilpailutilanteen vuoksi olisi säädettävä, että tärkeimmille tuotteille, durumvehnä mukaan luettuna, myönnetään vientitodistuksia, joissa on erityinen voimassaoloaika ja joiden vähimmäismäärät ovat suhteellisen suuria, ja että nämä vähimmäismäärät ovat edullisempia Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren maille (AKT); todistuksen myöntämiseen on sovellettava tiettyjä lisäedellytyksiä, jotka koskevat erityisesti toimitussopimuksen esittämistä asetetussa määräajassa toimivaltaiselle toimielimelle.

(9) Olisi vahvistettava vakuuden määrät tuonti- ja vientitodistuksille ja eriteltävä nämä määrät tuoteryhmittäin todistuksen voimassaoloaikana mahdollisesti esiintyvien tuen ja vientiveron vaihteluiden mukaisesti sekä annettava suosituimmuusasema toimituksille AKT-maihin.

(10) Olisi osoitettava vientituen määrät, joita sovelletaan todistuksen voimassaoloaikaa pidennettäessä ylivoimaisen esteen takia asetuksen (EY) N:o 1291/2000 41 artiklan mukaisesti.

(11) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viljan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tässä asetuksessa vahvistetaan tuonti- ja vientitodistusten järjestelmän soveltamista koskevat erityiset yksityiskohtaiset säännöt, jotka on perustettu:

a) asetuksen (ETY) N:o 1766/92 9 artiklalla, ja

b) asetuksen (EY) N:o 3072/95 9 artiklalla.

2 artikla

1. Kun vientitodistusta haetaan komission asetuksen (ETY) N:o 2131/93(9) 7 artiklan mukaisesti avatun tarjouskilpailun takia, todistus myönnetään ainoastaan määrille, joiden osalta hakija on tarjouskilpailun voittaja.

Vientitodistus on voimassa ainoastaan 17 kohtaan merkitylle määrälle. Todistuksen 19 kohdassa on luku "0".

2. Asetuksen (ETY) N:o 2131/93 8 artiklan 2 kohdassa säädettyjen vientitodistushakemusten 7 kohtaan merkitään suunniteltu määräpaikka. Todistus velvoittaa viemään tähän määräpaikkaan.

Kaikkia niitä maita, joille vahvistetaan sama vientituen tai viennistä kannettavan maksun määrä, pidetään yhtenä määräpaikkana.

3 artikla

1. Jos vientituki vahvistetaan tarjouskilpailulla, todistuksen 22 kohdassa on kirjaimin ja numeroin ilmaistuna maininta vientituen määrästä, joka on merkitty tarjouskilpailun ratkaisuilmoitukseen. Tämä määrä ilmaistaan euroina ja sitä edeltää ainakin yksi seuraavista maininnoista:

- Tipo de la restitución de base a la exportación adjudicado

- Tilslagssats for basiseksportrestitutionen

- Zugeschlagener Satz der Grundausfuhrerstattung

- Ποσοστό της κατακυρωθείσας επιστροφής βάσεως κατά την εξαγωγή

- Tendered rate of basic export refund

- Taux de la restitution de base à l'exportation adjugé

- Tasso della restituzione di base all'esportazione aggiudicato

- Gegunde basisrestitutie bij uitvoer

- Taxa de restituição de base à exportação adjudicada

- Tarjouskilpailutetun perusvientituen määrä

- Anbudssats för exportbidrag.

2. Jos viennistä kannettava maksu vahvistetaan tarjouskilpailulla, todistuksen 22 kohdassa on kirjaimin ja numeroin ilmaistuna maininta viennistä kannettavan maksun määrästä, joka on merkitty tarjouskilpailun ratkaisuilmoitukseen. Tämä määrä ilmaistaan euroina ja sitä edeltää ainakin yksi seuraavista maininnoista:

- Tipo del gravamen a la exportación adjudicado

- Tilslagssats for eksportafgiften

- Zugeschlagener Satz der Ausfuhrabgabe

- Ύψος φόρου κατά την εξαγωγή

- Tendered rate of export tax

- Taux de la taxe à l'exportation adjugé

- Aliquota della tassa all'esportazione aggiudicata

- Gegunde belasting bij uitvoer

- Taxa de exportação adjudicada

- Tarjouskilpailutetusta viennistä kannettavan maksun määrä

- Anbudssats för exportavgift.

4 artikla

1. Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1291//2000 14 artiklassa säädetään, CN-koodeihin 1101 00 15 , 1102 20 , 1103 11 10 ja 1103 13 kuuluvien tuotteiden osalta asianomainen voi merkitä vientitodistushakemukseensa tuotteet, jotka kuuluvat edellä tarkoitettujen alanimikkeiden kahteen peräkkäiseen kaksitoistanumeroiseen alaluokkaan.

>TAULUKON PAIKKA>

Hakemukseen merkityt kaksitoistanumeroiset alaluokat merkitään vientitodistukseen.

2. Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1291/2000 14 artiklassa säädetään, sellaisten CN-koodeihin 2309 10 11 , 2309 10 13 , 2309 10 31 , 2309 10 33 , 2309 10 51 , 2309 10 53 , 2309 90 31 , 2309 90 33 , 2309 90 41 , 2309 90 43 , 2309 90 51 ja 2309 90 53 kuuluvien tuotteiden, jotka sisältävät alle 50 painoprosenttia maitotuotteita, osalta vientitodistushakemuksiin on sisällyttävä:

a) 15 kohdassa tuotteen kuvaus ja sen kaksitoistanumeroinen koodi; hakija voi ilmoittaa tuotteet, jotka kuuluvat alanimikkeiden kahteen peräkkäiseen kaksitoistanumeroiseen koodiin, jolloin 15 kohtaan on merkittävä maininta "asetuksen (EY) N:o 1517/95 mukaisiin rehuihin käytetyt valmisteet",

b) 16 kohdassa maininta: "2309",

c) 17 ja 18 kohdassa vietävien rehuseosten määrä,

d) 20 kohdassa rehuseoksen sisältämä viljatuotepitoisuus, jos se on tiedossa, siten, että maissi eritellään muista viljoista; jos on käytetty a) kohdassa tarkoitettua mahdollisuutta ilmoittaa kaksi tai useampi alanimike 15 kohdan merkitsemiseksi, ilmoitetaan maissin ja muiden viljojen pitoisuuden vaihteluväli.

Hakemuksessa olevat tiedot merkitään vientitodistukseen.

5 artikla

Komission asetuksen (EY) N:o 1501/95(10) 15 artiklan toisen alakohdan ja asetuksen (EY) N:o 3072/95 16 artiklan 10 kohdan soveltamiseksi vientitodistuksen 22 kohdassa on oltava yksi seuraavista maininnoista:

- Gravamen a la exportación no aplicable

- Eksportafgift ikke anvendelig

- Ausfuhrabgabe nicht anwendbar

- Μη εφαρμοζόμενος φόρος κατά την εξαγωγή

- Export tax not applicable

- Taxe à l'exportation non applicable

- Tassa all'esportazione non applicabile

- Uitvoerbelasting niet van toepassing

- Taxa de exportação não aplicável

- Vientimaksua ei sovelleta

- Exportavgift icke tillämplig.

6 artikla

1. Asetuksen (ETY) N:o 1766/92 1 artiklassa ja asetuksen (EY) N:o 3072/95 1 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden tuontitodistukset ovat voimassa niiden asetuksen (EY) N:o 1291/2000 23 artiklan 1 kohdan mukaisesta myöntämispäivästä lähtien tämän asetuksen liitteessä I vahvistettujen jaksojen päättymiseen.

2. Jos tietyistä kolmansista maista peräisin ja lähtöisin olevalle tuonnille säädetään tuontitodistusten erityinen voimassaoloaika, todistushakemuksen ja todistuksen 7 ja 8 kohdassa on maininta lähtö- ja alkuperämaasta. Todistus velvoittaa tuomaan tästä maasta tai näistä maista.

7 artikla

1. Asetuksen (ETY) N:o 1766/92 1 artiklassa ja asetuksen (EY) N:o 3072/95 1 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden vientitodistukset ovat voimassa niiden asetuksen (EY) N:o 1291/2000 23 artiklan 1 kohdan mukaisesta myöntämispäivästä lähtien tämän asetuksen liitteessä II vahvistettujen jaksojen päättymiseen.

2. Edellä 1 kohdasta poiketen niiden CN-koodeihin 1702 30 , 1702 40 , 1702 90 ja 2106 90 kuuluvien tuotteiden vientitodistusten voimassaoloaika, joita koskevat hakemukset on jätetty kunkin markkinointivuoden 25 päivään kesäkuuta mennessä, rajoitetaan kuitenkin 30 päivään kesäkuuta. Tietyn markkinointivuoden 26 päivästä kesäkuuta sitä seuraavan markkinointivuoden 30 päivään syyskuuta jätettyjen hakemusten perusteella annetut edellä mainittujen tuotteiden vientitodistukset ovat voimassa 30 päivää niiden asetuksen (EY) N:o 1291/2000 23 artiklan 1 kohdan mukaisesti antamispäivästä.

Edellä mainittuja todistuksia koskevien vientiin liittyvien tullimuodollisuuksien on 25 päivään kesäkuuta mennessä jätettyjen hakemusten osalta oltava täytettyinä viimeistään kunkin markkinointivuoden 30 päivänä kesäkuuta. Edellä mainittuja todistuksia koskevien vientiin liittyvien tullimuodollisuuksien on 26 päivästä kesäkuuta seuraavan markkinointivuoden 30 päivään syyskuuta jätettyjen hakemusten osalta oltava täytettyinä viimeistään 30 päivää antamispäivän jälkeen.

Kyseisiä määräaikoja sovelletaan myös komission asetuksen (EY) N:o 800/1999(11) 30 artiklassa tarkoitettuihin muodollisuuksiin sellaisten tuotteiden osalta, jotka kuuluvat neuvoston asetuksen (ETY) N:o 565/80(12) mukaiseen järjestelmään kyseisten todistusten mukaan.

Todistusten 22 kohdassa on oltava joku seuraavista maininnoista:

- Limitación establecida en apartado 2 del artículo 7 del Reglamento (CE) n° 1342/2003

- Begrænsning, jf. artikel 7, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1342/2003

- Kürzung der Gültigkeitsdauer nach Artikel 7 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1342/2003

- Περιορισμός που προβλέπεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1342/2003

- Limitation provided for in Article 7(2) of Regulation (EC) No 1342/2003

- Limitation prévue à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1342/2003

- Limitazione prevista all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1342/2003

- Beperking als bepaald in artikel 7, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1342/2003

- Limitação estabelecida no n.o 2 do artigo 7.o do Regulamento (CE) n.o 1342/2003

- Asetuksen (EY) N:o 1342/2003 7 artiklan 2 kohdassa säädetty rajoitus

- Begränsning enligt artikel 7.2 i förordning (EG) nr 1342/2003.

3. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, CN-koodeihin 1107 10 19 , 1107 10 99 ja 1107 20 00 kuuluvien tuotteiden vientitodistus on toimijan pyynnöstä voimassa sen asetuksen (EY) N:o 1291/2000 23 artiklan 1 kohdan mukaisesta antopäivästä

a) kuluvan kalenterivuoden 30 päivään syyskuuta asti, jos todistus annetaan 1 päivän tammikuuta ja 30 päivän huhtikuuta välisenä aikana;

b) antokuukautta seuraavan yhdennentoista kuukauden loppuun asti, jos todistus annetaan 1 päivän heinäkuuta ja 31 päivän lokakuuta välisenä aikana;

c) seuraavan kalenterivuoden 30 päivään syyskuuta asti, jos todistus annetaan 1 päivän marraskuuta ja 31 päivän joulukuuta välisenä aikana.

Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1291/2000 9 artiklassa säädetään, tässä kohdassa tarkoitetuista todistuksista johdettavissa olevia oikeuksia ei voida kyseisissä tapauksissa siirtää.

4. Jollei mitään vientitukea tai -veroa ole vahvistettu, asetuksen (ETY) N:o 1766/92 1 artiklassa ja asetuksen (ETY) N:o 3072/95 1 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden vientitodistukset ovat voimassa kuusikymmentä päivää niiden myöntämispäivästä.

8 artikla

1. Asetuksen (ETY) N:o 1766/92 1 artiklan 1 kohdan a, b ja c alakohdassa ja asetuksen (EY) N:o 3072/95 1 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden sekä CN-koodeihin 1102 20 10 , 1102 20 90 , 1103 13 10 , 1103 13 90 , 1103 20 20 , 1104 29 05 , 1104 22 98 , 1104 23 10 , 1108 11 00 , 1108 12 00 , 1108 13 00 , 1109 00 00 , 1702 30 51 , 1702 30 91 , 1702 30 99 , 1702 40 90 , 1702 90 50 , 1702 90 79 , 2106 90 55 , 2309 10 11 , 2309 10 13 , 2309 10 31 , 2309 10 33 , 2309 10 51 , 2309 10 53 , 2309 90 31 , 2309 90 33 , 2309 90 41 , 2309 90 43 , 2309 90 51 ja 2309 90 53 kuuluvien asetuksen (ETY) N:o 1766/92 tuotteiden vientitodistukset annetaan kolmantena arkipäivänä hakemuksen jättöpäivän jälkeen, jos tämän määräajan aikana ei ole toteutettu erityistoimenpiteitä.

Komissio voi päättää olla hyväksymättä hakemuksia.

Ensimmäistä alakohtaa ei sovelleta tarjouskilpailumenettelyjen yhteydessä annettuihin todistuksiin eikä asetuksen (EY) N:o 1291/2000 16 artiklassa tarkoitettujen Uruguayn kierroksen(13) monenvälisten neuvottelujen yhteydessä tehdyn maataloussopimuksen 10 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun elintarvikeaputoimen toteuttamiseksi annettuihin todistuksiin. Vientitodistusten antamiseen ei myöskään sovelleta harkinta-aikaa, jos hakemuksen esittää ilman tukihakemusta humanitaarinen elin ja jos hakemus koskee korkeintaan 20 tonnin määrää.

2. Toimijoiden pyynnöstä niille myönnetään hakemuksen jättöpäivänä vientitodistuksia ilman, että niille myönnetään tukea, paitsi jos kyseessä olevaan tuotteeseen sovelletaan hakemuksen jättöhetkellä vientiveroa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asetuksen (ETY) N:o 1766/92 16 artiklan soveltamista.

Vero kannetaan, jos ensimmäisen alakohdan mukaisesti myönnetyissä todistuksissa tarkoitettuun tuotteeseen sovelletaan vientihetkellä vientiveroa.

Tällaiset vientitodistukset ovat voimassa kuusikymmentä päivää niiden myöntämisestä.

Todistuksen 22 kohdassa on oltava jokin seuraavista merkinnöistä:

- Limitación establecida en el apartado 2 del artículo 8 del Reglamento (CE) n° 1342/2003

- Begrænsning, jf. artikel 8, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1342/2003

- Kürzung der Gültigkeitsdauer nach Artikel 8 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1342/2003

- Περιορισμός που προβλέπεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1342/2003

- Limitation provided for in Article 8(2) of Regulation (EC) No 1342/2003

- Limitation prévue à l'article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1342/2003

- Limitazione prevista all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1342/2003

- Beperking als bepaald in artikel 8, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1342/2003

- Limitação estabelecida no n.o 2 do artigo 8.o do Regulamento (CE) n.o 1342/2003

- Asetuksen (EY) N:o 1342/2003 8 artiklan 2 kohdassa säädetty rajoitus

- Begränsning enligt artikel 8.2 i förordning (EG) nr 1342/2003.

3. Jos asetuksen (ETY) N:o 1766/92 1 artiklan a, b ja c alakohdassa ja asetuksen (EY) N:o 3072/95 1 artiklan a alakohdassa tarkoitettujen tuotteiden tuen tai vientiveron vahvistamisen yhteydessä viitataan erityisesti tähän kohtaan, vientitukihakemukseen on liitettävä jäljennös sopimuksesta. Tämän sopimuksen on tultava määrämaan viralliselta toimielimeltä tai yhtiöltä, jonka toimipaikka on tässä maassa, ja siinä on oltava maininta määrästä ja mainitun todistuksen voimassaoloaikaan sisältyvästä toimitusajasta. Tätä sopimusta ei saa olla aikaisemmin käytetty vientitodistusten antoon tämän artiklan mukaisesti. Kyseisen jäsenvaltion on todennettava, että todistushakemus on tämän kohdan edellytysten mukainen, ja ilmoitettava komissiolle hyväksyttäviin hakemuksiin liittyvät määrät kyseisten hakemusten jättöpäivänä. Vastaavat todistukset annetaan tosiasiallisesti vasta hakemuksen jättöpäivää seuraavana kolmantena työpäivänä, jollei komissio sitä ennen toteuta erityistoimenpiteitä.

Jos ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetussa vientitodistushakemuksessa ylitetään vietäväksi tarkoitetut, kyseisen tuen tai vientiveron vahvistavassa asetuksessa ilmoitetut määrät, komissio voi vahvistaa näille määrille yhtenäisen alennusprosentin hakemuksen jättöpäivää seuraavan kahden työpäivän kuluessa. Todistuksen antamista koskeva hakemus voidaan peruuttaa kahden päivän kuluessa alennusprosentin julkaisupäivän jälkeen.

Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1291/2000 9 artiklassa säädetään, tässä kohdassa tarkoitetuista todistuksista johdettavissa olevia oikeuksia ei voida siirtää.

Jos tuova ostaja ei täytä sopimusta, toimija voi viedä toiseen määrämaahan, mutta yksinomaan todistuksen alkuperäisenä hakupäivänä voimassa olevalla "muita kolmansia maita" koskevalla tuella tai vientiverolla. Jollei todistuksen alkuperäisenä hakupäivänä "muita kolmansia maita" koskevaa tukea tai vientiveroa ole, voidaan säätää tilapäisestä ratkaisusta asetuksen (ETY) N:o 1766/92 23 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

9 artikla

1. Jäljempänä 2-6 kohtaa sovelletaan liitteessä IV mainittuihin kolmansiin maihin tapahtuvassa viennissä ja samassa liitteessä lueteltuihin tuotteisiin.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu vienti edellyttää, että kyseisten kolmansien maiden toimivaltaisille viranomaisille esitetään jokaisesta lähetyksestä oikeaksi todistettu jäljennös 8 artiklan 2 kohdan ja tämän artiklan mukaisesti myönnetystä vientitodistuksesta ja asianmukaisesti vahvistettu jäljennös vienti-ilmoituksesta. Kyseisiä tuotteita ei ole saanut aiemmin viedä mihinkään kolmanteen maahan.

3. Edellä 2 kohdassa tarkoitetussa todistuksessa on oltava seuraavat merkinnät:

a) 7 kohdassa maininta kyseisestä tai kyseisistä tuojamaista;

b) 15 kohdassa tavaroiden yhdistetyn nimikkeistön mukainen nimitys;

c) 16 kohdassa kahdeksannumeroinen CN-koodi sekä kunkin 15 kohdassa ilmoitetun tuotteen määrä tonneina;

d) 17 ja 18 kohdassa 16 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden kokonaismäärä;

e) 20 kohdassa yksi seuraavista merkinnöistä:

- Exportación conforme al artículo 9 del Reglamento (CE) n° 1342/2003

- Udførsel i overensstemmelse med artikel 9 i forordning (EF) nr. 1342/2003

- Ausfuhr in Übereinstimmung mit Artikel 9 der Verordnung (EG) Nr. 1342/2003

- Περιορισμός που προβλέπεται στο άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1342/2003

- Export in accordance with Article 9 of Regulation (EC) No 1342/2003

- Exportation conformément à l'article 9 du règlement (CE) n° 1342/2003

- Esportazione in conformità all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1342/2003

- Uitvoer op grond van artikel 9 van Verordening (EG) nr. 1342/2003

- Exportação conforme o artigo 9.o do Regulamento (CE) n.o 1342/2003

- Asetuksen (EY) N:o 1342/2003 9 artiklan mukainen vienti

- Export i överensstämmelse med artikel 9 i förordning (EG) nr 1342/2003;

f) 22 kohdassa 8 artiklan 2 kohdassa säädetyn merkinnän lisäksi yksi seuraavista merkinnöistä:

- Sin restitución por exportación

- Uden eksportrestitution

- Ohne Ausfuhrerstattung

- Χωρίς επιστροφή κατά την εξαγωγή

- No export refund

- Sans restitution à l'exportation

- Senza restituzione all'esportazione

- Zonder uitvoerrestitutie

- Sem restituição à exportação

- Ilman vientitukea

- Utan exportbidrag.

Todistus on voimassa ainoastaan tällä tavoin kuvattujen tuotteiden ja määrien osalta.

4. Tämän artiklan mukaisesti myönnetyt todistukset velvoittavat viemään 7 kohdassa mainittuun määräpaikkaan.

5. Todistuksesta voidaan asianomaisen pyynnöstä antaa oikeaksi todistettu jäljennös.

6. Jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava komissiolle, kunkin kuukauden ensimmäisenä maanantaina CN-koodeittain eriteltyinä määrät, joiden osalta todistuksia on myönnetty.

10 artikla

1. Jos viedään tuovassa kolmannessa maassa avatun tarjouskilpailun perusteella, vehnän, durumvehnän, rukiin, ohran, maissin, riisin, hienon vehnä- ja ruisjauhon, durumvehnän rouheiden ja karkeiden jauhojen sekä CN-koodiin 2309 10 11 , 2309 10 13 , 2309 10 31 , 2309 10 33 , 2309 10 51 , 2309 10 53 , 2309 90 31 , 2309 90 33 , 2309 90 41 , 2309 90 43 , 2309 90 51 ja 2309 90 53 kuuluvien tuotteiden, joiden maitotuotepitoisuus on alle 50 painoprosenttia, vientitodistus on voimassa asetuksen (EY) N:o 1291/2000 23 artiklan 1 kohdan mukaisesta myöntämispäivästä siihen päivään asti, jolloin tarjouskilpailun ratkaisemisesta johtuvat velvoitteet on täytettävä.

2. Tämän todistuksen voimassaoloaika ei saa olla pidempi kuin neljä kuukautta sen kuukauden jälkeen, jolloin todistus on myönnetty asetuksen (EY) N:o 1291/2000 23 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

3. Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1291/2000 49 artiklan 3 kohdan kolmannessa alakohdassa säädetään, todistushakemusta tai -hakemuksia ei saa jättää aikaisemmin kuin neljä arkipäivää ennen tarjousten jättämiselle asetettua määräpäivää tarjouskilpailussa.

4. Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1291/2000 49 artiklan 5 kohdassa säädetään, tarjousten jättämiselle asetetun määräpäivän, josta säädetään mainitussa a-d alakohdassa ja hakijan antavalle toimielimelle tekemän tarjouskilpailun tulosta koskevan ilmoituksen väliseksi enimmäisajaksi vahvistetaan kuusi arkipäivää.

11 artikla

1. Vehnän, durumvehnän, rukiin, ohran, maissin, riisin, hienon vehnä- ja ruisjauhon, durumvehnän rouheiden ja karkeiden jauhojen sekä CN-koodiin 2309 10 11 , 2309 10 13 , 2309 10 31 , 2309 10 33 , 2309 10 51 , 2309 10 53 , 2309 90 31 , 2309 90 33 , 2309 90 41 , 2309 90 43 , 2309 90 51 ja 2309 90 53 kuuluvien tuotteiden, joiden maitotuotepitoisuus on alle 50 painoprosenttia, vientitodistuksen voimassaoloaika voi erityistapauksissa olla 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua aikaa pidempi, jos asianomainen on tekemässä pidempää voimassaoloaikaa vaativaa sopimusta. Tätä varten asianomaisen on esitettävä toimivaltaiselle toimielimelle sellaisen virallisen toimielimen tai sellaisen yhtiön, joka toimii viennin määrämaassa, antama kirjallinen todistus. Tässä kirjallisessa todistuksessa on ilmoitettava kyseisen tavaran määrä ja laatu sekä toimitusaika ja siihen liittyvät hintaehdot. Jäsenvaltion on viipymättä toimitettava jäljennös tästä todistuksesta tiedoksi komissiolle.

2. Edellä 1 kohdassa säädetyssä tapauksessa asianomaisen on esitettävä toimivaltaiselle toimielimelle vientitodistushakemus, johon on liitetty hakemus kyseisen hakemuksen jättöpäivänä suunniteltuun määräpaikkaan sovellettavan vientituen tai -maksun vahvistamisesta ennakolta sekä merkintä vähimmäis- ja enimmäismäärästä, jonka asianomainen aikoo viedä, ja vähimmäis- ja enimmäisajasta, joka tarvitaan suunnitellun toimenpiteen suorittamiseen. Kuitenkin vehnän, durumvehnän, rukiin, ohran, maissin ja hienon vehnä- ja ruisjauhon osalta sekä CN-koodiin 2309 10 11 , 2309 10 13 , 2309 10 31 , 2309 10 33 , 2309 10 51 , 2309 10 53 , 2309 90 31 , 2309 90 33 , 2309 90 41 , 2309 90 43 , 2309 90 51 ja 2309 90 53 kuuluvien tuotteiden osalta, joiden maitotuotepitoisuus on alle 50 painoprosenttia, vähimmäismäärä ei saa olla alle 75000 tonnia eikä alle 15000 tonnia durumvehnän rouheiden ja karkeiden jauhojen ja riisin osalta. Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1291/2000 15 artiklan 2 kohdassa säädetään, tähän hakemukseen ei liity vakuuden antamista.

Viennissä AKT-maahan tai useisiin maihin, jotka kuuluvat johonkin liitteessä III määritellyistä AKT-maiden ryhmistä ensimmäisessä alakohdassa säädetty vähimmäismäärä alennetaan:

a) 20000 tonniin vehnän, durumvehnän, rukiin, ohran, maissin ja hienon vehnä- ja ruisjauhon osalta sekä CN-koodiin 2309 10 11 , 2309 10 13 , 2309 10 31 , 2309 10 33 , 2309 10 51 , 2309 10 53 , 2309 90 31 , 2309 90 33 , 2309 90 41 , 2309 90 43 , 2309 90 51 ja 2309 90 53 kuuluvien tuotteiden osalta, joiden maitotuotepitoisuus on alle 50 painoprosenttia; ja

b) 5000 tonniin durumvehnän rouheiden ja karkeiden jauhojen ja riisin osalta.

Useita johonkin AKT-maiden ryhmään kuuluvia maita koskevissa hakemuksissa on yksilöitävä jokaisen määrämaan nimi.

3. Jäsenvaltion, johon hakemuksen vastaanottanut toimivaltainen toimielin kuuluu, on saatettava asia komission käsiteltäväksi, joka päättää asiasta asetuksen (ETY) N:o 1766/92 23 artiklassa tai asetuksen (EY) N:o 3072/95 22 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen, ottaen huomioon erityisesti suunnitellun viennin määrän ja taloudelliset tekijät sekä todelliset mahdollisuudet viennin toteuttamiselle, ja joka hyväksyttyään hakemuksen vahvistaa erityisesti määräajan, jossa asianomaisen on esitettävä sopimus toimivaltaiselle toimielimelle. Toimielin toimittaa päätöksen tiedoksi asianomaiselle.

4. Jos todistukselle vahvistettu voimassaoloaika on haetun suuruinen, asianomaisen on esitettävä toimivaltaiselle toimielimelle 3 kohdan mukaisesti vahvistetussa määräajassa sopimuksen allekirjoitettu alkuperäiskappale sekä sen jäljennös. Tässä sopimuksessa mainitaan vähintään sopimuksen kohteena oleva määrä, jonka on oltava merkittyjen vähimmäis- ja enimmäismäärien väliltä, määräpaikka, määräaika, jossa toimenpide olisi suoritettava, jonka on oltava merkittyjen vähimmäis- ja enimmäisaikojen väliltä, sopimuksen voimassaoloajaksi vahvistettu hinta sekä maksuehdot. Todistus myönnetään sen jälkeen, kun on annettu asetuksen (ETY) N:o 1766/92 9 artiklan 1 kohdassa tai asetuksen (EY) N:o 3072/95 9 artiklan 1 kohdassa säädetty vakuus. Määrämaa tai -maat on merkittävä kohtaan 7 ja todistus velvoittaa viemään siihen maahan tai maihin, joista hakemus on tehty. Toimija voi kuitenkin täyttää sopimuksen toisessa määrämaassa 10 prosenttiin asti todistuksessa ilmoitetuista määristä, jos kyseinen määrämaa kuuluu samaan liitteessä III olevaan maaryhmään.

Jos asianomainen ei ole voinut tehdä tällaista sopimusta, sen on ilmoitettava siitä toimivaltaiselle toimielimelle sopimuksen esittämiselle asetetussa määräajassa; todistusta ei myönnetä.

5. Lukuun ottamatta ylivoimaisen esteen tapauksia, todistusta ei myönnetä, jos asianomainen ei mukaudu 4 kohdan säännöksiin.

6. Jos vahvistettu voimassaoloaika poikkeaa asianomaisen hakemasta ajasta ja jos se on pidempi kuin 7 artiklassa säädetty aika, sovelletaan tämän artiklan 4 ja 5 kohdan säännöksiä. Asianomainen voi kuitenkin peruuttaa todistushakemuksensa sopimuksen esittämiselle asetetussa määräajassa.

7. Jos 7 artiklassa säädetyn voimassaoloajan pidennys on hylätty, todistusta ei myönnetä.

8. Tässä artiklassa säädetyin edellytyksin myönnettyihin todistuksiin ei sovelleta 8 artiklan 1 kohdan säännöksiä.

12 artikla

Asetuksen (ETY) N:o 1766/92 1 artiklassa ja asetuksen (EY) N:o 3072/95 1 artiklassa säädettyjen tuotteiden todistuksiin liittyvän vakuuden määrä on:

a) 1 euro tonnia kohti, jos on kyse tuontitodistuksista, joihin asetuksen (ETY) N:o 1766/92 10 artiklan 4 kohdan neljännen luetelmakohdan säännöksiä ei sovelleta, tai jos kyse on tuotteista, jotka eivät kuulu asetuksen (EY) N:o 3072/95 soveltamisalaan, ja 5 euroa tonnia kohti, jos kyse on

i) sellaisille tuotteille myönnetyistä vientitodistuksista, joille ei niiden hakemishetkellä ole vahvistettu vientitukea eikä vientiveroa,

ii) sellaisille tuotteille myönnetyistä vientitodistuksista, joihin ei liity vientiveron tai -tuen ennakkovahvistusta,

iii) tämän asetuksen 8 artiklan 2 kohdan mukaisesti myönnetyistä vientitodistuksista;

b) jos on kyse tuontitodistuksista, joihin asetuksen (ETY) N:o 1766/92 10 artiklan 4 kohdan neljännen luetelmakohdan säännöksiä sovelletaan:

i) 15 euroa tonnia kohti CN-koodeihin 0709 90 60 , 0712 90 19 , 1001 10 00 , 1001 90 91 , 1001 90 99 , 1002 00 00 , 1003 00 , 1004 , 1005 10 90 , 1005 90 00 , 1007 00 ja 1008 kuuluvien tuotteiden osalta,

ii) 5 euroa tonnia kohti muiden tuotteiden osalta;

c) 45 euroa tonnia kohti asetuksen (ETY) 3072/95 1 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden osalta, jos on kyse vientitodistuksista.

Viennissä AKT-maihin todistuksella, jolla tämän asetuksen 11 artiklan mukaisesti on erityinen voimassaoloaika, täksi vakuudeksi vahvistetaan 12 euroa tonnia kohti;

d) 20 euroa tonnia kohti asetuksen (ETY) N:o 1766/92 1 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden osalta, jos on kyse vientitodistuksista.

Kuitenkin 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti tuen kanssa myönnettyihin todistuksiin liittyvä vakuus on 24 euroa tonnilta.

Viennissä AKT-maihin todistuksella, jolla tämän asetuksen 11 artiklan mukaisesti on erityinen voimassaoloaika, täksi vakuudeksi vahvistetaan 12 euroa tonnia kohti.

13 artikla

Jos asetuksen (EY) N:o 1291/2000 41 artiklan säännösten mukaisesti todistuksen voimassaoloaika pidennetään, on sovellettava sellaista vientiä koskevan todistushakemuksen jättöpäivänä voimassa olevaa korjauskerrointa, joka on toteutettava todistuksen tavanomaisen voimassaoloajan viimeisen kuukauden aikana.

Lisäksi vientituki mukautetaan tämän asetuksen 14 artiklan säännösten mukaisesti.

14 artikla

1. Asetuksen (ETY) N:o 1766/92 1 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitettuihin tuotteisiin, lukuun ottamatta maissia ja durraa, mainitun asetuksen 13 artiklan 5 kohdan mukaisesti sovellettavan tuen määrä on mukautettava saman markkinointivuoden elokuun ja toukokuun välisenä aikana määrällä, joka vastaa kyseiseksi markkinointivuodeksi vahvistettuun interventiohintaan sovellettavaa kuukausittaista korotusta.

Maissin ja durran osalta tämä tuki mukautetaan markkinointivuoden marraskuussa alkavan ja seuraavan markkinointivuoden elokuussa päättyvän kauden aikana määrällä, joka vastaa kyseisiksi markkinointivuosiksi vahvistettuihin interventiohintoihin sovellettavaa kuukausittaista korotusta.

Ensimmäinen mukautus tehdään todistuksen hakemista seuraavan kalenterikuukauden 1 päivänä. Myöhemmät mukautukset tehdään kuukausittain.

Asetuksen (ETY) N:o 1766/92 1 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitettujen tuotteiden osalta, lukuun ottamatta maissia ja durraa, ensimmäisen alakohdan mukaisesti mukautettua, toukokuussa sovellettavaa tukea sovelletaan myös kesäkuussa. Maissin ja durran osalta toisen alakohdan mukaisesti mukautettua, elokuussa sovellettavaa tukea sovelletaan myös syyskuussa.

2. Edellä 1 kohdassa säädettyä mukautusta ei sovelleta silloin, kun tuen määrä on nolla.

3. Jos todistus on voimassa markkinointivuonna päättymisen jälkeen ja vienti tapahtuu uuden markkinointivuoden aikana, asetuksen (ETY) N:o 1766/92 1 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitettujen tuotteiden, lukuun ottamatta maissia ja durraa, tuesta - johon ei lisätä 1 kohdassa tarkoitettua kuukausittaista korotusta - vähennetään kyseisten kahden markkinointivuoden hintojen välinen erotus. Tämä hintaero määräytyy 1 päivänä heinäkuuta ja se on seuraavien summa:

a) kuluneen ja uuden markkinointivuoden interventiohintojen erotus ilman kuukausittaista korotusta;

b) ja kuukausittaista korotusta vastaava määrä kerrottuna elokuun ja todistuksen hakemiskuukauden välillä kuluneiden kuukausien määrällä nämä kaksi kuukautta mukaan luettuina.

Jos hintaero on suurempi kuin kyseinen tuki, korjatun tuen määrä on 0.

Hintaerolla korjattua tukea korotetaan uuden markkinointivuoden elokuusta alkaen 1 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen ottaen huomioon uutena markkinointivuonna sovellettavan kuukausittaisen korotuksen määrä.

4. Maissin ja durran osalta 3 kohdassa tarkoitettuja mukautusta koskevia sääntöjä sovelletaan soveltuvin osin, kuitenkin seuraavin poikkeuksin:

a) markkinointivuoden katsotaan päättyvän 30 päivänä syyskuuta;

b) edellä mainittu hintaero määräytyy 1 päivän heinäkuuta sijasta 1 päivänä lokakuuta;

c) elokuu korvataan marraskuulla;

d) kuukausittaisina korotuksina käytetään kyseisten markkinointivuosien korotuksia.

15 artikla

1. Asetuksen (ETY) N:o 1766/92 1 artiklan 1 kohdan c ja d alakohdassa ja asetuksen (EY) N:o 3072/95 1 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettujen tuotteiden osalta on kustakin tämän asetuksen 14 artiklan 1 ja 3 kohdassa tarkoitetusta mukautuksesta johtuva määrä kerrottava kyseiseen tuotteeseen sovellettavalla jalostuskertoimella.

2. Asetuksen (EY) N:o 3072/95 1 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitettuihin tuotteisiin mainitun asetuksen 13 artiklan mukaisesti sovellettavan tuen määrä on tarkistettava saman markkinointivuoden lokakuun ja heinäkuun välisenä aikana määrällä, joka vastaa kyseiseksi markkinointivuodeksi jalostusvaiheen mukaan ja sovellettavaa muuntokurssia käyttäen vahvistettuun paddy- eli raakariisin interventiohintaan sovellettavaa kuukausittaista korotusta.

Ensimmäinen tarkistus tehdään todistushakemusta seuraavan kalenterikuukauden 1 päivänä. Myöhempiä tarkistuksia sovelletaan kuukausittain.

3. Edellä 2 kohdassa säädettyä mukautusta ei sovelleta silloin, kun tuen määrä on nolla.

4. Jos todistus on voimassa markkinointivuoden päättymisen jälkeen ja vienti tapahtuu uuden markkinointivuoden aikana, tuesta - johon ei lisätä 2 kohdassa tarkoitettuja kuukausittaisia korotuksia - vähennetään paddy-riisin kyseisten kahden markkinointivuoden interventiohintojen välinen erotus jalostusvaiheen mukaan ja sovellettavaa jalostuskerrointa käyttäen.

Tämä hintaero on 1 päivänä syyskuuta todettu ero, ja se määritellään seuraavien tekijöiden perusteella:

a) paddy- eli raakariisin kuluneen ja uuden markkinointivuoden interventiohintojen korotus ilman kuukausittaista korotusta;

b) kuukausittaista korotusta vastaava määrä kerrottuna kuluneen lokakuun ja todistuksen hakemiskuukauden välillä kuluneiden kuukausien määrällä.

Nämä kaksi tekijää muunnetaan vietävän tuotteen jalostusastetta vastaavaa muuntokurssia käyttäen.

Jos hintaero on suurempi kuin kyseinen tuki, korjatun tuen määrä on 0.

Tuen määrästä vähennetään a- ja b-tekijät jalostusasteen mukaan, ja sitä korotetaan uuden markkinointivuoden lokakuusta 2 kohdassa ilmoitettujen sääntöjen mukaisesti, ottaen huomioon uutena markkinointivuonna sovellettavan kuukausittaisen korotuksen määrän.

16 artikla

1. Vientitodistusten osalta jäsenvaltioiden on annettava komissiolle tiedoksi:

a) jokaisena työpäivänä

i) kaikki todistushakemukset tai todistushakemusten puuttuessa;

ii) asetuksen (EY) N:o 1291/2000 49 artiklassa tarkoitetut todistushakemukset, jotka on jätetty tiedonantoa edeltävänä työpäivänä;

iii) määrät, joille todistukset on myönnetty asetuksen (EY) N:o 1291/2000 49 artiklassa tarkoitettujen todistushakemusten perusteella;

b) ennen kunkin kuukauden 15 päivää, sitä edeltävältä kuukaudelta:

i) määrät, joille elintarvikeaputodistuksia on myönnetty;

ii) määrät, joille todistuksia on annettu mutta joita ei ole käytetty, sekä tuen tai vientiveron määrä koodeittain;

iii) määrät, joihin ei sovelleta tämän asetuksen 8 artiklan 1 kohtaa ja joille on myönnetty todistuksia;

c) kerran markkinointivuodessa ja viimeistään 30 päivänä huhtikuuta todistuksissa olevia käytettyjä määriä koskevat tarkat tiedot asetuksen (EY) N:o 1291/2000 8 artiklan 4 kohdassa sallittu vaihteluväli huomioon ottaen.

Ensimmäisen alakohdan a alakohdassa tarkoitetussa hakemuksia ja määriä koskevassa ilmoituksessa täsmennetään:

a) määrä kutakin kaksitoistanumeroista tuotekoodia kohden maataloustuotteiden nimikkeistöstä vientitukea varten. Jos todistus myönnetään useille kaksitoistanumeroisille koodeille, ainoastaan ensimmäinen koodi ilmoitetaan,

b) kutakin koodia koskeva määrä on eriteltävä määräpaikkakohtaisesti, jos tuen tai vientiveron määrä vaihtelee määräpaikan mukaan.

2. Myönnettyjen tuontitodistusten osalta jäsenvaltioiden on annettava päivittäin tiedoksi todistusten kattamat määrät tuotekoodeittain ja vehnän osalta laaturyhmän ja alkuperän mukaan. Myös riisin tuontitodistuksiin merkitään alkuperä.

17 artikla

Kumotaan asetus (EY) N:o 1162/95.

Asetusta sovelletaan todistuksiin, jotka on myönnetty ennen tämän asetuksen voimaantuloa.

Viittauksia kumottuun asetukseen pidetään viittauksina tähän asetukseen liitteessä VI olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

18 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 28 päivänä heinäkuuta 2003.

Komission puolesta

Franz Fischler

Komission jäsen

(1) EYVL L 181, 1.7.1992, s. 21.

(2) EUVL L 158, 27.6.2003, s. 1.

(3) EYVL L 329, 30.12.1995, s. 18.

(4) EYVL L 62, 5.3.2002, s. 27.

(5) EYVL L 117, 24.5.1995, s. 2.

(6) Ks. liite V.

(7) EYVL L 152, 24.6.2000, s. 1.

(8) EUVL L 47, 21.2.2003, s. 21.

(9) EYVL L 191, 31.7.1993, s. 76.

(10) EYVL L 147, 30.6.1995, s. 7.

(11) EYVL L 102, 17.4.1999, s. 11.

(12) EYVL L 62, 7.3.1980, s. 5.

(13) EYVL L 336, 23.12.1994, s. 22.

LIITE I

TUONTITODISTUSTEN VOIMASSAOLOAIKA

A. Vilja-ala

>TAULUKON PAIKKA>

B. Riisiala

>TAULUKON PAIKKA>

LIITE II

VIENTITODISTUSTEN VOIMASSAOLOAIKA

A. Vilja-ala

>TAULUKON PAIKKA>

B. Riisiala

>TAULUKON PAIKKA>

LIITE III

Lomén sopimuksen allekirjoittajina olevien AKT-maiden ryhmät

>TAULUKON PAIKKA>

LIITE IV

Tuotteet, joita 9 artiklassa tarkoitettu vientituen poistaminen koskee

>TAULUKON PAIKKA>

LIITE V

Kumottu asetus ja sen muutokset

>TAULUKON PAIKKA>

LIITE VI

VASTAAVUUSTAULUKKO

>TAULUKON PAIKKA>

Top