Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R0998

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 998/2003, annettu 26 päivänä toukokuuta 2003, lemmikkieläinten muihin kuin kaupallisiin kuljetuksiin sovellettavista eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista ja neuvoston direktiivin 92/65/ETY muuttamisesta

OJ L 146, 13.6.2003, p. 1–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 039 P. 75 - 83
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 039 P. 75 - 83
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 039 P. 75 - 83
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 039 P. 75 - 83
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 039 P. 75 - 83
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 039 P. 75 - 83
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 039 P. 75 - 83
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 039 P. 75 - 83
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 039 P. 75 - 83
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 047 P. 190 - 198
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 047 P. 190 - 198
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 014 P. 119 - 127

No longer in force, Date of end of validity: 28/12/2014; Kumoaja 32013R0576

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/998/oj

32003R0998

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 998/2003, annettu 26 päivänä toukokuuta 2003, lemmikkieläinten muihin kuin kaupallisiin kuljetuksiin sovellettavista eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista ja neuvoston direktiivin 92/65/ETY muuttamisesta

Virallinen lehti nro L 146 , 13/06/2003 s. 0001 - 0009


Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 998/2003,

annettu 26 päivänä toukokuuta 2003,

lemmikkieläinten muihin kuin kaupallisiin kuljetuksiin sovellettavista eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista ja neuvoston direktiivin 92/65/ETY muuttamisesta

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 37 artiklan ja 152 artiklan 4 kohdan b alakohdan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen(1),

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(2),

ovat kuulleet alueiden komiteaa,

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä(3) ja ottavat huomioon sovittelukomitean 18 päivänä helmikuuta 2003 hyväksymän yhteisen tekstin,

sekä katsovat seuraavaa:

(1) On välttämätöntä yhdenmukaistaa jäsenvaltiosta toiseen tapahtuviin ja kolmansista maista lähtöisin oleviin lemmikkieläinten muihin kuin kaupallisiin kuljetuksiin sovellettavat eläinten terveyttä koskevat vaatimukset. Tämä tavoite on mahdollista saavuttaa ainoastaan yhteisön tasolla vahvistettavin toimenpitein.

(2) Tämä asetus koskee perustamissopimuksen liitteessä I tarkoitettujen elävien eläinten kuljetuksia. Sen eräiden, erityisesti raivotautia koskevien säännösten, välittömänä tavoitteena on kansanterveyden suojelu, kun taas toiset säännökset koskevat yksinomaan eläinten terveyttä. Näin ollen perustamissopimuksen 37 artikla ja 152 artiklan 4 kohdan b alakohta muodostavat asianmukaisen oikeusperustan.

(3) Raivotautitilanne on parantunut merkittävästi koko yhteisön alueella kymmenen viime vuoden aikana. Tämä on seurausta rokotusohjelmista, joissa ketuille on annettu syöttirokotteita Koillis-Euroopassa 1960-luvulta alkaen vallinneen sylvaattisen raivotautiepidemian esiintymisalueilla.

(4) Yhdistynyt kuningaskunta ja Ruotsi ovat tämän tautitilanteen parantumisen vuoksi luopuneet vuosikymmeniä voimassa olleesta kuuden kuukauden karanteenijärjestelmästä ja korvanneet sen vaihtoehtoisella järjestelmällä, joka on vähemmän rajoittava ja antaa vastaavan turvallisuustason. Yhteisössä olisi näin ollen varauduttava soveltamaan viiden vuoden siirtymäkauden ajan erityisjärjestelmää mainittuihin jäsenvaltioihin suuntautuviin lemmikkieläinten kuljetuksiin. Komission olisi saadun kokemuksen ja Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen tieteellisen lausunnon perusteella annettava asianmukaisena ajankohtana kertomus sekä siihen liittyvät asiaankuuluvat ehdotukset. Käyttöön olisi myös otettava nopea menettely, jonka avulla voidaan päättää mainitun siirtymäkausijärjestelmän väliaikaisesta jatkamisesta erityisesti, jos saadun kokemuksen tieteellinen arviointi vaatii ennakoitua pidemmän ajan.

(5) Yhteisön alueella todetut raivotautitapaukset lemmikkieläiminä pidettävissä lihansyöjissä koskevat nykyään pääasiassa tilanteita, joissa eläimet ovat peräisin sellaisista kolmansista maista, joissa esiintyy endeemistä urbaania raivotautia. Näin ollen olisi tiukennettava niitä eläinten terveyttä koskevia vaatimuksia, joita jäsenvaltioissa on tähän asti yleisesti sovellettu lemmikkieläiminä pidettävien lihansyöjien tuontiin tällaisista kolmansista maista.

(6) Olisi kuitenkin säädettävä poikkeuksista niitä tapauksia varten, joissa eläimiä kuljetetaan sellaisista kolmansista maista, jotka kuuluvat eläinten terveyden kannalta yhteisön kanssa samaan maantieteelliseen kokonaisuuteen.

(7) Perustamissopimuksen 299 artiklan 6 kohdan c alakohdan sekä Kanaalisaariin ja Mansaareen sovellettavista maataloustuotteiden kauppaa koskevista yhteisön säännöksistä 12 päivänä maaliskuuta 1973 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 706/73(4) mukaan yhteisön eläinlääkintälainsäädäntöä sovelletaan Kanaalisaariin ja Mansaareen, joita on sen vuoksi tässä asetuksessa pidettävä osana Yhdistynyttä kuningaskuntaa.

(8) Olisi myös vahvistettava oikeudelliset puitteet sellaisten eläinlajien muihin kuin kaupallisiin kuljetuksiin sovellettaville terveyttä koskeville vaatimuksille, jotka eivät ole alttiita raivotaudille tai jotka ovat raivotaudin ja muiden sellaisten tautien, joille liitteessä I tarkoitetut eläinlajit ovat alttiita, kannalta epidemiologisesti merkityksettömiä.

(9) Tätä asetusta olisi sovellettava rajoittamatta luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelusta niiden kauppaa sääntelemällä 9 päivänä joulukuuta 1996 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 338/97(5) soveltamista.

(10) Tämän asetuksen täytäntöönpanemiseksi tarvittavista toimenpiteistä olisi päätettävä menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 annetun neuvoston päätöksen 1999/468/EY(6) mukaisesti.

(11) Eläinten terveyttä koskevia, voimassa olevia yhteisön säännöksiä ja erityisesti eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista eläinten, siemennesteen, munasolujen ja alkioiden yhteisön sisäisessä kaupassa ja yhteisöön tuonnissa siltä osin, kuin niitä eivät koske direktiivin 90/425/ETY liitteessä A olevassa I jaksossa mainittujen erityisten yhteisön säädösten eläinten terveyttä koskevat vaatimukset, 13 päivänä heinäkuuta 1992 annettua neuvoston direktiiviä 92/65/ETY(7) sovelletaan yleisesti ainoastaan eläinkauppaan. Jotta vältetään kaupallisten kuljetusten vilpillinen naamioiminen tämän asetuksen mukaiseksi lemmikkieläinten muiksi kuin kaupallisiksi kuljetuksiksi, olisi muutettava liitteessä I olevassa A ja B osassa tarkoitettujen eläinlajien kuljetuksia koskevia direktiivin 92/65/ETY säännöksiä niiden yhdenmukaistamiseksi tämän asetuksen säännösten kanssa. Samassa tarkoituksessa olisi säädettävä mahdollisuudesta vahvistaa tämän asetuksen mukaisesti kuljetettavien eläinten enimmäismäärä, jonka ylittyessä sovelletaan kauppaa koskevia vaatimuksia.

(12) Tämän asetuksen mukaisten toimenpiteiden tavoitteena on varmistaa riittävä turvallisuustaso kyseisiä eläinten terveyteen liittyviä riskejä vastaan. Toimenpiteet eivät luo perusteettomia esteitä asetuksen soveltamisalaan kuuluville kuljetuksille, sillä ne perustuvat asiasta kuultujen asiantuntijaryhmien päätelmiin ja erityisesti 16 päivänä syyskuuta 1997 annettuun eläinlääkintäalan tiedekomitean kertomukseen,

OVAT ANTANEET TÄMÄN ASETUKSEN:

I LUKU Yleiset säännökset

1 artikla

Tässä asetuksessa vahvistetaan eläinten terveyttä koskevat vaatimukset, joita on noudatettava muissa kuin kaupallisissa lemmikkieläinten kuljetuksissa, ja näiden kuljetusten valvontaa koskevat säännöt.

2 artikla

Tätä asetusta sovelletaan jäsenvaltiosta toiseen tapahtuviin tai kolmansista maista lähtöisin oleviin, liitteessä I lueteltuihin lajeihin kuuluvien lemmikkieläinten kuljetuksiin.

Sitä sovelletaan rajoittamatta asetuksen (EY) N:o 338/97 soveltamista.

Tällä asetuksella ei ole vaikutusta säännöksiin, jotka perustuvat muihin kuin eläinten terveyttä koskeviin näkökohtiin ja joiden tarkoituksena on rajoittaa tiettyjen lemmikkieläinlajien tai -rotujen kuljetuksia.

3 artikla

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

a) "lemmikkieläimillä" liitteessä I lueteltuihin lajeihin kuuluvia eläimiä, jotka kulkevat omistajansa tai niistä kuljetuksen aikana omistajan lukuun vastaavan luonnollisen henkilön mukana ja joita ei ole tarkoitettu myytäviksi tai luovutettaviksi uudelle omistajalle,

b) "todistuksella" 17 artiklan toisen kohdan mukaisesti laadittavaa asiakirjaa, jonka avulla lemmikkieläin on selvästi tunnistettavissa ja johon on tehty merkinnät, joista käy ilmi eläimen asema suhteessa tähän asetukseen,

c) "kuljetuksella" lemmikkieläimen siirtoja jäsenvaltiosta toiseen taikka eläimen tuomista tai uudelleen tuomista kolmannesta maasta yhteisön alueelle.

4 artikla

1. Tämän asetuksen voimaantulosta alkavan kahdeksan vuotta kestävän siirtymäkauden ajan liitteessä I olevassa A ja B osassa tarkoitettuihin lajeihin kuuluvat eläimet katsotaan tunnistusmerkityiksi, jos niissä on:

a) tatuointi, jonka merkinnät ovat selkeästi luettavissa; tai

b) elektroninen tunnistusmerkintä (mikrosiru).

Edellisen alakohdan b alakohdassa tarkoitetussa tapauksessa lemmikkieläimen omistajalla tai siitä omistajan lukuun vastaavalla luonnollisella henkilöllä on tarkastuksissa oltava mikrosirun lukemiseen tarvittavat välineet, jos mikrosiru ei ole ISO 11784 -standardin tai ISO 11785 -standardin liitteen A mukainen.

2. Eläinten tunnistusjärjestelmästä riippumatta siihen on liityttävä tiedot, joista käy ilmi eläinten omistajan nimi ja osoite.

3. Jäsenvaltiot, jotka vaativat muutoin kuin karanteeniin alueelleen tulevien eläinten tunnistamista 1 kohdan ensimmäisen alakohdan b alakohdan mukaisesti, voivat toimia näin siirtymäkauden ajan.

4. Siirtymäkauden jälkeen ainoastaan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan b alakohdassa tarkoitettu menetelmä hyväksytään eläinten tunnistamiskeinoksi.

II LUKU Säännökset, joita sovelletaan eläinten kuljetuksiin jäsenvaltiosta toiseen

5 artikla

1. Liitteessä I olevassa A ja B osassa tarkoitettuihin lajeihin kuuluvan lemmikkieläimen on, rajoittamatta 6 artiklassa säädettyjen vaatimusten noudattamista, oltava kuljetuksen aikana:

a) tunnistusmerkitty 4 artiklan mukaisesti; ja

b) sen mukana on oltava toimivaltaisen viranomaisen hyväksymän eläinlääkärin antama todistus, joka osoittaa, että eläimellä on rokotteen valmistaneen laboratorion suositusten mukainen voimassa oleva ja tarvittaessa uusittu raivotautirokotus, joka on annettu kyseiselle eläimelle vähintään yhden vasta-aineyksikön annosta kohti sisältävällä kansainvälisen standardin (WHO) mukaisella inaktivoidulla rokotteella.

2. Jäsenvaltiot voivat sallia liitteessä I olevassa A ja B osassa tarkoitettujen sellaisten eläinten kuljetuksen, jotka ovat alle kolmen kuukauden ikäisiä ja joita ei ole rokotettu, mikäli niiden mukana on todistus ja ne ovat syntymästään lähtien oleskelleet syntymäpaikassaan erossa tartunta-alttiina olleista villieläimistä tai mikäli ne ovat emonsa kanssa, josta ne ovat vielä riippuvaisia.

6 artikla

1. Tämän asetuksen voimaantulopäivästä lukien viiden vuoden siirtymäkauden ajan sovelletaan liitteessä I olevassa A osassa tarkoitettujen lemmikkieläimien tuontiin Irlantiin, Ruotsiin ja Yhdistyneeseen kuningaskuntaan seuraavia vaatimuksia:

- ne on tunnistusmerkitty 4 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan b alakohdan mukaisesti, jollei määränpääjäsenvaltio anna lupaa myös 4 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan a alakohdan mukaisen tunnistusmerkinnän käyttöön, ja

- niiden mukana on toimivaltaisen viranomaisen valtuuttaman eläinlääkärin antama todistus 5 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädettyjen vaatimusten lisäksi siitä, että neutralisoivien vasta-aineiden pitoisuudeksi on määritetty vähintään 0,5 ky/ml näytteestä, joka on otettu hyväksytyssä laboratoriossa ajankohtina, joista on määrätty 25 artiklan toisessa kohdassa tarkoitettuna päivänä voimassa olevissa kansallisissa säännöissä.

Tätä vasta-aineiden määritystä ei tarvitse uusia niistä eläimistä, jotka on vasta-aineiden määrityksen jälkeen uusintarokotettu säännöllisesti 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuin väliajoin ilman, että rokotteen valmistajalaboratorion määräämä rokotusohjelma on keskeytynyt.

Määränpääjäsenvaltio voi vapauttaa lemmikkieläimet, joita kuljetetaan näiden kolmen jäsenvaltion välillä, tämän kohdan ensimmäisessä alakohdassa säädetystä rokotuksesta ja vasta-aineiden määrityksestä 25 artiklan toisessa kohdassa tarkoitettuna päivänä voimassa olevien kansallisten sääntöjen mukaisesti.

2. Jollei toimivaltaisen viranomaisen yksittäisissä tapauksissa myöntämästä poikkeuksesta muuta johdu, liitteessä I olevassa A osassa tarkoitettuihin lajeihin kuuluvia alle kolmen kuukauden ikäisiä eläimiä ei saa kuljettaa ennen kuin ne ovat saavuttaneet vaaditun rokotusiän ja, mikäli määräykset niin edellyttävät, niiden vasta-aineet on määritetty rokotuksen jälkeen.

3. Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat perustamissopimuksen mukaisesti komission ehdotuksesta jatkaa 1 kohdassa tarkoitetun siirtymäkauden kestoa.

7 artikla

Liitteessä I olevassa C osassa tarkoitettuihin lajeihin kuuluvien eläinten kuljetuksiin jäsenvaltioiden välillä tai liitteessä II olevan B osan 2 jaksossa tarkoitetulta alueelta ei sovelleta raivotautia koskevia vaatimuksia. Tarvittaessa voidaan 24 artiklan 2 kohdan mukaista menettelyä noudattaen vahvistaa muita sairauksia koskevia erityisvaatimuksia, mahdollinen eläinten määrää koskeva rajoitus mukaan luettuna, sekä sen todistuksen malli, jonka on määrä olla kyseisten eläinten mukana.

III LUKU Säännökset, joita sovelletaan kolmansista maista tuleviin kuljetuksiin

8 artikla

1. Liitteessä I olevassa A ja B osassa tarkoitettuihin lajeihin kuuluvien eläinten on niitä kuljetettaessa,

a) jos eläimet ovat peräisin liitteessä II olevan B osan 2 jaksossa ja C osassa mainitusta kolmannesta maasta ja ne tuodaan:

i) johonkin liitteessä II olevan B osan 1 jaksossa tarkoitettuun jäsenvaltioon, täytettävä 5 artiklan 1 kohdan mukaiset vaatimukset;

ii) johonkin liitteessä II olevassa A osassa tarkoitettuun jäsenvaltioon joko suoraan tai liitteessä II olevassa B osassa tarkoitetun alueen kautta, täytettävä 6 artiklan mukaiset vaatimukset;

b) jos eläimet ovat peräisin muusta kolmannesta maasta ja ne tuodaan:

i) liitteessä II olevan B osan 1 jaksossa tarkoitettuun jäsenvaltioon,

- oltava merkitty 4 artiklassa määritellyllä tunnistusmerkinnällä, ja

- täytettävä seuraavat vaatimukset:

- raivotautirokotuksen on oltava suoritettu 5 artiklan vaatimusten mukaisesti, ja

- neutralisoivien vasta-aineiden pitoisuudeksi on oltava määritetty vähintään 0,5 ky/ml näytteestä, jonka hyväksytty eläinlääkäri on ottanut vähintään 30 päivää rokotuksen jälkeen ja kolme kuukautta ennen kuljetusta.

Vasta-aineiden määritystä ei tarvitse uusia sellaisen lemmikkieläimen osalta, jolle on annettu uusintarokotus 5 artiklan 1 kohdassa säädetyin väliajoin.

Tätä kolmen kuukauden määräaikaa ei sovelleta tapauksissa, joissa uudelleen yhteisön alueelle tuotavan lemmikkieläimen mukana olevasta todistuksesta käy ilmi, että ennen eläimen lähtöä yhteisön alueelta tehty vasta-aineiden määritys on antanut positiivisen tuloksen.

ii) liitteessä II olevassa A osassa tarkoitettuun jäsenvaltioon joko suoraan tai liitteessä II olevassa B osassa tarkoitettujen alueiden kautta, oltava asetettu karanteeniin, paitsi jos ne on saatettu 6 artiklan vaatimusten mukaisiksi sen jälkeen kun ne on tuotu yhteisöön.

2. Lemmikkieläimillä on oltava virallisen eläinlääkärin antama asiakirja tai niitä yhteisöön uudelleen tuotaessa todistus, josta käy ilmi, että 1 kohdan säännöksiä on noudatettu.

3. Edellä olevista säännöksistä poiketen:

a) lemmikkieläimiin, jotka tulevat liitteessä II olevan B osan 2 jaksossa tarkoitetuilta alueilta, joiden on 24 artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen todettu soveltavan sääntöjä, jotka vastaavat vähintään tässä luvussa vahvistettuja yhteisön sääntöjä, sovelletaan II luvussa vahvistettuja sääntöjä;

b) lemmikkieläinten kuljetuksia San Marinon, Vatikaanin ja Italian välillä, Monacon ja Ranskan välillä, Andorran ja Ranskan tai Espanjan välillä sekä Norjan ja Ruotsin välillä voidaan jatkaa 25 artiklan toisessa kohdassa tarkoitettuna päivänä voimassa olevissa kansallisissa säännöissä määrätyillä ehdoilla;

c) liitteessä II olevassa B ja C osassa luetellusta kolmannesta maasta tulevien, liitteessä I olevassa A osassa tarkoitettuihin lajeihin kuuluvien alle kolmikuukautisten ja rokottamattomien lemmikkieläinten tuontiin voidaan antaa lupa 24 artiklan 2 kohdassa säädetyn menettelyn ja myöhemmin vahvistettavien edellytysten mukaisesti, jos se kyseisen maan raivotautitilanteen kannalta on perusteltua.

4. Yksityiskohtaisista säännöistä tämän artiklan soveltamiseksi ja erityisesti todistuksen mallista päätetään 24 artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen.

9 artikla

Kolmansista maista peräisin olevien, liitteessä I olevassa C osassa tarkoitettuihin lajeihin kuuluvien eläinten kuljetukseen sovellettavat vaatimukset sekä niiden mukana olevaksi määrätyn todistuksen malli vahvistetaan 24 artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen.

10 artikla

Ennen 25 artiklan toisessa kohdassa tarkoitettua päivää ja 24 artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen vahvistetaan luettelo liitteessä II olevassa C osassa tarkoitetuista kolmansista maista. Jotta maa voidaan hyväksyä luetteloon, sen on osoitettava etukäteen raivotautitilanteensa ja se, että

a) raivotautiepäilystä viranomaisille tehtävä ilmoitus on pakollinen;

b) käytössä on ollut tehokas valvontajärjestelmä vähintään kaksi vuotta;

c) eläinlääkintätoimen rakenteella ja organisaatiolla kyetään takaamaan todistusten oikeellisuus;

d) raivotaudin torjumiseksi ja valvomiseksi on toteutettu kaikki mahdolliset lainsäädäntötoimet, myös tuontia koskevien sääntöjen osalta;

e) voimassa on raivotaudin vastaisten rokotteiden markkinoille saattamista koskevia säännöksiä (hyväksyttyjen rokotteiden ja laboratorioiden luettelo).

11 artikla

Jäsenvaltioiden on tarjottava yleisölle selkeitä ja helposti saatavissa olevia tietoja yhteisön alueella tapahtuviin lemmikkieläinten muihin kuin kaupallisiin kuljetuksiin sovellettavista eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista sekä edellytyksistä, jotka koskevat niiden tuontia tai uudelleen tuontia mainitulle alueelle. Niiden on myös huolehdittava, että rajanylityspaikoissa työskentelevä henkilöstö on täysin selvillä tästä säännöstöstä ja osaa soveltaa sitä.

12 artikla

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että tuotaessa yhteisön alueelle lemmikkieläimiä muista kuin liitteessä II olevan B osan 2 jaksossa mainituista kolmansista maista toimitaan seuraavasti:

a) jos lemmikkieläinten määrä on enintään viisi, yhteisön alueelle saapumispaikan toimivaltainen viranomainen tarkastaa eläinten mukana olevat asiakirjat ja niiden tunnistusmerkinnät;

b) jos lemmikkieläinten määrä on yli viisi, niihin sovelletaan direktiivin 92/65/ETY mukaisia vaatimuksia ja tarkastuksia.

Jäsenvaltioiden on nimettävä näistä tarkastuksista vastaava viranomainen ja ilmoitettava asiasta välittömästi komissiolle.

13 artikla

Kunkin jäsenvaltion on laadittava luettelo 12 artiklassa tarkoitetuista saapumispaikoista ja toimitettava se muille jäsenvaltioille ja komissiolle.

14 artikla

Lemmikkieläimen omistajan tai siitä vastaavan luonnollisen henkilön on aina kuljetuksen aikana voitava esittää tarkastusviranomaisille todistus tai 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu asiakirja, jonka mukaan eläin täyttää kyseiselle kuljetukselle säädetyt vaatimukset.

Lemmikkieläimen omistajan tai siitä vastaavan luonnollisen henkilön on erityisesti 4 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan b alakohdassa tarkoitetussa tapauksessa, jossa mikrosiru ei ole ISO-standardin 11784 tai ISO-standardin 11785 liitteen A mukainen, aina annettava tarkastuksissa tarvittavat välineet mikrosirun lukemiseksi.

Jos tällaisessa tarkastuksessa todetaan, että eläin ei täytä tässä asetuksessa säädettyjä vaatimuksia, toimivaltaisen viranomaisen on virallista eläinlääkäriä kuultuaan päätettävä

a) palauttaa eläin lähtömaahan; tai

b) sijoittaa eläin eristettynä virallisen valvonnan alaiseksi eläimen omistajan tai siitä vastaavan luonnollisen henkilön kustannuksella, kunnes se täyttää terveyttä koskevat vaatimukset; tai

c) viimeisenä keinona lopettaa eläin maksamatta taloudellista korvausta, jos eläintä ei voida palauttaa tai pitää eristettynä karanteenissa.

Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että eläimet, joille ei ole annettu lupaa saapua yhteisön alueelle, sijoitetaan virallisen valvonnan alaiseksi odottamaan palauttamista tai jonkin muun hallinnollisen päätöksen tekemistä.

IV LUKU Yhteiset ja loppusäännökset

15 artikla

Jos kuljetuksiin sovellettavissa vaatimuksissa edellytetään raivotaudin osalta vasta-aineiden määritystä, valtuutetun eläinlääkärin on otettava näyte ja testi on suoritettava laboratoriossa, joka on hyväksytty raivotaudin vastaisten rokotteiden tehokkuutta mittaavien serologisten valvontatestien standardoinnissa tarvittavien arviointiperusteiden vahvistamisesta vastaavan erityislaitoksen nimeämisestä 20 päivänä maaliskuuta 2000 tehdyn neuvoston päätöksen 2000/258/EY(8) mukaisesti.

16 artikla

Jäsenvaltiot, joilla on tämän asetuksen voimaantulopäivänä voimassa olevia erityismääräyksiä rakkulamatotaudin ja puutiaisten valvomiseksi, voivat tämän asetuksen voimaantulosta lukien viiden vuoden siirtymäkauden ajan edellyttää samojen vaatimusten noudattamista alueelleen tuotavien lemmikkieläinten suhteen.

Tätä tarkoitusta varten niiden on toimitettava komissiolle niiden alueella vallitsevaa kyseistä tautitilannetta koskeva selvitys, jossa perustellaan lisätakeiden tarve taudin leviämisvaaran torjumiseksi.

Komissio ilmoittaa mainituista lisätakeista jäsenvaltioille 24 artiklassa tarkoitetussa komiteassa.

17 artikla

Liitteessä I olevassa A ja B osassa mainittuihin lajeihin kuuluvien eläinten kuljetuksille voidaan vahvistaa 24 artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen muita teknisiä vaatimuksia kuin ne, jotka on vahvistettu tässä asetuksessa.

Niiden todistusten mallit, joiden on oltava liitteessä I olevassa A ja B osassa mainittuihin lajeihin kuuluvien kuljetettavien eläinten mukana, vahvistetaan 24 artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen.

18 artikla

Tällä alalla sovelletaan suojatoimia, joista on säädetty eläinlääkärin- ja kotieläinjalostustarkastuksista yhteisön sisäisessä tiettyjen elävien eläinten ja tuotteiden kaupassa 26 päivänä kesäkuuta 1990 annetussa neuvoston direktiivissä 90/425/ETY(9) ja kolmansista maista yhteisöön tuotavien eläinten eläinlääkintätarkastusten järjestämistä koskevista periaatteista ja direktiivien 89/662/ETY, 90/425/ETY ja 90/675/ETY muuttamisesta 15 päivänä heinäkuuta 1991 annetussa neuvoston direktiivissä 91/496/ETY(10).

Lisäksi jos jossakin jäsenvaltiossa tai kolmannessa maassa vallitsevan raivotautitilanteen vuoksi on perusteltua, voidaan jäsenvaltion pyynnöstä tai komission aloitteesta 24 artiklan 3 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen tehdä päätös, jonka mukaan liitteessä I olevassa A ja B osassa tarkoitettuihin lajeihin kuuluvien kyseiseltä alueelta peräisin olevien eläinten on täytettävä 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa vahvistetut vaatimukset.

19 artikla

Liitteessä I olevaa C osaa ja liitteessä II olevaa B ja C osaa voidaan muuttaa 24 artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen, jos tässä asetuksessa tarkoitettujen eläinlajien tautitilanne, erityisesti raivotautitilanne, muuttuu yhteisön alueella tai kolmansissa maissa, sekä tarvittaessa rajoittaa niiden eläinten määrää, joita voidaan kuljettaa tämän asetuksen mukaisesti.

20 artikla

Tekniset täytäntöönpanotoimenpiteet vahvistetaan 24 artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen.

21 artikla

Täytäntöönpanoa koskevat siirtymäsäännökset voidaan antaa 24 artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen, jotta nykyisestä järjestelmästä voidaan siirtyä tällä asetuksella perustettuun järjestelmään.

22 artikla

Muutetaan direktiivi 92/65/ETY seuraavasti:

1) 10 artiklassa:

a) poistetaan 1 kohdasta sana "freteillä";

b) korvataan 2 ja 3 kohta seuraavasti:

"2. Jotta koirilla, kissoilla tai hillereillä ja freteillä voidaan käydä kauppaa, niiden on täytettävä lemmikkieläinten muihin kuin kaupallisiin kuljetuksiin sovellettavista eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista ja neuvoston direktiivin 92/65/ETY muuttamisesta 26 päivänä toukokuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 998/2003(11) 5 ja 16 artiklassa säädetyt vaatimukset.

Eläinten mukana olevasta todistuksesta on lisäksi käytävä ilmi, että toimivaltaisen viranomaisen hyväksymä eläinlääkäri on suorittanut kliinisen tutkimuksen 24 tuntia ennen eläinten lähettämistä tullen siihen tulokseen, että eläimet ovat terveitä ja kykenevät kestämään kuljetuksen määränpäähän.

3. Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, Irlantiin ja Ruotsiin myytäväksi tuotavien kissojen, koirien sekä hillerien ja frettien on 2 kohdasta poiketen täytettävä asetuksen (EY) N:o 998/2003 6 ja 16 artiklassa säädetyt vaatimukset.

Eläinten mukana olevasta todistuksesta on lisäksi käytävä ilmi, että toimivaltaisen viranomaisen hyväksymä eläinlääkäri on suorittanut kliinisen tutkimuksen 24 tuntia ennen eläinten lähettämistä tullen siihen tulokseen, että eläimet ovat terveitä ja kykenevät kestämään kuljetuksen määränpäähän."

c) lisätään 4 kohtaan sanan "lihansyöjiä" jälkeen sanat seuraavasti:

"lukuun ottamatta 2 ja 3 kohdassa tarkoitettuja lajeja,"

d) kumotaan 8 kohta.

2) Lisätään 16 artiklaan kohdat seuraavasti:"Kissojen, koirien sekä hillerien ja frettien osalta tuontiin sovellettavien edellytysten on vastattava vähintään asetuksen (EY) N:o 998/2003 III luvussa olevia edellytyksiä.

Eläinten mukana olevasta todistuksesta on lisäksi käytävä ilmi, että toimivaltaisen viranomaisen hyväksymä eläinlääkäri on suorittanut kliinisen tutkimuksen 24 tuntia ennen eläinten lähettämistä tullen siihen tulokseen, että eläimet ovat terveitä ja kykenevät kestämään kuljetuksen määränpäähän."

23 artikla

Kun komissio on saanut Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaiselta lausunnon siitä, onko serologinen koe säilytettävä, se toimittaa ennen 1 päivää helmikuuta 2007 Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen, joka perustuu saatuihin kokemuksiin ja riskiarviointiin. Kertomukseen liitetään asianmukaiset ehdotukset 6, 8 ja 16 artiklan osalta 1 päivästä tammikuuta 2008 sovellettavasta järjestelystä.

24 artikla

1. Komissiota avustaa komitea.

2. Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan kolmeksi kuukaudeksi.

3. Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan 15 päiväksi.

4. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä.

25 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 3 päivästä heinäkuuta 2004.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 26 päivänä toukokuuta 2003.

Euroopan parlamentin puolesta

Puheenjohtaja

P. Cox

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

G. Drys

(1) EYVL C 29 E, 30.1.2001, s. 239 ja EYVL C 270 E, 25.9.2001, s. 109

(2) EYVL C 116, 20.4.2001, s. 54.

(3) Euroopan parlamentin lausunto, annettu 3. toukokuuta 2001 (EYVL C 27 E, 31.1.2002, s. 55), neuvoston yhteinen kanta, vahvistettu 27. kesäkuuta 2002 (EYVL C 275 E, 12.11.2002, s. 42) ja Euroopan parlamentin päätös, tehty 22. lokakuuta 2002 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä). Euroopan parlamentin päätös, tehty 10. huhtikuuta 2003, ja neuvoston päätös, tehty 25. huhtikuuta 2003.

(4) EYVL L 68, 15.3.1973, s. 1, asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (ETY) N:o 1174/86 (EYVL L 107, 24.4.1986, s. 1).

(5) EYVL L 61, 3.3.1997. s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 2476/2001 (EYVL L 334, 18.12.2001, s. 3).

(6) EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.

(7) EYVL L 268, 14.9.1992, s. 54, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1282/2002 (EYVL L 187, 16.7.2002, s. 3).

(8) EYVL L 79, 30.3.2000, s. 40.

(9) EYVL L 224, 18.8.1990, s. 29, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 92/118/ETY (EYVL L 62, 15.3.1993, s. 49).

(10) EYVL L 268, 24.9.1991, s. 56, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 96/43/EY (EYVL L 162, 1.7.1996, s. 1).

(11) EUVL L 146, 13.6.2003, s. 1.

LIITE I

ELÄINLAJIT

A OSA

Koirat

Kissat

B OSA

Hillerit ja fretit

C OSA

Selkärangattomat (lukuun ottamatta mehiläisiä ja äyriäisiä), trooppiset koristekalat, sammakkoeläimet, matelijat.

Linnut: kaikki lajit (lukuun ottamatta direktiiveissä 90/539/ETY(1) ja 92/65/ETY tarkoitettua siipikarjaa).

Nisäkkäät: jyrsijät ja kesyt kanit.

(1) Neuvoston direktiivi 90/539/ETY, annettu 15 päivänä lokakuuta 1990, eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista yhteisön sisäisessä siipikarjan ja siitosmunien kaupassa ja tuonnissa kolmansista maista (EYVL L 303, 31.10.1990, s. 6), direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission päätöksellä 2001/867/EY (EYVL L 323, 7.12.2001, s. 29).

LIITE II

MAIDEN JA ALUEIDEN LUETTELOT

A OSA

Ruotsi

Irlanti

Yhdistynyt kuningaskunta

B OSA

1 jakso

Muut kuin A osassa tarkoitetut jäsenvaltiot

2 jakso

Andorra

Islanti

Liechtenstein

Monaco

Norja

San Marino

Sveitsi

Vatikaani

C OSA

Luettelo 10 artiklassa tarkoitetuista kolmansista maista tai alueista.

Top