Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R0371

Komission asetus (EY) N:o 371/2003, annettu 27 päivänä helmikuuta 2003, riisin ja rikkoutuneiden riisinjyvien vientitukien vahvistamisesta ja vientitodistusten myöntämisen keskeyttämisestä

OJ L 53, 28.2.2003, p. 35–37 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/371/oj

32003R0371

Komission asetus (EY) N:o 371/2003, annettu 27 päivänä helmikuuta 2003, riisin ja rikkoutuneiden riisinjyvien vientitukien vahvistamisesta ja vientitodistusten myöntämisen keskeyttämisestä

Virallinen lehti nro L 053 , 28/02/2003 s. 0035 - 0037


Komission asetus (EY) N:o 371/2003,

annettu 27 päivänä helmikuuta 2003,

riisin ja rikkoutuneiden riisinjyvien vientitukien vahvistamisesta ja vientitodistusten myöntämisen keskeyttämisestä

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon riisin yhteisestä markkinajärjestelystä 22 päivänä joulukuuta 1995 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 3072/95(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 411/2002(2), ja erityisesti sen 13 artiklan 3 kohdan toisen alakohdan ja 15 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Asetuksen (EY) N:o 3072/95 13 artiklan mukaan kyseisen asetuksen 1 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden maailmanmarkkinanoteerausten tai -hintojen sekä kyseisten tuotteiden yhteisön hintojen välinen erotus voidaan korvata vientituella.

(2) Asetuksen (EY) N:o 3072/95 13 artiklan 4 kohdan nojalla tuet on vahvistettava ottaen huomioon toisaalta yhteisön markkinoilla vallitseva riisin ja rikkoutuneiden riisinjyvien saatavuus- ja hintatilanne ja sen kehitysnäkymät sekä toisaalta riisin ja rikkoutuneiden riisinjyvien hintatilanne ja sen kehitysnäkymät maailmanmarkkinoilla. Saman artiklan mukaisesti on myös tärkeätä turvata riisimarkkinoiden tasapaino ja hintojen ja kaupan luonnollinen kehitys sekä lisäksi ottaa huomioon suunniteltuun vientiin liittyvät taloudelliset seikat ja tarve välttää häiriöitä yhteisön markkinoilla sekä perustamissopimuksen 300 artiklan mukaisesti tehtyjen sopimusten rajoitteet.

(3) Komission asetuksessa (ETY) N:o 1361/76(3) vahvistetaan rikkoutuneiden riisinjyvien sallittu enimmäismäärä riisissä, jolle vientituki vahvistetaan, sekä määritetään vähennysprosentti, jota kyseiseen tukeen on sovellettava silloin, kun rikkoutuneiden riisinjyvien suhteellinen osuus vietävässä riisissä on kyseistä enimmäismäärää suurempi.

(4) 4797 tonnia riisiä on mahdollista viedä tiettyihin määräpaikkoihin. On aiheellista käyttää komission asetuksen (EY) N:o 1162/95(4), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2305/2002(5), 7 artiklan 4 kohdassa säädettyä menettelyä. Tämä menettely olisi otettava huomioon tukia vahvistettaessa.

(5) Asetuksen (EY) N:o 3072/95 13 artiklan 5 kohdassa määritellään riisin ja rikkoutuneiden riisinjyvien vientituen laskemisessa huomioon otettavat erityisperusteet.

(6) Maailmanmarkkinatilanteen tai tiettyjen markkinoiden erityisvaatimusten vuoksi voi olla tarpeen eriyttää tiettyjen tuotteiden tuki niiden määräpaikan mukaan.

(7) Tietyillä markkinoilla vallitsevan pakatun pitkäjyväisen riisin kysynnän huomioon ottamiseksi olisi säädettävä erityisen tuen vahvistamisesta kyseiselle tuotteelle.

(8) Tuki on vahvistettava vähintään kerran kuukaudessa; sitä voidaan muuttaa muuna aikana.

(9) Kyseisten yksityiskohtaisten sääntöjen soveltamisesta riisimarkkinoiden nykyiseen tilanteeseen ja erityisesti riisin ja rikkoutuneiden riisinjyvien hintanoteerauksiin yhteisössä ja maailmanmarkkinoilla seuraa, että tuki olisi vahvistettava tämän asetuksen liitteessä mainitun suuruiseksi.

(10) Yhteisön sitoumuksista Maailman kauppajärjestössä johtuvien määrällisten rajoitusten hallinnon mukaisesti on keskeytettävä sellaisten vientitodistusten myöntäminen, joihin liittyy vientituki.

(11) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viljan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 3072/95 1 artiklassa tarkoitettujen sellaisenaan vietävien tuotteiden, mainitun artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettuja tuotteita lukuun ottamatta, vientituet vahvistetaan liitteessä mainitun suuruisiksi.

2 artikla

Lukuun ottamatta liitteessä mainittua 4797 tonnin määrää keskeytetään sellaisten vientitodistusten myöntäminen, joihin liittyy tuen ennakkovahvistus.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 28 päivänä helmikuuta 2003.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 27 päivänä helmikuuta 2003.

Komission puolesta

Franz Fischler

Komission jäsen

(1) EYVL L 329, 30.12.1995, s. 18.

(2) EYVL L 62, 5.3.2002, s. 27.

(3) EYVL L 154, 15.6.1976, s. 11.

(4) EYVL L 117, 24.5.1995, s. 2.

(5) EYVL L 348, 21.12.2002, s. 92.

LIITE

riisin ja rikkoutuneiden riisinjyvien vientitukien vahvistamisesta ja vientitodistusten myöntämisen keskeyttämisestä 27 päivänä helmikuuta 2003 annettuun komission asetukseen

>TAULUKON PAIKKA>

Huom.

Tuotekoodit sekä A-sarjan määräpaikkakoodit on määritelty komission asetuksessa (ETY) N:o 3846/87 (EYVL L 366, 24.12.1987, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna.

Määräpaikkojen numerokoodit on määritelty komission asetuksessa (EY) N:o 1779/2002 (EYVL L 269, 5.10.2002, s. 6).

Muiksi määräpaikoiksi on määritelty seuraavat:

R01 Sveitsi, Liechtenstein ja Livignon ja Campione d'Italian kuntien alueet.

R02 Marokko, Algeria, Tunisia, Malta, Egypti, Israel, Libanon, Libya, Syyria, entinen Espanjan Sahara, Kypros, Jordania, Irak, Iran, Jemen, Kuwait, Yhdistyneet arabiemiirikunnat, Oman, Bahrain, Qatar, Saudi-Arabia, Eritrea, Länsiranta ja Gazan alue, Viro, Latvia, Liettua, Puola, Tsekin tasavalta, Slovenia, Slovakia, Norja, Färsaaret, Islanti, Venäjä, Valko-Venäjä, Bosnia ja Hertsegovina, Kroatia, Serbia ja Montenegro, entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia, Albania, Bulgaria, Georgia, Armenia, Azerbaidzan, Moldova, Ukraina, Kazakstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tadzikistan, Kirgisia.

R03 Kolumbia, Ecuador, Peru, Bolivia, Chile, Argentiina, Uruguay, Paraguay, Brasilia, Venezuela, Kanada, Meksiko, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Kuuba, Bermuda, Etelä-Afrikka, Australia, Uusi-Seelanti, Hongkong EHA, Singapore, A40, ei kuitenkaan Alankomaiden Antillit, Aruba, Turks- Ja Caicossaaret, A11, ei kuitenkaan Surinam, Guyana, Madagaskar.

Top