Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003L0093

Neuvoston direktiivi 2003/93/EY, annettu 7 päivänä lokakuuta 2003, jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten keskinäisestä avusta välittömien ja välillisten verojen alalla annetun neuvoston direktiivin 77/799/ETY muuttamisesta

OJ L 264, 15.10.2003, p. 23–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 09 Volume 001 P. 403 - 404
Special edition in Estonian: Chapter 09 Volume 001 P. 403 - 404
Special edition in Latvian: Chapter 09 Volume 001 P. 403 - 404
Special edition in Lithuanian: Chapter 09 Volume 001 P. 403 - 404
Special edition in Hungarian Chapter 09 Volume 001 P. 403 - 404
Special edition in Maltese: Chapter 09 Volume 001 P. 403 - 404
Special edition in Polish: Chapter 09 Volume 001 P. 403 - 404
Special edition in Slovak: Chapter 09 Volume 001 P. 403 - 404
Special edition in Slovene: Chapter 09 Volume 001 P. 403 - 404
Special edition in Bulgarian: Chapter 09 Volume 002 P. 96 - 97
Special edition in Romanian: Chapter 09 Volume 002 P. 96 - 97

No longer in force, Date of end of validity: 01/01/2013; Implisiittinen kumoaja 32011L0016

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/93/oj

32003L0093

Neuvoston direktiivi 2003/93/EY, annettu 7 päivänä lokakuuta 2003, jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten keskinäisestä avusta välittömien ja välillisten verojen alalla annetun neuvoston direktiivin 77/799/ETY muuttamisesta

Virallinen lehti nro L 264 , 15/10/2003 s. 0023 - 0024


Neuvoston direktiivi 2003/93/EY,

annettu 7 päivänä lokakuuta 2003,

jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten keskinäisestä avusta välittömien ja välillisten verojen alalla annetun neuvoston direktiivin 77/799/ETY muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 93 ja 94 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen(1),

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon(2),

ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(3),

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Arvonlisäveronkierron torjunta edellyttää yhteistyön lujittamista yhteisössä verohallintojen välillä ja niiden ja komission välillä yhteisten periaatteiden mukaisesti.

(2) Tätä varten neuvoston asetus (ETY) N:o 218/92(4), jolla täydennettiin arvonlisäveron osalta jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten keskinäisestä avusta välittömien ja välillisten verojen alalla 19 päivänä joulukuuta 1977 annetulla neuvoston direktiivillä 77/799/ETY(5) perustettua yhteistyöjärjestelmää, on korvattu hallinnollisesta yhteistyöstä arvonlisäverotuksen alalla ja asetuksen (ETY) N:o 218/92 kumoamisesta 7 päivänä lokakuuta 2003 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 1798/2003(6). Viimeksi mainitussa asetuksessa on kaikki hallinnollista yhteistyötä arvonlisäverotuksen alalla koskevat säännökset lukuun ottamatta säännöksiä keskinäisestä avusta, josta säädetään keskinäisestä avunannosta tiettyihin maksuihin, tulleihin, veroihin ja muihin toimenpiteisiin liittyvien saatavien perinnässä 15 päivänä maaliskuuta 1976 annetussa neuvoston direktiivissä 76/308/ETY(7).

(3) Direktiivissä 77/799/ETY säädetty keskinäisen avun soveltamisala on laajennettava koskemaan direktiivissä 76/308/ETY tarkoitettuja vakuutusmaksuista perittäviä veroja niin, että jäsenvaltioiden taloudelliset edut ja sisämarkkinoiden neutraliteetti voidaan suojata paremmin.

(4) Sen vuoksi olisi direktiiviä 77/799/ETY muutettava vastaavasti,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiiviä 77/799/ETY seuraavasti:

1) Korvataan nimi seuraavasti:

"Neuvoston direktiivi 77/799/ETY, annettu 19 päivänä joulukuuta 1977, jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten keskinäisestä avusta välittömien verojen, tiettyjen valmisteverojen ja vakuutusmaksuista perittävien verojen alalla".

2) Korvataan 1 artiklan 1 kohdan ensimmäinen luetelmakohta seuraavasti:

"- neuvoston direktiivin 76/308/ETY 3 artiklan kuudennessa luetelmakohdassa tarkoitettujen vakuutusmaksuista perittävien verojen".

2a) Korvataan 1 artiklan 5 kohdassa Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskeva teksti seuraavasti:"The Commissioners of Customs and Excise tai valtuutettu edustaja vakuutusmaksuista perittäviä veroja ja valmisteveroa koskevien tarvittavien tietojen osalta,

The Commissioners of Inland Revenue tai valtuutettu edustaja muiden tietojen osalta."

2b) Korvataan 1 artiklan 5 kohdassa Italiaa koskeva teksti seuraavasti:"Il ministro dell'economia e delle finanze tai valtuutettu edustaja."

3) Korvataan 7 artiklan 1 kohta seuraavalla:

"1. Jäsenvaltion on pidettävä kaikki sille tämän direktiivin nojalla toimitetut tiedot salassa samalla tavoin kuin sen kansallisen lainsäädännön nojalla saadut tiedot. Joka tapauksessa näitä tietoja

- saa antaa ainoastaan henkilöille, jotka ovat välittömästi tekemisissä veron määräämisen kanssa tai veron määräämisen viranomaisvalvonnan kanssa,

- saa ilmaista ainoastaan sellaisen oikeudellisen menettelyn tai hallinnollisten seuraamusten soveltamiseen johtavan menettelyn yhteydessä, johon on ryhdytty veron määräämiseksi tai veron määräämisen tarkistamiseksi tai siihen liittyen, ja ainoastaan henkilöille, jotka ovat välittömästi osallisina näissä menettelyissä; näitä tietoja voidaan kuitenkin ottaa huomioon julkisissa oikeuskäsittelyissä tai tuomioissa, jos tiedot antavan jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen ei tätä vastusta,

- ei missään olosuhteissa saa käyttää muuhun kuin verotustarkoituksiin tai sellaisen oikeudellisen menettelyn tai hallinnollisten seuraamusten soveltamiseen johtavan menettelyn yhteydessä, johon on ryhdytty veron määräämiseksi tai veron määräämisen tarkistamiseksi tai siihen liittyen.

Jäsenvaltiot voivat lisäksi säätää ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen tietojen käyttämisestä direktiivin 76/308/ETY(8) 2 artiklassa tarkoitettujen muiden maksujen, tullien ja verojen määräämiseen."

2 artikla

Arvonlisäveroa koskevia viittauksia direktiiviin 77/799/ETY pidetään viittauksina asetukseen (EY) N:o 1798/2003.

3 artikla

1. Jäsenvaltioiden on saatettava voimaan tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset 31 päivänä joulukuuta 2003. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava tämän direktiivin soveltamisalalla antamansa kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

4 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

5 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Luxemburgissa 7 päivänä lokakuuta 2003.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

G. Tremonti

(1) EYVL C 270 E, 25.9.2001, s. 96.

(2) EYVL C 284 E, 21.11.2002, s. 121.

(3) EYVL C 80, 3.4.2002, s. 76.

(4) EYVL L 24, 1.2.1992, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 792/2002 (EYVL L 128, 15.5.2002, s. 1).

(5) EYVL L 336, 27.12.1977, s. 15, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna vuoden 1994 liittymisasiakirjalla.

(6) Ks. tämän virallisen lehden sivu 1.

(7) EYVL L 73, 19.3.1976, s. 18, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2001/44/EY (EYVL L 175, 28.6.2001, s. 17).

(8) EYVL L 73, 19.3.1976, s. 18.

Top