EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003L0051

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/51/EY, annettu 18 päivänä kesäkuuta 2003, yhtiömuodoltaan tietynlaisten yhtiöiden, pankkien ja muiden rahoituslaitosten sekä vakuutusyritysten tilinpäätöksistä ja konsolidoiduista tilinpäätöksistä annettujen direktiivien 78/660/ETY, 83/349/ETY, 86/635/ETY ja 91/674/ETY muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 178, 17.7.2003, p. 16–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 17 Volume 001 P. 273 - 279
Special edition in Estonian: Chapter 17 Volume 001 P. 273 - 279
Special edition in Latvian: Chapter 17 Volume 001 P. 273 - 279
Special edition in Lithuanian: Chapter 17 Volume 001 P. 273 - 279
Special edition in Hungarian Chapter 17 Volume 001 P. 273 - 279
Special edition in Maltese: Chapter 17 Volume 001 P. 273 - 279
Special edition in Polish: Chapter 17 Volume 001 P. 273 - 279
Special edition in Slovak: Chapter 17 Volume 001 P. 273 - 279
Special edition in Slovene: Chapter 17 Volume 001 P. 273 - 279
Special edition in Bulgarian: Chapter 17 Volume 001 P. 252 - 258
Special edition in Romanian: Chapter 17 Volume 001 P. 252 - 258
Special edition in Croatian: Chapter 17 Volume 002 P. 32 - 38

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/51/oj

32003L0051

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/51/EY, annettu 18 päivänä kesäkuuta 2003, yhtiömuodoltaan tietynlaisten yhtiöiden, pankkien ja muiden rahoituslaitosten sekä vakuutusyritysten tilinpäätöksistä ja konsolidoiduista tilinpäätöksistä annettujen direktiivien 78/660/ETY, 83/349/ETY, 86/635/ETY ja 91/674/ETY muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Virallinen lehti nro L 178 , 17/07/2003 s. 0016 - 0022


Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/51/EY,

annettu 18 päivänä kesäkuuta 2003,

yhtiömuodoltaan tietynlaisten yhtiöiden, pankkien ja muiden rahoituslaitosten sekä vakuutusyritysten tilinpäätöksistä ja konsolidoiduista tilinpäätöksistä annettujen direktiivien 78/660/ETY, 83/349/ETY, 86/635/ETY ja 91/674/ETY muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 44 artiklan 1 kohdan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen(1),

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(2),

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä(3),

sekä katsovat seuraavaa:

(1) Lissabonissa 23 ja 24 päivänä maaliskuuta 2000 kokoontunut Eurooppa-neuvosto korosti tarvetta nopeuttaa rahoituspalvelujen sisämarkkinoiden loppuunsaattamista, asetti rahoituspalveluja koskevan komission toimintasuunnitelman täytäntöönpanon määräajaksi vuoden 2005 ja kehotti parantamaan tilinpäätöstietojen vertailtavuutta niiden yhteisön alueella toimivien yhtiöiden osalta, joiden arvopaperit on otettu kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä markkinoilla, jäljempänä "julkisesti noteeratut yhtiöt".

(2) Komissio julkaisi 13 päivänä kesäkuuta 2000 tiedonannon "EU:n tilinpäätösraportoinnin strategia: tie eteenpäin", jossa ehdotettiin, että kaikki julkisesti noteeratut yhtiöt laativat viimeistään vuonna 2005 konsolidoidut tilinpäätöksensä yhtenäisten standardien eli kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IAS) mukaisesti.

(3) Kansainvälisten tilinpäätösstandardien soveltamisesta 19 päivänä heinäkuuta 2002 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1606/2002(4), jäljempänä "IAS-asetus", on otettu käyttöön vaatimus, jonka mukaan vuodesta 2005 alkaen kaikkien julkisesti noteerattujen yhtiöiden on laadittava konsolidoidut tilinpäätöksensä yhteisössä sovellettavaksi hyväksyttyjen IAS-standardien mukaisesti. Asetuksessa annetaan jäsenvaltioille myös mahdollisuus sallia hyväksyttyjen IAS-standardien soveltaminen tai vaatia niiden soveltamista yhtiöiden tilinpäätösten valmistelussa sekä sallia hyväksyttyjen IAS-standardien soveltaminen tai vaatia niiden soveltamista muiltakin kuin julkisesti noteeratuilta yhtiöiltä.

(4) IAS-asetuksessa säädetään, että kansainvälisen tilinpäätösstandardin hyväksyminen yhteisössä sovellettavaksi edellyttää, että standardi täyttää yhtiömuodoltaan tietynlaisten yhtiöiden tilinpäätöksistä 25 päivänä heinäkuuta 1978 annetussa neljännessä neuvoston direktiivissä 78/660/ETY(5) ja konsolidoiduista tilinpäätöksistä 13 päivänä kesäkuuta 1983 annetussa seitsemännessä neuvoston direktiivissä 83/349/ETY(6) asetetun perusvaatimuksen, jonka mukaan standardia soveltamalla saadaan oikea ja riittävä kuva yhtiön taloudellisesta asemasta ja tuloksesta. Tätä periaatetta tarkastellaan mainittujen direktiivien perusteella, mutta tiukkaa yhdenmukaisuutta edellä mainittujen direktiivien kaikkien säännösten kanssa ei edellytetä.

(5) Koska direktiivien 78/660/ETY ja 83/349/ETY soveltamisalaan kuuluvien yritysten tilinpäätöksissä ja konsolidoiduissa tilinpäätöksissä, joita ei laadita IAS-asetuksen mukaisesti, noudatettavien yhteisön tilinpäätösvaatimusten pääasiallisena lähteenä säilyvät mainitut direktiivit, on tärkeää, että yrityksillä, jotka soveltavat IAS-standardeja, ja yrityksillä, jotka eivät niitä sovella, on tasapuoliset toimintaedellytykset.

(6) Sekä IAS-standardien hyväksymiseksi että direktiivien 78/660/ETY ja 83/349/ETY soveltamiseksi on suotavaa, että mainitut direktiivit noudattavat kansainvälisen tilinpäätöskäytännön kehitystä. Komission tiedonannossa "Tilinpäätösten yhdenmukaistaminen: Kansainvälistä yhdenmukaistamista koskeva uusi strategia" Euroopan unionia kehotettiin tältä osin toimimaan niin, että yhdenmukaisuus yhteisön tilinpäätösdirektiivien sekä kansainvälisen tilinpäätösstandardin puitteissa ja erityisesti IAS-komiteassa tehtävän kansainvälisten tilinpäätösstandardien kehitystyön välillä säilyy.

(7) Jäsenvaltioilla olisi oltava mahdollisuus muuttaa tulostilin ja taseen esitystapaa kansainvälisen kehityksen mukaisesti, jota edustavat kansainvälisen tilinpäätösstandardilautakunnan (International Accounting Standards Board, IASB) antamat standardit.

(8) Jäsenvaltioilla olisi oltava mahdollisuus sallia uudelleenarvostuksen ja käyvän arvon soveltaminen tai vaatia niiden soveltamista kansainvälisen kehityksen mukaisesti, jota edustavat IASB:n antamat standardit.

(9) Toimintakertomus ja konsolidoitu toimintakertomus ovat tilinpäätösraportoinnin tärkeitä osia. On tarpeen laajentaa nykyisiä vaatimuksia parhaiden nykykäytäntöjen perusteella, jotta toimintakertomukset antaisivat oikean kuvan yhtiön liiketoiminnan kehittymisestä ja yhtiön tilasta, ottaen huomioon liiketoiminnan laajuus ja monimuotoisuus, ja jotta selostusten laatu yhdenmukaistuu ja annetaan lisäohjeita tiedoista, joita "oikean kuvan" antavan selostuksen on sisällettävä. Annettavat tiedot eivät saisi rajoittua yhtiön liiketoiminnan taloudellisiin näkökohtiin. Tämän odotetaan tarvittaessa johtavan yhtiön kehityksen, tuloksellisuuden ja tilan ymmärtämisen kannalta merkityksellisten ympäristönäkökohtien, sosiaalisten ja muiden näkökohtien analysointiin. Tämä on myös ympäristöasioiden kirjaamisesta, laskennasta ja julkistamisesta yritysten tilinpäätöksissä ja toimintakertomuksissa 30 päivänä toukokuuta 2001 annetun komission suosituksen 2001/453/EY(7) mukaista. Ottaen kuitenkin huomioon tilinpäätösraportoinnin alan kehittyvä luonne ja tietynkokoisille yrityksille mahdollisesti koituva rasite jäsenvaltiot voivat vapauttaa nämä yritykset velvoitteesta antaa muita kuin taloudellisia tietoja toimintakertomuksessa.

(10) Tilintarkastuskertomuksen laatimisen ja esitystavan erot vähentävät vertailtavuutta ja vaikeuttavat tämän tilinpäätösten tärkeän osan ymmärtämistä. Yhdenmukaisuutta olisi edistettävä tilintarkastuskertomuksen muotoa ja sisältöä koskeviin erityisvaatimuksiin parhaiden nykykäytäntöjen perusteella tehtävien muutosten avulla. Perusvaatimus, jonka mukaan tilintarkastajien on annettava lausuntonsa siitä, antaako tilinpäätös tai konsolidoitu tilinpäätös oikean ja riittävän kuvan asiaankuuluvan tilinpäätössäännöstön mukaisesti, ei merkitse rajoitusta tämän lausunnon laajuuteen, vaan selkeyttää yhteyttä, jossa se esitetään.

(11) Näin ollen direktiivejä 78/660/ETY ja 83/349/ETY olisi muutettava vastaavasti. Lisäksi on tarpeen muuttaa pankkien ja muiden rahoituslaitosten tilinpäätöksistä ja konsolidoiduista tilinpäätöksistä 8 päivänä joulukuuta 1986 annettua neuvoston direktiiviä 86/635/ETY(8).

(12) IASB kehittää vakuutustoimintoihin sovellettavia tilinpäätösstandardeja ja tekee niihin parannuksia.

(13) Vakuutusyritysten olisi myös sallittava käyttää käypään arvoon arvostamista tilinpäätöksissä IASB:n antamien asianmukaisten standardien mukaisesti.

(14) Näin ollen olisi muutettava vakuutusyritysten tilinpäätöksistä ja konsolidoiduista tilinpäätöksistä 19 päivänä joulukuuta 1991 annettua neuvoston direktiiviä 91/674/ETY(9).

(15) Näillä muutoksilla poistetaan kaikki ristiriitaisuudet toisaalta direktiivien 78/660/ETY, 83/349/ETY, 86/635/ETY ja toisaalta 91/674/ETY ja 1 päivänä toukokuuta 2002 voimassa olevien IAS-standardien välillä,

OVAT ANTANEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivi 78/660/ETY seuraavasti:

1) Lisätään 2 artiklan 1 kohtaan alakohta seuraavasti:"Jäsenvaltiot voivat sallia tai vaatia, että tilinpäätökseen sisällytetään ensimmäisessä alakohdassa mainittujen asiakirjojen lisäksi muita asiakirjoja."

2) Lisätään 4 artiklaan kohta seuraavasti:

"6. Jäsenvaltiot voivat sallia tai vaatia, että liiketoimen tai sopimuksen tosiasiallinen luonne otetaan huomioon esitettäessä lukuja tuloslaskelman ja taseen erissä. Tämän salliminen tai vaatiminen voidaan rajoittaa koskemaan tiettyjä yhtiöryhmiä ja/tai konsolidoiduista tilinpäätöksistä 13 päivänä kesäkuuta 1983 annetussa seitsemännessä neuvoston direktiivissä 83/349/ETY(10) määriteltyjä konsolidoituja tilinpäätöksiä."

3) Lisätään 8 artiklaan kohta seuraavasti:"Jäsenvaltiot voivat sallia tai vaatia, että yhtiöt käyttävät muutoin säädettyjen tai sallittujen esittämistapojen sijasta 10 a artiklan mukaista taseen esittämistapaa."

4) Ei koske suomenkielistä versiota: 9 artiklassa olevan jakson "Vastattavat" erän B otsake säilyy ennallaan.

5) Ei koske suomenkielistä versiota: 10 artiklassa olevan erän J otsake säilyy ennallaan.

6) Lisätään artikla seuraavasti:

" 10 a artikla

Sen sijaan, että taseen erät esitetään 9 ja 10 artiklan mukaisesti, jäsenvaltiot voivat sallia tai vaatia, että yhtiöt tai tietyt yhtiöryhmät esittävät taseen nämä erät jakaen ne lyhyt- ja pitkäaikaisiin eriin, mikäli tietosisältö vastaa vähintään 9 ja 10 artiklassa edellytettyä."

7) Muutetaan 20 artikla seuraavasti:

a) Korvataan 1 kohta seuraavasti:

"1. Varaukset on tarkoitettu sellaisia luonteeltaan selvästi määriteltyjä vastuita varten, jotka tilinpäätöspäivänä ovat joko todennäköisiä tai varmoja mutta joiden määrä ja syntymisen ajankohta on epävarma."

b) Korvataan 3 kohta seuraavasti:

"3. Varauksia ei saa merkitä suoraan vastaaviin merkittyjen erien arvonvähennyksiksi."

8) Lisätään 22 artiklaan kohta seuraavasti:"Jäsenvaltiot voivat 2 artiklan 1 kohdasta poiketen sallia tai vaatia, että kaikki yhtiöt tai jotkin yhtiöiden ryhmät esittävät toimintansa tuloksellisuutta koskevan selvityksen sen sijaan, että ne esittäisivät tuloslaskelman erät 23-26 artiklan mukaisesti, mikäli tietosisältö vastaa vähintään mainituissa artikloissa edellytettyä."

9) Muutetaan 31 artikla seuraavasti:

a) Korvataan 1 kohdan c alakohdan bb alakohta seuraavasti:

"bb) kaikki sellaiset vastuut, jotka liittyvät kyseiseen tai sitä edeltäneeseen tilikauteen, on otettava huomioon, vaikka tällaiset vastuut tulisivat tietoon vasta tilinpäätöspäivän ja tilinpäätöksen laatimisen välisenä aikana,"

b) Lisätään kohta seuraavasti:

"1a. Jäsenvaltiot voivat 31 artiklan 1 kohdan c alakohdan bb alakohdan mukaisesti esitettyjen lukujen lisäksi sallia tai vaatia, että kaikki sellaiset ennakoitavissa olevat vastuut ja mahdolliset menetykset, jotka liittyvät kyseiseen tai aikaisempaan tilikauteen, otetaan huomioon, vaikka tällaiset vastuut ja menetykset tulisivat tietoon vasta tilinpäätöspäivän ja tilinpäätöksen laatimisen välisenä aikana."

10) Korvataan 33 artiklan 1 kohdan c alakohta seuraavasti:

"c) käyttöomaisuuden osalta tehdään arvonkorotuksia."

11) Korvataan 42 artiklan ensimmäinen kohta seuraavasti:"Varaukset eivät saa olla suurempia kuin on tarpeen."

12) Lisätään artiklat seuraavasti:

" 42 e artikla

Jäsenvaltiot voivat 32 artiklasta poiketen sallia tai vaatia, että kaikki yhtiöt tai jotkin yhtiöiden ryhmät arvostavat käypään arvoon tietynlaiset omaisuuserät, jotka eivät ole rahoitusvälineitä.

Tämän salliminen tai vaatiminen voidaan rajoittaa direktiivissä 83/349/ETY määriteltyihin konsolidoituihin tilinpäätöksiin.

42 f artikla

Jäsenvaltiot voivat sallia tai vaatia, että kaikki yhtiöt tai jotkin yhtiöiden ryhmät sisällyttävät arvon muutoksen tuloslaskelmaan, jos omaisuuserä arvostetaan 42 e artiklan mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 31 artiklan 1 kohdan c alakohdan soveltamista."

13) Korvataan 43 artiklan 1 kohdan 6 alakohdassa viittaus 9 ja 10 artiklaan viittauksella 9, 10 ja 10 a artiklaan.

14) Muutetaan 46 artikla seuraavasti:

a) Korvataan 1 kohta seuraavasti:

"1. a) Toimintakertomuksessa on oltava ainakin oikean kuvan antava selostus yhtiön liiketoiminnan kehittymisestä ja tuloksesta sekä yhtiön tilasta, mukaan luettuna kuvaus sen merkittävimmistä tulevista riskeistä ja epävarmuustekijöistä.

Selostuksen on oltava tasapuolinen ja kattava analyysi yhtiön liiketoiminnan kehittymisestä ja tuloksesta sekä yhtiön tilasta, ja sen on vastattava yhtiön kokoa ja moninaisuutta.

b) Analyysin on sisällettävä yhtiön kehityksen, tuloksen tai aseman ymmärtämisen kannalta tarvittavassa laajuudessa tärkeimmät sekä taloudelliset että tarvittaessa muut kuin taloudelliset tulosindikaattorit, jotka ovat merkityksellisiä yhtiön liiketoiminnalle, mukaan lukien tiedot ympäristöä ja työntekijöitä koskevista seikoista.

c) Toimintakertomuksessa esitettävään analyysiin on tarvittaessa sisällytettävä tietoa ja lisäselvityksiä tilinpäätöksessä esitetyistä luvuista."

b) Lisätään kohta seuraavasti:

"4. Jäsenvaltiot voivat päättää, että 27 artiklan piiriin kuuluviin yrityksiin ei sovelleta edellä olevan 1 kohdan b alakohdan velvoitetta siltä osin, kuin se koskee muuta kuin taloudellisia tietoja."

15) Poistetaan 48 artiklan kolmas virke.

16) Korvataan 49 artiklan kolmas virke seuraavasti:"Tilintarkastuksen suorittamisesta vastuussa olevan yhden tai useamman henkilön, jäljempänä 'tilintarkastajat', antama tilintarkastuskertomus ei saa olla julkistettavassa asiakirjassa, mutta on ilmoitettava, onko annettu tilintarkastajan lausunto vakiomuotoinen, ehdollinen, kielteinen tai että tilintarkastajat eivät ole voineet antaa lausuntoa. Lisäksi on ilmoitettava, sisältyykö tilintarkastuskertomukseen seikkoja, joihin tilintarkastajat ovat kiinnittäneet erityistä huomiota liittämättä kuitenkaan lausuntoon muistutusta."

17) Korvataan 51 artiklan 1 kohta seuraavasti:

"1. Yhtiöiden on annettava tilinpäätöksensä tarkastettavaksi yhdelle tai useammalle sellaiselle henkilölle, jonka jäsenvaltiot ovat hyväksyneet suorittamaan lakisääteisiä tilintarkastuksia lakisääteisten tilintarkastusten suorittamisesta vastuussa olevien henkilöiden hyväksymisestä 10 päivänä huhtikuuta 1984 annetun kahdeksannen neuvoston direktiivin 84/253/ETY(11) perusteella.

Tilintarkastajien on myös annettava lausuntonsa siitä, ovatko toimintakertomus ja saman tilikauden tilinpäätös keskenään yhdenmukaiset."

18) Lisätään artikla seuraavasti:

" 51 a artikla

1. Tilintarkastuskertomuksessa on oltava:

a) johdanto, jossa on yksilöitävä ainakin tilintarkastuksen kohteena oleva tilinpäätös sekä tilinpäätöstä valmisteltaessa noudatettu tilinpäätössäännöstö;

b) kuvaus tilintarkastuksen laajuudesta, jossa on mainittava ainakin ne tilintarkastusstandardit, joiden mukaisesti tilintarkastus on suoritettu;

c) tilintarkastuslausunto, jossa on selvästi esitettävä tilintarkastajien näkemys siitä, annetaanko tilinpäätöksessä oikeat ja riittävät tiedot noudatetun tilinpäätössäännöstön mukaisesti ja, tarvittaessa, täyttääkö tilinpäätös lakisääteiset vaatimukset; tilintarkastajan lausunto on vakiomuotoinen, ehdollinen, kielteinen tai, jos tilintarkastajat eivät ole voineet antaa lausuntoa, avoin;

d) maininta seikoista, joihin tilintarkastajat kiinnittävät erityistä huomiota liittämättä kuitenkaan lausuntoon muistutusta;

e) lausunto siitä, ovatko vuosikertomus ja saman tilikauden tilinpäätös keskenään yhdenmukaiset.

2. Tilintarkastajien on allekirjoitettava ja päivättävä tilintarkastuskertomus."

19) Kumotaan 53 artiklan 1 kohta.

20) Lisätään artikla seuraavasti:

" 53 a artikla

Jäsenvaltiot eivät saa sallia 11, 27, 46, 47 ja 51 artiklassa säädettyjä poikkeuksia sellaisten yhtiöiden osalta, joiden arvopaperit on otettu kaupankäynnin kohteeksi sijoituspalveluista arvopaperimarkkinoilla 10 päivänä toukokuuta 1993 annetun neuvoston direktiivin 93/22/ETY(12) 1 artiklan 13 kohdassa tarkoitetuilla säännellyillä markkinoilla jossakin jäsenvaltiossa."

21) Korvataan 56 artiklan 1 kohdassa viittaus 9 ja 10 artiklaan viittauksella 9, 10 ja 10 a artiklaan.

22) Korvataan 60 artiklan ensimmäisessä kohdassa ilmaisu "markkina-arvon" ilmaisulla "käyvän arvon".

23) Korvataan 61 a artiklassa viittaus 42 a-d artiklaan viittauksella 42 a-f artiklaan.

2 artikla

Muutetaan direktiivi 83/349/ETY seuraavasti:

1) Korvataan 1 artiklan 2 kohta seuraavasti:

"2. Muissa kuin 1 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa jäsenvaltio voi vaatia, että sen kansallisen lainsäädännön alainen yritys laatii konsolidoidun tilinpäätöksen ja konsolidoidun toimintakertomuksen, jos:

a) kyseisellä yrityksellä (emoyritys) on valtuudet käyttää tai se tosiasiallisesti käyttää määräys- tai valvontavaltaa toisessa yrityksessä (tytäryritys); tai

b) emoyritys johtaa kyseistä yritystä (emoyritys) ja toista yritystä (tytäryritys) yhtenäiseltä pohjalta."

2) Korvataan 3 artiklan 1 kohdassa viittaus 13, 14 ja 15 artiklaan viittauksella 13 ja 15 artiklaan.

3) Muutetaan 6 artikla seuraavasti:

a) Korvataan 4 kohta seuraavasti:

"4. Tätä artiklaa ei sovelleta, jos jonkin konsolidoitavan yrityksen arvopaperit on otettu kaupankäynnin kohteeksi sijoituspalveluista arvopaperimarkkinoilla 10 päivänä toukokuuta 1993 annetun neuvoston direktiivin 93/22/ETY(13) 1 artiklan 13 kohdassa tarkoitetuilla säännellyillä markkinoilla jossakin jäsenvaltiossa."

b) Kumotaan 5 kohta.

4) Muutetaan 7 artikla seuraavasti:

a) Poistetaan 1 kohdan b alakohdan toinen virke.

b) Korvataan 2 kohdan a alakohdassa viittaus 13, 14 ja 15 artiklaan viittauksella 13 ja 15 artiklaan.

c) Korvataan 3 kohta seuraavasti:

"3. Tätä artiklaa ei sovelleta yhtiöihin, joiden arvopaperit on otettu kaupankäynnin kohteeksi neuvoston direktiivin 93/22/ETY 1 artiklan 13 kohdassa tarkoitetuilla säännellyillä markkinoilla jossakin jäsenvaltiossa."

5) Korvataan 11 artiklan 1 kohdan a alakohdassa viittaus 13, 14 ja 15 artiklaan viittauksella 13 ja 15 artiklaan.

6) Kumotaan 14 artikla.

7) Lisätään 16 artiklan 1 kohtaan alakohta seuraavasti:"Jäsenvaltiot voivat sallia tai vaatia, että konsolidoituun tilinpäätökseen sisällytetään ensimmäisessä alakohdassa mainittujen asiakirjojen lisäksi muita asiakirjoja."

8) Korvataan 17 artiklan 1 kohdassa viittaus 3-10 artiklaan viittauksella 3-10 a artiklaan.

9) Muutetaan 34 artikla seuraavasti:

a) Korvataan 2 kohdan b alakohdassa ilmaus "13 tai 14 artiklan" ilmauksella "13 artiklan" ja poistetaan ilmaisu "sanotun rajoittamatta kuitenkaan 14 artiklan 3 kohdan soveltamista".

b) Korvataan 5 kohdassa ilmaisu "kuuluvalla" ilmaisulla "kuuluvilla" ja poistetaan ilmaisu "tai 14 artiklan perusteella konsolidoinnin ulkopuolelle jätetyillä".

10) Muutetaan 36 artikla seuraavasti:

a) Korvataan 1 kohta seuraavasti:

"1. Konsolidoidussa toimintakertomuksessa on oltava ainakin oikean kuvan antava selostus konsolidointiin kuuluvien yritysten liiketoiminnan kehittymisestä ja tuloksesta sekä niiden tilasta, mukaan luettuna kuvaus niiden merkittävimmistä tulevista riskeistä ja epävarmuustekijöistä.

Selostuksen on oltava tasapuolinen ja kattava analyysi konsolidointiin kuuluvien yritysten liiketoiminnan kehittymisestä ja tuloksesta sekä niiden tilasta, ja sen on vastattava yhtiön kokoa ja moninaisuutta. Analyysin on sisällettävä yhtiön kehityksen, tuloksen tai aseman ymmärtämisen kannalta tarvittavassa laajuudessa tärkeimmät sekä taloudelliset että tarvittaessa muut kuin taloudelliset tulosindikaattorit, jotka ovat merkityksellisiä liiketoiminnalle, mukaan lukien tiedot ympäristöä ja työntekijöitä koskevista seikoista.

Konsolidoidussa toimintakertomuksessa esitettävään analyysiin on tarvittaessa sisällytettävä tietoa ja lisäselvityksiä konsolidoidussa tilinpäätöksessä esitetyistä luvuista."

b) Lisätään kohta seuraavasti:

"3. Jos toimintakertomuksen lisäksi edellytetään konsolidoidun toimintakertomuksen esittämistä, nämä kertomukset voidaan antaa yhtenä asiakirjana. Tällaista asiakirjaa laadittaessa voi olla tarkoituksenmukaista painottaa enemmän niitä seikkoja, jotka ovat merkityksellisiä konsolidointiin sisältyville yrityksille kokonaisuutena tarkasteltuna."

11) Korvataan 37 artikla seuraavasti:

" 37 artikla

1. Yhtiöiden on annettava konsolidoitut tilinpäätöksensä tarkastettavaksi yhdelle tai useammalle sellaiselle henkilölle, joka on sen jäsenvaltion lainsäädännön nojalla, jonka alainen emoyritys on, hyväksytty suorittamaan lakisääteisiä tilintarkastuksia lakisääteisten tilintarkastusten suorittamisesta vastuussa olevien henkilöiden hyväksymisestä 10 päivänä huhtikuuta 1984 annetun kahdeksannen neuvoston direktiivin 84/253/ETY(14) perusteella.

Konsolidoidun tilinpäätöksen tarkastuksesta vastuussa olevan henkilön tai olevien henkilöiden, jäljempänä 'tilintarkastajat', on myös annettava lausunto siitä, ovatko konsolidoitu toimintakertomus ja saman tilikauden konsolidoitu tilinpäätös keskenään yhdenmukaiset.

2. Tilintarkastuskertomuksessa on oltava:

a) johdanto, jossa on yksilöitävä ainakin tilintarkastuksen kohteena oleva konsolidoitu tilinpäätös sekä tilinpäätöstä valmisteltaessa noudatettu tilinpäätössäännöstö;

b) kuvaus tilintarkastuksen laajuudesta, jossa on mainittava ainakin ne tilintarkastusstandardit, joiden mukaisesti tilintarkastus on suoritettu;

c) tilintarkastuslausunto, jossa on selvästi esitettävä tilintarkastajien näkemys siitä, annetaanko konsolidoidussa tilinpäätöksessä oikeat ja riittävät tiedot noudatetun tilinpäätössäännöstön mukaisesti ja, tarvittaessa, täyttääkö konsolidoitu tilinpäätös lakisääteiset vaatimukset; tilintarkastajan lausunto on vakiomuotoinen, ehdollinen, kielteinen tai, jos tilintarkastajat eivät ole voineet antaa lausuntoa, avoin;

d) maininta seikoista, joihin tilintarkastajat kiinnittävät erityistä huomiota liittämättä kuitenkaan lausuntoon muistutusta;

e) lausunto siitä, ovatko konsolidoitu toimintakertomus ja saman tilikauden konsolidoitu tilinpäätös keskenään yhdenmukaiset.

3. Tilintarkastajien on allekirjoitettava ja päivättävä tilintarkastuskertomus.

4. Jos emoyrityksen tilinpäätös on liitetty konsolidoituun tilinpäätökseen, tässä artiklassa tarkoitettu tilintarkastuskertomus voidaan yhdistää mihin tahansa direktiivin 78/660/ETY 51 artiklassa tarkoitettuun emoyrityksen tilinpäätöstä koskevaan tilintarkastuskertomukseen."

12) Lisätään 38 artiklaan kohta seuraavasti:

"7. Edellä 2 ja 3 kohtaa ei sovelleta yhtiöihin, joiden arvopaperit on otettu kaupankäynnin kohteeksi direktiivin 93/22/ETY 1 artiklan 13 kohdassa tarkoitetuilla säännellyillä markkinoilla jossakin jäsenvaltiossa."

3 artikla

Muutetaan direktiivi 86/635/ETY seuraavasti:

1) Korvataan 1 artiklan 1 ja 2 kohta seuraavasti:

"1. Direktiivin 78/660/ETY 2 ja 3 artikla, 4 artiklan 1 kohta ja 3-6 kohta, 6, 7, 13 ja 14 artikla, 15 artiklan 3 ja 4 kohta, 16-21 artikla, 29-35 artikla, 37-41 artikla, 42 artiklan ensimmäinen virke, 42 a-42 f artikla, 45 artiklan 1 kohta, 46 artiklan 1 ja 2 kohta, 48-50 artikla, 50 a artikla, 51 artiklan 1 kohta, 51 a artikla, 56-59 artikla, 61 ja 61 a artikla koskevat tämän direktiivin 2 artiklassa tarkoitettuja laitoksia, jollei tässä direktiivissä toisin säädetä. Tämän direktiivin 35 artiklan 3 kohtaa, 36 ja 37 artiklaa ja 39 artiklan 1-4 kohtaa ei sovelleta varoihin ja velkoihin, jotka arvostetaan direktiivin 78/660/ETY 7 a jakson mukaisesti.

2. Kun direktiiveissä 78/660/ETY ja 83/349/ETY viitataan direktiivin 78/660/ETY 9, 10 ja 10 a artiklaan (tase) tai 22-26 artiklaan (tuloslaskelma), viittauksia pidetään viittauksina tämän direktiivin 4 ja 4 a artiklaan (tase) tai 26, 27 ja 28 artiklaan (tuloslaskelma)."

2) Muutetaan 4 artikla seuraavasti:

a) Korvataan ensimmäinen virke seuraavasti:"Jäsenvaltioiden on säädettävä, että tasetta esitettäessä noudatetaan seuraavaa kaavaa. Jäsenvaltiot voivat vaihtoehtoisesti sallia tai vaatia, että luottolaitokset käyttävät 4 a artiklan mukaista taseen esittämistapaa."

b) Ei koske suomenkielistä versiota: 4 artiklan jakson "Vastattavat" 6 kohdan otsake säilyy ennallaan.

3) Lisätään artikla seuraavasti:

" 4 a artikla

Sen sijaan, että taseen erät esitetään 4 artiklan mukaisesti, jäsenvaltiot voivat sallia tai vaatia, että luottolaitokset tai tietyt luottolaitosryhmät esittävät taseen erät luokitellen ne niiden luonteen mukaisesti ja niiden keskinäisessä likvidiysjärjestyksessä, mikäli annettavat tiedot vastaavat vähintään 4 artiklassa edellytettyä."

4) Lisätään 26 artiklaan kohta seuraavasti:"Jäsenvaltiot voivat direktiivin 78/660/ETY 2 artiklan 1 kohdasta poiketen sallia tai vaatia, että kaikki luottolaitokset tai jotkin luottolaitosryhmät esittävät toimintansa tuloksellisuutta koskevan selvityksen sen sijaan, että ne esittävät tuloslaskelman erät 27 tai 28 artiklan mukaisesti, mikäli tiedot vastaavat vähintään kyseisissä artikloissa edellytettyä."

5) Kumotaan 43 artiklan 2 kohdan f alakohta.

4 artikla

Muutetaan direktiivi 91/674/ETY seuraavasti:

1) Korvataan 1 artiklan 1 ja 2 kohta seuraavasti:

"1. Direktiivin 78/660/ETY 2 ja 3 artikla, 4 artiklan 1 kohta ja 3-6 kohta, 6, 7, 13 ja 14 artikla, 15 artiklan 3 ja 4 kohta, 16-21 artikla, 29-35 artikla, 37-41 artikla, 42 artikla, 42 a-42 f artikla, 43 artiklan 1 kohdan 1-7 alakohta ja 9-14 alakohta, 45 artiklan 1 kohta, 46 artiklan 1 ja 2 kohta, 48-50 artikla, 50 a artikla, 51 artiklan 1 kohta, 51 a artikla, 56-59 artikla, 61 artikla sekä 61 a artikla koskevat tämän direktiivin 2 artiklassa tarkoitettuja yrityksiä, jollei tässä direktiivissä toisin säädetä. Tämän direktiivin 46, 47, 48, 51 ja 53 artiklaa ei sovelleta varoihin ja velkoihin, jotka arvostetaan direktiivin 78/660/ETY 7 a jakson mukaisesti.

2. Kun direktiiveissä 78/660/ETY ja 83/349/ETY viitataan direktiivin 78/660/ETY 9, 10 ja 10 a artiklaan (tase) tai 22-26 artiklaan (tuloslaskelma), viittauksia pidetään viittauksina tämän direktiivin 6 artiklaan (tase) tai 34 artiklaan (tuloslaskelma)."

2) Korvataan 4 artikla seuraavasti:

" 4 artikla

1. Tätä direktiiviä sovelletaan 'Lloyd's' -nimellä tunnettuun vakuutuksenantajien yhteenliittymään. Tässä direktiivissä sekä Lloyd's että Lloyd'sin syndikaatit katsotaan vakuutusyhtiöiksi.

2. Lloyd's laatii 65 artiklan 1 kohdasta poiketen yhdistelmätilinpäätöksen direktiivissä 83/349/ETY edellytetyn konsolidoidun tilinpäätöksen sijasta. Yhdistelmätilinpäätös laaditaan yhdistämällä kaikkien syndikaattien tilinpäätökset."

3) Korvataan 6 artiklassa olevan jakson "Vastattavat" erän E otsakkeessa ilmaisu "Varaukset" ilmaisulla "Muut varaukset".

4) Muutetaan 46 artikla seuraavasti:

a) Lisätään 5 kohtaan virke seuraavasti:"Jäsenvaltiot voivat sallia poikkeamisen tästä vaatimuksesta."

b) Korvataan 6 kohta seuraavasti:

"6. Jokaiseen sijoitusten kohtaan sovellettu yksi tai useampi menetelmä sekä niiden avulla määritellyt luvut on yksilöitävä tilinpäätöksen liitetiedoissa."

5) Lisätään artikla seuraavasti:

" 46 a artikla

1. Kun varat ja vastuut on arvostettu direktiivin 78/660/EY 7 a jakson mukaisesti, sovelletaan tämän artiklan 2-6 kohtaa.

2. Vastaavien D kohdassa esitetyt sijoitukset on arvostettava käypään arvoon.

3. Kun sijoitukset arvostetaan hankintamenoon, niiden käypä arvo on ilmoitettava tilinpäätöksen liitetiedoissa.

4. Kun sijoitukset arvostetaan käypään arvoon, niiden hankintameno on ilmoitettava tilinpäätöksen liitetiedoissa.

5. Samaa arvostusmenetelmää sovelletaan kaikkiin sijoituksiin, jotka kuuluvat johonkin arabialaisella numerolla merkittyyn kohtaan tai jotka on esitetty vastaavien C I kohdassa. Jäsenvaltiot voivat sallia poikkeuksia tästä vaatimuksesta.

6. Jokaiseen sijoitusten kohtaan sovellettu yksi tai useampi menetelmä ja niiden avulla saadut luvut on yksilöitävä tilinpäätöksen liitetiedoissa."

6) Kumotaan liite.

5 artikla

Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2005. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

6 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

7 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Luxemburgissa 18 päivänä kesäkuuta 2003.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

P. Cox

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

G. Drys

(1) EYVL C 227 E, 24.9.2002, s. 336.

(2) EUVL C 85, 8.4.2003, s. 140.

(3) Euroopan parlamentin lausunto, annettu 14. tammikuuta 2003 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä) ja neuvoston päätös, tehty 6. toukokuuta 2003.

(4) EYVL L 243, 11.9.2002, s. 1.

(5) EYVL L 222, 14.8.1978, s. 11, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2001/65/EY (EYVL L 283, 27.10.2001, s. 28).

(6) EYVL L 193, 18.7.1983, s. 1, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2001/65/EY.

(7) EYVL L 156, 13.6.2001, s. 33.

(8) EYVL L 372, 31.12.1986, s. 1, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2001/65/EY.

(9) EYVL L 374, 31.12.1991, s. 7.

(10) EYVL L 193, 18.7.1983, s. 1, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2001/65/ETY (EYVL L 283, 27.10.2001, s. 28).

(11) EYVL L 126, 12.5.1984, s. 20.

(12) EYVL L 141, 11.6.1993, s. 27, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2002/87/EY (EYVL L 35, 11.2.2003, s. 1).

(13) EYVL L 141, 11.6.1993, s. 27, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2002/87/EY (EYVL L 35, 11.2.2003, s. 1).

(14) EYVL L 126, 12.5.1984, s. 20.

Top