EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003L0047

Komission direktiivi 2003/47/EY, annettu 4 päivänä kesäkuuta 2003, kasvien ja kasvituotteiden haitallisten organismien jäsenvaltioihin kulkeutumisen estämiseen liittyvistä suojatoimenpiteistä annetun neuvoston direktiivin 2000/29/EY liitteiden II, IV ja V muuttamisesta

OJ L 138, 5.6.2003, p. 47–48 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 039 P. 36 - 37
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 039 P. 36 - 37
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 039 P. 36 - 37
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 039 P. 36 - 37
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 039 P. 36 - 37
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 039 P. 36 - 37
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 039 P. 36 - 37
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 039 P. 36 - 37
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 039 P. 36 - 37
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 047 P. 161 - 162
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 047 P. 161 - 162
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 045 P. 181 - 182

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/47/oj

32003L0047

Komission direktiivi 2003/47/EY, annettu 4 päivänä kesäkuuta 2003, kasvien ja kasvituotteiden haitallisten organismien jäsenvaltioihin kulkeutumisen estämiseen liittyvistä suojatoimenpiteistä annetun neuvoston direktiivin 2000/29/EY liitteiden II, IV ja V muuttamisesta

Virallinen lehti nro L 138 , 05/06/2003 s. 0047 - 0048


Komission direktiivi 2003/47/EY,

annettu 4 päivänä kesäkuuta 2003,

kasvien ja kasvituotteiden haitallisten organismien jäsenvaltioihin kulkeutumisen estämiseen liittyvistä suojatoimenpiteistä annetun neuvoston direktiivin 2000/29/EY liitteiden II, IV ja V muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon kasvien tai kasvituotteiden haitallisten organismien yhteisöön kulkeutumisen ja siellä leviämisen estämiseen liittyvistä toimenpiteistä 8 päivänä toukokuuta 2000 annetun neuvoston direktiivin 2000/29/EY(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 2003/22/EY(2), ja erityisesti sen 14 artiklan toisen kohdan c alakohdan,

ottaa huomioon asianomaisen jäsenvaltion antaman hyväksynnän,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Portugalin toimittamista ajantasaistettuihin tutkimuksiin perustuvista tiedoista käy ilmi, että Gonipterus scutellatus Gyll. -organismin osalta suojelluksi tunnustettua aluetta olisi muutettava siten, että se käsittää ainoastaan Azorit.

(2) Neuvoston direktiivin 2000/29/EY eräiden liitteiden muuttamisesta annettua komission direktiiviä 2002/36/EY(3) valmisteltaessa tapahtuneesta virheestä johtuen kasvien mukana kiinteänä tai ei olevaa maa-ainesta ja kasvualustaa koskevat uudet säännökset vahvistettiin virheellisesti Kyproksesta tai Maltasta peräisin olevien kasvien osalta.

(3) Direktiiviä 2002/36/EY valmisteltaessa tapahtuneesta virheestä johtuen direktiivin 2000/29/EY liitteessä V olevan B osan I jakson 2 kohdan teksti korvattiin ilman mainintaa asianomaisista kasvituotteista.

(4) Direktiivin 2000/29/EY asianomaiset liitteet olisi sen vuoksi muutettava vastaavasti.

(5) Tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvinsuojelukomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivin 2000/29/EY liitteet II, IV ja V tämän direktiivin liitteen mukaisesti.

2 artikla

1. Jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset viimeistään 15 päivänä kesäkuuta 2003. Niiden on ilmoitettava näistä toimenpiteistä komissiolle viipymättä.

Jäsenvaltioiden on sovellettava näitä säännöksiä 16 päivästä kesäkuuta 2003.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säännöksissä on viitattava tähän direktiiviin, tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle viipymättä. Komissio ilmoittaa tästä muille jäsenvaltioille.

3 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

4 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 4 päivänä kesäkuuta 2003.

Komission puolesta

David Byrne

Komission jäsen

(1) EYVL L 169, 10.7.2000, s. 1.

(2) EUVL L 78, 25.3.2003, s. 10.

(3) EYVL L 116, 3.5.2002, s. 16.

LIITE

Muutetaan direktiivin 2000/29/EY liitteet seuraavasti:

1) Korvataan liitteessä II olevan B osan a kohdan 5 alakohdassa oikeanpuoleinen sarake seuraavasti:

">TAULUKON PAIKKA>"

2) Liitteessä IV:

a) poistetaan A osan I jakson 34 kohdan vasemmanpuoleisesta sarakkeesta sanat "Kypros, Malta";

b) korvataan B osan 19 alakohdassa oikeanpuoleinen sarake seuraavasti:

">TAULUKON PAIKKA>"

3) Liitteessä V olevan B osan I jakson:

a) 2 kohta korvataan seuraavasti:

"Seuraavien kasvien osat hedelmiä ja siemeniä lukuun ottamatta:

- Castanea Mill., Dendranthema (DC) Des. Moul., Dianthus L., Gypsophila L., Pelargonium l'Herit. ex Ait, Phoenix spp., Populus L., Quercus L., Solidago L. ja Orchidaceae-heimon leikkokukat,

- havupuut (Coniferales),

- Acer saccharum Marsh., Pohjois-Amerikan maista,

- Prunus L., Euroopan ulkopuolisista maista,

- sukujen Aster spp., Eryngium L., Hypericum L., Lisianthus L., Rosa L. ja Trachelium L. leikkokukat, Euroopan ulkopuolisista maista,

- sukujen Apium graveolens L. ja Ocimum L. lehtivihannekset"

b) 7 kohdan b alakohdasta poistetaan sanat "Kypros, Malta".

Top