EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003L0019

Komission direktiivi 2003/19/EY, annettu 21 päivänä maaliskuuta 2003, tiettyihin luokkiin kuuluvien moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen massoista ja mitoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 97/27/EY muuttamisesta tekniikan kehitykseen mukauttamiseksi (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 79, 26.3.2003, p. 6–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 031 P. 170 - 177
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 031 P. 170 - 177
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 031 P. 170 - 177
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 031 P. 170 - 177
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 031 P. 170 - 177
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 031 P. 170 - 177
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 031 P. 170 - 177
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 031 P. 170 - 177
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 031 P. 170 - 177
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 039 P. 154 - 161
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 039 P. 154 - 161
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 018 P. 56 - 63

No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2014; Implisiittinen kumoaja 32009R0661

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/19/oj

32003L0019

Komission direktiivi 2003/19/EY, annettu 21 päivänä maaliskuuta 2003, tiettyihin luokkiin kuuluvien moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen massoista ja mitoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 97/27/EY muuttamisesta tekniikan kehitykseen mukauttamiseksi (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Virallinen lehti nro L 079 , 26/03/2003 s. 0006 - 0013


Komission direktiivi 2003/19/EY,

annettu 21 päivänä maaliskuuta 2003,

tiettyihin luokkiin kuuluvien moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen massoista ja mitoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 97/27/EY muuttamisesta tekniikan kehitykseen mukauttamiseksi

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen tyyppihyväksyntää koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 6 päivänä helmikuuta 1970 annetun neuvoston direktiivin 70/156/ETY(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 2001/116/EY(2), ja erityisesti sen 13 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Tiettyihin luokkiin kuuluvien moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen massoista ja mitoista ja direktiivin 70/156/ETY muuttamisesta 22 päivänä heinäkuuta 1997 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 97/27/EY(3), sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 2001/85/EY(4), on yksi neuvoston direktiivillä 70/156/ETY perustetun EY-tyyppihyväksyntämenettelyn erillisdirektiiveistä. Sen vuoksi direktiivissä 70/156/ETY annettuja säännöksiä, jotka koskevat ajoneuvojen järjestelmiä, osia ja erillisiä teknisiä yksiköitä, sovelletaan direktiiviin 97/27/EY.

(2) Direktiivin 97/27/EY soveltamisesta saadun kokemuksen mukaan tiettyjä siinä annettuja säännöksiä on tarpeen muuttaa ja täsmentää yhdenmukaisen tulkinnan varmistamiseksi kaikissa jäsenvaltioissa.

(3) Tiettyjen yhteisössä liikkuvien tieliikenteen ajoneuvojen suurimmista kansallisessa ja kansainvälisessä liikenteessä sallituista mitoista ja suurimmista kansainvälisessä liikenteessä sallituista painoista 25 päivänä heinäkuuta 1996 annettu neuvoston direktiivi 96/53/EY(5), sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2002/7/EY(6), suurentaa tiettyjen moottoriajo-neuvojen sallittuja mittoja, erityisesti linja-autojen enimmäispituutta. Jotta suurimman sallitun pituuden täyttävien ajoneuvojen EY-tyyppihyväksyntä olisi mahdollinen, on tarpeen muuttaa vastaavasti direktiivin 97/27/EY vaatimuksia.

(4) Tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat direktiivillä 70/156/ETY perustetun tekniikan kehitykseen mukauttamista käsittelevän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivin 97/27/EY liitteet I-IV tämän direktiivin liitteen mukaisesti.

2 artikla

1. Jos ajoneuvot ovat direktiivin 97/27/EY, sellaisena kuin se on muutettuna tällä direktiivillä, vaatimusten mukaiset, jäsenvaltiot eivät 1 päivästä lokakuuta 2003 saa massoihin tai mittoihin liittyvistä syistä

a) evätä M2-, M3-, N- tai O-luokkaan kuuluvalta moottoriajoneuvotyypiltä EY-tyyppihyväksyntää tai kansallista tyyppihyväksyntää; taikka

b) kieltäytyä hyväksymästä liitteen IV mukaisia rekisteröinti/käyttömassoja (kun niitä edellytetään) M2-, M3-, N- tai O-luokkaan kuuluvalta moottoriajoneuvotyypiltä; taikka

c) estää tällaisten ajoneuvojen rekisteröintiä, myyntiä tai käyttöönottoa.

2. Jäsenvaltiot eivät saa 1 päivästä lokakuuta 2004 myöntää EY-tyyppihyväksyntää ja saavat kieltäytyä myöntämästä kansallista tyyppihyväksyntää M2-, M3-, N- tai O-luokkaan kuuluvien moottoriajoneuvotyyppien osalta massoihin tai mittoihin liittyvistä syistä, jos direktiivin 97/27/EY vaatimukset, sellaisina kuin ne ovat muutettuina tällä direktiivillä, eivät täyty.

3 artikla

Tällä direktiivillä ei mitätöidä direktiivin 97/27/EY mukaisesti myönnettyjä hyväksyntöjä eikä estetä kyseisten hyväksyntöjen laajentamista sen direktiivin mukaisesti, jonka nojalla ne on myönnetty.

4 artikla

Yhdistynyt kuningaskunta ja Portugali saavat 9 päivään maaliskuuta 2005 saakka alueellaan kieltäytyä myöntämästä ajoneuvotyypille kansallista tyyppihyväksyntää tai kieltää tai estää ajoneuvon myynnin, rekisteröinnin, käyttöönoton tai käytön taikka katsoa ajoneuvon vaatimustenmukaisuustodistuksen pätemättömäksi direktiivin 70/156/ETY 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa merkityksessä, jos ajoneuvo ei täytä ohjattavuutta koskevia vaatimuksia, jotka määritellään direktiivin 96/53/EY 8 artiklan a alakohdassa.

5 artikla

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 30 päivänä syyskuuta 2003. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

6 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

7 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 21 päivänä maaliskuuta 2003.

Komission puolesta

Erkki Liikanen

Komission jäsen

(1) EYVL L 42, 23.2.1970, s. 1.

(2) EYVL L 18, 21.1.2002, s. 1.

(3) EYVL L 233, 25.8.1997, s. 1.

(4) EYVL L 42, 13.2.2002, s. 1.

(5) EYVL L 235, 17.9.1996, s. 59.

(6) EYVL L 67, 9.3.2002, s. 47.

LIITE

MUUTETAAN DIREKTIIVIN 97/27/EY LIITTEET I-IV SEURAAVASTI:

A. Muutetaan liite I seuraavasti:

1) Lisätään 2 kohdan otsikon jälkeen:

"Direktiivin 70/156/ETY liitteissä I (mukaan lukien alahuomautukset) ja II määrättyjä määritelmiä sovelletaan myös tähän direktiiviin."

2) Muutetaan 2.4.1 kohta seuraavasti:

a) Korvataan kuudes ja seitsemäs luetelmakohta seuraavasti:

"- peilit ja muut epäsuoran näkemän tarjoavat laitteet,

- valvonnan apulaitteet,"

b) Korvataan kymmenes, yhdestoista ja kahdestoista luetelmakohta seuraavasti:

"- astinlaudat ja kädensijat,

- puskurikumit ja niiden kaltaiset varusteet,

- ajoasennossa olevat nostolavat, rampit ja vastaavanlaiset laitteistot, jotka eivät ylitä 300:aa millimetriä, edellyttäen että ajoneuvon kuormauskapasiteetti ei kasva,"

c) Lisätään neljästoista ja viidestoista luetelmakohta seuraavasti:

"- sähkökäyttöisten ajoneuvojen virroitintangot,

- ulkopuoliset häikäisysuojat."

3) Muutetaan 2.4.2 kohta seuraavasti:

a) Korvataan seitsemäs luetelmakohta seuraavasti:

"- peilit ja muut epäsuoran näkemän tarjoavat laitteet,"

b) Lisätään yhdestoista ja kahdestoista luetelmakohta seuraavasti:

"- valvonnan apulaitteet,

- linja-autojen sisään vedettävissä olevat, ohjausjärjestelmissä käytettäviksi tarkoitetut sivuittaisohjauslaitteet, kun ne eivät ole sisään vedettyinä."

4) Korvataan 2.4.3 kohdan toinen luetelmakohta seuraavasti:

"- virroittimet tai virroitintangot yläasennossaan."

5) Korvataan 2.4.4 kohdan toinen luetelmakohta seuraavasti:

"- 2.4.1 kohdassa mainitut laitteet,"

6) Korvataan 2.5 kohta seuraavasti:

"2.5. Ajokuntoisen ajoneuvon massalla tarkoitetaan direktiivin 70/156/ETY liitteessä I olevassa 2.6 kohdassa määriteltyä massaa."

7) Korvataan 2.6 kohdan toinen virke seuraavasti:

"Ajoneuvoluokka määritellään direktiivin 70/156/ETY liitteen II mukaisesti."

8) Korvataan 2.7, 2.8 ja 2.9 kohta seuraavasti:

"2.7. Suurimmalla teknisesti sallitulla akselimassalla (m) tarkoitetaan massaa, joka vastaa ajoneuvon ja akselin rakenteen mukaista ja ajoneuvon valmistajan ilmoittamaa suurinta sallittua staattista pystysuuntaista kuormitusta, joka kohdistuu akselista tien pintaan.

N1-luokkaan kuuluvien ajoneuvojen taka-akselin (akseliston) suurin teknisesti sallittu massa voidaan ylittää enintään 15 prosentilla ja ajoneuvon suurin teknisesti sallittu massa kuormattuna enintään 10 prosentilla tai 100 kg:lla siitä riippuen, kumpi arvo on pienempi, ja sitä sovelletaan ainoastaan perävaunun vetoajoneuvoihin, edellyttäen että käyttönopeus on enintään 80 km/h.

Ajoneuvon valmistajan on ilmoitettava tällainen nopeusrajoitus tai muu käyttöedellytys käyttäjän käsikirjassa.

2.8. Suurimmalla teknisesti sallitulla akseliryhmän massalla (μ) tarkoitetaan massaa, joka vastaa ajoneuvon ja akseliryhmän rakenteen mukaista ja ajoneuvon valmistajan ilmoittamaa suurinta sallittua staattista pystysuoraa kuormitusta, joka kohdistuu akseliryhmästä tien pintaan.

2.9. Hinattavalla massalla tarkoitetaan hinattavan/hinattavien ajoneuvon/ajoneuvojen akselille/akseleille kohdistuvaa kokonaiskuormaa tienpinnan tasolla."

9) Korvataan 2.11 kohta seuraavasti:

"2.11. Suurimmalla teknisesti sallitulla moottoriajoneuvon kytkentäkohtaan kohdistuvalla massalla tarkoitetaan massaa, joka vastaa valmistajan ilmoittamaa, moottoriajoneuvon ja/tai kytkentälaitteen rakenteeseen perustuvaa suurinta sallittua kytkentäkohtaan kohdistuvaa staattista pystysuoraa kuormitusta. Määritelmän mukaisesti tämä massa ei sisällä moottoriajoneuvon kytkentälaitteen massaa."

10) Korvataan 2.13 kohta seuraavasti:

"2.13. Suurimmalla teknisesti sallitulla yhdistelmän kokonaismassalla (MC) tarkoitetaan valmistajan ilmoittamaa moottoriajoneuvon ja perävaunun/perävaunujen yhdistelmän kokonaismassaa. Puoliperävaunun tai keskiakseliperävaunun sisältävien yhdistelmien osalta on käytettävä suurinta teknisesti sallittua perävaunun akselimassaa suurimman teknisesti sallitun kokonaismassan M sijasta."

11) Korvataan 2.19 kohta seuraavasti:

"2.19. Ajoneuvotyypillä tarkoitetaan ajoneuvoja, jotka eivät eroa toisistaan seuraavilta olennaisilta osin:

- valmistaja,

- keskeiset rakennetta ja mallia koskevat tekijät, kuten:

- ajoneuvoluokkien M2 ja M3 osalta:

- alusta / itsekantava kori, yksi/kaksikerroksinen, jäykkä/nivelöity (ilmeiset ja perustavaa laatua olevat erot),

- akseleiden lukumäärä,

- ajoneuvoluokan N osalta:

- alusta/pohjalevy (ilmeiset ja perustavaa laatua olevat erot),

- akseleiden lukumäärä,

- ajoneuvoluokan O osalta:

- alusta / itsekantava kori (ilmeiset ja perustavaa laatua olevat erot), vetoaisaperävaunu/puoliperävaunu/keskiakseliperävaunu,

- jarrutusjärjestelmätyyppi: jarruton, työntöjarru, jatkuvatoiminen jarru,

- akselien lukumäärä.

Tämän kohdan osalta ei pidetä oleellisina erityisesti sellaisia rakenteeseen ja malliin liittyviä tekijöitä kuin akseliväliä, akselin mallia, pyöräntuentaa, ohjausta, renkaita ja niitä vastaavia akseleiden jarruvoiman säätimen muutoksia tai paineenalennusventtiileiden lisäämistä tai poistamista suhteessa puoliperävaunun vetoauton ja kuorma-auton konfiguraatioihin sekä alustaan liittyviä laitteistoja (esimerkiksi moottoria, polttoainesäiliöitä, vaihteistoja ja niin edelleen)."

12) Korvataan 7.2 kohta seuraavasti:

"7.2. Mittojen määrittäminen

Kokonaispituus, -leveys ja -korkeus on mitattava 3.3 kohdan mukaisesta ajokuntoisesta ajoneuvosta (mukaisista ajokuntoisista ajoneuvoista) 2.4 kohdan määräysten mukaisesti.

Jos mittauksessa saadut mitat poikkeavat enemmän kuin 1 prosenttia valmistajan vastaaville samaa tyyppiä edustaville teknisille konfiguraatioille ilmoittamista mitoista, käytetään mittauksessa saatuja mittoja seuraavia vaatimuksia tarkasteltaessa, ja tekninen tutkimuslaitos voi tarvittaessa tehdä lisämittauksia muista kuin 3.3 kohdan mukaisista ajoneuvoista. Direktiivin 96/53/EY liitteessä I säädetyt raja-arvot eivät kuitenkaan saa ylittyä."

13) Korvataan 7.4.2.5 ja 7.4.2.5.1 kohta seuraavasti:

"7.4.2.5. Kun ajoneuvo on kuormitettu massaansa M missä tahansa 7.4.2.5.1 tai 7.4.2.5.2 kohdassa esitetyistä sovellettavista tilanteista, akselin 'i' kuormaa vastaava massa ei saa olla suurempi kuin tämän akselin massa Mi, ja yksittäisakselin tai akseliryhmän 'j' kuormaa vastaava massa ei saa olla suurempi kuin massa μj.

7.4.2.5.1. Massan tasainen jakautuminen: ajoneuvo on ajokunnossa ja 75 kg:n massa sijoitettuna jokaiselle matkustajaistuimelle kuormitetaan massaan M siten, että hyötykuorma jakautuu tasaisesti tavaratilaan."

14) Poistetaan 7.4.2.5.1.1 ja 7.4.2.5.1.2 kohta.

15) Korvataan 7.4.2.5.2 kohta seuraavasti:

"7.4.2.5.2. Massan jakautumisen rajojen (epätasainen kuorma) osalta valmistajan on ilmoitettava rajat hyötykuorman ja/tai korin ja/tai laitteiden tai sisävarusteiden painopisteiden sallituille paikoille (esimerkiksi: 0,50-1,30 metriä ensimmäisen taka-akselin etupuolella) ajoneuvon ollessa ajokunnossa ja kuormitettuna massaansa M, 75 kg:n massa sijoitettuna jokaiselle matkustajaistuimelle."

16) Poistetaan 7.4.2.5.2.1-7.4.2.5.3.2 kohta.

17) Korvataan 7.4.3.2 kohta seuraavasti:

"7.4.3.2. Ajokuntoisen ajoneuvon massa, johon on lisätty massa Q kerrottuna istuvien ja seisovien matkustajien lukumäärällä sekä massat WP, B ja BX, sellaisina kuin ne on määritelty 7.4.3.3.1 kohdassa, sekä suurin teknisesti sallittu kytkentäkohtaan kohdistuva massa, jos kytkentä on valmistajan asentama, saa olla enintään yhtä suuri kuin massa M."

18) Korvataan 7.4.3.3.1. kohta seuraavasti:

"7.4.3.3.1. Ajokuntoista ajoneuvoa kuormitetaan istuvien matkustajien lukumäärää P vastaavalla massalla massasta Q, seisovien matkustajien lukumäärää SP edustava määrä massoja Q on jakautunut tasaisesti seisoville matkustajille varatulle alueelle S1, ja kyseeseen tulevissa tapauksissa massa WP on jakautunut tasaisesti pyörätuoleille varatulle alueelle, massa B (kg) on jakautunut tasaisesti matkatavaratilaan, ja massa BX (kg) on jakautunut tasaisesti matkatavaroiden kuljetusta varten varustetulle kattopinnalle, missä:

P on istumapaikkojen lukumäärä.

S1 on seisoville matkustajille varattu alue. Jos kyseessä on alaluokkaan III tai B kuuluva ajoneuvo, S1 = 0.

SP, jonka valmistaja ilmoittaa, ei saa olla suurempi kuin arvo S1/Ssp, jossa Ssp on tavanomainen yhdelle seisovalle matkustajalle varattu, jäljempänä olevassa taulukossa määritelty tila.

WP (kg) on pyörätuolipaikkojen lukumäärä kerrottuna 250 kg:lla, joka edustaa pyörätuolin ja sen käyttäjän massaa.

Massalla B (kg), jonka valmistaja ilmoittaa, on oltava numeroarvo, jonka on oltava vähintään 100 x V. Tämä sisältää matkatavaratilan tai ajoneuvon ulkopuolelle kiinnitettävät telineet.

V on matkatavaratilojen kokonaistilavuus kuutiometreinä. Sellaisia matkatavaratiloja, joita käytetään vain ajoneuvon ulkopuolelta käsin, ei oteta huomioon myönnettäessä hyväksyntä alaluokkaan I tai A kuuluvalle ajoneuvolle.

Massalla BX, jonka valmistaja ilmoittaa, on oltava numeroarvo, jonka on oltava vähintään 75 kg/m2. Kaksikerroksiset ajoneuvot eivät saa olla varustettuja kuljettamaan matkatavaroita katolla, ja siksi kaksikerroksisten ajoneuvojen massan BX on oltava nolla.

Q:lla ja Ssp:llä on seuraavassa taulukossa määrätyt arvot:

>TAULUKON PAIKKA>"

19) Lisätään 7.4.3.3.2-7.4.3.3.2.3 kohta

"7.4.3.3.2. Jos ajoneuvon istumapaikkojen määrä on vaihdeltavissa, siinä on tila seisovia matkustaja varten (S1) ja/tai se on varustettu kuljettamaan pyörätuoleja, 7.4.3.2 ja 7.4.3.3 kohdan vaatimukset on määriteltävä soveltuvin osin kullekin seuraavista edellytyksistä:

7.4.3.3.2.1. kaikki mahdolliset istumapaikat otetaan käyttöön, sen jälkeen seisomapaikoille varattu alue (valmistajan ilmoittamaan seisomapaikkojen enimmäismäärään asti, jos se saavutetaan) ja, jos tilaa on jäljellä, pyörätuolipaikat;

7.4.3.3.2.2. kaikki mahdolliset seisomapaikat otetaan käyttöön (valmistajan ilmoittamaan seisomapaikkojen enimmäismäärään asti), sen jälkeen kaikki jäljelle jäävät istumapaikat ja, jos tilaa on jäljellä, pyörätuolipaikat;

7.4.3.3.2.3. kaikki mahdolliset pyörätuolipaikat otetaan käyttöön, sen jälkeen seisomapaikoille varattu alue (valmistajan ilmoittamaan seisomapaikkojen enimmäismäärään asti, jos se saavutetaan) ja jäljellä olevat istumapaikat."

20) Korvataan 7.4.3.4 kohta seuraavasti:

"7.4.3.4. Kun ajoneuvo on ajokunnossa tai 7.4.3.3.1 kohdan mukaisesti kuormitettuna, etuakselin tai -akseliryhmän kuormaa vastaavan massan on oltava vähintään yhtä suuri kuin seuraavassa taulukossa ilmoitettu prosenttiosuus ajokuntoisen ajoneuvon massasta tai suurimmasta teknisesti sallitusta kokonaismassasta 'M'.

>TAULUKON PAIKKA>"

21) Lisätään 7.4.3.5 kohta seuraavasti:

"7.4.3.5. Kun ajoneuvo on tarkoitus hyväksyä useaan alaluokkaan, 7.4.3.2 ja 7.4.3.3 kohtaa sovelletaan kuhunkin alaluokkaan."

22) Korvataan 7.4.4 kohdan otsikko seuraavasti:

"7.4.4. Vaatimukset matkailuperävaunuille"

23) Korvataan 7.6.1 kohdan toinen virke seuraavasti:

"Moottoriajoneuvoille ja puoliperävaunuille, joissa on akselinnostolaitteet (ks. 2.14 kohta), tätä vaatimusta on sovellettava myös nostettavan/nostettavien akselin/akselien ollessa yläasennossa tai kuormitettavan/kuormitettavien akselin/akselien ollessa kuormittamattomana. Vaatimus ei koske käynnistyslaitteita, kuten liitteessä IV olevan 3.5 kohdan vaatimusten mukaisia nostettavia akseleita."

24) Korvataan 7.6.2, 7.6.3 ja 7.6.4 kohta seuraavasti:

"7.6.2. Lisävaatimukset luokkaan N kuuluville ajoneuvoille

Ajoneuvon ollessa paikallaan ja ohjatut pyörät sellaisessa asennossa, että jos ajoneuvo liikkuisi, sen etuosan uloin piste piirtäisi ympyrän, jonka säde on 12,50 metriä, määritetään ympyrästä ulospäin olevalle ajoneuvon kyljelle pystysuora tangenttitaso piirtämällä maahan viiva.

Kun ajoneuvo liikkuu eteenpäin kumpaan tahansa suuntaan 12,50 metrin säteistä ympyrää seuraten, mikään osa siitä ei saa siirtyä pystysuoran tason ulkopuolelle enempää kuin 0,80 metriä (ks. kuva B), kun kyseessä on jäykkä ajoneuvo.

Akselinnostolaitteella varustettujen ajoneuvojen osalta tätä vaatimusta on sovellettava myös akselin/akselien ollessa yläasennossa (jota tarkoitetaan 2.14 kohdassa). Niiden luokan N ajoneuvojen osalta, joiden nostettavat akselit ovat yläasennossa tai kuormitettavat akselit kuormaamattomina, luku 0,80 metriä korvataan luvulla 1,00 metriä.

7.6.3. Lisävaatimukset luokkien M2 tai M3 ajoneuvoille

Ajoneuvon ollessa paikallaan määritetään ympyrästä ulospäin olevalle ajoneuvon kyljelle pystysuora tangenttitaso piirtämällä maahan viiva. Jos kyseessä on nivelajoneuvo, sen kaksi jäykkää osaa asetetaan tason suuntaisiksi. Kun ajoneuvo tulee suorassa linjassa 7.6.1 kohdassa kuvattuun ympyräalueeseen, mikään sen osista ei saa ylittää tätä pystysuoraa tasoa enempää kuin 0,60 metriä (ks. kuvat C ja D).

7.6.4. Valmistajan pyynnöstä 7.6.1-7.6.3 kohdan vaatimukset voidaan myös varmistaa vastaavalla soveltuvalla laskelmalla tai geometrisellä tarkastelulla.

Kun luokkaan N kuuluvan ajoneuvon, jossa ei ole ohjautuvia taka-akseleita, geometriset ominaisuudet tarkistetaan valmistajan pyynnöstä, ajoneuvon katsotaan täyttävän edellä olevan 7.6.2 kohdan vaatimukset, jos sen takaylitys ei ole suurempi kuin 60 prosenttia ajoneuvon akselivälistä."

25) Korvataan 7.6.3 kohdassa oleva kuva C seuraavasti:

Kuva C

>PIC FILE= "L_2003079FI.001101.TIF">

R= 12,5 m

r= 5,3 m

U= max. 0,6

26) Lisätään 7.6.3 kohtaan kuvan C jälkeen kuva D seuraavasti:

Kuva D

>PIC FILE= "L_2003079FI.001201.TIF">

R= 12,5 m

r= 5,3 m

U= max. 0,6

27) Lisätään 7.6.5 kohta seuraavasti:

"7.6.5. Kun kyseessä on keskeneräinen ajoneuvo, valmistajan on ilmoitettava suurimmat sallitut mitat, joiden mukaisesti ajoneuvo on tarkastettava 7.6.1-7.6.3 kohdan vaatimusten osalta."

28) Korvataan 7.8.1 ja 7.8.2 kohta seuraavasti:

"7.8.1. Sellaisen moottoriajoneuvon, joka on suunniteltu vetämään keskiakseliperävaunua ja jonka suurin teknisesti sallittu hinattava massa on suurempi kuin 3,5 tonnia, kytkentäkohtaan kohdistuvan suurimman teknisesti sallitun massan on oltava vähintään 10 prosenttia ajoneuvon suurimmasta teknisesti sallitusta hinattavasta massasta tai 1000 kg, sen mukaisesti, kumpi on pienempi.

7.8.2. Sellaisen moottoriajoneuvon, joka on suunniteltu vetämään keskiakseliperävaunua ja jonka suurin teknisesti sallittu hinattava massa on enintään 3,5 tonnia, kytkentäkohtaan kohdistuvan suurimman teknisesti sallitun massan on oltava vähintään 4 prosenttia ajoneuvon suurimmasta teknisesti sallitusta hinattavasta massasta tai 25 kg, sen mukaisesti, kumpi on suurempi."

29) Korvataan 7.10 kohta seuraavasti:

"7.10. Moottoritehon suhde suurimpaan massaan

Moottoriajoneuvon on tuotettava moottorin antoteho, jonka suuruus on vähintään 5 kilowattia yhdistelmän suurimman teknisesti sallitun kokonaismassan tonnia kohti. Perävaunun vetotrukin moottoritehon on oltava vähintään 2,2 kW/t. Moottoriteho mitataan neuvoston direktiivin 80/1269/ETY(*) mukaisesti(1)."

B. Muutetaan liite II seuraavasti:

1) Korvataan 0.2 kohta seuraavasti:

"0.2. Tyyppi"

2) Korvataan 13 kohta seuraavasti:

>PIC FILE= "L_2003079FI.001301.TIF">

C. Muutetaan direktiivin 97/27/EY liite III seuraavasti:

Lisätään lisäykseen 1.24.3 kohta:

"1.24.3. Pyörätuolipaikkojen; lukumäärä luokkaan M2 ja M3 kuuluvissa ajoneuvoissa(2):".

D. Muutetaan liite IV seuraavasti:

1) Poistetaan 1.3.3 kohta.

2) Muutetaan 2.2.1 kohta seuraavasti:

a) Korvataan c alakohta seuraavasti:

"c) ajoneuvot, joiden massa on enintään 3,5 tonnia ja jotka on tarkoitettu vetämään vain työntökäyttöjarruilla varustettuja perävaunuja: ajoneuvon suurin rekisteröinnissä/käytössä sallittu kokonaismassa tai maastoajoneuvoille (ks. liitteessä I oleva 7.5 kohta) 1,5 kertaa mainittu massa, enintään 3,5 t;".

b) Korvataan e alakohta seuraavasti:

"e) ajoneuvot, jotka on tarkoitettu vetämään jatkuvatoimisella jarrujärjestelmällä varustettuja perävaunuja, lukuun ottamatta puoliperävaunuja: 1,5 kertaa ajoneuvon suurin rekisteröinnissä/käytössä sallittu kokonaismassa."

3) Poistetaan 2.2.1 kohdan ensimmäisen alakohdan viimeinen rivi: "edellyttäen, että kaikki direktiivin 96/53/EY asianmukaiset tekniset määräykset täytetään".

4) Korvataan 3.2 kohdan toinen virke seuraavasti:

"Tätä varten nostettavan tai kuormitettavan akselin on laskeuduttava maahan tai kuormituttava automaattisesti, jos akseliryhmän lähin/lähimmät akseli/akselit tai moottoriajoneuvon etuakseli kuormitetaan suurimpaan sallittuun rekisteröinti- tai käyttömassaansa."

5) Poistetaan 3.3 kohta.

6) Korvataan 3.5.1 kohdan neljäs luetelmakohta seuraavasti:

"- kun moottoriajoneuvo on lähtenyt liikkeelle ja ennen kuin se ylittää nopeuden 30 km/h, akselin on laskeuduttava automaattisesti uudelleen maahan tai se on kuormitettava uudelleen."

(1) EYVL L 375, 31.12.1980, s. 46.

Top