Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003E0495

Neuvoston yhteinen kanta 2003/495/YUTP, 7 päivältä heinäkuuta 2003, Irakista ja yhteisten kantojen 96/741/YUTP ja 2002/599/YUTP kumoamisesta

OJ L 169, 8.7.2003, p. 72–73 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 18 Volume 002 P. 155 - 156
Special edition in Estonian: Chapter 18 Volume 002 P. 155 - 156
Special edition in Latvian: Chapter 18 Volume 002 P. 155 - 156
Special edition in Lithuanian: Chapter 18 Volume 002 P. 155 - 156
Special edition in Hungarian Chapter 18 Volume 002 P. 155 - 156
Special edition in Maltese: Chapter 18 Volume 002 P. 155 - 156
Special edition in Polish: Chapter 18 Volume 002 P. 155 - 156
Special edition in Slovak: Chapter 18 Volume 002 P. 155 - 156
Special edition in Slovene: Chapter 18 Volume 002 P. 155 - 156
Special edition in Bulgarian: Chapter 18 Volume 002 P. 71 - 72
Special edition in Romanian: Chapter 18 Volume 002 P. 71 - 72

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/compos/2003/495/oj

32003E0495

Neuvoston yhteinen kanta 2003/495/YUTP, 7 päivältä heinäkuuta 2003, Irakista ja yhteisten kantojen 96/741/YUTP ja 2002/599/YUTP kumoamisesta

Virallinen lehti nro L 169 , 08/07/2003 s. 0072 - 0073


Neuvoston yhteinen kanta 2003/495/YUTP,

7 päivältä heinäkuuta 2003,

Irakista ja yhteisten kantojen 96/741/YUTP ja 2002/599/YUTP kumoamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 15 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvosto hyväksyi 22 päivänä toukokuuta 2003 päätöslauselman 1483(2003), jolla kumottiin kaikki Irakin kanssa käytävään kauppaan sekä rahoitus- ja taloudellisten varojen toimittamiseen Irakille liittyvät kiellot, jotka oli asetettu turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 661(1990) ja myöhemmin annetuissa asiaankuuluvissa päätöslauselmissa, myös päätöslauselmassa 778(1992), lukuun ottamatta kieltoja, jotka liittyvät muiden kuin sellaisten aseiden ja niihin liittyvien tarvikkeiden myyntiin tai toimittamiseen Irakille, joita Amerikan yhdysvallat ja Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta yhteisen komennon alaisina miehitysvaltoina (jäljempänä "viranomainen") tarvitsevat, ja vahvistettiin uusia toimenpiteitä.

(2) Neuvosto suhtautuu myönteisesti turvallisuusneuvoston päätökseen Irakin vastaisten pakotteiden poistamisesta.

(3) Neuvosto suhtautuu myönteisesti päätöslauselmassa 1483(2003) ilmaistuun turvallisuusneuvoston ja viranomaisen sitoumukseen avustaa Irakin jälleenrakentamisessa ja auttaa Irakin kansaa pyrkimyksessä muodostaa kansainvälisesti tunnustettu edustuksellinen hallitus.

(4) Näin ollen neuvoston yhteiset kannat 96/741/YUTP(1) ja 2002/599/YUTP(2) olisi kumottava.

(5) Tiettyjen toimenpiteiden täytäntöönpano edellyttää yhteisön toimia,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN YHTEISEN KANNAN:

1 artikla

Muiden kuin sellaisten aseiden ja niihin liittyvien tarvikkeiden myynti tai toimittaminen Irakille, joita viranomainen tarvitsee päätöslauselman 1483(2003) ja muiden asiaankuuluvien turvallisuusneuvoston päätöslauselmien soveltamista varten, on edelleen kiellettyä.

2 artikla

Kaikki varat tai muut rahoitusvarat tai taloudelliset varat,

a) jotka olivat Irakin edellisen hallituksen tai turvallisuusneuvoston päätöslauselmalla 661(1990) perustetun komitean nimeämien Irakin valtion elinten, yhtiöiden tai laitosten hallinnassa ja ovat olleet Irakin ulkopuolella 22 päivästä toukokuuta 2003 lähtien, tai

b) jotka Saddam Hussein tai Irakin aikaisemman hallinnon turvallisuusneuvoston päätöslauselmalla 661(1990) perustetun komitean nimeämät johtavat virkamiehet tai heidän lähisukulaisensa ovat siirtäneet Irakista tai hankkineet, mukaan lukien heidän itsensä tai heidän puolestaan tai heidän alaisuudessaan toimivien henkilöiden suoraan tai välillisesti omistamat ja määräysvallassa olevat yhteisöt

jäädytetään viipymättä ja, mikäli nämä varat tai rahoitusvarat tai taloudelliset varat eivät ole aikaisemman panttioikeuden tai tuomioistuimen, hallintoviranomaisen tai välimiesoikeuden aikaisemman päätöksen kohteena, jäsenvaltiot huolehtivat niiden siirtämisestä välittömästi Irakin kehitysrahastoon turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 1483(2003) esitetyin edellytyksin.

3 artikla

Ryhdytään kaikkiin asianmukaisiin toimiin, jotta edistettäisiin sellaisen Irakin kulttuuriomaisuuden ja muiden esineiden, joilla on arkeologista, historiallista, kulttuurista, poikkeuksellista tieteellistä tai uskonnollista merkitystä ja jotka on viety laittomasti Irakin kansallismuseosta, Kansalliskirjastosta tai muista kohteista Irakissa turvallisuusneuvoston päätöslauselman 661(1990) antamisen jälkeen, turvallista palauttamista Irakin instituutioille, myös asettamalla kauppaa ja siirtämistä koskeva kielto kyseisille esineille ja sellaisille esineille, joiden osalta voidaan kohtuudella epäillä, että ne on viety laittomasti.

4 artikla

Kaikki Irakista 22 päivästä toukokuuta 2003 lähtien vietävän raakaöljyn, öljytuotteiden ja maakaasun myynnistä saatava tuotto talletetaan Irakin kehitysrahastoon päätöslauselmassa 1483(2003) esitetyin edellytyksin siihen saakka, kun Irakiin on muodostettu kansainvälisesti tunnustettu edustuksellinen hallitus asianmukaisella tavalla.

5 artikla

1. Irakista peräisin oleva raakaöljy, öljytuotteet ja maakaasu eivät voi olla, kunnes omistusoikeus siirtyy alkuperäiselle ostajalle, oikeudenkäynnin kohteena eikä niihin saa kohdistaa takavarikointi- tai täytäntöönpanotoimia.

2. Yhdistyneiden Kansakuntien nauttimia erioikeuksia ja vapauksia vastaavat erioikeudet ja vapaudet vahvistetaan

a) edellä 1 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden myyntiin liittyvien tulojen ja sitoumuksien osalta;

b) Irakin kehitysrahaston osalta; ja

c) Irakin kehitysrahastoon 2 artiklan mukaisesti siirrettävien varojen, muiden rahoitusvarojen tai taloudellisten varojen osalta.

3. Edellä 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettuja erioikeuksia ja vapauksia ei sovelleta sellaisten oikeudenkäyntien osalta, joissa vahingonkorvausvelvollisuuden täyttämiseksi kyseisiä tuloja ja sitoumuksia tarvitaan sellaisten vahinkojen korvaamiseen, jotka liittyvät 22 päivän toukokuuta 2003 jälkeen tapahtuneeseen ympäristöonnettomuuteen, öljyvahingot mukaan lukien.

6 artikla

Kumotaan neuvoston yhteiset kannat 96/741/YUTP ja 2002/599/YUTP.

7 artikla

Tämä yhteinen kanta tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään. Sitä sovelletaan 22 päivästä toukokuuta 2003.

4 artiklaa sovelletaan 31 päivään joulukuuta 2007, jollei neuvosto toisin päätä Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston jonkin tulevan asiaa koskevan päätöslauselman mukaisesti.

8 artikla

Tämä yhteinen kanta julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 7 päivänä heinäkuuta 2003.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

F. Frattini

(1) Yhteinen kanta 96/741/YUTP, 17 päivältä joulukuuta 1996, jonka neuvosto on määritellyt Euroopan unionista tehdyn sopimuksen J.2 artiklan perusteella ja joka koskee Irakin vastaiseen kauppasaartoon sovellettavia poikkeuksia (EYVL L 337, 27.12.1996, s. 5).

(2) Neuvoston yhteinen kanta 2002/599/YUTP 22 päivältä heinäkuuta 2002, Irakin vastaiseen kauppasaartoon sovellettavia poikkeuksia koskevan yhteisen kannan 96/741/YUTP täydentämisestä (EYVL L 194, 23.7.2002, s. 47).

Top