Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R2385

Komission asetus (EY) N:o 2385/2002, annettu 30 päivänä joulukuuta 2002, tietyistä kolmansista maista peräisin olevien tiettyjen rauta- ja terästuotteiden tuonnin yhteisön ennakkovalvonnan jatkamisesta ja muuttamisesta

OJ L 358, 31.12.2002, p. 125–127 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 045 P. 177 - 179
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 045 P. 177 - 179
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 045 P. 177 - 179
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 045 P. 177 - 179
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 045 P. 177 - 179
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 045 P. 177 - 179
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 045 P. 177 - 179
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 045 P. 177 - 179
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 045 P. 177 - 179
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 030 P. 250 - 252
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 030 P. 250 - 252
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 126 P. 123 - 125

No longer in force, Date of end of validity: 31/03/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/2385/oj

32002R2385

Komission asetus (EY) N:o 2385/2002, annettu 30 päivänä joulukuuta 2002, tietyistä kolmansista maista peräisin olevien tiettyjen rauta- ja terästuotteiden tuonnin yhteisön ennakkovalvonnan jatkamisesta ja muuttamisesta

Virallinen lehti nro L 358 , 31/12/2002 s. 0125 - 0127


Komission asetus (EY) N:o 2385/2002,

annettu 30 päivänä joulukuuta 2002,

tietyistä kolmansista maista peräisin olevien tiettyjen rauta- ja terästuotteiden tuonnin yhteisön ennakkovalvonnan jatkamisesta ja muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon tuontiin sovellettavasta yhteisestä järjestelmästä ja asetuksen (EY) N:o 518/94 kumoamisesta 22 päivänä joulukuuta 1994 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 3285/94(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2474/2002(2), ja erityisesti sen 11 artiklan,

ottaa huomioon tiettyjen kolmansien maiden tuontiin sovellettavasta yhteisestä menettelystä ja asetusten (ETY) N:o 1765/82, (ETY) N:o 1766/82 ja (ETY) N:o 3420/83 kumoamisesta 7 päivänä maaliskuuta 1994 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 519/94(3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1138/98(4), ja erityisesti sen 9 artiklan,

on kuullut neuvoa-antavia komiteoita asiasta,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Komissio otti asetuksella (EY) N:o 76/2002(5) käyttöön yhteisön ennakkotarkkailun tietyistä kolmansista maista peräisin olevien tiettyjen rauta- ja terästuotteiden tuonnissa. Kyseistä asetusta muutettiin komission asetuksella (EY) N:o 1337/2002(6) tarkkailun soveltamisalan laajentamiseksi.

(2) Maaliskuun 6 päivänä 2002 tietyt jäsenvaltiot ilmoittivat komissiolle, että tiettyjen terästuotteiden tuonnin kehityssuunnat näyttävät antavan aihetta suojatoimenpiteisiin, toimittivat tietoja, jotka sisälsivät asetuksen (EY) N:o 3285/94 10 artiklassa ja asetuksen (EY) N:o 519/94 8 artiklassa määriteltyihin perusteisiin perustuvan käytettävissä olevan näytön, ja pyysivät komissiota ottamaan käyttöön väliaikaiset suojatoimenpiteet sekä panemaan vireille suojatoimenpidetutkimuksen.

(3) Yhdysvallat otti 20 päivänä maaliskuuta 2002 käyttöön suurta joukkoa tuotuja terästuotteita koskevat lopulliset suojatoimenpiteet tariffikiintiöinä ja arvon perusteella perusteella kannettavina 8-30 prosentin lisätulleina.

(4) Komissio pani 28 päivänä maaliskuuta 2002 vireille 21 tuodun terästuotteen kanssa samankaltaisten tai suoraan kilpailevien tuotteiden yhteisön tuottajiin kohdistuvaa vakavaa vahinkoa tai sen uhkaa koskevan tutkimuksen.

(5) Samana päivänä otettiin ennen tutkimuksen vireillepanoa kerättyjen ja tarkastettujen tietojen perusteella käyttöön väliaikaiset toimenpiteet tutkimuksen kohteena olevien 15 terästuotteen osalta.

(6) Komissio otti asetuksella (EY) N:o 1694/2002(7) käyttöön seitsemää asetuksen liitteessä I mainittua tuotetta koskevat lopulliset suojatoimenpiteet asianomaisten tariffikiintiöiden ylittävästä tuonnista maksettavina lisätulleina vahvistettuaan, että mainittujen tuotteiden lisääntynyt tuonti oli aiheuttanut yhteisön tuottajille vakavaa vahinkoa. Näiden tariffikiintiöiden käyttöä voidaan tarkkailla päivittäin.

(7) Komissio otti asetuksella (EY) N:o 1695/2002(8) käyttöön taannehtivasti vaikuttavan valvontajärjestelmän liitteessä I mainittujen 14 tuotteen osalta vahvistettuaan, että niiden lisääntynyt tuonti uhkasi aiheuttaa yhteisön tuottajille vahinkoa ja katsottuaan järjestelmän käyttöönoton olevan yhteisön edun mukaista.

(8) Edellä mainittujen suojatariffikiintiöiden tarkkailujärjestelmän ja taannehtivasti vaikuttavan valvontajärjestelmän avulla saadaan tuonnin alkuperää koskevia tietoja vain osasta yhteisön markkinoille tulevaa tuontia eikä niiden avulla saada lainkaan kyseisen tuonnin hintatietoja. Niillä ei myöskään saada tietoa tulevien kauppavirtojen rakenteesta.

(9) Yhteisön ulkomaankaupan tilastoja ei ole saatavilla ajanjaksoilta, jotka vahvistettiin komission asetuksessa (EY) N:o 1917/2000(9), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1669/2001(10).

(10) Liitteessä 1 mainittujen terästuotteiden tuontia koskevista käytettävissä olevista tuontitilastoista kuitenkin ilmenee seuraavia suuntauksia, jotka uhkaavat aiheuttaa vahinkoa yhteisön tuottajille:

>TAULUKON PAIKKA>

(11) Vaikka tuonti näyttääkin tiettyjen tuoteluokkien osalta vähentyneen jonkin verran, täytyy muistaa, että joihinkin terästuotteisiin sovellettiin EY:n väliaikaisia teräsalaa koskevia suojatoimenpiteitä, joiden voimassaolo kattoi osittain asianomaisen ajanjakson. Tämän lisäksi on selvää, että kansainvälisen tilanteen vuoksi yhteisöön suuntautuvien kauppavirtojen muutokset saattavat edelleen jatkua, koska maailman teräsmarkkinat ovet edelleen epävakaat ja monet maat ovat ottaneet käyttöön suojatoimenpiteitä tai harkitsevat niiden käyttöön ottamista.

(12) Sen jälkeen kun Yhdysvallat otti maaliskuussa 2002 käyttöön suurta joukkoa terästuotteita koskevat suojatoimenpiteet, Euroopan yhteisö ja useat muut maat (kuten Bulgaria, Indonesia, Intia, Kanada, Kiina, Malesia, Meksiko, Puola, Unkari ja Tsekki), joihin näiden sekä maailman teräsmarkkinoilla aiemmin käyttöön otettujen toimenpiteiden mahdolliset vaikutukset kohdistuvat, ovat itse asiassa panneet vireille eräitä terästuotteita koskevat suojatoimenpidetutkimukset. Joissakin tapauksissa on jo otettu käyttöön lopulliset suojatoimenpiteet. Näin ollen on selvää, että kansainvälisen teräskaupan rakenne saattaa edelleen huomattavasti vaihdella ja erityisesti saattaa esiintyä kaupan suuntautumista yhteisön markkinoille, mikä aiheuttaisi vahinkoa yhteisön tuottajille.

(13) Samanaikaisesti raakateräksen tuotantotilastoista ilmenee, että yhteisön raakateräksen tuotanto on vähentynyt vuosina 2000-2001 163,2 miljoonasta tonnista 158,5 miljoonaan tonniin ja vuoden 2002 yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana 118,9 miljoonaan tonniin. Myös yhteisön tuottajien työllisyys on alentunut vuosina 2000-2001 276700 henkilöstä 270000 henkilöön(11) ja sen ennakoidaan alentuvan edelleen vuonna 2002. Näiden taloudellisten indikaattorien kehityksen ja tuonnin suuntausten välillä on aito ja huomattava yhteys ja näin ollen katsotaan, että tuonnin suuntaukset uhkaavat aiheuttaa vahinkoa yhteisön tuottajille.

(14) Tämän vuoksi yhteisön etu vaatii tiettyjen terästuotteiden tuonnin pitämistä edelleen yhteisön ennakkovalvonnassa sellaisten kehittyneiden tilastotietojen saamiseksi, joiden avulla tuonnin kehityssuuntauksia voidaan analysoida nopeasti.

(15) Komissio katsoo näin ollen, että ennakkovalvontaa olisi jatkettava yhteisöön vietäväksi tarkoitettujen tiettyjen terästuotteiden tuonnin osalta asetuksen (EY) N:o 3285/94 11 artiklan ja asetuksen (EY) N:o 519/94 9 artiklan mukaisesti. Yhdysvaltain maaliskuussa 2002 käyttöön ottamien teräsalaa koskevien suojatoimenpiteiden voimassaoloaika huomioon ottaen järjestelmää on tarpeen jatkaa maaliskuun 2005 loppuun asti.

(16) Tarpeettomien rajoitusten välttämiseksi ja jotta rajojen lähellä sijaitsevien yritysten toimintaa ei vaikeutettaisi kohtuuttomasti, on tämän lisäksi suotavaa jättää pienten määrien tuonti yhteisön ennakkovalvonnan soveltamisalan ulkopuolelle. Asetusta ei tämän vuoksi sovelleta tuontiin, jonka nettopaino on korkeintaan 500 kilogrammaa,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 76/2002 seuraavasti:

1) Lisätään 1 artiklan loppuun seuraava:

"3. Tätä asetusta ei sovelleta tuontiin, jonka paino on korkeintaan 500 kilogrammaa.".

2) Poistetaan 6 artiklasta ilmaus "31 päivään joulukuuta 2002" ja korvataan se ilmauksella "31 päivään maaliskuuta 2005".

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 30 päivänä joulukuuta 2002.

Komission puolesta

Pascal Lamy

Komission jäsen

(1) EYVL L 319, 31.12.1994, s. 53.

(2) EYVL L 286, 11.11.2000, s. 1.

(3) EYVL L 67, 10.3.1994, s. 89.

(4) EYVL L 159, 3.6.1998, s. 1.

(5) EYVL L 16, 18.1.2002, s. 3.

(6) EYVL L 195, 24.7.2002, s. 25.

(7) EYVL L 261, 28.9.2002, s. 1.

(8) EYVL L 261, 28.9.2002, s. 124.

(9) EYVL L 229, 9.9.2000, s. 14.

(10) EYVL L 224, 21.8.2001, s. 3.

(11) Tiedot eivät ole vielä lopullisia ja niitä saatetaan muuttaa.

Top