EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R2245

Komission asetus (EY) N:o 2245/2002, annettu 21 päivänä lokakuuta 2002, yhteisömallista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 6/2002 täytäntöönpanosta

OJ L 341, 17.12.2002, p. 28–53 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 031 P. 14 - 39
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 031 P. 14 - 39
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 031 P. 14 - 39
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 031 P. 14 - 39
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 031 P. 14 - 39
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 031 P. 14 - 39
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 031 P. 14 - 39
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 031 P. 14 - 39
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 031 P. 14 - 39
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 039 P. 14 - 39
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 039 P. 14 - 39
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 042 P. 70 - 95

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 25/07/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/2245/oj

32002R2245

Komission asetus (EY) N:o 2245/2002, annettu 21 päivänä lokakuuta 2002, yhteisömallista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 6/2002 täytäntöönpanosta

Virallinen lehti nro L 341 , 17/12/2002 s. 0028 - 0053


Komission asetus (EY) N:o 2245/2002,

annettu 21 päivänä lokakuuta 2002,

yhteisömallista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 6/2002 täytäntöönpanosta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon yhteisömallista 12 päivänä joulukuuta 2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 6/2002(1) ja erityisesti sen 107 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Asetuksella (EY) N:o 6/2002 perustetaan järjestelmä, joka tekee mahdolliseksi koko yhteisön alueella voimassaolevan mallin saamisen hakemuksesta, joka tehdään sisämarkkinoilla toimivalle yhdenmukaistamisvirastolle (tavaramerkit ja mallit), jäljempänä "virasto".

(2) Asetus (EY) N:o 6/2002 sisältää tarvittavat säännökset yhteisömallin rekisteröinti-menettelystä sekä rekisteröityjen yhteisömallien hallinnoinnista, viraston päätöksistä valittamisesta ja yhteisömallin mitätöintimenettelystä.

(3) Tässä asetuksessa vahvistetaan tarpeelliset säännöt asetuksen (EY) N:o 6/2002 säännösten täytäntöönpanemiseksi.

(4) Tällä asetuksella olisi varmistettava mallisuoja-asioiden joustava ja tehokas käsittely virastossa.

(5) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EY) N:o 6/2002 109 artiklalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

I LUKU

HAKEMUSMENETTELY

1 artikla

Hakemuksen sisältö

1. Hakemuksessa rekisteröidyksi yhteisömalliksi on oltava seuraavat tiedot:

a) pyyntö mallin rekisteröimisestä rekisteröidyksi yhteisömalliksi;

b) hakijan nimi, osoite ja kansallisuus sekä valtio, jossa hakijan kotipaikka tai toimipaikka taikka liike sijaitsee. Luonnollisten henkilöiden nimestä on ilmoitettava sukunimi ja etunimet. Oikeushenkilöiden nimet on ilmoitettava niiden virallisessa muodossa, joka voidaan lyhentää yleisesti käytössä olevalla tavalla; on myös ilmoitettava valtio, jonka lakia oikeushenkilöihin sovelletaan.

Puhelin- ja telekopionumerot ja tiedot muista tietoliikenneyhteyksistä, kuten sähköpostiosoite, voidaan myös ilmoittaa. Ainoastaan yksi osoite ilmoitetaan periaatteessa hakijaa kohti; jos useita osoitteita ilmoitetaan, otetaan ainoastaan ensimmäisenä mainittu huomioon, jollei hakija ilmoita muuta osoitetta yhteysosoitteeksi. Jos virasto on antanut hakijalle tunnistenumeron, tämän numeron ja hakijan nimen ilmoittaminen riittää;

c) mallin esittäminen tämän asetuksen 4 artiklan mukaisesti, tai jos hakemuksen kohde on kaksiulotteinen malli ja hakemukseen sisältyy pyyntö julkaisemisen lykkäämisestä asetuksen (EY) N:o 6/2002 50 artiklan mukaisesti, mallin esittäminen voidaan korvata mallikappaleella tämän asetuksen 5 artiklan mukaisesti;

d) jäljempänä 3 artiklan 3 kohdan mukaisesti ilmoitus tuotteista, joihin malli aiotaan sisällyttää tai joihin sitä aiotaan soveltaa;

e) jos hakija on nimennyt edustajan, tämän nimi ja liikeosoite b alakohdan mukaisesti; jos edustajalla on useita liikeosoitteita tai edustajia on kaksi tai useampia eri liikeosoitteissa, hakemuksessa on ilmoitettava, mitä osoitetta käytetään yhteysosoitteena; jos tällaista ilmoitusta ei ole tehty, ainoastaan ensimmäisenä mainittu otetaan huomioon yhteysosoitteena. Jos hakijoita on useita, hakemuksessa on nimettävä yksi hakija tai edustaja yhteiseksi edustajaksi. Jos virasto on antanut nimetylle edustajalle tai edustajille tunnistenumeron, tämän numeron ja edustajan nimen ilmoittaminen riittää;

f) tarvittaessa ilmoitus asetuksen (EY) N:o 6/2002 42 artiklan mukaisesta aiempaan hakemukseen perustuvasta etuoikeudesta; ilmoituksessa on mainittava aiemman hakemuksen tekemispäivä sekä valtio, jossa tai jota varten hakemus on tehty;

g) tarvittaessa ilmoitus asetuksen (EY) N:o 6/2002 44 artiklan mukaisesta näytteillepanoon perustuvasta etuoikeudesta; ilmoituksessa on mainittava näyttelyn nimi ja päivä, jona mallin sisältävät tuotteet tai tuotteet, joihin mallia sovelletaan, tehtiin ensimmäisen kerran tunnetuksi;

h) ilmoitus kielestä, jolla hakemus tehdään, ja toisesta kielestä asetuksen (EY) N:o 6/2002 98 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

i) hakijan tai tämän edustajan allekirjoitus 65 artiklan mukaisesti.

2. Hakemuksessa voi myös olla:

a) mallia kohti yksi enintään 100 sanaa käsittävä selitys, joka koskee mallin esittämistä tai mallikappaletta; selityksessä on viitattava ainoastaan piirteisiin, jotka ilmenevät mallia esittävistä kuvista tai mallikappaleesta; selitys ei saa sisältää toteamuksia mallin väitetystä uutuudesta tai yksilöllisestä luonteesta taikka sen teknisestä merkityksestä;

b) pyyntö rekisteröinnin julkaisemisen lykkäämisestä asetuksen (EY) N:o 6/2002 50 artiklan 1 kohdan mukaisesti;

c) ilmoitus 3 artiklassa tarkoitetun, 8 päivänä lokakuuta 1968 allekirjoitetun teollisuusmallien kansainvälisen luokituksen perustamista koskevan Locarnon sopimuksen, jäljempänä "Locarnon sopimus", mukaisen luokituksen, jäljempänä "Locarnon luokitus", luokasta tai luokista ja alaluokasta tai alaluokista, jollei 2 artiklan 2 kohdasta muuta johdu;

d) maininta mallin luojasta tai luojien ryhmästä taikka hakijan allekirjoittama vakuutus siitä, että luoja tai luojien ryhmä on luopunut oikeudestaan tulla mainituksi asetuksen (EY) N:o 6/2002 36 artiklan 3 kohdan e alakohdan mukaisesti.

2 artikla

Yhteisrekisteröintihakemus

1. Hakemus voi olla useita malleja käsittävä yhteisrekisteröintihakemus.

2. Muita kuin koristeita koskeva yhteisrekisteröintihakemus on jaettava, jos tuotteet, joihin malleja aiotaan sisällyttää tai niitä aiotaan soveltaa, kuuluvat useampaan kuin yhteen Locarnon luokituksen mukaiseen luokkaan.

3. Jokaisesta yhteisrekisteröintihakemukseen sisältyvästä mallista hakijan on annettava mallin esittäminen 4 artiklan mukaisesti ja tiedot tuotteesta, johon malli aiotaan sisällyttää tai johon sitä aiotaan soveltaa.

4. Hakijan on numeroitava yhteisrekisteröintihakemukseen sisältyvät mallit peräkkäisin arabialaisin numeroin.

3 artikla

Tuotteiden luokitus ja niitä koskevat tiedot

1. Tuotteet on luokiteltava Locarnon sopimuksen 1 artiklan, sellaisena kuin se on muutettuna ja voimassa mallin hakemuksen tekemispäivänä, mukaisesti.

2. Tuotteiden luokitus palvelee yksinomaan hallinnollisia tarkoituksia.

3. Tuoteluettelo on muotoiltava siten, että tuotteiden tyyppi selvästi ilmenee ja jokainen niistä voidaan luokitella ainoastaan yhteen Locarnon luokituksen luokkaan, ja käyttäen mieluiten kyseisen luokituksen luettelossa olevia termejä.

4. Tuotteet on ryhmiteltävä Locarnon luokituksen luokkiin; ennen jokaista tuoteryhmää on ilmoitettava sen luokan numero, ja tuoteryhmät on esitettävä kyseisen luokituksen sisältämien luokkien ja alaluokkien mukaisessa järjestyksessä.

4 artikla

Mallin esittäminen

1. Mallin esittämiseen on käytettävä mustavalkoista tai moniväristä piirustusta taikka mallia esittävää mustavalkoista tai moniväristä valokuvaa. Sen on täytettävä seuraavat vaatimukset:

a) malli on esitettävä erillisillä paperiarkeilla tai se on jäljennettävä virastosta saatavan lomakkeen sitä varten varatulle sivulle 68 artiklan mukaisesti, lukuun ottamatta tapausta, jossa hakemus tehdään sähköisesti 67 artiklan mukaisesti;

b) jos käytetään erillisiä paperiarkkeja, mallia esittävä kuva on joko kiinnitettävä tai tulostettava suoraan valkoiselle läpinäkymättömälle paperille. Mallin kuva on annettava vain yhtenä kappaleena, ja paperiarkkeja ei saa taittaa eikä nitoa kiinni toisiinsa;

c) erillisen arkin on oltava kokoa DIN A4 (korkeus 29,7 cm, leveys 21 cm), ja kuvaa varten käytettävä tila saa olla enintään 26,2 cm x 17 cm. Arkin vasempaan laitaan on jätettävä vähintään 2,5 cm:n marginaali; paperiarkkien ylälaidassa on ilmoitettava 2 kohdan mukaisesti kuvakulmien lukumäärä ja yhteisrekisteröintihakemuksessa mallin järjestysnumero; arkeissa ei saa olla muita selityksiä, sanoja tai symboleja kuin merkintä "yläpuoli" tai hakijan nimi ja osoite;

d) jos hakemus tehdään sähköisesti, viraston pääjohtaja päättää mallia esittävän piirustuksen tai valokuvan tietoformaatista; viraston pääjohtaja päättää yhteisrekisteröintihakemuksen sisältämien eri mallien tunnistustavasta tai eri kuvakulmista;

e) mallia esittävän kuvan taustan on oltava neutraali, eikä kuvaa saa korjailla musteella tai korjauslakalla. Kuvan laadun on oltava sellainen, että kaikki yksityiskohdat kohteesta, jolle suojaa haetaan, ovat selvästi erotettavissa ja että kuva on pienennettävissä tai suurennettavissa, kuitenkin enintään kokoon 8 cm x 16 cm kuvakulmaa kohti, asetuksen (EY) N:o 6/2002 72 artiklassa säädettyyn yhteisön mallirekisteriin, jäljempänä "rekisteri", merkitsemistä varten ja asetuksen (EY) N:o 6/2002 73 artiklassa tarkoitettua Yhteisömalleja koskevassa tiedotteessa julkaisemista varten.

2. Mallin esittämisessä saa olla enintään seitsemän eri kuvakulmaa mallista. Sama piirustus tai valokuva voi esittää mallin vain yhdestä kuvakulmasta. Hakijan on numeroitava kuvakulmat erillisin arabialaisin numeroin. Numeroluvun on koostuttava eri numeroista, jotka piste erottaa, numerot pisteen vasemmalla puolella ilmoittavat mallin numeron, numerot oikealla puolella ilmoittavat kuvakulman numeron.

Jos malli esitetään useammasta kuin seitsemästä kuvakulmasta, virasto voi ottaa rekisteröintiä ja julkaisemista varten ensimmäiset seitsemän kuvakulmaa.

3. Jos hakemus koskee mallia, joka koostuu toistuvista pintakuvioista, mallin esittämisen on käsitettävä koko kuvio ja riittävästi toistuvaa pintaa.

Sovelletaan 1 kohdan c alakohdan mukaisia mallin koon rajoituksia.

4. Jos hakemus koskee mallia, joka koostuu typografisista kirjasinlajeista, mallin esittämisen on käsitettävä kaikkien aakkosten esittäminen, sekä suuraakkoset että pienaakkoset, ja kaikki arabialaiset numerot sekä viisi riviä tekstiä kyseisellä typografisella kirjasinlajilla, jonka on oltava kirjasinkokoa 16 pistettä.

5 artikla

Mallikappaleet

1. Jos hakemus koskee kaksiulotteista mallia ja siihen sisältyy asetuksen (EY) N:o 6/2002 50 artiklan 1 kohdan mukainen pyyntö julkaisemisen lykkäämisestä, voidaan mallin esittäminen korvata paperiarkkiin kiinnitetyllä mallikappaleella.

Hakemukset, joihin on liitetty mallikappale, on lähetettävä yhtenä postilähetyksenä tai toimitettava suoraan hakemuksen vastaanottavaan virastoon.

Hakemus ja mallikappale on annettava samanaikaisesti.

2. Mallikappale ei saa olla suurempi kuin 26,2 cm x 17 cm eikä painaa enempää kuin 50 grammaa, eikä sen paksuus saa olla enempää kuin 3 mm. Mallikappale on oltava säilytettävissä ilman taittamista niiden asiakirjojen ohessa, joiden koosta säädetään 4 artiklan 1 kohdan d alakohdassa.

3. Mallikappale ei saa olla säilytettäessä pilaantuvaa tai vaarallista ainetta.

Mallikappale on annettava viitenä kappaleena; yhteisrekisteröintihakemuksessa on annettava viisi mallikappaletta jokaisesta mallista.

4. Jos malli koostuu toistuvista pintakuvioista, mallikappaleessa on oltava koko kuvio ja riittävästi toistuvaa pintaa sekä leveys- että pituussuunnassa. Sovelletaan 2 kohdan mukaisia rajoituksia.

6 artikla

Hakemusmaksut

1. Tehtäessä hakemus virastolle on maksettava seuraavat maksut:

a) rekisteröintimaksu;

b) julkaisemismaksu tai lykkäysmaksu, jos on esitetty pyyntö julkaisemisen lykkäämisestä;

c) lisämaksu rekisteröinnistä ensimmäisen mallin jälkeen yhteisrekisteröinti-hakemuksen sisältämän jokaisen mallin osalta;

d) lisämaksu julkaisemisesta ensimmäisen mallin jälkeen yhteisrekisteröinti-hakemuksen sisältämän jokaisen mallin osalta, tai lisämaksu lykkäyksestä ensimmäisen mallin jälkeen yhteisrekisteröintihakemuksen sisältämän jokaisen mallin osalta, jos on esitetty pyyntö julkaisemisen lykkäämisestä.

2. Jos hakemukseen on liitetty pyyntö rekisteröinnin julkaisemisen lykkäämisestä, julkaisemismaksu ja mahdolliset lisämaksut julkaisemisesta ensimmäisen mallin jälkeen yhteisrekisteröintihakemuksen sisältämän jokaisen mallin osalta suoritetaan 15 artiklan 4 kohdassa tarkoitetussa määräajassa.

7 artikla

Hakemuksen tekeminen

1. Virasto merkitsee hakemusasiakirjoihin vastaanottopäivän ja hakemusnumeron.

Yhteisrekisteröintihakemuksen sisältämä jokainen malli on numeroitava viraston pääjohtajan vahvistamaa menettelyä noudattaen.

Viraston on annettava hakijalle viipymättä vastaanottoilmoitus, josta ilmenee hakemusnumero ja mallin esittäminen, sitä koskeva selitys tai muu tunnistetieto, sekä tiedot asiakirjojen lajista, lukumäärästä ja vastaanottopäivästä.

Yhteisrekisteröintihakemuksen osalta viraston antamassa vastaanottoilmoituksessa on mainittava ensimmäisen mallin tiedot sekä hakemuksen kohteena olevien mallien lukumäärä.

2. Jos hakemus tehdään jäsenvaltion teollisoikeuksia käsittelevään keskusvirastoon tai Benelux-maiden mallioikeustoimistoon asetuksen (EY) N:o 6/2002 35 artiklan mukaisesti, hakemuksen vastaanottaneen viraston tai toimiston on numeroitava hakemuksen jokainen sivu arabialaisin numeroin. Ennen hakemuksen lähettämistä edelleen virastoon on hakemuksen vastaanottaneen viraston tai toimiston merkittävä hakemusasiakirjoihin vastaanottopäivä ja sivumäärä.

Hakemuksen vastaanottaneen viraston tai toimiston on annettava hakijalle viipymättä vastaanottoilmoitus, josta ilmenee asiakirjojen laji ja lukumäärä sekä niiden vastaanottopäivä.

3. Jos hakemus saapuu virastoon jäsenvaltion teollisoikeuksia käsittelevän keskus-viraston tai Benelux-maiden mallioikeustoimiston kautta, viraston on merkittävä hakemukseen vastaanottopäivä ja hakemusnumero ja annettava hakijalle viipymättä 1 kohdan kolmannen ja neljännen alakohdan mukainen vastaanottoilmoitus, josta ilmenee asiakirjan vastaanottopäivä virastossa.

8 artikla

Etuoikeuden vaatiminen

1. Hakijan, joka hakemuksessaan vaatii yhtä tai useampaa aiempaan hakemukseen perustuvaa etuoikeutta asetuksen (EY) N:o 6/2002 42 artiklan mukaisesti, on ilmoitettava aiemman hakemuksen hakemusnumero ja toimitettava jäljennös hakemuksesta kolmen kuukauden kuluessa mainitun asetuksen 38 artiklassa tarkoitetusta hakemuksen tekemispäivästä. Viraston pääjohtaja päättää, mitä todisteita hakijan on esitettävä.

2. Hakijan, joka hakemuksensa tekemisen jälkeen haluaa vaatia yhtä tai useampaa aiempaan hakemukseen perustuvaa etuoikeutta asetuksen (EY) N:o 6/2002 42 artiklan mukaisesti, on toimitettava virastoon kuukauden kuluessa hakemuksen tekemispäivästä etuoikeuspyyntö, josta ilmenee aiemman hakemuksen tekemispäivä ja jäsenvaltio, jossa tai jota varten hakemus on tehty.

Hakijan on toimitettava 1 kohdassa tarkoitetut tiedot ja todisteet virastoon kolmen kuukauden kuluessa etuoikeuspyynnön vastaanottamisesta.

9 artikla

Näytteillepanoon perustuva etuoikeus

1. Hakijan, joka hakemuksessaan vaatii näytteillepanoon perustuvaa etuoikeutta asetuksen (EY) N:o 6/2002 44 artiklan mukaisesti, on toimitettava joko hakemuksen mukana tai kolmen kuukauden kuluessa hakemuksen tekemispäivästä teollisoikeuksia valvovan viranomaisen näyttelystä antama todistus.

Todistuksesta on ilmettävä, että malli on ollut osana tuotetta tai sitä on sovellettu tuotteeseen ja että se on tullut tunnetuksi näyttelyssä, ja todistuksessa on mainittava näyttelyn avauspäivä sekä päivä, jona malli on tullut ensimmäisen kerran tunnetuksi, jos se ei ole sama kuin näyttelyn avauspäivä. Todistukseen on liitettävä kyseisen viranomaisen vahvistama selvitys mallin tosiasiallisesta tunnetuksi tulosta.

2. Hakijan, joka hakemuksensa tekemisen jälkeen haluaa vaatia näytteillepanoon perustuvaa etuoikeutta, on toimitettava virastoon kuukauden kuluessa hakemuksen tekemispäivästä etuoikeuspyyntö, josta ilmenee näyttelyn nimi ja päivä jona tuote, johon malli sisältyi tai johon sitä on sovellettu, on tullut ensimmäisen kerran tunnetuksi. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut tiedot ja todistukset on toimitettava virastoon kolmen kuukauden kuluessa etuoikeuspyynnön vastaanottamisesta.

10 artikla

Hakemuksen tekemispäivää koskevien vaatimusten ja muodollisten vaatimusten tutkiminen

1. Viraston on ilmoitettava hakijalle, että hakemuksen tekemispäivää ei voida vahvistaa, jos hakemuksessa ei ole

a) pyyntöä mallin rekisteröimisestä rekisteröidyksi yhteisömalliksi;

b) tietoja hakijan tunnistamiseksi;

c) 4 artiklan 1 kohdan d ja e alakohdan mukaista mallin esittämistä tai tarvittavaa mallikappaletta.

2. Jos 1 kohdassa tarkoitetut puutteet poistetaan kahden kuukauden kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta, pidetään hakemuksen tekemispäivänä sitä päivää, jona kaikki puutteet on poistettu.

Jos puutteita ei ole poistettu määräajassa, hakemusta ei käsitellä yhteisömallia koskevana hakemuksena. Kaikki suoritetut maksut palautetaan.

3. Viraston on kehotettava hakijaa poistamaan mainitut puutteet viraston asettamassa määräajassa, jos hakemuksen tekemispäivän vahvistamisen jälkeen tutkimuksessa todetaan, että

a) hakemus ei täytä asetuksen (EY) N:o 6/2002 1, 2, 4 ja 5 artiklan vaatimuksia tai muita mainitussa asetuksessa taikka tässä asetuksessa asetettuja muodollisia vaatimuksia;

b) virasto ei ole vastaanottanut maksujen täysiä määriä, jotka maksut on maksettava 6 artiklan 1 kohdan mukaisesti, luettuna yhdessä komission asetuksen (EY) N:o 2246/2002(2) kanssa;

c) jos etuoikeutta on vaadittu 8 ja 9 artiklan mukaisesti joko hakemuksessa tai kuukauden kuluessa hakemuksen tekemispäivästä, mainituissa artikloissa asetettuja muita vaatimuksia ei ole täytetty;

d) yhteisrekisteröintihakemuksessa tuotteet, joihin malleja aiotaan sisällyttää tai niitä aiotaan soveltaa, kuuluvat useampaan kuin yhteen Locarnon luokituksen luokkaan.

Erityisesti viraston on kehotettava hakijaa suorittamaan vaadittavat maksut sekä asetuksen (EY) N:o 6/2002 107 artiklan 2 kohdan a-d alakohdan ja asetuksen (EY) N:o 2246/2002 mukaiset myöhästymismaksut kahden kuukauden kuluessa tiedoksiannosta.

Jos kyseessä on ensimmäisen alakohdan d alakohdassa tarkoitetusta puutteesta, viraston on kehotettava hakijaa jakamaan yhteisrekisteröintihakemus varmistaakseen, että 2 artiklan 2 kohdan vaatimukset täyttyvät. Viraston on myös kehotettava hakijaa suorittamaan täysimääräisenä maksut kaikista yhteisen hakemuksen jakamisen tuloksena saaduista hakemuksista viraston asettamassa määräajassa.

Jos hakija on noudattanut kehotusta hakemuksen jakamisesta määräajassa, jakamisen tuloksena saadun hakemuksen tai saatujen hakemusten tekemispäiväksi vahvistetaan alkuperäisen yhteisrekisteröintihakemuksen tekemispäivä.

4. Jos 3 kohdan a ja d alakohdassa tarkoitettuja puutteita ei poisteta määräajassa, virasto hylkää hakemuksen.

5. Jos 6 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdan mukaisia maksuja ei suoriteta määräajassa, virasto hylkää hakemuksen.

6. Jos yhteisrekisteröintihakemuksesta ei suoriteta 6 artiklan 1 kohdan c tai d alakohdan mukaisia lisämaksuja täysimääräisinä määräajassa, virasto hylkää hakemuksen kaikkien niiden mallien osalta, joita suoritettu maksu ei kata.

Jos ei ole perusteita määritellä, mihin malleihin maksut kohdentuvat, virasto valitsee mallit siinä numerojärjestyksessä, jossa ne on esitetty 2 artiklan 4 kohdan mukaisesti. Virasto hylkää hakemuksen siltä osalta, kuin se koskee malleja, joista ei ole suoritettu lisämaksua tai sitä ei ole suoritettu täysimääräisenä.

7. Jos 3 kohdan c alakohdassa tarkoitettuja puutteita ei ole poistettu määräajassa, hakemukseen sisältyvä etuoikeus menetetään.

8. Jos jotakin 3 kohdassa tarkoitetuista puutteista ei ole poistettu määräajassa ja puute liittyy vain osaan yhteisrekisteröintihakemuksen sisältämistä malleista, virasto hylkää hakemuksen tai etuoikeus menetetään ainoastaan kyseisten mallien osalta.

11 artikla

Rekisteröinnin esteiden tutkiminen

1. Jos virasto toteaa asetuksen (EY) N:o 6/2002 47 artiklan mukaisesti tehdessään tämän asetuksen 10 artiklan mukaista tutkimusta, että malli, jolle suojaa haetaan, ei ole asetuksen (EY) N:o 6/2002 3 artiklan ensimmäisen kohdan a alakohdan mukainen malli tai että malli on yleisen järjestyksen tai hyvien tapojen vastainen, virasto ilmoittaa hakijalle, että malli ei ole rekisteröitävissä ja perusteet sille.

2. 2.Virasto asettaa määräajan, jonka kuluessa hakija voi esittää huomautuksensa, peruuttaa hakemuksensa tai muuttaa sitä jättämällä korjatun esityksen mallista edellyttäen, että mallin ominaislaatu säilyy.

3. Jos hakija ei poista hakemuksen rekisteröinnin estettä määräajassa, virasto hylkää hakemuksen. Jos este liittyy vain osaan yhteisrekisteröintihakemuksen sisältämistä malleista, virasto hylkää hakemuksen ainoastaan kyseisten mallien osalta.

12 artikla

Hakemuksen peruuttaminen tai korjaaminen

1. Hakija voi milloin tahansa peruuttaa yhteisömallia koskevan hakemuksensa tai päättää olla hakematta rekisteröintiä osalle yhteisrekisteröintihakemuksen sisältämistä malleista.

2. Hakijan pyynnöstä voidaan korjata hakijan nimi ja osoite, kirjoitus- tai kopiointivirheet taikka selvät erehdykset, edellyttäen, että tämä korjaus ei aiheuta muutosta mallin esittämiseen.

3. Hakemuksessa hakemuksen korjaamiseksi on 2 kohdan mukaisesti oltava

a) hakemusnumero;

b) hakijan nimi ja osoite 1 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti;

c) jos hakija on nimennyt edustajan, tämän nimi ja liikeosoite 1 artiklan 1 kohdan e alakohdan mukaisesti;

d) ilmoitus siitä, mitä hakemuksen kohtaa on tarkoitus korjata, ja kyseinen kohta korjattuna.

4. Jos hakemus ei täytä hakemuksen korjaamiselle asetettuja vaatimuksia, virasto ilmoittaa puutteesta hakijalle. Jos puutetta ei korjata viraston asettamassa määräajassa, virasto hylkää hakemuksen korjaamisesta.

5. Yhdellä hakemuksella voidaan hakea saman osan korjaamista saman hakijan tekemään kahteen tai useampaan hakemukseen.

6. Sovelletaan 2-5 kohtaa soveltuvin osin sellaisiin hakemuksiin, joiden tarkoituksena on korjata hakijan nimeämän edustajan nimi tai liikeosoite.

II LUKU

REKISTERÖINTIMENETTELY

13 artikla

Mallin rekisteröinti

1. Jos hakemus täyttää asetuksen (EY) N:o 6/2002 48 artiklassa tarkoitetut vaatimukset, hakemuksen kohteena oleva malli ja tämän asetuksen 69 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut tiedot merkitään rekisteriin.

2. Jos hakemus sisältää pyynnön julkaisemisen lykkäämisestä asetuksen (EY) N:o 6/2002 50 artiklan mukaisesti, myös tämä tieto ja lykkäysajan päättymispäivä merkitään rekisteriin.

3. Edellä 6 artiklan 1 kohdan maksuja ei palauteta, jos hakemuksen kohteena olevaa mallia ei rekisteröidä.

14 artikla

Rekisteröinnin julkaiseminen

1. Mallin rekisteröinti julkaistaan Yhteisömalleja koskevassa tiedotteessa.

2. Jollei 3 kohdasta muuta johdu, rekisteröinnistä julkaistaan seuraavat tiedot:

a) yhteisömallinhaltijan nimi ja osoite, jäljempänä "mallinhaltija";

b) tarvittaessa mallinhaltijan nimeämän edustajan nimi ja liikeosoite, jos tämä on muu kuin asetuksen (EY) N:o 6/2002 77 artiklan 3 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettu edustaja; jos useammalla kuin yhdellä edustajalla on sama liikeosoite, julkaistaan ainoastaan ensimmäisenä mainitun nimi ja liikeosoite sekä nimen jälkeen sanat "et al.". Jos edustajia on kaksi tai useampia ja heillä on eri liikeosoitteet, julkaistaan yhteysosoitteeksi ainoastaan tämän asetuksen 1 artiklan 1 kohdan e alakohdan mukaisesti annettu osoite; jos 62 artiklan 9 kohdan mukaisesti on nimetty edustajien ryhmittymä, julkaistaan ainoastaan ryhmittymän nimi ja liikeosoite;

c) jos 4 artiklan mukainen mallin esittäminen on värillinen, julkaiseminen on tehtävä värillisenä;

d) tarvittaessa maininta siitä, että 1 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukainen selitys on annettu;

e) ilmoitus tuotteista, joihin malli aiotaan sisällyttää tai sitä aiotaan soveltaa, ja ennen kutakin tuotetta ilmoitetaan Locarnon luokituksen asianomainen luokka ja alaluokka sekä ryhmiteltynä asianmukaisesti;

f) tarvittaessa mallin luoneen tai luojien ryhmän nimi;

g) hakemuksen tekemispäivä ja hakemusnumero sekä yhteisrekisteröinti-hakemuksen kunkin mallin hakemusnumero;

h) tarvittaessa tiedot etuoikeuden vaatimisesta asetuksen (EY) N:o 6/2002 42 artiklan mukaisesti;

i) tarvittaessa tiedot näytteillepanoon perustuvan etuoikeuden vaatimisesta asetuksen (EY) N:o 6/2002 44 artiklan mukaisesti;

j) rekisteröintipäivä ja rekisterinumero sekä rekisteröinnin julkaisupäivä;

k) kieli, jolla hakemus on tehty, ja hakijan asetuksen (EY) N:o 6/2002 98 artiklan 2 kohdan mukaisesti ilmoittama toinen kieli.

3. Jos hakemus sisältää pyynnön julkaisemisen lykkäämisestä asetuksen (EY) N:o 6/2002 50 artiklan mukaisesti, ilmoitus lykkäämisestä sekä mallinhaltijan nimi, mahdollisen edustajan nimi, hakemuksen tekemispäivä, rekisteröintipäivä ja hakemusnumero julkaistaan Yhteisömalleja koskevassa tiedotteessa. Mallia esittävää kuvaa tai mallin ulkoasua koskevia tietoja ei julkaista.

15 artikla

Julkaisemisen lykkääminen

1. Jos hakemus sisältää pyynnön julkaisemisen lykkäämisestä asetuksen (EY) N:o 6/2002 50 artiklan mukaisesti, mallinhaltijan on pyynnön yhteydessä tai viimeistään kolme kuukautta ennen pyydetyn 30 kuukauden lykkäysajan päättymistä

a) suoritettava 6 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu julkaisemismaksu;

b) suoritettava 6 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitetut lisämaksut julkaisemisesta yhteisrekisteröintihakemuksessa;

c) toimitettava mallin esittäminen 4 artiklan mukaisesti, jos mallia esittävä kuva on 5 artiklan mukaisesti korvattu mallikappaleella. Mallin esittäminen on toimitettava kaikista yhteisrekisteröintihakemukseen sisältyvistä malleista;

d) ilmoitettava selkeästi yhteisrekisteröintihakemuksessa, mitkä yhteis-rekisteröinnin kohteena olevista malleista julkaistaan tai mistä malleista luovutaan, tai jos julkaisemisen lykkäysaika ei ole vielä päättynyt, minkä mallien osalta lykkäämistä jatketaan.

Jos mallinhaltija pyytää julkaisemista ennen 30 kuukauden lykkäysajan päättymistä, hänen on viimeistään kolme kuukautta ennen pyydettyä julkaisemispäivää täytettävä ensimmäisen kohdan a-d alakohdan vaatimukset.

2. Jos mallinhaltija ei täytä 1 kohdan c tai d alakohdan mukaisia vaatimuksia, viraston on kehotettava häntä poistamaan puutteet määräajassa, joka ei voi missään tapauksessa päättyä 30 kuukauden lykkäysajan päättymisen jälkeen.

3. Jos mallinhaltija ei poista 2 kohdassa tarkoitettuja puutteita määräajassa,

a) rekisteröidyllä yhteisömallilla ei katsota alun alkaenkaan olleen asetuksessa (EY) N:o 6/2002 määriteltyjä vaikutuksia;

b) kun mallinhaltija on esittänyt 1 kohdan toisessa alakohdassa säädetyn pyynnön aiemmasta julkaisemisesta, pyyntöä ei katsota esitetyn.

4. Jos mallinhaltija ei suorita 1 kohdan a tai b alakohdassa tarkoitettuja maksuja, viraston on kehotettava tätä suorittamaan nämä maksut yhdessä asetuksen (EY) N:o 6/2002 107 artiklan 2 kohdan b tai d alakohdassa ja asetuksessa (EY) N:o 2246/2002 säädetyt myöhästymismaksut määräajassa, joka ei voi missään tapauksessa päättyä 30 kuukauden lykkäysajan päättymisen jälkeen.

Jos maksuja ei suoriteta määräajassa, viraston on ilmoitettava mallinhaltijalle, että rekisteröidyllä yhteisömallilla ei alun alkaenkaan ole ollut asetuksessa (EY) N:o 6/2002 määriteltyjä vaikutuksia.

Jos yhteisrekisteröinnin osalta maksu suoritetaan määräajassa, mutta se ei riitä kattamaan kaikkia 1 kohdan a ja b alakohdan nojalla suoritettavia maksuja ja asianmukaisia myöhästymismaksuja, kaikkien mallien, joiden osalta maksuja ei ole suoritettu, katsotaan alun alkaen olleen vailla asetuksessa (EY) N:o 6/2002 määriteltyjä vaikutuksia.

Jos ei ole selvää, mitä malleja suoritetun määrän oli tarkoitus kattaa, virasto valitsee mallit siinä numerojärjestyksessä, jossa mallit on esitetty 2 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

Kaikilla malleilla, joiden osalta ei ole suoritettu lisämaksua julkaisemisesta ja asianmukaisia myöhästymismaksuja tai niitä ei ole suoritettu täysimääräisenä, ei katsota alun alkaenkaan olleen asetuksessa (EY) N:o 6/2002 määriteltyjä vaikutuksia.

16 artikla

Julkaiseminen lykkäysajan jälkeen

1. Jos mallinhaltija on täyttänyt 15 artiklassa säädetyt vaatimukset, virasto lykkäysajan päätyttyä tai aiempaa julkaisemista koskevasta pyynnöstä niin pian kuin teknisesti on mahdollista:

a) julkaisee Yhteisömalleja koskevassa tiedotteessa rekisteröidyn yhteisömallin ja 14 artiklan 2 kohdan mukaiset tiedot sekä ilmoituksen, että hakemukseen sisältyi asetuksen (EY) N:o 6/2002 50 artiklan mukainen pyyntö julkaisemisen lykkäämisestä, ja tarvittaessa, että mallikappale annettiin tämän asetuksen 5 artiklan mukaisesti;

b) antaa yleisesti nähtäväksi kaikki malliin liittyvät asiakirjat;

c) antaa yleisesti nähtäväksi kaikki rekisteriin tehdyt merkinnät, myös kaikki 73 artiklan mukaisesti nähtävilläolon ulkopuolelle jätetyt merkinnät.

2. Sovellettaessa 15 artiklan 4 kohtaa tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetut toimenpiteet toteutetaan ainoastaan niiden yhteisrekisteröinnin kohteena olevien mallien osalta, joilla katsotaan olleen alun alkaen asetuksessa (EY) N:o 6/2002 määritellyt vaikutukset.

17 artikla

Rekisteröintitodistus

1. Julkaisemisen jälkeen virasto antaa mallinhaltijalle rekisteröintitodistuksen, joka sisältää rekisteriin tämän asetuksen 69 artiklan 2 kohdan mukaisesti tehdyt merkinnät sekä lausunnon siitä, että merkinnät on tehty rekisteriin.

2. Mallinhaltija voi pyytää maksua vastaan oikeaksi todistettuja tai todistamattomia rekisteröintitodistuksen jäljennöksiä.

18 artikla

Mallin voimassa pitäminen muutetussa muodossa

1. Jos rekisteröity yhteisömalli pidetään voimassa muutetussa muodossa asetuksen (EY) N:o 6/2002 25 artiklan 6 kohdan mukaisesti, muutetussa muodossa oleva yhteisömalli merkitään yhteisömallirekisteriin ja julkaistaan Yhteisömalleja koskevassa tiedotteessa.

2. Mallin voimassa pitämisellä muutetussa muodossa tarkoitetaan mallinhaltijan osittaista luopumista oikeudestaan, joka voidaan tehdä antamalla asiasta enintään 100 sanaa käsittävä selvitys, tai yhteisön mallirekisteriin tehtävää merkintää mallioikeuden osittaista mitättömäksi julistamista koskevasta tuomioistuimen päätöksestä tai viraston päätöksestä.

19 artikla

Mallinhaltijan tai tämän rekisteriin merkityn edustajan nimen ja osoitteen muuttaminen

1. Mallinhaltijan tai tämän rekisteröidyn edustajan nimen ja osoitteen muuttaminen muun syyn kuin rekisteröidyn mallin siirron vuoksi on merkittävä mallinhaltijan pyynnöstä rekisteriin.

2. Hakemuksessa mallinhaltijan nimen tai osoitteen muuttamiseksi on oltava

a) mallin rekisterinumero;

b) mallinhaltijan nimi ja osoite sellaisina kuin ne ovat merkittyinä rekisteriin. Kun virasto on antanut mallinhaltijalle tunnistenumeron, riittää tämän numeron ja mallinhaltijan nimen ilmoittaminen;

c) mallinhaltijan nimi ja osoite, sellaisina kuin ne ovat muutettuina, 1 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti;

d) kun mallinhaltija on nimennyt edustajan, tämän nimi ja liikeosoite 1 artiklan 1 kohdan e alakohdan mukaisesti.

3. Edellä 2 kohdassa tarkoitetusta hakemuksesta ei peritä maksua.

4. Yhdellä hakemuksella voidaan hakea nimi- ja osoitetietojen muuttamista saman mallinhaltijan kahteen tai useampaan rekisteröintiin.

5. Jos 1 ja 2 kohdassa asetetut vaatimukset eivät täyty, virasto ilmoittaa puutteesta hakijalle.

Jos puutetta ei ole poistettu viraston asettamassa määräajassa, virasto hylkää hakemuksen.

6. Sovelletaan 1-5 kohtaa soveltuvin osin rekisteriin merkityn edustajan nimen ja osoitteen muuttamiseen.

7. Sovelletaan 1-6 kohtaa soveltuvin osin yhteisömallihakemuksiin. Muutos on merkittävä viraston asiakirjoihin, jotka koskevat yhteisömallihakemuksia.

20 artikla

Rekisterissä ja rekisteröinnin julkaisemisessa esiintyvien erehdysten ja virheiden korjaaminen

Jos mallin rekisteritiedoissa tai rekisteröinnistä julkaistavissa tiedoissa on virastosta johtuva erehdys tai virhe, virasto oikaisee erehdyksen tai virheen omasta aloitteestaan tai mallinhaltijan pyynnöstä.

Jos mallinhaltija pyytää oikaisua, sovelletaan 19 artiklaa soveltuvin osin. Pyynnöstä ei peritä maksua.

Virasto julkaisee tämän artiklan mukaisesti tehdyt oikaisut.

III LUKU

REKISTERÖINNIN UUDISTAMINEN

21 artikla

Ilmoittaminen rekisteröinnin voimassaolon päättymisestä

Virasto ilmoittaa mallinhaltijalle ja rekisteriin merkittyjen oikeuksien haltijoille, myös käyttölupien haltijoille, rekisteröinnin voimassaolon päättymisestä vähintään kuusi kuukautta aiemmin. Ilmoituksen antamatta jättäminen ei vaikuta rekisteröinnin voimassaolon päättymiseen.

22 artikla

Rekisteröinnin uudistaminen

1. Hakemuksessa rekisteröinnin uudistamiseksi on oltava

a) mallinhaltijan nimi ja osoite 1 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti, jos mallinhaltija on hakija;

b) jos hakemuksen tekee mallinhaltijan nimenomaisesti valtuuttama henkilö, tämän nimi ja osoite ja todistus, että tällä on valtuus;

c) jos hakija on nimennyt edustajan, tämän nimi ja liikeosoite 1 artiklan 1 kohdan e alakohdan mukaisesti;

d) rekisterinumero;

e) tarvittaessa ilmoitus, että uudistamista haetaan kaikille yhteisrekisteröinti-hakemuksen sisältämille malleille, tai jos uudistamista ei haeta kaikille yhteisrekisteröintihakemuksen sisältämille malleille, tiedot malleista, joille uudistamista haetaan.

2. Asetuksen (EY) N:o 6/2002 13 artiklassa tarkoitetut maksut rekisteröinnin uudistamisesta ovat seuraavat:

a) uudistamismaksu, joka yhteisrekisteröinnin kohteena olevien useiden mallien tapauksessa määräytyy suhteessa uudistettavien mallien lukumäärään;

b) tarvittaessa asetuksen (EY) N:o 6/2002 13 artiklan mukainen ja asetuksessa (EY) N:o 2246/2002 määritelty lisämaksu uudistamismaksun myöhästymisestä tai uudistamishakemuksen myöhästymisestä.

3. Jos uudistamishakemus tehdään asetuksen (EY) N:o 6/2002 13 artiklan 3 kohdan mukaisessa määräajassa, mutta mainitun asetuksen 13 artiklan ja tämän asetuksen mukaiset muut edellytykset eivät täyty, virasto ilmoittaa hakijalle havaituista puutteista.

Jos hakemuksen on tehnyt mallinhaltijan nimenomaisesti valtuuttama henkilö, lähetetään ilmoituksesta jäljennös mallinhaltijalle.

4. Jos uudistamishakemusta ei tehdä tai se tehdään asetuksen (EY) N:o 6/2002 13 artiklan 3 kohdan toisessa virkkeessä säädetyn määräajan jälkeen, tai kun maksuja ei suoriteta tai ne suoritetaan kyseisen määräajan jälkeen, tai kun puutteita ei ole poistettu viraston asettamassa määräajassa, virasto päättää, että rekisteröinnin voimassaolo on päättynyt ja ilmoittaa asiasta mallinhaltijalle ja tarvittaessa uudistamishakemuksen tekijälle ja rekisteriin merkityille mallioikeuksien haltijoille.

Jos suoritetut maksut eivät riitä yhteisrekisteröinnissä kattamaan kaikkia uudistushakemuksen kohteena olevia malleja, päätös tästä tehdään vasta viraston selvitettyä, mitä malleja suoritetun maksun on määrä kattaa.

Jos suoritettujen maksujen kohdentumista ei voida muutoin määritellä, virasto valitsee mallit siinä peräkkäisessä numerojärjestyksessä, jossa ne on esitetty 2 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

Virasto päättää, että rekisteröinnin voimassaolo on päättynyt kaikkien niiden mallien osalta, joista ei ole suoritettu uudistamismaksua tai sitä ei ole suoritettu täysimääräisenä.

5. Jos 4 kohdan mukainen päätös on lopullinen, virasto poistaa mallin rekisteristä siten, että poistaminen tulee voimaan rekisteröinnin voimassaolon päättymispäivää seuraavana päivänä.

6. Jos 2 kohdan mukaiset uudistamismaksut on suoritettu, mutta rekisteröintiä ei uudisteta, maksut palautetaan.

IV LUKU

SIIRTO, KÄYTTÖLUVAT JA MUUT OIKEUDET, MUUTOKSET

23 artikla

Siirto

1. Asetuksen (EY) N:o 6/2002 28 artiklan mukaisessa hakemuksessa rekisteröinnin siirrosta on oltava

a) yhteisömallin rekisterinumero;

b) tiedot uudesta mallinhaltijasta 1 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti;

c) jos siirto ei koske kaikkia yhteisrekisteröinnin kohteena olevia malleja, tiedot niistä rekisteröidyistä malleista, joita siirto koskee;

d) siirron todentavat asiakirjat.

2. Hakemuksessa voidaan tarvittaessa antaa uuden mallinhaltijan edustajan nimi ja liikeosoite 1 artiklan 1 kohdan e alakohdan mukaisesti esitettynä.

3. Hakemusta pidetään tehtynä vasta, kun vaadittava maksu on suoritettu. Jos maksua ei ole suoritettu tai sitä ei ole suoritettu täysimääräisenä, virasto ilmoittaa asiasta hakijalle.

4. Edellä 1 kohdan d alakohdan mukaisena riittävänä todisteena siirrosta pidetään seuraavia:

a) rekisteriin merkitty mallinhaltija tai hänen edustajansa ja siirronsaaja tai hänen edustajansa ovat allekirjoittaneet hakemuksen rekisteröinnin siirrosta, tai

b) siirronsaajan tekemään hakemukseen liitetään rekisteriin merkityn mallinhaltijan tai hänen edustajansa allekirjoittama ilmoitus suostumuksesta siirronsaajan merkitsemisestä rekisteriin, taikka

c) hakemukseen liitetään täytetty siirtolomake tai asiakirja, jonka rekisteriin merkitty mallinhaltija tai hänen edustajansa ja siirronsaaja tai hänen edustajansa ovat allekirjoittaneet.

5. Jos siirron rekisteröinnin edellytykset eivät täyty, virasto ilmoittaa puutteista hakijalle.

Jos puutteita ei poisteta viraston asettamassa määräajassa, virasto hylkää hakemuksen rekisteröinnin siirrosta.

6. Samalla hakemuksella rekisteröinnin siirrosta voidaan hakea kahden tai useamman rekisteröidyn yhteisömallin siirron rekisteröintiä edellyttäen, että rekisteriin merkitty mallinhaltija ja siirronsaaja ovat kaikissa tapauksissa samat.

7. Sovelletaan 1-6 kohtaa soveltuvin osin hakemusten siirtoon rekisteröidyistä yhteisömalleista. Siirto merkitään viraston asiakirjoihin, jotka koskevat yhteisömallihakemuksia.

24 artikla

Käyttölupien ja muiden oikeuksien rekisteröinti

1. Edellä 23 artiklan 1 kohdan a, b ja c alakohtaa sekä 2, 3, 5 ja 6 kohtaa sovelletaan soveltuvin osin käyttöluvan myöntämisen tai siirron rekisteröintiin, rekisteröityä yhteisömallia koskevan esineoikeuden syntymisen tai siirron rekisteröintiin sekä täytäntöönpanotoimenpiteiden rekisteröintiin. Kuitenkin jos rekisteröity yhteisömalli liittyy maksukyvyttömyysmenettelyyn, kyseisen mallin rekisteriin merkitsemistä koskevasta toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä ei peritä maksua.

Yhteisrekisteröintihakemukseen sisältyvistä useista rekisteröidyistä yhteisömalleista jokaiselle erikseen voidaan myöntää käyttölupa ja ne voivat olla erikseen esineoikeuden, pakkotäytäntöönpanon tai maksukyvyttömyysmenettelyn kohteena.

2. Jos rekisteröityä yhteisömallia koskeva käyttölupa on myönnetty ainoastaan osalle yhteisön alueesta tai rajoitetuksi ajaksi, on käyttöluvan rekisteröintihakemuksessa mainittava se yhteisön osa taikka ajanjakso, jota käyttölupa koskee.

3. Jos asetuksen (EY) N:o 6/2002 29, 30 tai 32 artiklan ja tämän artiklan 1 kohdan sekä muiden sovellettavien artiklojen mukaiset käyttöluvan ja muiden oikeuksien rekisteröinnin edellytykset eivät täyty, virasto ilmoittaa hakijalle puutteista.

Jos puutteita ei poisteta viraston asettamassa määräajassa, virasto hylkää rekisteröintihakemuksen.

4. Sovelletaan 1, 2 ja 3 kohtaa soveltuvin osin käyttölupiin ja muihin oikeuksiin, jotka koskevat hakemuksia rekisteröidyiksi yhteisömalleiksi. Käyttöluvat, esineoikeudet ja täytäntöönpanotoimenpiteet kirjataan viraston asiakirjoihin, jotka koskevat yhteisömallihakemusta.

5. Asetuksen (EY) N:o 6/2002 16 artiklan 2 kohdan mukaista rinnakkaiskäyttölupaa on haettava kolmen kuukauden kuluessa siitä päivästä, jona uusi mallinhaltija merkitään rekisteriin.

25 artikla

Käyttöluvan rekisteröinnin erityissäännökset

1. Rekisteröityä yhteisömallia koskeva käyttölupa merkitään rekisteriin yksinoikeudella myönnettynä käyttölupana, jos mallin tai käyttöluvan haltija sitä pyytää.

2. Rekisteröityä yhteisömallia koskeva käyttölupa merkitään rekisteriin edelleen-käyttölupana, jos käyttöluvan myöntää sellainen käyttöluvan haltija, jonka käyttölupa on merkitty rekisteriin.

3. Rekisteröityä yhteisömallia koskeva käyttölupa merkitään rekisteriin alueellisesti rajattuna käyttölupana, jos se on myönnetty osalle yhteisön aluetta.

4. Rekisteröityä yhteisömallia koskeva käyttölupa merkitään rekisteriin määräaikaisena käyttölupana, jos se on myönnetty rajoitetuksi ajaksi.

26 artikla

Käyttöluvan ja muiden oikeuksien rekisteröinnin peruuttaminen tai muuttaminen

1. Rekisteröinti, joka on tehty 24 artiklan mukaisesti, peruutetaan jonkun asianomaisen hakemuksesta.

2. Hakemuksessa on oltava

a) rekisteröidyn yhteisömallin rekisterinumero tai yhteisrekisteröinnissä jokaisen mallin rekisterinumero; ja

b) tiedot oikeudesta, jonka rekisteröinnin peruuttamista haetaan.

3. Käyttöluvan tai muun oikeuden rekisteröinnin peruuttamista koskevaa hakemusta pidetään tehtynä vasta, kun vaadittava maksu on suoritettu.

Jos maksua ei ole suoritettu tai sitä ei ole suoritettu täysimääräisenä, virasto ilmoittaa asiasta hakijalle. Kuitenkin siinä tapauksessa, että toimivaltainen kansallinen viranomainen pyytää rekisteröinnin peruuttamista sellaisen rekisteröidyn yhteisömallin osalta, joka liittyy maksukyvyttömyysmenettelyyn, kyseisestä pyynnöstä ei peritä maksua.

4. Hakemukseen on liitettävä asiakirjat, joista ilmenee, että rekisteröityä oikeutta ei enää ole, tai käyttöluvan tai muun oikeuden haltijan ilmoitus suostumuksesta rekisteröinnin peruuttamiseen.

5. Jos rekisteröinnin peruuttamista koskevat vaatimukset eivät täyty, virasto ilmoittaa hakijalle puutteista. Jos puutteita ei poisteta viraston asettamassa määräajassa, virasto hylkää hakemuksen rekisteröinnin peruuttamisesta.

6. Sovelletaan 1, 2, 4 ja 5 kohtaa soveltuvin osin 24 artiklan mukaiseen pyyntöön rekisteröinnin muuttamisesta.

7. Sovelletaan 1-6 kohtaa soveltuvin osin 24 artiklan 4 kohdan mukaisiin viraston asiakirjoihin tehtäviin merkintöihin.

V LUKU

LUOPUMINEN JA MITÄTTÖMYYS

27 artikla

Luopuminen

1. Asetuksen (EY) N:o 6/2002 51 artiklan mukaisessa luopumisilmoituksessa on oltava

a) rekisteröidyn yhteisömallin rekisterinumero;

b) mallinhaltijan nimi ja osoite 1 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti;

c) jos edustaja on nimetty, edustajan nimi ja liikeosoite 1 artiklan 1 kohdan e alakohdan mukaisesti;

d) jos luopumisilmoitus koskee vain joitakin yhteisrekisteröinnin kohteena olevista malleista, ilmoitus malleista, joita luopumisilmoitus koskee, tai malleista, joiden rekisteröinti jää edelleen voimaan;

e) jos rekisteröidystä yhteisömallista luovutaan osittain asetuksen (EY) N:o 6/2002 51 artiklan 3 kohdan mukaisesti, mallin esittäminen muutetusta mallista tämän asetuksen 4 artiklan mukaisesti.

2. Jos kolmannen oikeus rekisteröityyn yhteisömalliin on merkitty rekisteriin, todisteeksi hänen suostumuksestaan luopua riittää, että kyseinen oikeudenhaltija tai hänen edustajansa allekirjoittaa luopumista koskevan suostumisilmoituksen.

Jos rekisteriin on merkitty käyttölupa, mallista luopuminen merkitään rekisteriin kolmen kuukauden kuluttua siitä, kun mallinhaltija on osoittanut virastolle ilmoittaneensa käyttöluvan haltijalle aikomuksestaan luopua mallista. Jos mallinhaltija ennen mainitun määräajan päättymistä osoittaa virastolle, että käyttöoikeuden haltija on antanut suostumuksensa luopumiseen, merkitään luopuminen heti rekisteriin.

3. Jos asetuksen (EY) N:o 6/2002 15 artiklan mukainen rekisteröityyn yhteisömalliin liittyvää oikeutta koskeva kanne on nostettu tuomioistuimessa, pidetään riittävänä todisteena suostumisesta luopua sitä, että oikeutta koskevan vaatimuksen tekijä tai hänen edustajansa allekirjoittaa suostumisilmoituksen.

4. Jos vaatimukset luopumisesta eivät täyty, virasto ilmoittaa puutteista ilmoituksen tekijälle. Jos puutteita ei poisteta viraston asettamassa määräajassa, virasto ei merkitse luopumista rekisteriin.

28 artikla

Hakemus mitättömäksi julistamisesta

1. Virastolle tehtävässä asetuksen (EY) N:o 6/2002 52 artiklan mukaisessa hakemuksessa mitättömäksi julistamisesta on oltava:

a) hakemuksen mitättömäksi julistamisesta kohteena olevan rekisteröidyn yhteisömallin:

i) rekisterinumero,

ii) mallinhaltijan nimi ja osoite;

b) tiedot hakemuksen perusteista:

i) selvitys hakemuksen mitättömäksi julistamisen perusteista;

ii) jos kyseessä on asetuksen (EY) N:o 6/2002 25 artiklan 1 kohdan d alakohdan nojalla tehdystä hakemuksesta, mallin esittäminen ja tiedot aiemmasta mallista, johon hakemus mitättömäksi julistamisesta perustuu, sekä tiedot, jotka osoittavat, että hakijalla on oikeus vedota aiempaan malliin mitättömyysperusteena mainitun asetuksen 25 artiklan 3 kohdan mukaisesti,

iii) jos kyseessä on asetuksen (EY) N:o 6/2002 25 artiklan 1 kohdan e tai f alakohdan nojalla tehdystä hakemuksesta, mallin esittäminen ja tiedot tekijänoikeudella suojatusta erottavasta merkistä tai teoksesta, johon hakemus mitättömäksi julistamisesta perustuu, sekä tiedot, jotka osoittavat, että hakija on mainitun asetuksen 25 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu aiemman oikeuden haltija;

iv) jos kyseessä on asetuksen (EY) N:o 6/2002 25 artiklan 1 kohdan g alakohdan nojalla tehdystä hakemuksesta, mallin esittäminen ja tiedot mainitussa artiklassa tarkoitetusta kohteesta ja tiedot, jotka osoittavat, että hakemuksen on tehnyt mainitun asetuksen 25 artiklan 4 kohdassa tarkoitettu henkilö tai taho, jota asiaton käyttö koskee;

v) jos mitättömyysperusteena on se, että rekisteröity yhteisömalli ei täytä asetuksen (EY) N:o 6/2002 5 ja 6 artiklan mukaisia vaatimuksia, tiedot ja sellaisten aiempien mallien esittäminen, jotka voivat muodostaa esteen rekisteröidyn yhteisömallin uutuudelle tai yksilölliselle luonteelle, sekä asiakirjat, jotka osoittavat aiempien mallien olleen voimassa;

vi) maininta näitä perusteita tukevista seikoista, todisteista ja syistä;

c) tiedot hakijasta:

i) hakijan nimi ja osoite 1 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti;

ii) jos hakija on nimennyt edustajan, tämän nimi ja liikeosoite 1 artiklan 1 kohdan e alakohdan mukaisesti;

iii) jos kyseessä on asetuksen (EY) N:o 6/2002 25 artiklan 1 kohdan c alakohdan nojalla tehdystä hakemuksesta, tiedot, jotka osoittavat, että hakemuksen on tehnyt mainitun asetuksen 25 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu oikeutettu henkilö tai siinä tarkoitetut oikeutetut henkilöt.

2. Hakemuksesta on suoritettava asetuksen (EY) N:o 6/2002 52 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu maksu.

3. Virasto ilmoittaa mallinhaltijalle, että hakemus mitättömäksi julistamisesta on tehty.

29 artikla

Mitättömyysmenettelyssä käytettävät kielet

1. Hakemus mitättömäksi julistamisesta on tehtävä menettelykielellä (EY) N:o 6/2002 98 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

2. Jos menettelykieli ei ole se kieli, jolla hakemus on tehty, ja mallinhaltija on esittänyt huomautuksensa kielellä, jolla hakemus on tehty, viraston on käännätettävä nämä huomautukset menettelykielelle.

3. Kolmen vuoden kuluttua asetuksen (EY) N:o 6/2002 111 artiklan 2 kohdan mukaisesti vahvistetusta päivästä komissio toimittaa asetuksen (EY) N:o 6/2002 109 artiklassa tarkoitetulle komitealle kertomuksen tämän artiklan 2 kohdan soveltamisesta ja tarvittaessa ehdotukset, joilla rajoitetaan virastolle näiltä osin koituvia kustannuksia, kuten asetuksen (EY) N:o 6/2002 98 artiklan 4 kohdan neljännessä alakohdassa säädetään.

4. Komissio voi päättää, että 3 kohdassa tarkoitettu kertomus ja ehdotukset jätetään ennen määräpäivää, ja komitean on käsiteltävä niitä ensisijaisen tärkeinä asioina, jos 2 kohdassa säädetty johtaa kohtuuttomiin kuluihin.

5. Jos hakemuksen tueksi esitettävää todistusaineistoa ei anneta mitättömyyttä koskevan menettelyn kielellä, hakijan on toimitettava käännös aineistosta kyseisellä kielellä kahden kuukauden kuluessa aineiston antamisesta.

6. Jos mitättömäksi julistamisen hakija tai mallinhaltija ilmoittaa virastolle kahden kuukauden kuluessa siitä, kun mallinhaltija on vastaanottanut tämän asetuksen 31 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun tiedonannon, että asetuksen (EY) N:o 6/2002 98 artiklan 5 kohdan mukaisesti muusta menettelykielestä on sovittu, hakijan on, niissä tapauksissa, joissa hakemusta ei ole tehty asianomaisella kielellä, toimitettava hakemuksesta käännös asianomaisella kielellä kuukauden kuluessa sanotusta päivästä.

30 artikla

Hakemuksen mitättömäksi julistamisesta hylkääminen puutteellisena

1. Jos virasto toteaa, että hakemus mitättömäksi julistamisesta ei täytä asetuksen (EY) N:o 6/2002 52 artiklan, tämän asetuksen 28 artiklan 1 kohdan taikka muita asetuksen (EY) N:o 6/2002 tai tämän asetuksen säännöksiä, se ilmoittaa asiasta hakijalle ja kehottaa tätä poistamaan puutteet asettamassaan määräajassa.

Jos puutteita ei poisteta määräajassa, virasto hylkää hakemuksen puutteellisena.

2. Jos virasto toteaa, että vaadittavia maksuja ei ole suoritettu, se ilmoittaa asiasta hakijalle ja mainitsee, että hakemusta ei pidetä tehtynä, ellei maksuja suoriteta viraston asettamassa määräajassa.

Jos vaadittavat maksut maksetaan viraston asettaman määräajan jälkeen, ne palautetaan hakijalle.

3. Kaikista 1 kohdan mukaisesti tehdyistä päätöksistä hylätä hakemus mitättömäksi julistamisesta ilmoitetaan hakijalle.

Jos hakemusta ei 2 kohdan mukaisesti katsota tehdyksi, tästä ilmoitetaan hakijalle.

31 artikla

Hakemuksen mitättömäksi julistamisesta tutkiminen

1. Jos virasto ei hylkää hakemusta mitättömäksi julistamisesta 30 artiklan mukaisesti, se ilmoittaa hakemuksesta mallinhaltijalle ja kehottaa tätä esittämään huomautuksensa viraston asettamassa määräajassa.

2. Jos mallinhaltija ei esitä huomautuksia, virasto voi päättää mitättömyydestä käytössään olevien todisteiden perusteella.

3. Virasto ilmoittaa mallinhaltijan huomautukset hakijalle ja voi kehottaa tätä vastaamaan asettamassaan määräajassa.

4. Kaikki asetuksen (EY) N:o 6/2002 53 artiklan 2 kohdan mukaiset tiedonannot ja asiaan liittyvät huomautukset toimitetaan asianomaisille osapuolille.

5. Virasto voi kehottaa osapuolia tekemään sovinnon asiassa.

32 artikla

Useat hakemukset mitättömäksi julistamisesta

1. Jos virastolle on jätetty useita samaa rekisteröityä yhteistyömallia koskevia hakemuksia mitättömäksi julistamisesta, virasto voi käsitellä ne samassa menettelyssä.

Virasto voi myöhemmin päättää, että niitä ei käsitellä samassa menettelyssä.

2. Jos yhden tai useamman hakemuksen alustavan tutkimisen yhteydessä ilmenee, että rekisteröity yhteisömalli voi olla mitätön, virasto voi keskeyttää muut mitättömyysmenettelyt.

Virasto ilmoittaa kaikille jäljellä oleville hakijoille jatkettujen menettelyjen aikana tehdyt asiaa koskevat päätökset.

3. Kun mitättömäksi julistamista koskeva päätös on lopullinen, hakemuksia, joiden menettely on keskeytetty 2 kohdan mukaisesti, pidetään loppuun käsiteltyinä ja hakijoille ilmoitetaan asiasta. Tällaisena pidetään tapausta, jossa ei ole tehty asetuksen (EY) N:o 6/2002 70 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua päätöstä.

4. Virasto palauttaa 50 prosenttia jokaisen hakijan suorittamasta, asetuksen (EY) N:o 6/2002 52 artiklan 2 kohdan mukaisesta maksusta tämän artiklan 1, 2 ja 3 kohdan mukaisesti loppuun käsiteltyinä pidettyjen hakemusten osalta.

33 artikla

Väitetyn loukkaajan osallistuminen

Jos väitetty loukkaaja tekee menettelyyn osallistumista koskevan pyynnön asetuksen (EY) N:o 6/2002 54 artiklan mukaisesti, häneen sovelletaan tämän asetuksen 28, 29 ja 30 artiklan asiaa koskevia säännöksiä ja hänen on erityisesti esitettävä pyynnön perusteet sekä suoritettava asetuksen (EY) N:o 6/2002 52 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu maksu.

VI LUKU

MUUTOKSENHAKU

34 artikla

Valituskirjelmän sisältö

1. Valituskirjelmässä on oltava

a) valittajan nimi ja osoite 1 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti;

b) jos valittaja on nimennyt edustajan, tämän nimi ja liikeosoite 1 artiklan 1 kohdan e alakohdan mukaisesti;

c) tiedot päätöksestä, johon muutosta haetaan sekä vaaditun muutoksen tai päätöksen kumoamisen laajuus.

2. Valituskirjelmä on tehtävä sillä menettelyn kielellä, jolla valituksen kohteena oleva päätös tehtiin.

35 artikla

Valituksen hylkääminen puutteellisena

1. Jos valitus ei ole asetuksen (EY) N:o 6/2002 55, 56 ja 57 artiklan ja tämän asetuksen 34 artiklan 1 kohdan c alakohdan ja 2 kohdan mukainen, valituslautakunta hylkää sen puutteellisena, jos kaikkia puutteita ei poisteta asetuksen (EY) N:o 6/2002 57 artiklassa vahvistetussa määräajassa.

2. Jos valituslautakunta toteaa, että valitus ei täytä asetuksen (EY) N:o 6/2002 säännöksiä eikä tämän asetuksen säännöksissä ja erityisesti 34 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdan vaatimuksia, valituslautakunta ilmoittaa asiasta valittajalle ja kehottaa tätä poistamaan puutteet asettamassaan määräajassa. Jos puutteita ei poisteta määräajassa, valituslautakunta hylkää valituksen puutteellisena.

3. Jos valitusmaksu suoritetaan asetuksen (EY) N:o 6/2002 57 artiklan mukaisen määräajan valituksen tekemiselle jälkeen, valitusta ei katsota tehdyksi, ja valitusmaksu palautetaan valittajalle.

36 artikla

Valituksen tutkiminen

1. Jollei toisin säädetä, valitusmenettelyssä sovelletaan soveltuvin osin säännöksiä, jotka koskevat menettelyä valituksenalaisen päätöksen tehneellä osastolla.

2. Valituslautakunnan päätöksessä on oltava

a) ilmoitus, että päätös on valituslautakunnan antama;

b) päätöksen päivämäärä;

c) valituslautakunnan puheenjohtajan ja muiden päätökseen osallistuneiden jäsenten nimet;

d) kanslian toimivaltaisen toimihenkilön nimi;

e) osapuolten ja heidän edustajiensa nimet;

f) päätettävät;

g) yhteenveto tosiseikoista;

h) perustelut;

i) valituslautakunnan ratkaisu ja tarvittaessa kuluja koskeva päätös.

3. Päätöksen allekirjoittavat valituslautakunnan puheenjohtaja ja muut päätökseen osallistuneet jäsenet sekä valituslautakunnan kanslian toimihenkilö.

37 artikla

Valitusmaksujen takaisin maksaminen

Valitusmaksut määrätään takaisin maksettaviksi, jos valitus aiheuttaa ennakkotarkastuksen, tai jos valituslautakunta katsoo, että valitus on hyväksyttävä ja takaisin maksaminen on kohtuullista huomattavan menettelyvirheen takia. Jos valitus aiheuttaa ennakkotarkastuksen, maksun palauttamisesta päättää se osasto, jonka päätös on riitautettu, ja muissa tapauksissa valituslautakunta.

VII LUKU

VIRASTON PÄÄTÖKSET JA TIEDONANNOT

38 artikla

Päätösten muoto

1. Viraston päätökset on laadittava kirjallisesti ja ne on perusteltava.

Jos virastossa järjestetään suullinen käsittely, päätös voidaan antaa suullisesti. Myöhemmin kirjallinen päätös annetaan osapuolille.

2. Viraston päätöksiin, joihin voidaan hakea muutosta, on liitettävä kirjallinen ilmoitus, että valitus on tehtävä virastolle kirjallisena kahden kuukauden kuluessa sen päätöksen tiedoksiantamisesta, josta valitetaan. Ilmoituksessa on myös tiedotettava osapuolille asetuksen (EY) N:o 6/2002 55, 56 ja 57 artiklan säännöksistä.

Osapuolet eivät saa vedota siihen, että valitusmahdollisuudesta ei ole ilmoitettu.

39 artikla

Päätösten virheiden korjaaminen

Ainoastaan viraston päätöksissä olevia kieli- ja kirjoitusvirheitä ja selviä erehdyksiä voidaan korjata. Päätöksen tehnyt osasto tekee oikaisun omasta aloitteestaan tai asianomaisen osapuolen pyynnöstä.

40 artikla

Oikeuksien menettämisestä ilmoittaminen

1. Jos virasto toteaa jonkin oikeuden menetetyksi asetuksen (EY) N:o 6/2002 tai tämän asetuksen säännösten perusteella ilman, että asiasta on tehty päätöstä, se ilmoittaa tästä asianomaiselle henkilölle asetuksen (EY) N:o 6/2002 66 artiklan mukaisesti sekä tiedottaa hänelle tämän artiklan 2 kohdassa säädetyistä muutoksenhaku-keinoista.

2. Jos asianomainen henkilö katsoo, että viraston toteamus on väärä, hän voi kahden kuukauden kuluessa 1 kohdan mukaisesta ilmoituksesta pyytää asiasta viraston päätöstä.

Päätös annetaan vain, jos viraston kanta ei ole sama kuin päätöstä pyytäneen; muussa tapauksessa virasto muuttaa kannanottonsa ja ilmoittaa siitä päätöstä pyytäneelle.

41 artikla

Allekirjoitus, nimi, sinetti

1. Kaikissa viraston päätöksissä, tiedonannoissa ja ilmoituksissa on mainittava vastaava viraston yksikkö tai osasto sekä asiasta vastaavien virkailijoiden nimet. Päätökset varustetaan joko virkailijan tai virkailijoiden allekirjoituksella tai niiden sijasta painetulla tai leimatulla sinetillä.

2. Viraston pääjohtajan päätöksellä voidaan vastaavat viraston yksiköt tai osastot ja vastuullisten virkailijoiden nimet ilmoittaa muulla tavoin tai käyttää muuta tunnistetta kuin sinettiä päätöksiä, tiedonantoja tai ilmoituksia lähetettäessä telekopiona tai muulla teknisellä viestintävälineellä.

VIII LUKU

SUULLINEN KÄSITTELY JA TODISTELU

42 artikla

Kutsu suulliseen käsittelyyn

1. Osapuolet kutsutaan asetuksen (EY) N:o 6/2002 64 artiklan mukaiseen suulliseen käsittelyyn ja heille huomautetaan tämän artiklan 3 kohdasta. Kutsu toimitetaan vähintään kuukautta aikaisemmin, jolleivät osapuolet sovi lyhyemmästä ajasta.

2. Kutsussa virasto mainitsee seikat, joista sen käsityksen mukaan on tarpeellista keskustella päätöksen tekemiseksi.

3. Jos asianmukaisesti kutsuttu osapuoli ei saavu viraston suulliseen käsittelyyn, käsittelyä voidaan jatkaa ilman häntä.

43 artikla

Todistajainkuulustelu virastossa

1. Jos virasto pitää tarpeellisena, että jokin osapuoli, todistaja tai asiantuntija antaa suullisen todistuksen tai että toimitetaan katselmus, se tekee päätöksen asiassa ja ilmoittaa, millä tavoin se aikoo hankkia todisteet, asiaan liittyvät seikat sekä kuulemisen tai katselmuksen päivämäärän, kellonajan ja paikan.

Jos jokin osapuoli vaatii todistajan ja asiantuntijan suullista todistamista, viraston päätöksessä määrätään aika, jonka kuluessa osapuolen on ilmoitettava virastolle niiden todistajien ja asiantuntijoiden nimet ja osoitteet, joita osapuoli haluaa kuultavan.

2. Osapuolten, todistajien ja asiantuntijoiden kutsun määräaika on vähintään yksi kuukausi, jollei sovita lyhyemmästä määräajasta. Kutsussa on oltava

a) ote 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa mainitusta päätöksestä ja erityisesti ilmoitus kuulemisen päivämäärästä, kellonajasta ja paikasta sekä asioista, joista osapuolia, todistajia tai asiantuntijoita on tarkoitus kuulla,

b) osapuolten nimet ja tiedot todistajien tai asiantuntijoiden 45 artiklan 2-5 kohdan mukaisista oikeuksista.

44 artikla

Asiantuntijoiden toimeksiannot

1. Virasto päättää, missä muodossa sen nimeämän asiantuntijan on annettava lausuntonsa.

2. Asiantuntijalle osoitetussa toimeksiannossa on oltava

a) tarkka kuvaus toimeksiannosta;

b) määräaika asiantuntijalausunnon antamiselle;

c) menettelyn osapuolten nimet;

d) tiedot vaatimuksista, joita asiantuntija voi esittää 45 artiklan 2, 3 ja 4 kohdan mukaisesti.

3. Kaikista kirjallisista lausunnoista toimitetaan jäljennös osapuolille.

4. Osapuolet voivat vastustaa asiantuntijaa pätemättömyyden takia ja jäävätä hänet samoilla perusteilla, joilla voidaan jäävätä tutkija tai osaston tai valituslautakunnan jäsen neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94(3) 132 artiklan 1 ja 3 kohdan mukaisesti. Kyseinen viraston osasto päättää jääviydestä.

45 artikla

Kustannukset todisteiden hankkimisesta

1. Virasto voi asettaa todisteiden hankkimisen edellytykseksi, että niiden hankkimista vaativa osapuoli asettaa vakuudeksi summan, joka määrätään arvioitujen kustannusten perusteella.

2. Kuultaviksi saapuvilla viraston kutsumilla todistajilla ja asiantuntijoilla on oikeus kohtuulliseen matka- ja oleskelukorvaukseen. Näitä kuluja varten virasto voi myöntää heille ennakkoa. Ensimmäinen virke koskee myös todistajia ja asiantuntijoita, joita virasto ei ole kutsunut mutta joita kuullaan todistajina tai asiantuntijoina.

3. Edellä 2 kohdassa tarkoitettuun korvaukseen oikeutetut todistajat ovat oikeutettuja myös kohtuulliseen ansionmenetyskorvaukseen, ja asiantuntijat ovat oikeutettuja työstään suoritettavaan palkkioon. Korvaukset todistajille ja asiantuntijoille maksetaan, kun he ovat täyttäneet velvollisuutensa tai suorittaneet tehtävänsä, siinä tapauksessa, että virasto on kutsunut todistajat ja asiantuntijat omasta aloitteestaan.

4. Viraston pääjohtaja vahvistaa 1, 2 ja 3 kohdan perusteella maksettavat määrät ja kuluennakot, ja ne julkaistaan viraston virallisessa lehdessä.

Korvausten määrät lasketaan samoin perustein kuin Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja niiden liitteen VII mukaisesti palkkaluokkiin A4-A8 kuuluvien virkamiesten korvaukset ja palkat.

5. Edellä 1-4 kohdan mukaisesti maksettavista tai maksetuista määristä vastaa lopullisesti

a) virasto, jos se omasta aloitteestaan on pitänyt tarpeellisena kuulla todistajien tai asiantuntijoiden suullisia todistuksia; tai

b) asianomainen osapuoli, jos tämä osapuoli vaatii todistajien tai asiantuntijoiden suullista kuulemista, jollei asetuksen (EY) N:o 6/2002 70 ja 71 artiklan ja tämän asetuksen 79 artiklan mukaisesti tehtävästä kulujen jakamista ja korvaamista koskevasta päätöksestä muuta johdu.

Ensimmäisen alakohdan b alakohdassa tarkoitetun osapuolen on korvattava virastolle mahdolliset maksetut ennakot.

46 artikla

Pöytäkirja suullisesta käsittelystä ja todisteista

1. Suullisesta käsittelystä ja todistajainkuulustelusta pidetään pöytäkirjaa, johon kirjataan suullisen käsittelyn ja todisteiden olennaiset seikat, osapuolten antamat asiaan vaikuttavat lausunnot, osapuolten, todistajien ja asiantuntijoiden antamat lausumat sekä katselmusten tulokset.

2. Pöytäkirjamerkinnät todistajan, asiantuntijan ja osapuolen lausumasta luetaan ääneen tai annetaan hänelle tarkastamista varten. Pöytäkirjaan merkitään, että tämä muodollisuus on suoritettu ja että kyseinen henkilö on hyväksynyt pöytäkirjan. Jos hän ei hyväksy pöytäkirjaa, hänen vastaväitteensä kirjataan.

3. Pöytäkirjan allekirjoittavat sen laatinut toimihenkilö sekä suullista käsittelyä tai todistajainkuulustelua johtanut toimihenkilö.

4. Osapuolille toimitetaan jäljennös pöytäkirjasta.

5. Viraston on asetettava osapuolten saataville pyynnöstä suullisessa käsittelyssä tehtyjen nauhoitusten puhtaaksikirjoitetut kappaleet kirjallisena tai konekielisessä muodossa.

Näiden puhtaaksikirjoitettujen kappaleiden saataville asettamisesta on suoritettava maksu, joka vastaa puhtaaksikirjoituksesta virastolle aiheutuneita kustannuksia. Viraston pääjohtaja päättää maksun suuruudesta.

IX LUKU

TIEDOKSIANTO

47 artikla

Tiedoksiantoa koskevat yleiset määräykset

1. Viraston menettelyissä kaikki viraston tiedoksiannon antaminen tapahtuu lähettämällä alkuperäinen asiakirja, viraston oikeaksi todistama tai viraston sinetillä varustettu jäljennös tai tietokonetuloste, jossa on mainittu sinetti. Osapuolten toimittamien asiakirjojen jäljennöksiltä ei vaadita sellaista oikeaksi todistamista.

2. Tiedoksianto toimitetaan

a) postitse 48 artiklan mukaisesti;

b) henkilökohtaisesti 49 artiklan mukaisesti;

c) virastossa olevaan postilokeroon 50 artiklan mukaisesti;

d) telekopiona tai muilla teknisillä välineillä 51 artiklan mukaisesti;

e) julkisella kuulutuksella 52 artiklan mukaisesti.

48 artikla

Tiedoksianto postitse

1. Päätökset, joihin liittyy määräaika muutoksenhakua varten, kutsut ja muut viraston pääjohtajan määräämät asiakirjat annetaan tiedoksi saantitodistuksella varustetulla kirjatulla kirjeellä.

Päätökset ja tiedoksiannot, joihin liittyy jokin muu määräaika, annetaan tiedoksi kirjatulla kirjeellä, jollei viraston pääjohtaja toisin päätä.

Kaikki muut tiedonannot lähetetään tavallisessa postissa.

2. Sellaisille vastaanottajille, joilla ei ole kotipaikkaa, päätoimipaikkaa tai liikettä yhteisön alueella ja jotka eivät ole nimenneet edustajaa asetuksen (EY) N:o 6/2002 77 artiklan 2 kohdan mukaisesti, lähetetään tiedoksi annettava asiakirja tavallisessa postissa viimeiseen viraston tiedossa olevaan vastaanottajan osoitteeseen.

Tiedoksiantoa pidetään tehtynä, kun lähetys on postitettu.

3. Jos tiedoksianto tehdään kirjatulla kirjeellä, saantitodistuksella varustettuna tai ilman, sitä pidetään toimitettuna vastaanottajalle kymmenentenä päivänä postituksesta, paitsi jos kirje ei ole saapunut vastaanottajalle tai se on saapunut hänelle myöhemmin.

Epäselvissä tapauksissa viraston on osoitettava, että kirje on saapunut määrän-päähänsä, tai sen on osoitettava päivä, jona kirje on toimitettu vastaanottajalle.

4. Tiedoksiantoa kirjatulla kirjeellä, saantitodistuksella varustettuna tai ilman sitä, pidetään tehtynä, vaikka vastaanottaja kieltäytyisi ottamasta kirjettä vastaan.

5. Siltä osin kuin 1-4 kohta ei käsitä tiedoksiantoa postitse, sovelletaan sen valtion lainsäädäntöä, jonka alueella tiedoksianto tehdään.

49 artikla

Henkilökohtainen tiedoksianto

Tiedoksianto voidaan toimittaa viraston tiloissa luovuttamalla asiakirja henkilökohtaisesti vastaanottajalle, jonka on kuitattava asiakirja vastaanotetuksi.

50 artikla

Tiedoksianto toimittamalla virastossa olevaan lokeroon

Tiedoksianto sellaisille vastaanottajille, joilla on postilokero virastossa, voidaan toimittaa jättämällä asiakirja kyseiseen lokeroon. Viraston asiakirjoihin merkitään kirjallisesti jättäminen lokeroon. Asiakirjaan merkitään päivä, jona se on jätetty lokeroon. Tiedoksiantoa pidetään tehtynä viidentenä päivänä sen jälkeen, kun asiakirja jätettiin virastossa olevaan lokeroon.

51 artikla

Tiedoksianto telekopiona tai muulla teknisellä välineellä

1. Tiedoksianto toimitetaan telekopiona lähettämällä alkuperäinen asiakirja tai jäljennös 47 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Viraston pääjohtaja päättää lähettämisen yksityiskohdista.

2. Viraston pääjohtaja päättää muilla teknisillä välineillä toimitettavan tiedoksiannon yksityiskohdista.

52 artikla

Julkinen kuulutus

1. Jos vastaanottajan osoitetta ei saada selville tai jos 48 artiklan 1 kohdan mukainen tiedoksianto osoittautuu mahdottomaksi viraston toisesta yrityksestä huolimatta, tiedoksianto toimitetaan julkisella kuulutuksella.

Kuulutus on julkaistava ainakin Yhteisömalleja koskevassa tiedotteessa.

2. Viraston pääjohtaja päättää, millä tavalla julkinen kuulutus annetaan, ja vahvistaa sen päivän, josta alkaa yhden kuukauden määräaika, jonka jälkeen asiakirja katsotaan annetun tiedoksi.

53 artikla

Tiedoksianto edustajille

1. Jos edustaja on nimetty tai kun yhteisrekisteröintihakemuksessa ensimmäisenä mainittua hakijaa pidetään yhteisenä edustajana 61 artiklan 1 kohdan mukaisesti, tiedoksianto osoitetaan tälle nimetylle tai yhteiselle edustajalle.

2. Jos sama asianomainen on nimennyt useita edustajia, riittää tiedoksianto kenelle tahansa heistä, jollei 1 artiklan 1 kohdan e alakohdan mukaisesti ole ilmoitettu erityistä yhteysosoitetta.

3. Jos useat osapuolet ovat nimenneet yhteisen edustajan, riittää, että asiakirja annetaan yhtenä kappaleena tiedoksi tälle yhteiselle edustajalle.

54 artikla

Puutteet tiedoksiannossa

Kun vastaanottaja on saanut asiakirjan, vaikka virasto ei voi osoittaa, että asiakirja on asianmukaisesti annettu tiedoksi tai että tiedoksiantoa koskevia määräyksiä on noudatettu, tiedoksianto katsotaan toimitetuksi sinä päivänä, jona virasto katsoo asiakirjan vastaanotetuksi.

55 artikla

Asiakirjojen antaminen tiedoksi useille osapuolille

Osapuolten toimittamat asiakirjat, jotka sisältävät asiasisältöä koskevia ehdotuksia tai vaatimuksen asiasisältöä koskevan ehdotuksen peruuttamisesta, annetaan muiden osapuolten tiedoksi ilman eri pyyntöä. Tiedoksianto voidaan jättää tekemättä, jos asiakirja ei sisällä uusia lausumia ja asia on valmis päätettäväksi.

X LUKU

MÄÄRÄAJAT

56 artikla

Määräaikojen laskeminen

1. Määräajat vahvistetaan täysinä vuosina, kuukausina, viikkoina ja päivinä.

2. Määräajan lasketaan alkavan asiaa koskevan tapahtuman jälkeisenä päivänä; tapahtuma voi olla menettelyn vaihe tai toisen määräajan päättyminen. Jos menettelyn vaihe on tiedoksianto, kyseisenä tapahtumana pidetään asiakirjan vastaanottamista, jollei toisin säädetä.

3. Jos määräaika on vuosi tai tietty määrä vuosia, se päättyy kyseisen myöhemmän vuoden siinä kuussa, jolla on sama järjestysnumero kuin kyseisen tapahtuman päivällä. Jos sinä kuukautena ei ole saman numeroista päivää, määräaika päättyy sen kuukauden viimeisenä päivänä.

4. Jos määräaika on kuukausi tai tietty määrä kuukausia, se päättyy kyseisen myöhemmän kuukauden sinä päivänä, jolla on sama järjestysnumero kuin tapahtuman päivällä. Jos tapahtuman päivä oli kuukauden viimeinen päivä tai jos kyseisessä kuussa ei ole saman numeroista päivää, määräaika päättyy sen kuukauden viimeisenä päivänä.

5. Jos määräaika on viikko tai tietty määrä viikkoja, se päättyy asianomaisen myöhemmän viikon sinä päivänä, jolla on sama nimi kuin asiaa koskevan tapahtuman päivällä.

57 artikla

Määräaikojen pituus

1. Jos asetuksessa (EY) N:o 6/2002 tai tässä asetuksessa säädetään viraston asettamasta määräajasta, sellainen määräaika on vähintään yksi kuukausi, jos asianomaisen osapuolen kotipaikka, päätoimipaikka tai liike sijaitsee yhteisön alueella, tai muussa tapauksessa vähintään kaksi kuukautta, mutta ei enempää kuin kuusi kuukautta.

Virasto voi olosuhteet huomioon ottaen myöntää asetetulle määräajalle pidennyksen, jos asianomainen osapuoli sitä pyytää ennen alkuperäisen määräajan päättymistä.

2. Kun osapuolia on kaksi tai useampia, virasto voi pidentää määräaikaa edellyttäen, että muut osapuolet siihen suostuvat.

58 artikla

Määräaikojen päättyminen erikoistapauksissa

1. Jos määräaika päättyy sellaisena päivänä, jona virasto ei ole avoinna eikä voi vastaanottaa asiakirjoja, tai jos tavallista postia ei muista kuin 2 kohdassa mainituista syistä jaeta viraston sijaintipaikkaan, määräaika jatkuu ensimmäiseen sellaiseen päivään, jolloin virasto on avoinna ja voi vastaanottaa asiakirjoja tai jolloin tavallista postia jaetaan.

Viraston pääjohtaja vahvistaa ennen kunkin kalenterivuoden alkua päivät, joina virasto ei ole avoinna asiakirjojen vastaanottamista varten.

2. Jos määräaika päättyy sellaisena päivänä, jona postinjakelu jäsenvaltiossa tai jäsenvaltion ja viraston välillä on keskeytynyt tai siinä on häiriöitä, määräaika jatkuu ensimmäiseen keskeytystä tai häiriötä seuraavaan päivään saakka sellaisten osapuolten kohdalla joilla on kotipaikka tai rekisteröity toimipaikka kyseisessä valtiossa tai joiden nimeämän edustajan toimipaikka on siinä valtiossa.

Jos kyseessä oleva jäsenvaltio on viraston sijaintivaltio, ensimmäistä alakohtaa sovelletaan kaikkiin osapuoliin.

Viraston pääjohtaja vahvistaa ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun määräajan pituuden.

3. Edellä 1 ja 2 kohtaa sovelletaan soveltuvin osin asetuksen (EY) N:o 6/2002 tai tämän asetuksen mukaisiin määräaikoihin yhteydenpidossa asetuksen (EY) N:o 6/2002 35 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan mukaiseen toimivaltaiseen viranomaiseen.

4. Jos poikkeukselliset olosuhteet, kuten luonnonmullistukset tai lakot, keskeyttävät viraston toiminnan tai häiritsevät sitä niin, että viraston tiedoksiannot asianomaisille osapuolille määräaikojen päättymisestä viivästyvät, toimenpiteet, joille kyseinen määräaika on asetettu, voidaan vielä suorittaa hyväksyttävästi kuukauden kuluessa myöhästyneen tiedonannon tiedoksi antamisesta.

Viraston pääjohtaja vahvistaa tällaisen keskeytyksen tai häiriön alkamis- ja päättymispäivän.

XI LUKU

MENETTELYN KESKEYTTÄMINEN JA PAKKOPERINNÄN KÄYTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMINEN

59 artikla

Menettelyn keskeyttäminen

1. Menettely virastossa keskeytetään,

a) jos rekisteröidyn yhteisömallin hakija tai mallinhaltija tai kansallisen lainsäädännön mukaisesti edustamaan oikeutettu henkilö kuolee tai tulee oikeustoimikelvottomaksi;

b) jos rekisteröidyn yhteisömallin hakija tai mallinhaltija on omaisuuteen kohdistetun menettelyn vuoksi oikeudellisista syistä estynyt jatkamasta menettelyä virastossa;

c) jos rekisteröidyn yhteisömallin hakijan tai mallinhaltijan edustaja kuolee, tulee oikeustoimikelvottomaksi tai on omaisuuteen kohdistetun menettelyn vuoksi oikeudellisista syistä estynyt jatkamasta menettelyä virastossa.

Siltä osin kuin 1 kohdan ensimmäisen alakohdan a alakohdassa mainittu tapahtuma ei vaikuta asetuksen (EY) N:o 6/2002 78 artiklan mukaisesti nimetyn edustajan valtuuksiin, menettely keskeytetään ainoastaan tällaisen edustajan pyynnöstä.

2. Jos 1 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa virastolle on ilmoitettu sellaisen henkilön nimi, jolla on valtuus jatkaa menettelyä virastossa, virasto ilmoittaa tälle henkilölle ja asianomaisille kolmansille, että menettelyä jatketaan viraston vahvistamana ajankohtana.

3. Edellä 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetussa tapauksessa menettelyä jatketaan, kun virastolle on ilmoitettu hakijan uuden edustajan nimeämisestä tai kun virasto on ilmoittanut muille osapuolille mallinhaltijan uuden edustajan nimeämisestä.

Jos virastolle ei ole ilmoitettu uuden edustajan nimeämisestä kolmen kuukauden kuluessa menettelyn keskeytyksen alkamisesta, virasto ilmoittaa yhteisömallin hakijalle tai mallinhaltijalle, että

a) asetuksen (EY) N:o 6/2002 77 artiklan 2 kohdan ollessa sovellettavissa yhteisömallia koskevaa hakemusta pidetään peruutettuna, jos tietoja ei toimiteta kahden kuukauden kuluessa tämän tiedonannon tiedoksi antamisesta, tai

b) asetuksen (EY) N:o 6/2002 77 artiklan 2 kohdan ollessa ei sovellettavissa menettelyä yhteisömallin hakijan tai mallinhaltijan kanssa jatketaan siitä päivästä, jona tänä tiedonanto annetaan tiedoksi.

4. Yhteisömallin hakijaa tai mallinhaltijaa koskevat muut kuin uudistamismaksun maksamiseen liittyvät, menettelyn keskeytyshetkellä voimassa olleet määräajat alkavat uudestaan siitä päivästä, jolloin menettely aloitetaan uudestaan.

60 artikla

Pakkoperinnän käyttämättä jättäminen

Viraston pääjohtaja voi päättää pakkoperintätoimista luopumisesta, jos kyseinen saatava on pieni tai sen saaminen on sangen epävarmaa.

XII LUKU

EDUSTUS

61 artikla

Yhteisen edustajan nimeäminen

1. Jos rekisteröidyn yhteisömallin hakijoita on useita, eikä hakemuksessa rekisteröidyksi yhteisömalliksi nimetä yhteistä edustajaa, pidetään hakemuksessa ensin mainittua hakijaa yhteisenä edustajana.

Jos kuitenkin joku hakijoista on velvollinen nimeämään hyväksytyn edustajan, tätä edustajaa pidetään yhteisenä edustajana, jollei hakemuksessa ensin mainittu hakija ole nimennyt hyväksyttyä edustajaa.

Ensimmäinen ja toinen alakohta koskevat soveltuvin osin kolmansia, jotka yhdessä tekevät hakemuksen mitättömäksi julistamisesta, sekä rekisteröidyn yhteisömallin yhteishaltijoita.

2. Jos malli menettelyn aikana luovutetaan useammalle kuin yhdelle henkilölle, ja nämä henkilöt eivät ole nimenneet yhteistä edustajaa, sovelletaan 1 kohtaa.

Jos 1 kohtaa ei voida soveltaa, virasto kehottaa näitä henkilöitä nimeämään yhteisen edustajan kahden kuukauden kuluessa. Jos kehotusta ei noudateta, virasto nimeää yhteisen edustajan.

62 artikla

Valtuutus

1. Asianajajat ja hyväksytyt edustajat, joiden nimet on merkitty viraston ylläpitämään luetteloon asetuksen (EY) N:o 6/2002 78 artiklan 1 kohdan b tai c alakohdan mukaisesti, voivat esittää virastolle allekirjoitetun valtakirjan liitettäväksi asiakirjoihin.

Valtuutus on esitettävä, jos virasto nimenomaisesti vaatii sitä, tai, kun useita osapuolia käsittävässä viraston menettelyssä, johon osallistuu edustaja, yksi osapuolista nimenomaisesti vaatii sitä.

2. Asetuksen (EY) N:o 6/2002 77 artiklan 3 kohdan mukaisesti luonnollisten henkilöiden ja oikeushenkilöiden puolesta toimivien työntekijöiden on esitettävä virastolle allekirjoitettu valtakirja liitettäväksi asiakirjoihin.

3. Valtuus voidaan esittää millä tahansa yhteisön virallisella kielellä. Se voi kattaa yhden tai useamman hakemuksen tai rekisteröidyn yhteisömallin, tai se voi olla yleisvaltuutus, jolla edustajalle annetaan valtuudet toimia valtuuttajan edustajana kaikissa viraston menettelyissä, joissa valtuuttaja on osapuolena.

4. Jos on esitettävä valtakirja 1 tai 2 kohdan mukaisesti, virasto asettaa määräajan, jossa kyseinen valtakirja on esitettävä. Jos valtuutusta ei esitetä määräajassa, menettelyä jatketaan valtuuttajan kanssa. Hakemuksen tekemistä lukuun ottamatta edustajan toimenpiteitä menettelyn aikana ei katsota tehdyksi, jos valtuuttaja ei niitä hyväksy. Tämä ei vaikuta asetuksen (EY) N:o 6/2002 77 artiklan 2 kohdan soveltamiseen.

5. Edellä 1, 2 ja 3 kohtaa sovelletaan soveltuvin osin asiakirjaan, jolla valtuutus peruutetaan.

6. Edustajaa, jonka valtuutus on päättynyt, pidetään edustajana, kunnes valtuutuksen lopettamisesta on ilmoitettu virastolle.

7. Ellei valtakirjassa toisin määrätä, valtuutus ei pääty virastoon nähden valtuuttajan kuollessa.

8. Jos sama osapuoli on nimennyt useita edustajia, he voivat toimia joko yhdessä tai erikseen huolimatta mahdollisista vastakkaisista määräyksistä heidän valtuutuksissaan.

9. Edustajien ryhmittymän valtuuttamisen katsotaan koskevan ketä tahansa edustajaa, joka voi osoittaa toimivansa kyseisessä ryhmittymässä.

63 artikla

Edustus

Kaikilla viraston asianmukaisesti valtuutetuille edustajille toimitetuilla tiedoksiannoilla tai muilla tiedonannoilla on sama vaikutus, kuin jos ne olisi osoitettu edustetulle henkilölle.

Kaikilla asianmukaisesti valtuutetun edustajan virastolle toimittamilla tiedonannoilla on sama vaikutus, kuin jos ne olisi toimittanut edustettu henkilö.

64 artikla

Malliasioiden hyväksyttyjen edustajien luettelon muuttaminen

1. Hyväksytystä edustajasta tehty asetuksen (EY) N:o 6/2002 78 artiklan 4 kohdassa tarkoitettu merkintä malliasioiden hyväksyttyjen edustajien luetteloon poistetaan edustajan pyynnöstä.

2. Merkintä hyväksytystä edustajasta poistetaan ilman eri toimenpiteitä, jos

a) hyväksytty edustaja kuolee tai tulee oikeustoimikelvottomaksi;

b) hyväksytty edustaja ei ole enää jäsenvaltion kansalainen, jollei viraston pääjohtaja ole myöntänyt poikkeusta asetuksen (EY) N:o 6/2002 78 artiklan 6 kohdan a alakohdan mukaisesti;

c) hyväksytyllä edustajalla ei enää ole ammatillista kotipaikkaa tai tointa yhteisössä;

d) hyväksytyllä edustajalla ei enää ole asetuksen (EY) N:o 6/2002 78 artiklan 4 kohdan c alakohdan ensimmäisessä virkkeessä tarkoitettua oikeutta.

3. Virasto keskeyttää hyväksyttyä edustajaa koskevan merkinnän voimassaolon omasta aloitteestaan, kun asetuksen (EY) N:o 6/2002 78 artiklan 4 kohdan c alakohdan ensimmäisessä virkkeessä tarkoitettu edustajan oikeus edustaa luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä jäsenvaltion teollisoikeuksia käsittelevässä keskusvirastossa tai Benelux-maiden mallioikeustoimistossa on keskeytynyt.

4. Henkilö, jota koskeva merkintä on poistettu, merkitään asetuksen (EY) N:o 6/2002 78 artiklan 5 kohdan mukaisesta hakemuksesta uudelleen hyväksyttyjen edustajien luetteloon, jos poistamisen edellytyksiä ei enää ole.

5. Benelux-maiden mallioikeustoimiston ja jäsenvaltioiden asianomaisten teollisoikeuksia käsittelevien keskusvirastojen on viipymättä ilmoitettava virastolle kaikista 2 ja 3 kohdassa tarkoitetuista tapahtumista, jos ne ovat asiasta tietoisia.

6. Malliasioiden hyväksyttyjen edustajien luettelon muutokset julkaistaan viraston virallisessa lehdessä.

XIII LUKU

KIRJALLISET TIEDONANNOT JA LOMAKKEET

65 artikla

Kirjalliset tiedonannot ja tiedonannot muilla välineillä

1. Jollei 2 kohdasta muuta johdu, rekisteröityä yhteisömallia koskevat ja muut asetuksessa (EY) N:o 6/2002 säädetyt hakemukset tai ilmoitukset sekä muut virastolle osoitetut tiedonannot on annettava

a) toimittamalla kysymyksessä oleva alkuperäinen asiakirja allekirjoitettuna alkuperäiskappale virastoon postitse, henkilökohtaisesti tai muulla tavalla; asiakirjojen liitteitä ei tarvitse allekirjoittaa;

b) lähettämällä allekirjoitettu alkuperäinen asiakirja telekopiona 66 artiklan mukaisesti; tai

c) lähettämällä tiedonannon sisältö sähköisessä muodossa 67 artiklan mukaisesti.

2. Jos hakija käyttää asetuksen (EY) N:o 6/2002 36 artiklan 1 kohdan c alakohdassa säädettyä mahdollisuutta antaa mallikappale mallista, hakemus ja mallikappale on lähetettävä virastolle yhtenä postilähetyksenä tämän artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädetyllä tavalla. Jos hakemusta ja mallikappaletta tai mallikappaleita, kun kyseessä on yhteisrekisteröintihakemus, ei ole lähetetty yhtenä postilähetyksenä, virasto vahvistaa tämän asetuksen 10 artiklan 1 kohdan mukaisesti hakemuksen jättämispäivän vasta, kun hakemuksen viimeinen osa on vastaanotettu.

66 artikla

Tietojen lähettäminen telekopiona

1. Jos yhteisömallin rekisteröintihakemus toimitetaan telekopiona ja hakemus sisältää 4 artiklan 1 kohdan mukaisen mallin esittämisen, mutta mallin esittäminen ei täytä mainitun artiklan mukaisia vaatimuksia, on vaadittava rekisteröintiin ja julkaisemiseen soveltuva mallin esittäminen toimitettava virastoon 65 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti.

Jos virasto vastaanottaa mallin esittämisen kuukauden kuluessa telekopion vastaanottopäivästä, hakemuksen tekemispäivänä pidetään sitä päivää, jona virasto vastaanotti telekopion.

Jos virasto vastaanottaa mallin esittämisen tämän määräajan päätyttyä, hakemuksen tekemispäivänä pidetään sitä päivää, jona virasto vastaanotti mallin esittämisen.

2. Jos telekopiona vastaanotettu tiedonanto ei ole täydellinen tai on epäselvä tai jos virastolla on aihetta epäillä lähetyksen paikkansapitävyyttä, virasto ilmoittaa asiasta lähettäjälle ja kehottaa tätä asettamansa määräajan kuluessa lähettämään asiakirjan uudelleen telekopiona tai toimittamaan alkuperäisen 65 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti.

Jos kehotukseen vastataan määräajassa, pidetään uudelleen lähetetyn telekopion tai alkuperäisasiakirjan vastaanottopäivää alkuperäisen tiedonannon vastaanottopäivänä siten, että jos puute koski hakemispäivän määräämistä, sovelletaan hakemuksen hakemispäivää koskevia säännöksiä.

Jos kehotusta ei noudateta määräajassa, ei tiedonantoa pidetä vastaanotettuna.

3. Telekopiona vastaanotettua tiedonantoa pidetään asianmukaisesti allekirjoitettuna, jos allekirjoitus näkyy telekopiolaitteen tulosteessa.

4. Viraston pääjohtaja voi päättää telekopioviestejä koskevista lisävaatimuksista, kuten käytettävistä laitteista, yhteydenpidon teknisistä yksityiskohdista ja menetelmistä lähettäjän tunnistamiseksi.

67 artikla

Tietojen lähettäminen sähköisesti

1. Rekisteröityä yhteisömallia koskeva hakemus voidaan tehdä ja myös mallin esittäminen voidaan toimittaa sähköisesti sen estämättä, mitä 65 artiklan 2 kohdassa säädetään mallikappaleen antamisesta.

Viraston pääjohtaja päättää sähköisesti lähettämisen edellytyksistä.

2. Viraston pääjohtaja päättää sähköisesti lähetettäviä tietoja koskevista vaatimuksista, kuten käytettävistä laitteista, tietojen lähettämisen teknisistä yksityiskohdista ja menetelmistä lähettäjän tunnistamiseksi.

3. Jos tiedonanto toimitetaan sähköisesti, sovelletaan 66 artiklan 2 kohtaa soveltuvin osin.

4. Jos tiedonanto toimitetaan virastolle sähköisesti, lähettäjän nimen katsotaan vastaavan allekirjoitusta.

68 artikla

Lomakkeet

1. Viraston on pidettävä maksutta saatavana lomakkeita seuraaviin tarkoituksiin:

a) rekisteröityä yhteisömallia koskevan hakemuksen tekemiseksi;

b) hakemuksen tai rekisteröinnin korjaamista koskevan hakemuksen tekemiseksi;

c) siirron rekisteröintiä koskevan hakemuksen tekemiseksi sekä 23 artiklan 4 kohdan mukaisen luovutusilmoituksen ja luovutusasiakirjan saatavilla pitämiseksi;

d) käyttöluvan rekisteröinnin hakemiseksi;

e) rekisteröidyn yhteisömallin rekisteröinnin uudistamista koskevan hakemuksen tekemiseksi;

f) rekisteröidyn yhteisömallin mitättömäksi julistamista koskevan hakemuksen tekemiseksi;

g) menetetyn määräajan palauttamista koskevan hakemuksen tekemiseksi;

h) valituksen tekemiseksi;

i) edustajan valtuuttamiseksi yksilöidyllä valtakirjalla tai yleisvaltakirjalla.

2. Virasto voi pitää maksutta saatavilla muita lomakkeita.

3. Virasto pitää 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja lomakkeita saatavilla kaikilla yhteisön virallisilla kielillä.

4. Virasto antaa lomakkeita Benelux-maiden mallioikeustoimiston ja jäsenvaltioiden teollisoikeuksien keskusvirastojen käyttöön maksutta.

5. Virasto voi asettaa lomakkeita saataville myös konekielisessä muodossa.

6. Menettelyjen osapuolten on virastossa käytettävä viraston antamia lomakkeita tai niiden jäljennöksiä taikka samansisältöisiä ja -muotoisia lomakkeita, esimerkiksi atk:n avulla tuotettuja lomakkeita.

7. Lomakkeet on täytettävä siten, että tietojen automaattinen syöttö tietokone-järjestelmään on mahdollista esimerkiksi merkintunnistukseen tai pyyhkäisy-tekniikkaan perustuvilla menetelmillä.

XIV LUKU

TIEDOTTAMINEN YLEISÖLLE

69 artikla

Yhteisön mallirekisteri

1. Rekisteriä voidaan ylläpitää sähköisen tietokannan muodossa.

2. Rekisteriin merkitään seuraavat tiedot:

a) hakemuspäivä;

b) hakemuksen hakemusnumero ja yhteisrekisteröintihakemukseen sisältyvän jokaisen yksittäisen mallin hakemusnumero;

c) rekisteröinnin julkaisupäivä;

d) hakijan nimi, osoite ja kansallisuus sekä valtio, jossa hänen kotipaikkansa tai toimipaikkansa taikka liikkeensä sijaitsee;

e) edustajan nimi ja liikeosoite, jos tämä on muu kuin asetuksen (EY) N:o 6/2002 77 artiklan 3 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettu edustajana toimiva työntekijä; jos edustajia on useita, rekisteriin merkitään ainoastaan ensimmäisenä mainitun nimi ja liikeosoite ja nimen jälkeen ilmaisu "et al."; jos on nimetty edustajien ryhmittymä, ainoastaan ryhmittymän nimi ja osoite kirjataan;

f) mallin esittäminen;

g) tuotteita koskevat tiedot ryhmiteltynä siten, että ennen kutakin tuotetta ilmoitetaan sen Locarnon luokituksen luokkien ja alaluokkien numerot;

h) tiedot asetuksen (EY) N:o 6/2002 42 artiklan mukaisesti tehdyistä etuoikeutta koskevista vaatimuksista;

i) tiedot asetuksen (EY) N:o 6/2002 44 artiklan mukaisesti tehdyistä näytteillepanoon perustuvaa oikeutta koskevista vaatimuksista;

j) tarvittaessa maininta mallin luojasta tai luojien ryhmästä asetuksen (EY) N:o 6/2002 18 artiklan mukaisesti tai vakuutus siitä, että luoja tai luojien ryhmä on luopunut oikeudestaan tulla mainituiksi;

k) hakemuksen kieli ja toinen kieli, jonka hakija on ilmoittanut hakemuksessaan, asetuksen (EY) N:o 6/2002 98 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

l) mallin rekisteröintipäivä ja rekisterinumero;

m) maininta pyynnöstä julkaisemisen lykkäämisestä asetuksen (EY) N:o 6/2002 50 artiklan 3 kohdan mukaisesti sekä lykkäysajan päättymispäivä;

n) maininta, että mallikappale on annettu 5 artiklan mukaisesti;

o) maininta, että selitys on annettu 1 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti.

3. Edellä 2 kohdassa tarkoitettujen tietojen lisäksi rekisteriin merkitään myös seuraavat tiedot ja jokaisen tiedon rekisteröimispäivä:

a) muutokset, jotka koskevat mallinhaltijan nimeä, osoitetta tai kansallisuutta tai valtiota, jossa hakijalla on kotipaikka tai toimipaikka taikka liike;

b) muutokset, jotka koskevat edustajan nimeä tai liikeosoitetta, tämän ollessa muu kuin asetuksen (EY) N:o 6/2002 77 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan mukainen edustaja;

c) nimetyn uuden edustajan nimi ja liikeosoite;

d) ilmoitus siitä, että yhteisrekisteröintihakemus on jaettu erillisiksi hakemuksiksi tai rekisteröinneiksi asetuksen (EY) N:o 6/2002 37 artiklan 4 kohdan mukaisesti;

e) ilmoitus malliin tehdystä muutoksesta asetuksen (EY) N:o 6/2002 25 artiklan 6 kohdan mukaisesti mukaan lukien tarvittaessa viittaus oikeuksista luopumiseen tai tuomioistuimen päätökseen mallioikeuden osittaisesta mitätöimisestä tai viraston päätökseen sekä ilmoitus korjatuista erehdyksistä ja virheistä tämän asetuksen 20 artiklan mukaisesti;

f) maininta, että rekisteröidyn yhteisömallin osalta on aloitettu asetuksen (EY) N:o 6/2002 15 artiklan 1 kohdan mukainen oikeutta koskeva menettely;

g) oikeutta koskevan menettelyn osalta asetuksen (EY) N:o 6/2002 15 artiklan 4 kohdan b alakohdan mukainen lainvoimainen päätös tai muu oikeudenkäynnin päättävä toimenpide;

h) asetuksen (EY) N:o 6/2002 15 artiklan 4 kohdan c alakohdan mukaiset omistuksessa tapahtuneet muutokset;

i) asetuksen (EY) N:o 6/2002 28 artiklan mukaiset siirrot;

j) asetuksen (EY) N:o 6/2002 29 artiklan mukaisen esineoikeuden syntyminen tai siirto sekä esineoikeuden laji;

k) ilmoitus asetuksen (EY) N:o 6/2002 30 artiklan mukaisesta pakko-täytäntöönpanosta sekä mainitun asetuksen 31 artiklan mukaisesta maksukyvyttömyysmenettelystä;

l) käyttöluvan myöntäminen tai siirto asetuksen (EY) N:o 6/2002 16 artiklan 2 kohdan tai 32 artiklan mukaisesti ja tarvittaessa tämän asetuksen 25 artiklan mukainen käyttöluvan tyyppi;

m) rekisteröinnin uudistaminen asetuksen (EY) N:o 6/2002 13 artiklan mukaisesti ja päivä, jona uudistaminen tulee voimaan;

n) merkintä rekisteröinnin umpeenkulumisen määräytymisestä;

o) mallinhaltijan ilmoitus asetuksen (EY) N:o 6/2002 51 artiklan 1 ja 3 kohdan mukaisesta luopumisesta kokonaan tai osittain;

p) mitättömäksi julistamista koskevan hakemuksen tekemispäivä tai päivä, jona mitättömyyttä koskeva vastakanne on pantu vireille asetuksen (EY) N:o 6/2002 52 artiklan tai 86 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

q) mitättömäksi julistamista koskevasta hakemuksesta tai vastakanteesta annetun päätöksen päiväys ja sisältö tai muu oikeudenkäynnin päättävä toimenpide asetuksen (EY) N:o 6/2002 53 artiklan tai 86 artiklan 4 kohdan mukaisesti;

r) maininta, että rekisteröidyllä yhteisömallilla ei katsota asetuksen (EY) N:o 6/2002 50 artiklan 4 kohdan mukaisesti alun alkaenkaan olleen mainitussa asetuksessa määriteltyjä vaikutuksia;

s) rekisteriin merkityn edustajan poistaminen 2 kohdan e alakohdan mukaisesti;

t) edellä j, k ja l alakohdassa mainittujen tietojen muuttaminen tai poistaminen rekisteristä.

4. Viraston pääjohtaja voi päättää muiden kuin 2 ja 3 kohdassa mainittujen tietojen merkitsemisestä rekisteriin.

5. Mallinhaltijalle ilmoitetaan kaikista rekisteriin merkityistä muutoksista.

6. Jollei 73 artiklasta muuta johdu, virasto toimittaa pyynnöstä todistettuja tai todistamattomia rekisteriotteita maksua vastaan.

XV LUKU

YHTEISÖMALLEJA KOSKEVA TIEDOTE JA TIETOPANKKI

70 artikla

Yhteisömalleja koskeva tiedote

1. Virasto päättää Yhteisömalleja koskevan tiedotteen julkaisemisen ajankohdista ja tavasta.

2. Yhteisömalleja koskevassa tiedotteessa julkaistaan rekisteriin merkityt rekisteröinnit ja merkinnät sekä muut mallien rekisteröintiin liittyvät tiedot, joiden julkaisemisesta säädetään asetuksessa (EY) N:o 6/2002 ja tässä asetuksessa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asetuksen (EY) N:o 6/2002 50 artiklan 2 kohdan soveltamista ja jollei julkaisemisen lykkäämisestä tämän asetuksen 14 ja 16 artiklassa toisin säädetä.

3. Jos Yhteisömalleja koskevassa tiedotteessa julkaistaan asetuksessa (EY) N:o 6/2002 julkaistavaksi säädettyjä tietoja, pidetään lehden julkaisupäivää kyseisten tietojen julkaisemispäivänä.

4. Tiedot, joiden julkaisemisesta säädetään 14 ja 16 artiklassa, julkaistaan tarvittaessa kaikilla Euroopan yhteisön virallisilla kielillä.

71 artikla

Tietopankki

1. Virasto ylläpitää sähköistä tietopankkia rekisteröityjä yhteisömalleja koskevien hakemusten tiedoista ja rekisteriin tehdyistä merkinnöistä. Virasto voi, jollei asetuksen (EY) N:o 6/2002 50 artiklan 2 ja 3 kohdassa toisin säädetä, saattaa tämän tietopankin tiedot saataville suoraan tai cd-rom-levyllä tai muussa konekielisessä muodossa.

2. Viraston pääjohtaja päättää tietokannan käytön edellytyksistä ja siitä, miten tietopankin sisältö saatetaan saataville konekielisessä muodossa, sekä näiden palvelujen maksuista.

XVI LUKU

ASIAKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄOLO JA SÄILYTTÄMINEN

72 artikla

Nähtävilläolon ulkopuolella olevat asiakirjojen osat

Asiakirjojen osat, jotka ovat asetuksen (EY) N:o 6/2002 74 artiklan 4 kohdan mukaisesti nähtävilläolon ulkopuolella, ovat seuraavat:

a) esteellisyyteen ja jääväämiseen asetuksen (EY) N:o 40/94 132 artiklan mukaisesti liittyvät asiakirjat; artiklan säännöksiä sovelletaan tässä tarkoituksessa soveltuvin osin rekisteröityihin yhteisömalleihin ja niitä koskeviin hakemuksiin;

b) päätös- ja lausuntoluonnokset ja muut päätösten ja lausuntojen valmisteluun liittyvät sisäiset asiakirjat;

c) asiakirjojen osat, jotka asianomainen osapuoli on erityisesti halunnut pitää luottamuksellisina ennen kuin hakemus nähtäville saamisesta tehtiin, jollei sellaisen osan nähtäville saaminen ole perusteltua sitä pyytävän osapuolen laillisten oikeuksien kannalta.

73 artikla

Yhteisön mallirekisterin nähtävilläolo

Jos on esitetty pyyntö rekisteröinnin julkaisemisen lykkäämisestä asetuksen (EY) N:o 6/2002 50 artiklan 1 kohdan mukaisesti,

a) muut kuin mallinhaltija voivat saada rekisterin sisältämistä tiedoista ainoastaan mallinhaltijan nimen, mahdollisen edustajan nimen, hakemuksen tekemispäivän ja rekisteröintipäivän, hakemusnumeron sekä maininnan, että julkaisemista on lykätty;

b) todistetut tai todistamattomat rekisteriotteet sisältävät ainoastaan mallinhaltijan nimen, mahdollisen edustajan nimen, hakemuksen tekemispäivän ja rekisteröintipäivän, hakemusnumeron sekä maininnan, että julkaisemista on lykätty, lukuun ottamatta tapausta, jossa pyynnön esittäjänä on mallinhaltija tai tämän edustaja.

74 artikla

Menettelyt asiakirjojen nähtäville asettamisesta

1. Nähtäville asetetaan rekisteröityjä yhteisömalleja koskevat alkuperäiset asiakirjat tai niiden jäljennökset tai konekielinen toisinto, jos asiakirjat on tallennettu kyseisessä muodossa.

Pyyntöä asiakirjojen nähtäville asettamiseksi pidetään tehtynä vasta, kun vaadittava maksu on suoritettu.

Viraston pääjohtaja päättää nähtäville asettamisen tavasta.

2. Jos asiakirjojen nähtäväksi antaminen liittyy rekisteröityä yhteisömallia koskevaan hakemukseen tai rekisteröityyn yhteisömalliin, jonka julkaisemista on lykätty ja josta on luovuttu ennen lykkäysajan päättymistä tai jolla ei asetuksen (EY) N:o 6/2002 50 artiklan 4 kohdan mukaisesti katsota alun alkaenkaan olleen kyseisessä asetuksessa määriteltyjä vaikutuksia, kyseisessä pyynnössä on mainittava ja todistettava,

a) että yhteisömallin hakija tai mallinhaltija on antanut suostumuksensa nähtäville asettamiseen; tai

b) että nähtäville asettamista pyytänyt henkilö on osoittanut asiakirjojen nähtäväksi antamisen olevan kyseisen henkilön oikeutetun edun mukaista, erityisesti siinä tapauksessa, että rekisteröidyn yhteisömallin hakija tai mallinhaltija on ilmoittanut vetoavansa mallin rekisteröinnin jälkeen rekisteröinnistä johtuviin oikeuksiin nähtäväksi antamista koskevan pyynnön esittäjää vastaan.

3. Asiakirjat asetetaan nähtäville viraston tiloissa.

4. Pyynnöstä asiakirjat voidaan asettaa nähtäville antamalla asiakirjoista jäljennöksiä. Tällaisista jäljennöksistä peritään maksu.

5. Virasto antaa maksua vastaan oikeaksi todistettuja tai todistamattomia jäljennöksiä rekisteröityä yhteisömallia koskevasta hakemuksesta tai niistä asiakirjoista, joista saadaan antaa jäljennöksiä 4 kohdan mukaisesti.

75 artikla

Tietojen toimittaminen asiakirjoista

Asetuksen (EY) N:o 6/2002 74 artiklassa sekä tämän asetuksen 72 ja 73 artiklassa säädetyin rajoituksin virasto voi pyynnöstä toimittaa tietoja yhteisömallia koskevasta hakemuksesta tai rekisteröityä yhteisömallia koskevista asiakirjoista maksua vastaan.

Virasto voi kuitenkin vaatia, että hakija tutkii paikalla asiakirjoja, jos se katsoo sen tarkoituksenmukaiseksi annettavien tietojen määrän vuoksi.

76 artikla

Asiakirjojen säilyttäminen

1. Virasto säilyttää yhteisömalleja koskeviin hakemuksiin ja rekisteröityihin yhteisömalleihin liittyvät asiakirjat vähintään viiden vuoden ajan sen vuoden lopusta lukien, jona

a) hakemus hylättiin taikka se katsottiin peruutetuksi;

b) rekisteröidyn yhteisömallin rekisteröinnin voimassaolo päättyy lopullisesti;

c) rekisteröidystä yhteisömallista täydellinen luopuminen merkitään rekisteriin asetuksen (EY) N:o 6/2002 51 artiklan mukaisesti;

d) rekisteröity yhteisömalli poistetaan lopullisesti rekisteristä;

e) rekisteröidyllä yhteisömallilla ei katsota asetuksen (EY) N:o 6/2002 50 artiklan 4 kohdan mukaisesti olleen mainitussa asetuksessa määriteltyjä vaikutuksia.

2. Viraston pääjohtaja päättää asiakirjojen säilytystavasta.

XVII LUKU

HALLINNOLLINEN YHTEISTYÖ

77 artikla

Tietojen vaihto ja yhteydenpito viraston ja jäsenvaltioiden viranomaisten välillä

1. Virasto ja jäsenvaltioiden teollisoikeuksia käsittelevät keskusvirastot ja Benelux-maiden mallioikeustoimisto vaihtavat pyynnöstä keskenään tietoja rekisteröityjä yhteisömalleja, Benelux-maiden malleja tai rekisteröityjä kansallisia malleja koskevien hakemusten tekemisestä, näihin hakemuksiin liittyvistä menettelyistä sekä niiden seurauksena rekisteröidyistä malleista. Tätä tietojen vaihtoa eivät koske asetuksen (EY) N:o 6/2002 74 artiklassa säädetyt rajoitukset.

2. Viraston ja jäsenvaltioiden tuomioistuimien tai viranomaisten välinen tietojen vaihto, joka liittyy asetuksen (EY) N:o 6/2002 tai tämän asetuksen soveltamiseen, toteutetaan suoraan näiden viranomaisten välisenä.

Tällaista tietojen vaihtoa voidaan käydä myös jäsenvaltioiden teollisoikeuksia käsittelevien keskusvirastojen tai Benelux-maiden mallioikeustoimiston kautta.

3. Tiedot lähettävä viranomainen vastaa 1 ja 2 kohdan mukaisesta tietojen vaihdosta aiheutuneista kuluista, eikä tiedoista peritä maksua.

78 artikla

Asiakirjojen asettaminen nähtäville jäsenvaltioiden tuomioistuinten tai viranomaisten toimesta tai kautta

1. Jäsenvaltioiden tuomioistuimet tai viranomaiset saavat pyynnöstä nähtäväkseen yhteisömalleihin liittyviin hakemuksiin tai rekisteröityihin malleihin liittyvät asiakirjat alkuperäisinä tai jäljennöksinä. Tässä tapauksessa ei sovelleta 74 artiklaa.

2. Jäsenvaltioiden tuomioistuimet ja yleisen syyttäjän virastot voivat menettelynsä aikana antaa viraston toimittamia asiakirjoja tai niiden jäljennöksiä kolmansien nähtäville. Sellaiseen nähtäville asettamiseen sovelletaan asetuksen (EY) N:o 6/2002 74 artiklaa.

3. Virasto ei peri 1 ja 2 kohdan mukaisesta nähtäville asettamisesta maksua.

4. Antaessaan asiakirjat tai niiden jäljennökset jäsenvaltion tuomioistuimelle tai yleisen syyttäjän virastolle virasto ilmoittaa asetuksen (EY) N:o 6/2002 74 artiklan ja tämän asetuksen 72 artiklan mukaisista rajoituksista, jotka koskevat yhteisömalli-hakemusten tai rekisteröityihin malleihin liittyvien asiakirjojen nähtäville asettamista.

XVIII LUKU

KULUT

79 artikla

Kulujen jakaminen ja vahvistaminen

1. Kulujen jakamisesta asetuksen (EY) N:o 6/2002 70 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisesti määrätään rekisteröidyn yhteisömallin mitättömäksi julistamista koskevassa hakemuksesta tai valitusta koskevassa päätöksessä.

2. Kulujen jakamisesta asetuksen (EY) N:o 6/2002 70 artiklan 3 ja 4 kohdan mukaisesti päättää mitättömyysosasto tai valituslautakunta.

3. Kuluerittely ja tositteet on liitettävä asetuksen (EY) N:o 6/2002 70 artiklan 6 kohdan ensimmäisessä virkkeessä tarkoitettuun pyyntöön vahvistaa kulujen määrä.

Pyyntö voidaan ottaa tutkittavaksi vain, jos päätös, jota kulujen vahvistamispyyntö koskee, on lainvoimainen. Kulujen määrä voidaan vahvistaa, kun niiden luotettavuus on todennettu.

4. Asetuksen (EY) N:o 6/2002 70 artiklan 6 kohdan toisessa virkkeessä tarkoitettu perusteltu pyyntö kanslian antaman kulujen vahvistamista koskevan päätöksen tarkistamisesta on jätettävä virastoon kuukauden kuluessa kulujen korvauspäätöksen tiedoksi saamisesta.

Pyyntöä pidetään jätettynä vasta, kun kulujen määrän muuttamisesta säädetty maksu on suoritettu.

5. Mitättömyysosasto tai valituslautakunta antaa 4 kohdassa tarkoitetusta pyynnöstä päätöksensä ilman suullista käsittelyä.

6. Hävinneen osapuolen vastattavaksi asetuksen (EY) N:o 6/2002 70 artiklan 1 kohdan mukaisesti tulevat kulut rajoitetaan toiselle osapuolelle aiheutuneisiin maksuihin mitättömäksi julistamisesta ja/tai valituksesta hakemuksesta.

7. Voittaneelle osapuolelle tosiasiallisesti aiheutuneista menettelylle välttämättömistä kuluista vastaa hävinnyt osapuoli asetuksen (EY) N:o 6/2002 70 artiklan 1 kohdan mukaisesti seuraavin ylärajoin:

a) yhden osapuolen matkakustannukset edestakaisesta matkasta asuin- tai liikepaikan ja suullisen käsittelyn paikan tai todistajainkuulustelun paikan välillä seuraavasti:

i) ensimmäisen luokan junalipun hinta, mukaan lukien tavanomaiset matkan lisäkustannukset, jos matkan pituus on enintään 800 km,

ii) turistiluokan lentolipun hinta, jos etäisyys rautateitse on yli 800 km tai jos matkareittiin sisältyy merimatka;

b) yhden osapuolen oleskelukustannukset, jotka vastaavat Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen liitteen VII 13 artiklan mukaisesti A4-A8-palkkaluokkiin kuuluvien virkamiesten virkamatka-päivärahan määrää;

c) asetuksen (EY) N:o 6/2002 78 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen edustajien sekä todistajien ja asiantuntijoiden matkakulut a alakohdan mukaisesti;

d) asetuksen (EY) N:o 6/2002 78 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen edustajien sekä todistajien ja asiantuntijoiden oleskelukustannukset b alakohdan mukaisesti;

e) kulut, jotka ovat aiheutuneet todistajainkuulustelusta todistajia tai asiantuntijoita kuulemalla tai katselmuksia toimittamalla, enintään 300 euroa menettelyä kohti;

f) kulut asetuksen (EY) N:o 6/2002 78 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta edustamisesta, jotka ovat aiheutuneet

i) hakijalle rekisteröidyn yhteisömallin mitättömyyttä koskevassa menettelyssä: enintään 400 euroa;

ii) mallinhaltijalle rekisteröidyn yhteisömallin mitättömyyttä koskevassa menettelyssä: enintään 400 euroa;

iii) valittajalle valitusmenettelyssä: enintään 500 euroa;

iv) vastaajalle valitusmenettelyssä: enintään 500 euroa;

g) kun useampi kuin yksi asetuksen (EY) N:o 6/2002 78 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu edustaja on edustanut voittanutta osapuolta, hävinnyt osapuoli vastaa c, d ja f alakohdassa tarkoitetuista kuluista ainoastaan yhden sellaisen henkilön osalta;

h) hävinnyt osapuoli ei ole velvollinen vastaamaan vastapuolen muista kuluista tai maksuista kuin a-g alakohdassa mainituista.

Kun ensimmäisen alakohdan f alakohdassa tarkoitetuissa menettelyissä todistajainkuulustelussa liittyy todistajien tai asiantuntijoiden kuulemisia tai katselmuksia, myönnetään edustamisesta koituvien kulujen kattamiseen enintään 600 euron lisämäärä menettelyä kohti.

XIX LUKU

KIELET

80 artikla

Hakemukset ja ilmoitukset

Rajoittamatta asetuksen (EY) N:o 6/2002 98 artiklan 4 kohdan soveltamista,

a) mikä tahansa rekisteröityyn yhteisömalliin liittyvä hakemus tai ilmoitus saadaan jättää kielellä, jota käytetään hakemuksessa tai hakijan hakemuksessaan osoittamalla toisella kielellä;

b) mikä tahansa hakemus tai ilmoitus, muu kuin asetuksen (EY) N:o 6/2002 52 artiklan mukainen mitättömäksi julistamista koskeva hakemus tai mainitun asetuksen 51 artiklan mukainen luopumisilmoitus, saadaan jättää jollakin viraston kielistä;

c) jos käytetään viraston 68 artiklan mukaisesti laatimia lomakkeita, voidaan käyttää millä tahansa yhteisön virallisella kielellä laadittua lomaketta, jos lomake täytetään jollakin viraston kielistä tekstiosien osalta.

81 artikla

Kirjallinen menettely

1. Rajoittamatta asetuksen (EY) N:o 6/2002 98 artiklan 3 ja 5 kohdan soveltamista ja jollei tässä asetuksessa toisin säädetä, viraston kirjallisissa menettelyissä kukin osapuoli saa käyttää mitä tahansa viraston kieltä.

Jos valittu kieli ei ole menettelyn kieli, käännös menettelyn kielelle on jätettävä kuukauden määräajan kuluessa alkuperäisen asiakirjan jättämisestä.

Jos rekisteröidyn yhteisömallin hakija on ainoa osapuoli menettelyssä virastossa ja jos rekisteröityä yhteisömallia koskevan hakemuksen kieli ei ole jokin viraston kielistä, käännös voidaan jättää myös hakijan hakemuksessaan ilmoittamalla toisella kielellä.

2. Jollei tässä asetuksessa toisin säädetä, viraston menettelyissä käytettävät asiakirjat saadaan jättää millä tahansa yhteisön virallisella kielellä.

Jos asiakirjojen kieli ei ole menettelyn kieli, virasto voi määrätä, että asiakirjoista on jätettävä käännös viraston asettaman määräajan kuluessa menettelyn kielellä tai menettelyn osapuolen valinnan mukaan millä tahansa viraston kielellä.

82 artikla

Suullinen käsittely

1. Viraston suullisen käsittelyn osapuoli voi käsittelyn kielen sijasta käyttää mitä tahansa muuta yhteisön virallista kieltä sillä edellytyksellä, että hän järjestää tulkkauksen käsittelyn kielelle.

Jos suullinen käsittely koskee rekisteröityä yhteisömallia koskevaa hakemus-menettelyä, hakija voi käyttää joko hakemuksen kieltä tai ilmoittamaansa toista kieltä.

2. Rekisteröityä mallia koskevaan hakemukseen liittyvässä suullisessa käsittelyssä viraston henkilökunta voi käyttää joko hakemuksen kieltä tai hakijan ilmoittamaa toista kieltä.

Muissa suullisissa käsittelyissä viraston henkilökunta voi käyttää käsittelyn kielen sijasta jotakin viraston kielistä edellyttäen, että käsittelyn osapuoli tai osapuolet suostuvat tähän.

3. Jos todistajainkuulustelussa joku kuultavista osapuolista, todistajista tai asiantuntijoista ei kykene ilmaisemaan asiaansa riittävästi käsittelyn kielellä, hän voi käyttää mitä tahansa yhteisön virallista kieltä.

Jos todistajainkuulustelussa päätetään käsittelyn osapuolen pyynnöstä, voidaan osapuolia, todistajia tai asiantuntijoita, jotka eivät puhu käsittelyn kieltä, kuulla vain, jos kuulemista pyytänyt osapuoli järjestää tulkkauksen.

Hakemusta mallin rekisteröimiseksi koskevassa menettelyssä voidaan hakemuksen kielen sijasta käyttää hakijan ilmoittamaa toista kieltä.

Käsittelyissä, joissa on ainoastaan yksi osapuoli, virasto voi osapuolen pyynnöstä myöntää poikkeuksia tämän kohdan säännöksistä.

4. Jos osapuolet ja virasto niin sopivat, mitä tahansa yhteisön virallista kieltä voidaan käyttää suullisessa käsittelyssä.

5. Virasto järjestää tarvittaessa omalla kustannuksellaan tulkkauksen käsittelyn kielelle tai tarvittaessa muille viraston kielille, jos tulkkauksen järjestäminen ei kuulu jollekin menettelyn osapuolelle.

6. Viraston henkilökunnan, menettelyn osapuolten sekä todistajien ja asiantuntijoiden suullisen käsittelyn aikana jollakin viraston kielellä antamat lausunnot merkitään pöytäkirjaan käytetyllä kielellä. Muilla kielillä annetut lausunnot merkitään pöytäkirjaan käsittelyn kielellä.

Yhteisömallia koskevan hakemuksen tai rekisterimerkintöjen muutokset merkitään pöytäkirjaan käsittelyn kielellä.

83 artikla

Käännösten vahvistaminen

1. Jos asiakirjan käännös on jätettävä virastoon, virasto voi vaatia asettamansa määräajan kuluessa todistuksen, että käännös vastaa alkuperäistä tekstiä.

Jos todistus koskee asetuksen (EY) N:o 6/2002 42 artiklan mukaista aiempaa hakemusta, määräaika ei saa olla kolme kuukautta lyhyempi hakemuksen tekemispäivästä.

Jos todistusta ei jätetä määräajan kuluessa, asiakirjaa ei pidetä vastaanotettuna.

2. Viraston pääjohtaja voi päättää käännösten vahvistamistavasta.

84 artikla

Käännösten laillinen pätevyys

Jollei muuta näyttöä ole, virasto voi olettaa, että käännös vastaa kyseistä alkuperäistekstiä.

XXI LUKU

VASTAVUOROISUUS, SIIRTYMÄAIKA JA VOIMAANTULO

85 artikla

Vastavuoroisuuden julkaiseminen

1. Viraston pääjohtaja voi tarvittaessa pyytää komissiota tiedustelemaan, myöntääkö sellainen valtio, joka ei ole teollisoikeuden suojelua koskevan Pariisin yleissopimuksen tai Maailman kauppajärjestön perustamissopimuksen osapuoli, vastavuoroisen kohtelun asetuksen (EY) N:o 6/2002 41 artiklan 5 kohdassa tarkoitetulla tavalla.

2. Jos komissio toteaa, että 1 kohdassa tarkoitettu vastavuoroinen kohtelu myönnetään, se julkaisee asiasta tiedonannon Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

3. Asetuksen (EY) N:o 6/2002 41 artiklan 5 kohta tulee voimaan sinä päivänä, jona 2 kohdassa tarkoitettu tiedonanto julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä, jollei tiedonannossa anneta aikaisempaa voimaantulopäivää.

Asetuksen (EY) N:o 6/2002 41 artiklan 5 kohdan säännös lakkaa olemasta voimassa sinä päivänä, jona komission tiedonanto vastavuoroisen kohtelun myöntämisen lakkaamisesta julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä, jollei tiedonannossa anneta aikaisempaa päivämäärää.

4. Edellä 2 ja 3 kohdassa tarkoitetut tiedonannot julkaistaan myös viraston virallisessa lehdessä.

86 artikla

Siirtymäaika

1. Yhteisömallin rekisteröintiä koskevaan hakemukseen, joka jätetään kolmen kuukauden aikana ennen asetuksen (EY) N:o 6/2002 111 artiklan 2 kohdan mukaisesti vahvistettua päivää, virasto merkitsee hakemuksen tekemispäiväksi mainitun säännöksen mukaisesti vahvistetun päivän sekä hakemuksen tosiasiallisen vastaanottopäivän.

2. Hakemukseen liittyvä asetuksen (EY) N:o 6/2002 41 ja 44 artiklan mukainen kuuden kuukauden etuoikeusaika lasketaan alkavaksi mainitun asetuksen 111 artiklan 2 kohdan mukaisesti vahvistetusta päivästä.

3. Virasto voi antaa hakijalle vastaanottoilmoituksen ennen asetuksen (EY) N:o 6/2002 111 artiklan 2 kohdan mukaisesti vahvistettua päivää.

4. Virasto voi tutkia hakemuksia ennen asetuksen (EY) N:o 6/2002 111 artiklan 2 kohdan mukaisesti vahvistettua päivää ja olla yhteydessä hakijaan mahdollisten puutteiden poistamiseksi ennen kyseistä päivää.

Päätökset hakemuksista voidaan tehdä vasta mainitun päivän jälkeen.

5. Jos rekisteröityä yhteisömallia koskevan hakemuksen saapumispäivä virastoon, jäsenvaltion teollisoikeuksia käsittelevään keskusvirastoon tai Benelux-maiden mallioikeustoimistoon on ennen asetuksen (EY) N:o 6/2002 111 artiklan 3 kohdassa määritellyn kolmen kuukauden määräajan alkamista, hakemusta ei katsota tehdyksi.

Hakijalle on ilmoitettava tästä ja hakemus on palautettava hänelle.

87 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 21 päivänä lokakuuta 2002.

Komission puolesta

Frederik Bolkestein

Komission jäsen

(1) EYVL L 3, 5.1.2002, s. 1.

(2) Ks. tämän virallisen lehden sivu 54.

(3) EYVL L 11, 14.1.1994, s. 1.

Top