Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R2076

Komission asetus (EY) N:o 2076/2002, annettu 20 päivänä marraskuuta 2002, neuvoston direktiivin 91/414/ETY 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun määräajan pidentämisestä ja eräiden tehoaineiden sisällyttämättä jättämisestä kyseisen direktiivin liitteeseen I sekä näitä aineita sisältävien kasvinsuojeluaineiden lupien peruuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 319, 23.11.2002, p. 3–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 037 P. 374 - 382
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 037 P. 374 - 382
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 037 P. 374 - 382
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 037 P. 374 - 382
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 037 P. 374 - 382
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 037 P. 374 - 382
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 037 P. 374 - 382
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 037 P. 374 - 382
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 037 P. 374 - 382
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 045 P. 144 - 152
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 045 P. 144 - 152
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 045 P. 145 - 153

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/2076/oj

32002R2076

Komission asetus (EY) N:o 2076/2002, annettu 20 päivänä marraskuuta 2002, neuvoston direktiivin 91/414/ETY 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun määräajan pidentämisestä ja eräiden tehoaineiden sisällyttämättä jättämisestä kyseisen direktiivin liitteeseen I sekä näitä aineita sisältävien kasvinsuojeluaineiden lupien peruuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Virallinen lehti nro L 319 , 23/11/2002 s. 0003 - 0011


Komission asetus (EY) N:o 2076/2002,

annettu 20 päivänä marraskuuta 2002,

neuvoston direktiivin 91/414/ETY 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun määräajan pidentämisestä ja eräiden tehoaineiden sisällyttämättä jättämisestä kyseisen direktiivin liitteeseen I sekä näitä aineita sisältävien kasvinsuojeluaineiden lupien peruuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta 15 päivänä heinäkuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/414/ETY(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 2002/81/EY(2), ja erityisesti sen 8 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon direktiivin 91/414/ETY 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun työohjelman toisen ja kolmannen vaiheen täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 28 päivänä helmikuuta 2000 annetun komission asetuksen (EY) N:o 451/2000(3), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1490/2002(4), ja erityisesti sen 6 artiklan 7 kohdan ja 11 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Direktiivin 91/414/ETY 8 artiklan 2 kohdassa säädetään, että jäsenvaltio voi 12 vuoden kuluessa kyseisen direktiivin tiedoksi antamisesta sallia, että markkinoille saatetaan sellaisia kasvinsuojeluaineita, jotka sisältävät liitteeseen I kuulumattomia tehoaineita ja jotka ovat jo olleet markkinoilla kaksi vuotta direktiivin tiedoksi antamisen jälkeen, jollei ole tehty päätöstä aineen sisällyttämättä jättämisestä liitteeseen I.

(2) Direktiivin 91/414/ETY 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun työohjelman ensimmäisen, toisen ja kolmannen vaiheen täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä säädetään komission asetuksessa (ETY) N:o 3600/92(5), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2266/2000(6), asetuksessa (EY) N:o 451/2000 ja asetuksessa (EY) N:o 1490/2002. Tämä ohjelma on yhä käynnissä, ja usean tehoaineen osalta päätöksenteko on vielä kesken. Komission asetuksen (EY) N:o 1112/2002(7) soveltamisalaan kuuluvien tehoaineiden ilmoitusmenettely on vielä kesken. Tästä syystä määräaikaa on tarpeen pidentää myös eräiden näiden tehoaineiden osalta.

(3) Komissio esitti edistymistä koskevan kertomuksensa 26 päivänä heinäkuuta 2001(8). Kertomuksen mukaan edistys on ollut odotettua hitaampaa. Tästä syystä määräaikaa olisi pidennettävä niiden tehoaineiden osalta, joiden tarkastelu on vielä kesken tai joista teollisuuden edustajat ovat antaneet sitoumuksen jatkaa tarvittavien asiakirja-aineistojen valmistelua asetetuissa määräajoissa.

(4) Komissio varmistaa, että ensimmäiseen vaiheeseen kuuluvista tehoaineista tehdään mahdollisimman paljon päätöksiä ennen vuoden 2003 heinäkuuta, mutta myöntää kuitenkin, että useiden tehoaineiden osalta päätöstä ei voida tehdä ennen vuotta 2005. Komission pyytämien lisätietojen arviointi edellyttää lisäaikaa, jotta komissio voi päättää, vastaavatko nämä tehoaineet direktiivin 91/414/ETY turvallisuusvaatimuksia. Komissio varmistaa, että määräaikaa pidennetään mahdollisimman vähän.

(5) Tehoaineita, joista ei ole annettu sitoumusta jatkaa tarvittavan asiakirja-aineiston valmistelua, ei saisi sisällyttää direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I, ja jäsenvaltioiden olisi peruutettava tällaisia tehoaineita sisältävien kasvinsuojeluaineiden kaikki luvat.

(6) Niiden käyttötarkoitusten osalta, joiden suhteen uusilla teknisillä todisteilla on osoitettu tehoaineen jatkuvan käytön välttämättömyys ja tehokkaiden vaihtoehtojen puute, olisi säädettävä väliaikaisista toimenpiteistä vaihtoehtojen kehittämisen mahdollistamiseksi. Tällaisia tietoja on esitetty useista käyttötarkoituksista, ja komissio on arvioinut niitä jäsenvaltion asiantuntijoiden kanssa. Poikkeuksia tulisi myöntää ainoastaan perustelluissa tapauksissa, joista ei aiheudu vaaraa, ja ne olisi rajoitettava sellaisten haitallisten organismien torjuntaan, joiden osalta tehokkaita vaihtoehtoja ei ole.

(7) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Pidennetään direktiivin 91/414/ETY 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu kahdentoista vuoden määräaika 31 päivään joulukuuta 2005 asti niiden tehoaineiden osalta, joita arvioidaan asetuksen (ETY) N:o 3600/92 ja asetuksen (EY) N:o 451/2000 (toinen vaihe) nojalla, ja 31 päivään joulukuuta 2008 niiden tehoaineiden osalta, joita arvioidaan asetuksen (EY) N:o 1490/2002 nojalla, jollei tätä määräpäivää ennen ole tehty tai tehdä päätöstä tehoaineen sisällyttämisestä tai sen sisällyttämättä jättämisestä direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I. Kyseisinä aikoina jäsenvaltiot voivat edelleen direktiivin 91/414/ETY 8 artiklan 2 kohdan säännösten mukaisesti myöntää uudet luvat tai uudistaa luvat edellä mainittuja tehoaineita sisältävien kasvinsuojeluaineiden saattamiseksi markkinoille.

2 artikla

1. Tämän asetuksen liitteessä I lueteltuja tehoaineita ei ole sisällytetty tehoaineina direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I.

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tämän asetuksen liitteessä I lueteltuja tehoaineita sisältävien kasvinsuojeluaineiden luvat peruutetaan 25 päivään heinäkuuta 2003 mennessä, jollei 3 kohdassa toisin säädetä.

3. Kun kyseessä ovat liitteessä II olevassa sarakkeessa A mainitut aineet, kyseisen liitteen sarakkeessa B mainitut jäsenvaltiot saavat pitää voimassa kyseistä ainetta sisältävien kasvinsuojeluaineiden luvat sarakkeessa C lueteltujen käyttötarkoitusten osalta 30 päivään kesäkuuta 2007 asti, jos jäsenvaltio:

a) varmistaa, että käytön jatkaminen on sallittua ainoastaan, jos se ei vaikuta haitallisesti ihmisten tai eläinten terveyteen eikä kohtuuttomasti ympäristöön;

b) varmistaa, että 31 päivän joulukuuta 2003 jälkeen edelleen markkinoilla olevat tällaiset kasvinsuojeluaineet merkitään uudelleen sen takaamiseksi, että ne vastaavat rajoitettuja käyttöedellytyksiä;

c) toteuttaa mahdollisten riskien lieventämiseksi kaikki aiheelliset riskinhallintatoimenpiteet;

d) varmistaa, että näihin käyttötarkoituksiin pyritään vakavasti löytämään vaihtoehtoisia tuotteita.

Asianomaisten jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2004 tämän kohdan soveltamisesta ja erityisesti a-d alakohtien nojalla toteutetuista toimista.

3 artikla

Jäsenvaltioiden direktiivin 91/414/ETY 4 artiklan 6 kohdan mukaisesti mahdollisesti myöntämän lisäajan on oltava mahdollisimman lyhyt, ja

a) niiden käyttötarkoitusten osalta, joiden luvat on peruutettava 25 päivään heinäkuuta 2003 mennessä, sen on päätyttävä viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2003, lukuun ottamatta liitteessä II tarkoitettua rajallista määrää olennaisia käyttötarkoituksia, joiden luvat voidaan säilyttää tietyissä jäsenvaltioissa 2 artiklan 3 kohdan säännösten mukaisesti;

b) niiden käyttötarkoitusten osalta, joiden luvat on peruutettava 30 päivään kesäkuuta 2007 mennessä, sen on päätyttävä viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2007.

4 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 20 päivänä marraskuuta 2002.

Komission puolesta

David Byrne

Komission jäsen

(1) EYVL L 230, 19.8.1991, s. 1.

(2) EYVL L 276, 12.10.2002, s. 28.

(3) EYVL L 55, 29.2.2000, s. 25.

(4) EYVL L 224, 21.8.2002, s. 23.

(5) EYVL L 366, 15.12.1992, s. 10.

(6) EYVL L 259, 13.10.2000, s. 27.

(7) EYVL L 168, 27.6.2002, s. 14.

(8) KOM(2001) 444 lopullinen.

LIITE I

Luettelo tehoaineista, joita ei ole sisällytetty tehoaineina direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I

1,2-Diklooripropaani

1,3-Diklooripropeeni (cis-)

1,3-Difenyyliurea

2-(ditiosyanometyylitio)-bentsotiatsoli

2,3,6-TBA

2,4,5-T

2-Aminobutaani (eli sec-butyyliamiini)

2-Bentsyyli-4-kloorifenoli

4-CPA (4-kloorifenoksietikkahappo = PCPA)

4-t-Pentyylifenoli

Asifluorfeeni

Aldimorfi

Alkyylitrimetyyliammoniumkloridi

Alkyylitrimetyylibentsyyliammoniumkloridi

Alletriini

Alloksidiimi

Allyylialkoholi

Ametriini

Ampropylofossi

Ansimidoli

Anilatsiini

Antraseeniöljy

Atsakonatsoli

Atsametifossi

Atsiprotryyni

Barbaani

Bariumfluosilikaatti

Bariumpolysulfidi

Benatsoliini

Bendiokarbi

Benfuresaatti

Benodaniili

Bensulidi

Bensultappi

Bentaluroni

Bentsalkoniumkloridi

Bentsoksimaatti

Bentsoyyliproppi

Bentstiatsuroni

Bioalletriini

Bioresmetriini

Bitumi

Brandoli (hydroksinonyyli-2,6-dinitrobentseeni)

Bromasiili

Bromsykleeni

Bromofenoksiimi

Bromofossi

Bromofossi-etyyli

Bromopropylaatti

Bronopoli

Butakloori

Butokarboksiimi

Butoksikarboksiimi

Butylaatti

Kalsiumkarbonaatti (eli liitu)

Kalsiumhydroksidi (eli sammutettu kalkki)

Kalsiumoksidi (sammuttamaton kalkki)

Rikkihiili

Karbofenotioni

Kartappi

Setrimidi

Kinometionaatti (eli kvinometionaatti)

Klometoksifeeni

Kloraali-bis-asylaali

Kloraali-semiasetaali

Klorambeeni

Klorbromuroni

Klorbufaami

Kloretatsaatti

Klorfenproppi

Klorfensoni (eli klorfenitsoni)

Klorfenvinfossi

Klorfluatsuroni

Klormefossi

Klooribentsilaatti

Kloropropylaatti

Kloroksuron

Klorfoniumkloridi

Klortiamidi

Klortiofossi

Kufranebi

Syanatsiini

Sykloaatti

Sykluroni

Syprofuraami

DADZ (sinkkidietyyliditiokarbamaatti)

Dalaponi

Bacillus thuringiensisin delta-endotoksiini

Demetoni-S-metyyli

Demetoni-S-metyylisulfoni

Desmetryyni

Diafentiuroni

Dialifossi

Diallaatti

Diammoniumfosfaatti

Diklofentioni

Diklofluanidi

Dikloni

Diklorproppi

Diklobutratsoli

Dikrotofossi

Disyklopentadieeni

Dienokloori

Dietatyyli (-etyyli)

Difenoksuroni

Difentsokvatti

Dikegulakki

Dimefoksi

Dimefuroni

Dimepiperaatti

Dimetirimoli

Dimeksano

Dinitramiini

Dinobutoni

Dioksakarbi

Dioksationi

Difenamidi

Dinatriumoktaboraattitetrahydraatti

Disulfotoni

Ditalimfossi

Dratsoksoloni

Endotaali

EPTC (etyylidipropyylitiokarbamaatti)

Etaselasiili

Etidimuroni (eli sulfodiatsoli)

Etiofenkarbi

Etioni (eli dietioni)

Etirimoli

Etoaattimetyyli

Etrimfossi

Fenaminosulfi

Fenatsaflori

Fenfuraami

Fenoproppi

Fenotiokarbi

Fenoksaproppi

Fenpikloniili

Fenpropatriini

Fenridatsoni

Fensoni (eli fenitsoni)

Fentiosulfi

Fenuroni

Flamproppi

Fluatsifoppi

Flubentsimiini

Flusykloksuroni

Flusytrinaatti

Flumekviini

Flumetraliini

Fluorodifeeni

Fluoroglykofeeni

Flupoksaami

Fluridoni

Fomesafeeni

Fonofossi

Formotioni

Fosamiini

Fostietaani

Furalaksyyli

Furatiokarbi

Furkonatsoli

Furfuraali

Furmesykloksi

Gentiaanavioletti

Halfenproksi (eli brofenproksi)

Haloksifoppi

Heptenofossi

Heksaklorofeeni

Heksatsinoni

Hydrametyylinoni

Hydroksi-MCPA

Hydroksifenyylisalisyyliamidi

Imatsapyyri

Imatsetabentsi

Iminoktadiini

Jodofenfossi

Isatsofossi

Isokarbamidi

Isofenfossi

Isolaani

Isopropaliini

Isoprotiolaani

Isoksationi

Karbutilaatti

Kinopreeni

Mancopper

Mekarbami

Mefenasetti

Mefosfolaani

Meproniili

Merfossi (eli tributyylifosforotritioiitti)

Metakrifossi

Metatsoli

Metfuroksaami

Metopreeni

Metoprotryyni

Metoksikloori

Metyleenibistiosyanaatti

Metyyli-isotiosyanaatti

Metyylinaftyyliasetamidi

Metyylinaftyylietikkahappo

Metobromuroni

Metolakloori

Metoksuroni

Metsulfovaksi

Mevinfossi

Monalidi

Monokrotofossi

Monuroni

MAA (metyyliarsonihappo)

Nabaami

Naptalaami

Naftyylietikkahappohydratsidi

Neburoni

Nitraliini

Nitrotaali

Nonyylifenolieetteripolyoksietyleeniglykoli

Nonyylifenolietoksylaatti

Norfluratsoni

Noruroni

Oktilinoni

Ofurasi

Ometoaatti

Orbenkarbi

Oksadiksyyli

Oksiinikupari

Oksikarboksiini

Oksitetrasykliini

Paraformaldehydi

p-Kloorinitrobentseeni

Pebulaatti

Pentakloorifenoli

Pentanokloori

Perfluidoni

Fenolit

Fenotriini

Fentoaatti

Foraatti

Fosametiini

Fosfamidoni

Pirimifossietyyli

Kaliumsilikaatti

Profenofossi

Promekarbi

Prometryyni

Propatsiini

Propetamfossi

Propoksuuri

Propyyli-3-t-butyylifenoksiasetaatti

Protiokarbi

Protiofossi

Protoaatti

Pyraklofossi

Pyratsoksifeeni

Pyridafentioni

Pyrifenoksi

Pyrokviloni

Kvinalfossi

Kvitsalofoppi

Resmetriini

Kivijauhe

Sekbumetoni

Sekonaali (eli 5-allyyli-5-(1'-metyylibutyyli) barbituurihappo)

Setoksidiimi

Siduroni

Silikaatit

Hopeanitraatti

Natriumarseniitti

Natriumdiasetoniketogulonaatti

Natriumdikloorifenaatti

Natriumdimetyyliditiokarbamaatti

Natriumdioktyylisulfosukkinaatti

Natriumfluosilikaatti

Natriummonoklooriasetaatti

Natriumpentaboraatti

Natrium-p-t-amyylifenaatti

Natriumsilikaatti

Natriumhopeatiosulfaatti

Natriumtetratiokarbamaatti

Natriumtiosyanaatti

Sulfoteppi

Sulprofossi

Tervahapot

TCA

TCMTB

Tebutaami (eli butaami)

Tebutiuroni

Temefossi

Terbasiili

Terbufossi

Terbumetoni

Terbutryyni

Tetraklorvinfossi

Tetradifoni

Tetrametriini

Tetrasuuli

Tiatsafluroni

Tiatsopyyri

Tiosyklaami

Tiofanoksi

Tiometoni

Tionatsiini

Tiofanaatti

Tiokarbatsiili

Tolyyliftalaami

Tralometriini

Triapentenoli

Triatsbutyyli

Triatsofossi

Tribufossi (s,s,s-tributyylifosforotritioaatti)

Tributyylitinaoksidi

Trikloronaatti

Tridifaani

Trietatsiini

Trifenmorfi

Triforiini

Trioksimetyleeni

Validamysiini

Vamidotioni

Vernolaatti

LIITE II

Luettelo 2 artiklan 3 kohdassa tarkoitetuista luvista

>TAULUKON PAIKKA>

Top