EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R1606

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1606/2002, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2002, kansainvälisten tilinpäätösstandardien soveltamisesta

EYVL L 243, 11.9.2002, p. 1–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Tämä asiakirja on julkaistu erityispainoksessa (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 10/04/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1606/oj

32002R1606

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1606/2002, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2002, kansainvälisten tilinpäätösstandardien soveltamisesta

Virallinen lehti nro L 243 , 11/09/2002 s. 0001 - 0004


Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1606/2002,

annettu 19 päivänä heinäkuuta 2002,

kansainvälisten tilinpäätösstandardien soveltamisesta

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 95 artiklan 1 kohdan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen(1),

ottavat huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(2),

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä(3),

sekä katsovat seuraavaa:

(1) Lissabonissa 23-24 päivänä maaliskuuta 2000 kokoontunut Eurooppa-neuvosto korosti tarvetta nopeuttaa rahoituspalvelujen sisämarkkinoiden loppuunsaattamista, asetti komission laatiman rahoituspalveluiden toimintasuunnitelman täytäntöönpanon määräajaksi vuoden 2005 ja kehotti toteuttamaan toimia julkisesti noteerattujen yhtiöiden tilinpäätöstietojen vertailtavuuden parantamiseksi.

(2) Sisämarkkinoiden toimivuuden edistämiseksi on julkisesti noteerattuja yhtiöitä vaadittava soveltamaan samoja yhtenäisiä korkeatasoisia kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja konsolidoitujen tilinpäätöstensä laadinnassa. Lisäksi on tärkeää, että rahoitusmarkkinoilla toimivien yhteisön yhtiöiden soveltamat tilinpäätöstietoja koskevat standardit ovat kansainvälisesti hyväksyttyjä ja aidosti maailmanlaajuisia standardeja. Tämä merkitsee nykyisin kansainvälisesti käytettävien tilinpäätösstandardien lähentämisen jatkamista, minkä lopullisena tavoitteena on yksi maailmanlaajuisten tilinpäätösstandardien kokonaisuus.

(3) Yhtiömuodoltaan tietynlaisten yhtiöiden tilinpäätöksistä 25 päivänä heinäkuuta 1978 annettu neuvoston direktiivi 78/660/ETY(4), konsolidoiduista tilinpäätöksistä 13 päivänä kesäkuuta 1983 annettu neuvoston direktiivi 83/349/ETY(5), pankkien ja muiden rahoituslaitosten tilinpäätöksestä ja konsolidoidusta tilinpäätöksestä 8 päivänä joulukuuta 1986 annettu neuvoston direktiivi 86/635/ETY(6) ja vakuutusyritysten tilinpäätöksistä ja konsolidoiduista tilinpäätöksistä 19 päivänä joulukuuta 1991 annettu neuvoston direktiivi 91/674/ETY(7) on osoitettu myös julkisesti noteeratuille yhteisön yhtiöille. Näissä direktiiveissä säädetyt ilmoittamisvelvollisuudet eivät riitä varmistamaan kaikkien julkisesti noteerattujen yhteisön yhtiöiden tilinpäätöstietojen läpinäkyvyyden ja vertailtavuuden korkeaa tasoa, joka on tehtävänsä toimivasti, joustavasti ja tehokkaasti toteuttavien yhdentyneiden pääomamarkkinoiden luomisen edellytys. Tästä syystä julkisesti noteerattaviin yhtiöihin sovellettavaa oikeudellista kehystä on täydennettävä.

(4) Tämän asetuksen tavoitteena on edistää pääomamarkkinoiden tehokasta ja kustannustehokasta toimintaa. Sijoittajansuoja ja luottamuksen säilyttäminen rahoitusmarkkinoihin ovat myös tärkeä seikka tämän alan sisämarkkinoita toteutettaessa. Tällä asetuksella vahvistetaan pääomien vapaata liikkuvuutta sisämarkkinoilla ja annetaan yhteisön yrityksille paremmat mahdollisuudet kilpailla tasavertaisesti yhteisön ja koko maailman pääomamarkkinoilla saatavilla olevista pääomista.

(5) Yhteisön pääomamarkkinoiden kilpailukyvyn kannalta on tärkeää lähentää yhteisössä tilinpäätösten laadinnassa sovellettavat standardit kansainvälisiin tilinpäätösstandardeihin, joita voidaan soveltaa rajatylittävissä liiketoimissa tai listautumisissa kaikkialla maailmassa.

(6) Komissio julkaisi 13 päivänä kesäkuuta 2000 tiedonannon "EU:n tilinpäätösraportoinnin strategia: tie eteenpäin", jossa ehdotettiin, että kaikki julkisesti noteeratut yhtiöt yhteisössä laativat konsolidoidut tilinpäätöksensä viimeistään vuonna 2005 samojen yhtenäisten standardien eli kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Accounting Standards, IAS) mukaisesti.

(7) IAS-komitea (International Accounting Standards Committee, IASC), jonka toiminnan tarkoitus on kehittää yksi maailmanlaajuisten tilinpäätösstandardien kokonaisuus, on antanut kansainväliset tilinpäätössuositukset (International Accounting Standards, IAS). IAS-komitean uusi hallitus päätti komitean uudelleenorganisoinnin yhteydessä 1 päivänä huhtikuuta 2001 yhtenä ensimmäisistä päätöksistään muuttaa komitean nimeksi International Accounting Standards Board (IASB) ja käyttää tulevaisuudessa kansainvälisistä tilinpäätösstandardeista (IAS) nimitystä IFRS-standardit (International Financial Reporting Standards). Näiden standardien soveltaminen olisi tehtävä pakolliseksi kaikille julkisesti noteeratuille yhteisön yhtiöille aina kun se on mahdollista ja edellyttäen, että suosituksin varmistetaan tilinpäätöstietojen hyvä läpinäkyvyys ja vertailtavuus yhteisössä.

(8) Tämän asetuksen täytäntöönpanemiseksi tarvittavista toimenpiteistä olisi päätettävä menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY mukaisesti(8) ja ottaen asianmukaisella tavalla huomioon komission Euroopan parlamentissa 5 päivänä helmikuuta 2002 antama julkilausuma rahoituspalveluja koskevan lainsäädännön täytäntöönpanosta.

(9) Jotta kansainvälinen tilinpäätösstandardi voitaisiin hyväksyä sovellettavaksi yhteisössä, on välttämätöntä ensinnäkin, että se täyttää edellä mainittujen neuvoston direktiivien perusvaatimukset, toisin sanoen, että sitä soveltamalla saadaan oikea ja riittävä kuva yrityksen taloudellisesta asemasta ja tuloksesta (tätä periaatetta tarkastellaan mainittujen neuvoston direktiivien valossa ilman, että vaaditaan kyseisten direktiivien jokaisen säännöksen tiukkaa noudattamista), toiseksi, että se neuvoston 17 päivänä heinäkuuta 2000 tekemien päätelmien mukaisesti on Euroopan yleisen edun mukaista, ja lopuksi, että se on tilinpäätökseltä edellytettävien tietojen laatua koskevien perusvaatimusten mukaisesti käyttäjän kannalta hyödyllistä.

(10) Tilinpäätöskysymysten tekninen komitea tarjoaa komissiolle tukea ja asiantuntemusta kansainvälisten tilinpäätösstandardien arvioinnissa.

(11) Tilinpäätösstandardien hyväksymisjärjestelmän avulla on voitava muodostaa nopeasti kanta ehdotettuihin kansainvälisiin tilinpäätösstandardeihin. Tärkeimpien osapuolten, erityisesti kansallisten tilinpäätösnormien antajien, arvopaperimarkkinoita sekä pankki- ja vakuutustoimintaa valvovien viranomaisten, keskuspankkien, mukaan lukien Euroopan keskuspankki, laskentatoimen ammattilaisten sekä tilinpäätösten käyttäjien ja laatijoiden, on voitava järjestelmän avulla pohtia kansainvälisten tilinpäätösstandardien sisältöä ja vaihtaa niitä koskevia tietoja. Järjestelmän on oltava keino, jolla yhteisössä edistetään yhteisymmärrykseen pääsyä hyväksytyistä kansainvälisistä tilinpäätösstandardeista.

(12) Suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet, jotka edellyttävät julkisesti noteerattujen yhtiöiden soveltavan yhtenäisiä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja, ovat tarpeen pyrittäessä edistämään tehokkaiden ja kustannuksia säästävien yhteisön pääomamarkkinoiden toimintaa ja samalla sisämarkkinoiden loppuunsaattamista.

(13) Saman periaatteen mukaisesti on tarpeen jättää jäsenvaltioille mahdollisuus sallia tai vaatia, että julkisesti noteeratut yhtiöt laativat tilinpäätöksensä tässä asetuksessa säädettyä menettelyä noudattaen hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien mukaisesti. Jäsenvaltiot voivat päättää ulottaa tämän mahdollisuuden tai vaatimuksen soveltamisalan myös muiden yhtiöiden tilinpäätösten ja/tai konsolidoitujen tilinpäätösten laatimiseen.

(14) Keskustelun helpottamiseksi ja jotta jäsenvaltiot voisivat sovittaa yhteen kantansa, komission olisi tiedotettava säännöllisin väliajoin tilinpäätöskysymysten sääntelykomitealle käynnissä olevista IASB:n hankkeista, keskusteluasiakirjoista, eri aiheita koskevista hahmotelmista ja asioiden esittelyluonnoksista ja tilinpäätöskysymysten teknisen komitean tätä seuraavasta teknisestä työstä. On myös tärkeää, että tilinpäätöskysymysten sääntelykomitealle tiedotetaan ajoissa, jos komissio ei aio ehdottaa kansainvälisen tilinpäätösstandardin hyväksymistä.

(15) Keskustellessaan asiakirjoista, joita IASB antaa kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS ja SIC-IFRIC-tulkinnat) kehittäessään, ja niitä koskevia kantoja laatiessaan komission olisi otettava mahdollisuuksien mukaan huomioon tilinpäätöskysymysten sääntelykomiteassa mukana olevien valtuuskuntien esittämät näkemykset ja se, että on tärkeää välttää maailmanlaajuisilla markkinoilla toimivien eurooppalaisten yritysten joutuminen epäedulliseen kilpailuasemaan. Komissio on edustettuna IASB:hen kuuluvissa elimissä.

(16) Asianmukainen ja tiukka täytäntöönpanojärjestelmä on ratkaisevan tärkeä sijoittajien luottamuksen vahvistamiseksi rahoitusmarkkinoihin. Jäsenvaltioiden on Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 10 artiklan nojalla toteutettava aiheelliset toimenpiteet kansainvälisten tilinpäätösstandardien noudattamisen varmistamiseksi. Komissio aikoo pitää yhteyttä jäsenvaltioihin erityisesti Euroopan arvopaperimarkkinavalvojien komitean avulla yhteisen lähestymistavan kehittämiseksi täytäntöönpanoon.

(17) Lisäksi on tarpeen antaa jäsenvaltioille mahdollisuus lykätä tiettyjen määräysten soveltamista vuoteen 2007 niiden sekä yhteisössä että yhteisön ulkopuolisten maiden säännellyillä markkinoilla sellaisten julkisesti noteerattujen yritysten osalta, jotka käyttävät jo muita kansainvälisesti hyväksyttyjä standardeja konsolidoitujen tilinpäätöstensä ensisijaisena perustana, sekä niiden yritysten osalta, joilla on vain julkisesti noteerattuja velkakirjoja. On kuitenkin keskeisen tärkeää, että vuoteen 2007 mennessä yhtä maailmanlaajuisten tilinpäätösstandardien kokonaisuutta (IAS) sovelletaan kaikkiin yhteisön säännellyillä markkinoilla julkisesti noteerattuihin yhteisön yrityksiin.

(18) Tiettyjä säännöksiä on tarpeen soveltaa vasta vuonna 2005, jotta jäsenvaltiot ja yhtiöt voivat tehdä kansainvälisten tilinpäätösstandardien soveltamisen edellyttämät mukautukset. Olisi annettava asianmukaiset säännökset, joita tämän asetuksen voimaan tullessa tarvitaan kansainvälisten tilinpäätösstandardien soveltamiseksi yrityksissä ensimmäistä kertaa. Tällaiset säännökset olisi laadittava kansainvälisellä tasolla sen varmistamiseksi, että omaksutut ratkaisut tunnustetaan kansainvälisesti,

OVAT ANTANEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tavoite

Tämän asetuksen tavoitteena on kansainvälisten tilinpäätösstandardien hyväksyminen ja soveltaminen Euroopan yhteisössä, jotta voidaan yhdenmukaistaa 4 artiklassa tarkoitettujen yhtiöiden esittämät tilinpäätöstiedot ja varmistaa tilinpäätösten läpinäkyvyyden ja vertailtavuuden korkea taso ja turvata näin yhteisön pääomamarkkinoiden ja sisämarkkinoiden tehokas toiminta.

2 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa "kansainvälisillä tilinpäätösstandardeilla" tarkoitetaan IASB:n (International Accounting Standards Board) antamia tai hyväksymiä IAS-standardeja (International Accounting Standards), IFRS-standardeja (International Financial Reporting Standards) ja niitä koskevia tulkintoja (SIC-IFRIC-tulkinnat), kyseisten standardien myöhempiä muutoksia ja niitä koskevia tulkintoja sekä tulevaisuudessa annettavia standardeja ja niitä koskevia tulkintoja.

3 artikla

Kansainvälisten tilinpäätösstandardien hyväksyminen ja soveltaminen

1. Komissio päättää 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti kansainvälisten tilinpäätösstandardien sovellettavuudesta yhteisössä.

2. Kansainväliset tilinpäätösstandardit voidaan hyväksyä vain, jos

- ne eivät ole direktiivin 78/660/ETY 2 artiklan 3 kohdassa ja direktiivin 83/349/ETY 16 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun periaatteen vastaisia ja ne ovat Euroopan yleisen edun mukaisia, ja

- ne täyttävät ymmärrettävyyden, olennaisuuden, luotettavuuden ja vertailtavuuden vaatimukset, joita edellytetään taloudellisessa päätöksenteossa ja yritysjohdon toimien arvioinnissa tarvittavalta tilinpäätösinformaatiolta.

3. Komissio päättää viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2002 6 artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen tämän asetuksen voimaantullessa olemassa olevien kansainvälisten tilinpäätösstandardien sovellettavuudesta yhteisössä.

4. Hyväksytyt kansainväliset tilinpäätösstandardit julkaistaan kokonaisuudessaan yhteisön kaikilla virallisilla kielillä komission asetuksena Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

4 artikla

Julkisesti noteerattujen yhtiöiden konsolidoidut tilinpäätökset

Jäsenvaltion lainsäädännön alaisten yhtiöiden on 1 päivänä tammikuuta 2005 tai sen jälkeen alkavilta tilikausilta laadittava konsolidoidut tilinpäätöksensä kansainvälisten tilinpäätösstandardien mukaisesti, jotka on hyväksytty 6 artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen, jos niiden arvopapereita on otettu kaupankäynnin kohteeksi kyseisten yhtiöiden tilinpäätöspäivänä sijoituspalveluista arvopaperimarkkinoilla 10 päivänä toukokuuta 1993 annetun neuvoston direktiivin 93/22/ETY(9) 1 artiklan 13 kohdassa tarkoitetuilla jäsenvaltion säännellyillä markkinoilla.

5 artikla

Tilinpäätöksiä ja muita kuin julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevat vaihtoehdot

Jäsenvaltiot voivat sallia tai vaatia, että

a) 4 artiklassa tarkoitetut yhtiöt laativat tilinpäätöksensä,

b) muut kuin 4 artiklassa tarkoitetut yhtiöt laativat tilinpäätöksensä ja/tai konsolidoidut tilinpäätöksensä,

6 artiklan 2 kohdassa säädetyn menettelyn mukaisesti hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien mukaisesti.

6 artikla

Komiteamenettely

1. Komissiota avustaa tilinpäätöskysymysten sääntelykomitea, jäljempänä "komitea".

2. Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan kolmeksi kuukaudeksi.

3. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä.

7 artikla

Raportointi ja yhteensovittaminen

1. Komissio pitää säännöllisesti yhteyttä komiteaan IASB:n meneillään olevien hankkeiden edistymisen ja kaikkien niihin liittyvien IASB:n laatimien asiakirjojen osalta sovittaakseen yhteen kannat ja edistääkseen hankkeista ja asiakirjoista mahdollisesti johtuvien standardien hyväksymistä koskevia keskusteluja.

2. Komissio ilmoittaa komitealle asianmukaisesti hyvissä ajoin, jos se aikoo olla ehdottamatta jonkin standardin hyväksymistä.

8 artikla

Ilmoitukset

Kun jäsenvaltiot toteuttavat toimenpiteitä 5 artiklan nojalla, niiden on ilmoitettava niistä välittömästi komissiolle ja muille jäsenvaltioille.

9 artikla

Siirtymäsäännökset

Edellä olevasta 4 artiklasta poiketen jäsenvaltiot voivat säätää, että kyseisen artiklan vaatimuksia sovelletaan ainoastaan kunkin tammikuussa 2007 tai sen jälkeen alkavan tilikauden osalta niihin yrityksiin,

a) joilta on otettu kaupankäynnin kohteeksi vain velkakirjoja direktiivin 93/22/ETY 1 artiklan 13 kohdassa tarkoitetuilla jäsenvaltion säännellyillä markkinoilla; tai

b) joiden arvopapereita noteerataan julkisesti muussa kuin jäsenvaltiossa ja jotka ovat tähän tarkoitukseen käyttäneet kansainvälisesti hyväksyttyjä tilinpäätösstandardeja sellaisesta tilikaudesta alkaen, joka alkoi ennen tämän asetuksen julkaisemista Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

10 artikla

Tietojen antaminen ja uudelleentarkastelu

Komissio tarkastelee uudelleen tämän asetuksen toimintaa ja antaa siitä kertomuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle viimeistään 1 päivänä heinäkuuta 2007.

11 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 19 päivänä heinäkuuta 2002.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

P. Cox

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

T. Pedersen

(1) EYVL C 154 E, 29.5.2001, s. 285.

(2) EYVL C 260, 17.9.2001, s. 86.

(3) Euroopan parlamentin lausunto, annettu 12. maaliskuuta 2002 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä) ja neuvoston päätös, tehty 7. kesäkuuta 2002.

(4) EYVL L 222, 14.8.1978, s. 11, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2001/65/EY (EYVL L 283, 27.10.2001, s. 28).

(5) EYVL L 193, 18.7.1983, s. 1, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2001/65/EY.

(6) EYVL L 372, 31.12.1986, s. 1, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2001/65/EY.

(7) EYVL L 374, 31.12.1991, s. 7.

(8) EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.

(9) EYVL L 141, 11.6.1993, s. 27, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2000/64/EY (EYVL L 290, 17.11.2000, s. 27).

Top