Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R1082

Komission asetus (EY) N:o 1082/2002, annettu 21 päivänä kesäkuuta 2002, asetuksen (EY) N:o 395/2002 muuttamisesta ja pysyvän tarjouskilpailun avaamisesta Italian interventioelimen hallussa olevan noin 40000 riisitonnin myymiseksi uudelleen sisämarkkinoilla

OJ L 164, 22.6.2002, p. 21–21 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1082/oj

32002R1082

Komission asetus (EY) N:o 1082/2002, annettu 21 päivänä kesäkuuta 2002, asetuksen (EY) N:o 395/2002 muuttamisesta ja pysyvän tarjouskilpailun avaamisesta Italian interventioelimen hallussa olevan noin 40000 riisitonnin myymiseksi uudelleen sisämarkkinoilla

Virallinen lehti nro L 164 , 22/06/2002 s. 0021 - 0021


Komission asetus (EY) N:o 1082/2002,

annettu 21 päivänä kesäkuuta 2002,

asetuksen (EY) N:o 395/2002 muuttamisesta ja pysyvän tarjouskilpailun avaamisesta Italian interventioelimen hallussa olevan noin 40000 riisitonnin myymiseksi uudelleen sisämarkkinoilla

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon riisin yhteisestä markkinajärjestelystä 22 päivänä joulukuuta 1995 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 3072/95(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 411/2002(2), ja erityisesti sen 8 artiklan b kohdan viimeisen luetelmakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Komission asetuksessa (ETY) N:o 75/91(3) vahvistetaan interventioelinten hallussaan pitämän paddy- eli raakariisin myyntiin saattamisen menettelyt ja edellytykset.

(2) Pysyvän tarjouskilpailun avaamisesta Italian interventioelimen hallussa olevan noin 20000 riisitonnin myymiseksi uudelleen sisämarkkinoilla 1 päivänä maaliskuuta 2002 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 395/2002(4), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 609/2002(5), avataan pysyvä tarjouskilpailu Italian interventioelimen hallussa olevan noin 20000 tonnin lyhytjyväisen paddy- eli raakariisimäärän myymiseksi uudelleen sisämarkkinoilla.

(3) Nykyisessä markkinatilanteessa on aiheellista lisätä sisämarkkinoilla myyntiin saatettavaa määrää noin 15000 tonnilla Italian interventioelimen hallussa olevaa lyhytjyväistä paddy- eli raakariisiä.

(4) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viljan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 395/2002 1 artiklassa ilmaisu "hallussaan olevan noin 25000 tonnin lyhytjyväisen paddy- eli raakariisimäärän, josta noin 20000 tonnia lyhytjyväistä paddy- eli raakariisiä ja noin 5000 tonnia B-luokan pitkäjyväistä paddy- eli raakariisiä" ilmaisulla "hallussaan olevan noin 40000 tonnin paddy- eli raakariisimäärän, josta noin 35000 tonnia lyhytjyväistä paddy- eli raakariisiä ja noin 5000 tonnia B-luokan pitkäjyväistä paddy- eli raakariisiä".

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 21 päivänä kesäkuuta 2002.

Komission puolesta

Franz Fischler

Komission jäsen

(1) EYVL L 329, 30.12.1995, s. 18.

(2) EYVL L 62, 5.3.2002, s. 27.

(3) EYVL L 9, 12.1.1991, s. 15.

(4) EYVL L 61, 2.3.2002, s. 3.

(5) EYVL L 93, 10.4.2002, s. 3.

Top