Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R1030

Neuvoston asetus (EY) N:o 1030/2002, annettu 13 päivänä kesäkuuta 2002, kolmansien maiden kansalaisten oleskeluluvan yhtenäisestä kaavasta

OJ L 157, 15.6.2002, p. 1–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 19 Volume 006 P. 3 - 9
Special edition in Estonian: Chapter 19 Volume 006 P. 3 - 9
Special edition in Latvian: Chapter 19 Volume 006 P. 3 - 9
Special edition in Lithuanian: Chapter 19 Volume 006 P. 3 - 9
Special edition in Hungarian Chapter 19 Volume 006 P. 3 - 9
Special edition in Maltese: Chapter 19 Volume 006 P. 3 - 9
Special edition in Polish: Chapter 19 Volume 006 P. 3 - 9
Special edition in Slovak: Chapter 19 Volume 006 P. 3 - 9
Special edition in Slovene: Chapter 19 Volume 006 P. 3 - 9
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 003 P. 242 - 248
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 003 P. 242 - 248
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 009 P. 207 - 213

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1030/oj

32002R1030

Neuvoston asetus (EY) N:o 1030/2002, annettu 13 päivänä kesäkuuta 2002, kolmansien maiden kansalaisten oleskeluluvan yhtenäisestä kaavasta

Virallinen lehti nro L 157 , 15/06/2002 s. 0001 - 0007


Neuvoston asetus (EY) N:o 1030/2002,

annettu 13 päivänä kesäkuuta 2002,

kolmansien maiden kansalaisten oleskeluluvan yhtenäisestä kaavasta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 63 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen(1),

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon(2),

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Amsterdamin sopimuksen tarkoituksena on luoda asteittain vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuva alue, ja siinä annetaan komissiolle jaettu aloite-oikeus tarvittavien toimenpiteiden toteuttamiseen yhtenäisen maahanmuuttopolitiikan alalla.

(2) Parhaista tavoista panna täytäntöön Amsterdamin sopimuksen määräykset vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvan alueen toteuttamisesta hyväksytyn neuvoston ja komission toimintasuunnitelman(3) 38 toimenpiteen c alakohdan ii alakohdan mukaan olisi laadittava säännöt pitkäaikaisten viisumien ja oleskelulupien myöntämismenettelyistä jäsenvaltioissa.

(3) Tampereella 15 ja 16 päivänä lokakuuta 1999 kokoontunut Eurooppa-neuvosto korosti tällaisen yhtenäisen maahanmuuttopolitiikan tarvetta ottaen huomioon kolmansien maiden kansalaisten maahantuloa ja oleskelua koskevat perustamissopimuksen määräykset.

(4) Yhtenäisestä oleskelulupien kaavasta hyväksytyssä neuvoston yhteisessä toiminnassa 97/11/YOS(4) vahvistetaan tarve yhtenäistää jäsenvaltioiden kolmansien maiden kansalaisille myöntämien oleskelulupien kaava. Tämän johdosta olisi yhteinen toiminta 97/11/YOS korvattava yhteisön säädöksellä.

(5) On välttämätöntä, että yhtenäinen oleskeluluvan kaava käsittää kaikki tarpeelliset tiedot ja täyttää erittäin korkeat tekniset vaatimukset erityisesti siten, että jäljittelyn ja väärentämisen estäminen on varmistettu. Tämä edistää osaltaan laittoman maahanmuuton ja laittoman oleskelun estämistä ja torjumista. Kaavan olisi myös sovelluttava käytettäväksi kaikissa jäsenvaltioissa, ja siinä olisi oltava yleisesti tunnistettavat yhtenäiset turvaominaisuudet, jotka erottuvat paljaalla silmällä.

(6) Tehostaakseen oleskelulupien suojaamista jäljittelyltä ja väärentämiseltä jäsenvaltiot ja komissio tutkivat säännöllisin väliajoin sekä tekniikan kehityksen mukaisesti, onko oleskelulupaan sisällettyihin turvaominaisuuksiin tehtävä muutoksia sekä erityisesti uusien biometristen ominaisuuksien sisällyttämistä ja käyttöä.

(7) Tässä asetuksessa säädetään ainoastaan niistä eritelmistä, jotka eivät ole salaisia. Näitä olisi täydennettävä muilla eritelmillä, jotka on pidettävä salassa jäljittelyn ja väärentämisen estämiseksi ja joihin ei saa sisältyä henkilötietoja tai viittauksia niihin. Toimivalta määritellä tällaisia teknisiä lisäeritelmiä olisi annettava komissiolle, jota avustaa yhtenäisestä viisumin kaavasta 29 päivänä toukokuuta 1995 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1683/95(5) 6 artiklalla perustettu komitea. Tämän osalta on tärkeää huolehtia jatkuvuudesta niihin oleskelulupiin nähden, joista on säädetty neuvoston 17 päivänä joulukuuta 1997 ja 8 päivänä kesäkuuta 2001 tekemissä päätöksissä.

(8) Sen varmistamiseksi, että kyseisiä tietoja ei saateta useampien henkilöiden saataville kuin on välttämätöntä, on myös erittäin tärkeää, että kukin jäsenvaltio nimeää ainoastaan yhden laitoksen, joka huolehtii yhtenäisen oleskeluluvan kaavan painattamisesta, jolloin jäsenvaltiolle jää kuitenkin mahdollisuus tarvittaessa vaihtaa painatuslaitosta. Turvallisuussyistä kunkin jäsenvaltion olisi ilmoitettava kyseisen painatuslaitoksen nimi komissiolle ja muille jäsenvaltioille.

(9) Jäsenvaltioiden olisi yhdessä komission kanssa toteutettava toimenpiteet sen varmistamiseksi, että henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 24 päivänä lokakuuta 1995 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 95/46/EY(6) säädettyä suojelun tasoa.

(10) Tämän asetuksen täytäntöönpanemiseksi tarvittavista toimenpiteistä olisi päätettävä menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY(7) mukaisesti.

(11) Tämä asetus ei vaikuta jäsenvaltioiden toimivaltaan tunnustaa valtioita ja alueita sekä viimeksi mainittujen viranomaisten myöntämiä passeja, matkustusasiakirjoja ja henkilötodistuksia.

(12) Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan yhteisön perustamissopimukseen liitetyn, Tanskan asemaa koskevan pöytäkirjan 1 ja 2 artiklan mukaisesti Tanska ei osallistu tämän asetuksen antamiseen eikä asetus siten sido Tanskaa eikä sitä sovelleta Tanskaan. Koska tällä asetuksella on tarkoitus kehittää Schengenin säännöstöä Euroopan yhteisön perustamissopimuksen kolmannen osan IV osaston määräysten mukaisesti, Tanska päättää edellä mainitun pöytäkirjan 5 artiklan mukaisesti kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun neuvosto on antanut tämän asetuksen, saattaako se asetuksen osaksi kansallista lainsäädäntöään.

(13) Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan osalta tällä asetuksella kehitetään Schengenin säännöstön määräyksiä tietyistä Euroopan unionin neuvoston, Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välillä näiden kahden valtion osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen tehdyn sopimuksen yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä 17 päivänä toukokuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/437/EY(8) 1 artiklan B kohdassa tarkoitetulla alalla.

(14) Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan yhteisön perustamissopimukseen liitetyn, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin asemaa koskevan pöytäkirjan 3 artiklan mukaisesti Yhdistynyt kuningaskunta on 3 päivänä heinäkuuta 2001 päivätyllä kirjeellä ilmoittanut, että se haluaa osallistua tämän asetuksen antamiseen ja soveltamiseen.

(15) Edellä mainitun pöytäkirjan 1 artiklan mukaisesti Irlanti ei osallistu tämän asetuksen antamiseen. Näin ollen ja rajoittamatta edellä mainitun pöytäkirjan 4 artiklan soveltamista, tämän asetuksen säännöksiä ei sovelleta Irlantiin,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1. Jäsenvaltioiden kolmansien maiden kansalaisille myöntämien oleskelulupien on oltava yhtenäisen kaavan mukaisia ja niihin on varattava riittävä tila tämän asiakirjan liitteessä mainituille tiedoille. Yhtenäinen kaava voi olla muodoltaan tarra tai erillinen asiakirja. Jäsenvaltio voi lisätä yhtenäisessä kaavassa tätä varten varattuun kohtaan tarvittavia tietoja luvan luonteesta ja sen haltijan oikeudellisesta asemasta, erityisesti siitä, onko henkilöllä työlupa.

2. Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

a) "oleskeluluvalla" jäsenvaltion viranomaisten myöntämää lupaa, jonka perusteella kolmannen maan kansalainen voi laillisesti oleskella jäsenvaltion alueella, lukuun ottamatta:

i) viisumeja;

ii) oleskelulupa- tai turvapaikkahakemuksen käsittelyn ajaksi myönnettyjä lupia;

iii) niiden jäsenvaltioiden, jotka eivät sovella tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta yhteisillä rajoilla 14 päivänä kesäkuuta 1985 Benelux-talousliiton valtioiden, Saksan liittotasavallan ja Ranskan tasavallan hallitusten välillä tehdyn Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehdyn yleissopimuksen(9) 21 artiklan määräyksiä, myöntämiä enintään kuuden kuukauden pituiseen oleskeluun oikeuttavia lupia;

b) "kolmannen maan kansalaisella" henkilöitä, joilla ei ole yhteisön perustamissopimuksen 17 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua Euroopan unionin kansalaisuutta.

2 artikla

1. Yhtenäisen oleskeluluvan kaavaa varten vahvistetaan 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen tekniset lisäeritelmät, jotka koskevat seuraavia näkökohtia:

a) täydentävät turvaominaisuudet ja -vaatimukset, muun muassa tehostetut vaatimukset jäljittelyn ja väärentämisen estämiseksi;

b) yhtenäisen oleskeluluvan täyttämisessä käytettävät tekniset menettelyt ja yksityiskohtaiset säännöt;

c) muut yksityiskohtaiset säännöt, joita on noudatettava yhtenäisen oleskeluluvan kaavan täyttämiseksi.

2. Yhtenäisen oleskeluluvan värejä voidaan muuttaa 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

3 artikla

Edellä 2 artiklassa tarkoitetut eritelmät ovat salaisia eikä niitä saa julkaista. Ne saatetaan ainoastaan jäsenvaltioiden nimeämien laitosten käyttöön painatusta varten sekä jäsenvaltion tai komission asianmukaisesti valtuuttamien henkilöiden tietoon.

Kukin jäsenvaltio nimeää yhden laitoksen, joka huolehtii yhtenäisen kaavan mukaisten oleskelulupien painamisesta. Se ilmoittaa tämän painatuslaitoksen nimen komissiolle ja muille jäsenvaltioille. Kaksi tai useampi jäsenvaltio voi nimetä saman laitoksen. Kullakin jäsenvaltiolla on oikeus vaihtaa painatuslaitosta. Sen on ilmoitettava tästä komissiolle ja muille jäsenvaltioille.

4 artikla

Rajoittamatta tietosuojaa koskevien sääntöjen soveltamista on henkilöllä, jolle oleskelulupa on myönnetty, oikeus tarkistaa siihen sisältyvät henkilötiedot ja tarvittaessa pyytää tietojen korjaamista tai poistamista.

Yhtenäisen kaavan mukaisessa oleskeluluvassa ei saa olla mitään muita koneellisesti luettavia tietoja kuin ne, joista säädetään tämän asetuksen liitteessä tai jotka on mainittu asianomaisessa matkustusasiakirjassa.

5 artikla

Tätä asetusta ei sovelleta kolmansien maiden kansalaisiin, jotka ovat

- unionin kansalaisten perheenjäseniä, jotka käyttävät oikeuttaan vapaaseen liikkuvuuteen,

- Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen osapuolina olevien Euroopan vapaakauppaliiton (EFTA) jäsenvaltioiden kansalaisia tai heidän perheenjäseniään, jotka käyttävät oikeuttaan vapaaseen liikkuvuuteen kyseisen sopimuksen mukaisesti,

- kolmansien maiden kansalaisia, jotka on vapautettu viisumivelvoitteesta ja joilla on oikeus oleskella jossakin jäsenvaltiossa alle kolmen kuukauden ajan.

6 artikla

Tämän asetuksen täytäntöönpanemiseksi tarvittavista toimenpiteistä päätetään 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua sääntelymenettelyä noudattaen.

7 artikla

1. Komissiota avustaa asetuksen (EY) N:o 1683/92 6 artiklan 2 kohdalla perustettu komitea.

2. Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan kahdeksi kuukaudeksi.

3. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä.

8 artikla

Tämä asetus ei vaikuta jäsenvaltioiden toimivaltaan tunnustaa valtioita ja alueita sekä näiden viranomaisten myöntämiä passeja ja henkilö- tai matkustusasiakirjoja.

9 artikla

Jäsenvaltioiden on otettava 1 artiklan mukainen oleskelulupa käyttöön viimeistään vuoden kuluttua siitä, kun 2 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetut täydentävät turvaominaisuudet ja -vaatimukset on hyväksytty.

Mainitusta päivästä lähtien tämä asetus korvaa asianomaisissa jäsenvaltioissa yhteisen toiminnan 97/11/YOS.

Liitteessä olevassa 14 kohdassa tarkoitetun valokuvan liittäminen tarran muodossa olevaan kolmansien maiden kansalaisten oleskelulupaan tapahtuu viimeistään viiden vuoden kuluttua siitä, kun 2 artiklassa tarkoitetut, tämän toimenpiteen toteuttamista varten säädetyt tekniset eritelmät on hyväksytty.

Yhtenäisen oleskelulupien kaavan käyttöönotto ei kuitenkaan vaikuta toiselle oleskeluluvan kaavalle aiemmin myönnettyyn pätevyyteen, ellei kyseinen jäsenvaltio toisin päätä.

10 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan jäsenvaltioissa Euroopan yhteisön perustamissopimuksen mukaisesti.

Tehty Luxemburgissa 13 päivänä kesäkuuta 2002.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. Rajoy Brey

(1) EYVL C 180 E, 26.6.2001, s. 304.

(2) Lausunto annettu 12. joulukuuta 2001 (ei vielä julkaistu EYVL:ssä).

(3) EYVL C 19, 23.1.1999, s. 1.

(4) EYVL L 7, 10.1.1997, s. 1.

(5) EYVL L 164, 14.7.1995, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 334/2002 (EYVL L 53, 23.2.2002, s. 7).

(6) EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31.

(7) EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.

(8) EYVL L 176, 10.7.1999, s. 31.

(9) EYVL L 239, 22.9.2000, s. 19.

LIITE

a) Kuvaus

Oleskelulupa valmistetaan tarrana, mikäli mahdollista ID 2 -formaatin mukaan, tai erillisenä asiakirjana ID 1 tai ID 2 -formaatin mukaan. Se laaditaan Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön (ICAO) koneellisesti luettavia viisumeja koskevan asiakirjan 9303 2 osan tai koneellisesti luettavia matkustusasiakirjoja (kortteja) koskevan asiakirjan 9303 3 osan mukaisesti. Siinä ovat seuraavat otsakkeet:

1. Tähän kenttään merkitään asiakirjan nimi (Oleskelulupa) sen myöntäneen jäsenvaltion virallisella kielellä / virallisilla kielillä(1).

2. Tässä kohdassa on asiakirjan numero, jolla on erityiset turvaominaisuudet ja jonka edellä on kirjaintunnus.

3.1 Nimi: sukunimi ja etunimi/etunimet mainitussa järjestyksessä(2).

4.2 "Viimeinen voimassaolopäivä": tähän merkitään viimeinen voimassaolopäivä tai tarvittaessa rajoittamatonta voimassaoloa tarkoittava sana.

5.3 Myöntämispaikka ja voimassaolon alkamispäivä: tähän merkitään oleskeluluvan myöntämispaikka ja voimassaolon alkamispäivä(3).

6.4 Oleskeluluvan luonne: tähän merkitään jäsenvaltion kolmannen maan kansalaiselle myöntämän oleskeluluvan täsmällinen luonne. Sellaisen kolmannen maan kansalaisen osalta, joka on Euroopan unionin kansalaisen perheenjäsen, eikä ole käyttänyt oikeuttaan vapaaseen liikkuvuuteen, on merkittävä maininta "perheenjäsen".

7.5-9. Huomautuksia: jäsenvaltiot voivat lisätä kansalliseen käyttöön tarkoitettuja tietoja ja huomautuksia, jotka ovat tarpeen kolmansien maiden kansalaisia koskevien kansallisten määräysten johdosta, mukaan luettuina maininnat työluvasta(4).

8. Päivämäärä/Allekirjoitus/Viranomainen: luvan myöntänyt viranomainen voi tarvittaessa merkitä tähän allekirjoituksensa ja leimansa ja/tai pyytää asiakirjan haltijaa merkitsemään siihen allekirjoituksensa.

9. Jäsenvaltiot merkitsevät tähän oleskelulupien erottamiseksi toisistaan ja kansallisen alkuperän varmistamiseksi kansallisen tunnuksensa.

10. Koneellisesti luettava kenttä. Tämä kenttä on ICAO:n määräysten mukainen.

11. Tässä kentässä on oltava painoteksti, joka osoittaa ainoastaan asianomaisen jäsenvaltion. Tämä teksti ei saa vaikuttaa koneellisesti luettavan kentän teknisiin ominaisuuksiin.

12. Tämä kenttä on varattu metalloidulle piilokuvalle, jossa on jäsenvaltion maatunnus, jos käytetään tarraa.

13. Tämä kenttä on varattu optisesti muuttuvalle tekijälle (OVD = Optically Variable Device), jonka tunnistus- ja turvallisuusominaisuudet vastaavat laadultaan vähintään nykyisessä yhtenäisessä viisumin kaavassa käytettyjä ominaisuuksia.

14. Jos oleskelulupa myönnetään erillisenä asiakirjana, tähän kenttään kiinnitetään passikuva, joka varmistetaan sisällyttämällä se kiinteästi kortin rakenteeseen tai käyttämällä turvakalvoa, joka on kuumasaumattua laminaattia ja joka sisältää aina optisesti muuttuvan tekijän.

Jos oleskelulupa myönnetään tarrana, tähän kenttään tulee korkeiden turvallisuusvaatimusten mukaisesti valmistettu valokuva.

15. Jos oleskelulupa myönnetään erillisenä asiakirjana, sen kääntöpuolella ovat seuraavat lisätiedot:

- syntymäaika ja -paikka(5),

- kansalaisuus(6),

- sukupuoli(7),

- huomautuksia(8).

Asiakirjaan voidaan merkitä myös oleskeluluvan haltijan osoite(9).

b) Väri, painatusmenetelmä

Jäsenvaltiot vahvistavat värin ja painatusmenetelmän tässä liitteessä kuvatun yhtenäisen kaavan ja tämän asetuksen 2 artiklan nojalla vahvistettavien teknisten eritelmien mukaisesti.

c) Materiaali

Henkilö- tai muita tietoja sisältävissä oleskeluluvissa käytettävän paperin on täytettävä seuraavat vähimmäisvaatimukset:

- ei optisia kirkasteita,

- kaksisävyiset vesileimat,

- turvareagensseja kemiallisten poistoyritysten estämiseksi,

- värillisiä kuituja (osittain näkyvissä, osittain UV-valossa fluoresoivia),

- UV-valossa fluoresoivia plansetteja.

Jos oleskelulupa on tarran muodossa, vesileimaa ei tarvita.

Jos oleskelulupaan henkilötietojen merkitsemistä varten lisättävä henkilötietokortti valmistetaan kokonaan muovista, siihen ei yleensä voida lisätä paperissa käytettäviä aitoustekijöitä. Puuttuvat materiaaliin tehtävät merkinnät on korvattava painamisessa käytettävillä toimenpiteillä, tai optisesti muuttuvien tekijöiden (OVD = optically variable device) käytöllä tai muulla painatustekniikalla, jonka avulla tuotettavat turvaominaisuudet ylittävät jäljempänä kuvatut vähimmäisvaatimukset. Materiaalin keskeisten turvaominaisuuksien on oltava ulkoasultaan yhtenäisiä.

d) Painatustekniikka

Painatuksessa voidaan käyttää seuraavia tekniikoita:

- Taustapainatus:

kaksivärinen giljoshipainatus,

irispainatus fluoresoivalla värillä,

UV-valossa fluoresoiva päällepainatus,

jäljittelyn ja väärentämisen tehokkaasti estävät kuviot,

reagenssivärien käyttö paperikorteissa ja tarroissa.

Asemoinnin on oltava erilainen korttien etu- ja kääntöpuolella.

- Kaavan teksti:

tekstiin sisällytetty mikrokirjoitus (jollei sitä ole jo taustapainatuksessa).

- Numerointi:

Tehdään joko painamalla (mahdollisuuksien mukaan erityisellä numero- tai kirjasintyypillä ja UV-valossa fluoresoiva värillä) tai kortteihin samalla menetelmällä, jota käytetään henkilötietojen merkitsemiseen. Tarrassa on käytettävä fluoresoivalla värillä ja erityisellä kirjasintyypillä tehtävää numerointia.

Jos käytetään tarraa, on lisättävä myös kaiverrussyväpainatus heijastuskuviona, mikrokirjoitus ja optisesti muuttuva väriaine. Myös kokonaan muovista valmistettaviin henkilötietokortteihin olisi lisättävä optisesti muuttuvia turvatekijöitä ainakin käyttämällä painoväriä, jossa on optisesti muuttuvia ominaisuuksia, tai vastaavaa menetelmää. Turvapainomenetelmien keskeisten turvaominaisuuksien on oltava yhtenäisen mallin mukaiset.

e) Valokopioinnilla jäljentämisen estäminen

Oleskelulupatarrassa tai oleskelulupakortin etupuolella on käytettävä optisesti muuttuvaa tekijää (OVD), jonka tunnistusominaisuudet ja turvallisuustaso vastaavat vähintään nykyisessä yhtenäisessä viisumin kaavassa käytettyjä. Tämä OVD on joko sisällytettävä itse kortin rakenteeseen, kuumasaumattuun laminaattiin tai OVD-päällykseen tai lisättävä tarroihin metallisoidun optisesti muuttuvan tekijän muodossa (jonka päälle on painettu kaiverrussyväpainatuskuvio).

f) Painatustekniikka

Jotta oleskeluluvan sisältämät tiedot voidaan suojata tehokkaasti jäljittelyn ja väärentämisen yrityksiltä, on henkilötiedot (valokuva mukaan luettuna), haltijan allekirjoitus ja muut tärkeät tiedot tulevaisuudessa sisällytettävä itse asiakirjan valmistusmateriaaliin. Valokuvaa ei saa kiinnittää perinteisin menetelmin.

Painatuksessa voidaan käyttää seuraavia tekniikoita:

- lasertulostus,

- lämpösiirtomenetelmä,

- mustesuihkutulostus,

- valokuvaaminen,

- laserkaiverrus.

Jotta henkilötiedot voidaan suojata asianmukaisesti muuttamisyrityksiltä, on lasertulostusta, lämpösiirtomenetelmää ja valokuvausta merkitsemismenetelmänä käytettäessä ehdottomasti käytettävä myös kuumasaumattua laminointia ja OVD-turvakalvoa. Tätä turvakalvoa olisi käytettävä myös mustesuihkutulostetun kortin muodossa olevissa oleskeluluvissa. Koska tarrana annettavaa oleskelulupaa kiinnitettäessä ei ole mahdollista käyttää matkustusasiakirjaan kuumalaminointia useampaan kertaan, tulee painatustekniikkana tarran osalta kyseeseen vain mustesuihkutulostus. Laserkaiverrusta käytetään muovikorteissa (jotka on tehty kokonaan tai osittain muovista).

g) Jäsenvaltiot voivat ottaa käyttöön c, d ja e alakohdan vaatimuksia koskevia ylimääräisiä turvaominaisuuksia, kunhan ne ovat jo tehtyjen päätösten mukaisia.

Teknisten vaatimusten ja turvaominaisuuksien on oltava yhtenäisestä viisumin kaavasta annetussa asetuksessa N:o 1683/95 esitettyjen vaatimusten ja eritelmien mukaisia.

Kortin muodossa oleva kolmansien maiden kansalaisten oleskelulupa

>PIC FILE= "L_2002157FI.000601.TIF">

>PIC FILE= "L_2002157FI.000602.TIF">

Tarran muodossa oleva kolmansien maiden kansalaisten oleskelulupa

>PIC FILE= "L_2002157FI.000701.TIF">

(1) Jos tämä tieto on annettu sellaisella virallisella kielellä, jossa käytetään muuta kuin latinalaista kirjaimistoa, se on siirrettävä latinalaiseen kirjoitusasuun.

(2) Jos tämä tieto on annettu sellaisella virallisella kielellä, jossa käytetään muuta kuin latinalaista kirjaimistoa, se on siirrettävä latinalaiseen kirjoitusasuun.

(3) Jos tämä tieto on annettu sellaisella virallisella kielellä, jossa käytetään muuta kuin latinalaista kirjaimistoa, se on siirrettävä latinalaiseen kirjoitusasuun.

(4) Jos tämä tieto on annettu sellaisella virallisella kielellä, jossa käytetään muuta kuin latinalaista kirjaimistoa, se on siirrettävä latinalaiseen kirjoitusasuun.

(5) Jos tämä tieto on annettu sellaisella virallisella kielellä, jossa käytetään muuta kuin latinalaista kirjaimistoa, se on siirrettävä latinalaiseen kirjoitusasuun.

(6) Jos tämä tieto on annettu sellaisella virallisella kielellä, jossa käytetään muuta kuin latinalaista kirjaimistoa, se on siirrettävä latinalaiseen kirjoitusasuun.

(7) Jos tämä tieto on annettu sellaisella virallisella kielellä, jossa käytetään muuta kuin latinalaista kirjaimistoa, se on siirrettävä latinalaiseen kirjoitusasuun.

(8) Jos tämä tieto on annettu sellaisella virallisella kielellä, jossa käytetään muuta kuin latinalaista kirjaimistoa, se on siirrettävä latinalaiseen kirjoitusasuun.

(9) Jos tämä tieto on annettu sellaisella virallisella kielellä, jossa käytetään muuta kuin latinalaista kirjaimistoa, se on siirrettävä latinalaiseen kirjoitusasuun.

Top