Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002L0085

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/85/EY, annettu 5 päivänä marraskuuta 2002, tiettyjen moottoriajoneuvoluokkien nopeudenrajoittimien asentamisesta ja käytöstä yhteisössä annetun neuvoston direktiivin 92/6/ETY muuttamisesta

OJ L 327, 4.12.2002, p. 8–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 007 P. 179 - 180
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 007 P. 179 - 180
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 007 P. 179 - 180
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 007 P. 179 - 180
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 007 P. 179 - 180
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 007 P. 179 - 180
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 007 P. 179 - 180
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 007 P. 179 - 180
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 007 P. 179 - 180
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 011 P. 49 - 50
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 011 P. 49 - 50
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 020 P. 49 - 50

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2002/85/oj

32002L0085

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/85/EY, annettu 5 päivänä marraskuuta 2002, tiettyjen moottoriajoneuvoluokkien nopeudenrajoittimien asentamisesta ja käytöstä yhteisössä annetun neuvoston direktiivin 92/6/ETY muuttamisesta

Virallinen lehti nro L 327 , 04/12/2002 s. 0008 - 0009


Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/85/EY,

annettu 5 päivänä marraskuuta 2002,

tiettyjen moottoriajoneuvoluokkien nopeudenrajoittimien asentamisesta ja käytöstä yhteisössä annetun neuvoston direktiivin 92/6/ETY muuttamisesta

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 71 artiklan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen(1),

ottavat huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(2),

ovat kuulleet alueiden komiteaa,

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä(3),

sekä katsovat seuraavaa:

(1) Liikenneturvallisuus ja liikenteeseen liittyvät ympäristönäkökohdat ovat ensiarvoisen tärkeitä pitkällä aikavälillä.

(2) Nopeudenrajoittimien käytöllä kaikkein raskaimmissa moottoriajoneuvoluokissa on ollut myönteinen vaikutus liikenneturvallisuuteen. Sillä on edistetty myös ympäristönsuojelua.

(3) Neuvoston direktiivissä 92/6/ETY(4) säädetään, että teknisten mahdollisuuksien ja jäsenvaltioiden saamien kokemusten perusteella nopeudenrajoittimien asennusta ja käyttöä koskevat vaatimukset voitaisiin ulottaa koskemaan kevyitä hyötyajoneuvoja.

(4) Komission 20 päivänä maaliskuuta 2000 antaman, Euroopan unionin liikenneturvallisuuden painopisteitä koskevan tiedonannon mukaisesti on direktiivin 92/6/ETY soveltamisalan laajentaminen henkilöiden tai tavaroiden kuljettamiseen tarkoitettuihin yli 3,5 tonnin ajoneuvoihin eräs niistä toimenpiteistä, joita neuvosto suosittelee liikenneturvallisuuden parantamisesta 26 päivänä kesäkuuta 2000 antamassaan päätöslauselmassa(5).

(5) Direktiivin 92/6/ETY soveltamisalaa olisi laajennettava koskemaan M2-luokan moottoriajoneuvoja, M3-luokan ajoneuvoja, joiden enimmäispaino on yli 5 tonnia ja enintään 10 tonnia, sekä N2-luokan ajoneuvoja.

(6) Koska jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän direktiivin tavoitteita eli niiden yhteisönlaajuisten järjestelyjen muuttamista, jotka liittyvät nopeudenrajoittimien asentamiseen tiettyihin raskaisiin ajoneuvoluokkiin ja niiden käyttöön kyseisissä ajoneuvoluokissa, ja tavoitteet voidaan siten toiminnan laajuuden ja vaikutusten takia saavuttaa paremmin yhteisön tasolla, yhteisö voi toteuttaa toimenpiteitä perustamissopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa esitetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on näiden tavoitteiden saavuttamisen kannalta tarpeen.

(7) Direktiivi 92/6/ETY olisi tämän johdosta muutettava,

OVAT ANTANEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivi 92/6/ETY seuraavasti:

1) Korvataan 1-5 artikla seuraavasti:

" 1 artikla

Tässä direktiivissä 'moottoriajoneuvolla' tarkoitetaan kaikkia moottorikäyttöisiä ajoneuvoja, jotka kuuluvat M2-, M3-, N2- tai N3-luokkaan ja jotka on tarkoitettu käytettäviksi maantiellä ja joissa on vähintään neljä pyörää ja joiden suurin rakenteellinen nopeus ylittää 25 kilometriä tunnissa.

M2-, M3-, N2- ja N3-luokilla tarkoitetaan neuvoston direktiivin 70/156/ETY(6) liitteessä II määriteltyjä luokkia.

2 artikla

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 1 artiklassa tarkoitettuja M2- ja M3-luokan moottoriajoneuvoja käytetään tiellä ainoastaan, jos niihin on asennettu sellainen nopeudenrajoitin, joka estää niiden nopeuden kohoamisen suuremmaksi kuin 100 kilometriä tunnissa.

M3-luokan ajoneuvoissa, joiden enimmäispaino on yli 10 tonnia ja jotka on rekisteröity ennen 1 päivää tammikuuta 2005, voidaan jatkaa sellaisen nopeudenrajoittimen käyttämistä, jossa enimmäisnopeus on säädetty 100 kilometriin tunnissa.

3 artikla

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että N2- ja N3-luokan moottoriajoneuvoja käytetään tiellä ainoastaan, jos niihin on asennettu sellainen nopeudenrajoitin, joka estää niiden nopeuden kohoamisen suuremmaksi kuin 90 kilometriä tunnissa.

2. Jäsenvaltiot voivat vaatia, että niiden alueella rekisteröityjen ja yksinomaan vaarallisten aineiden kuljetukseen tarkoitettujen ajoneuvojen nopeudenrajoittimet asetetaan siten, että estetään kyseisiä ajoneuvoja ylittämästä enimmäisnopeutta, joka on alhaisempi kuin 90 kilometriä tunnissa.

4 artikla

1. Edellä olevaa 2 ja 3 artiklaa on sovellettava M3-luokan moottoriajoneuvojen, joiden enimmäispaino on yli 10 tonnia, ja N3-luokan moottoriajoneuvojen osalta seuraavasti:

a) 1 päivänä tammikuuta 1994 tai sen jälkeen rekisteröityihin ajoneuvoihin 1 päivästä tammikuuta 1994 alkaen;

b) 1 päivän tammikuuta 1988 ja 1 päivän tammikuuta 1994 välisenä aikana rekisteröityihin ajoneuvoihin

i) 1 päivästä tammikuuta 1995 alkaen, jos kyseessä ovat sekä kansallisessa että kansainvälisessä liikenteessä käytetyt ajoneuvot;

ii) 1 päivästä tammikuuta 1996 alkaen, jos kyseessä ovat yksinomaan kansallisessa liikenteessä käytetyt ajoneuvot.

2. Edellä olevaa 2 ja 3 artiklaa sovelletaan M2-luokan moottoriajoneuvojen, M3-luokan ajoneuvojen, joiden enimmäispaino on yli 5 tonnia mutta enintään 10 tonnia, ja N2-luokan moottoriajoneuvojen osalta viimeistään:

a) 1 päivänä tammikuuta 2005 tai sen jälkeen rekisteröityihin ajoneuvoihin 1 päivästä tammikuuta 2005 alkaen,

b) direktiivissä 88/77/ETY(7) esitettyjen raja-arvojen mukaisiin ajoneuvoihin, jotka on rekisteröity 1 päivän lokakuuta 2001 ja 1 päivän tammikuuta 2005 välisenä aikana:

i) 1 päivästä tammikuuta 2006 alkaen, jos kyseessä ovat sekä kansallisessa että kansainvälisessä liikenteessä käytetyt ajoneuvot;

ii) 1 päivästä tammikuuta 2007 alkaen, jos kyseessä ovat pelkästään kansallisessa liikenteessä käytetyt ajoneuvot.

3. Jäsenvaltio voi olla soveltamatta 2 ja 3 artiklaa enintään kolmen vuoden ajan 1 päivästä tammikuuta 2005 alkaen M2-luokan ajoneuvoihin ja N2-luokan ajoneuvoihin, joiden enimmäispaino on yli 3,5 tonnia mutta enintään 7,5 tonnia, jos ajoneuvot on rekisteröity kansalliseen rekisteriin ja ne eivät liikennöi muiden jäsenvaltioiden alueella.

5 artikla

1. Edellä 2 ja 3 artiklassa tarkoitettujen nopeudenrajoittimien on täytettävä direktiivin 92/24/ETY(8) liitteessä vahvistetut tekniset vaatimukset. Kuitenkin kaikki tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvat, ennen 1 päivää tammikuuta 2005 rekisteröidyt ajoneuvot voidaan edelleenkin varustaa nopeudenrajoittimilla, jotka täyttävät toimivaltaisten kansallisten viranomaisten vahvistamat tekniset vaatimukset.

2. Nopeudenrajoittimia voivat asentaa jäsenvaltioiden hyväksymät korjaamot tai laitokset."

2) Lisätään artikla seuraavasti:

" 6 a artikla

Komissio arvioi liikenneturvallisuutta vuosina 2002-2010 koskevan toimintaohjelman puitteissa, kuinka tällä direktiivillä säädelty nopeuksien rajoittaminen M2-luokan ajoneuvoissa ja enimmäispainoltaan enintään 7,5 tonnin N2-luokan ajoneuvoissa käytettävillä nopeudenrajoittimilla vaikuttaa liikenneturvallisuuteen ja tieliikenteeseen.

Komissio tekee tarvittaessa asianmukaisia ehdotuksia."

2 artikla

Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan 1 päivään tammikuuta 2005 mennessä. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiivin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

3 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

4 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 5 päivänä marraskuuta 2002.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

P. Cox

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

T. Pedersen

(1) EYVL C 270 E, 25.9.2001, s. 77.

(2) EYVL C 48, 21.2.2002, s. 47.

(3) Euroopan parlamentin lausunto, annettu 7. helmikuuta 2002 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), neuvoston yhteinen kanta, vahvistettu 25. kesäkuuta 2002 (EYVL C 228 E, 25.9.2002, s. 14) ja Euroopan parlamentin päätös, tehty 24. syyskuuta 2002 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(4) EYVL L 57, 2.3.1992, s. 27.

(5) EYVL C 218, 31.7.2000, s. 1.

(6) Neuvoston direktiivi 70/156/ETY, annettu 6 päivänä helmikuuta 1970, moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen tyyppihyväksyntää koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 42, 23.2.1970, s. 1.), direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 2001/116/EY (EYVL L 18, 21.1.2002, s. 1).

(7) Neuvoston direktiivi 88/77/ETY, annettu 3 päivänä joulukuuta 1987, ajoneuvojen dieselmoottoreiden ilman pilaantumista aiheuttavien kaasupäästöjen vähentämistä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 36, 9.2.1988, s. 33), direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 2001/27/EY (EYVL L 107, 18.4.2001, s. 10).

(8) Neuvoston direktiivi 92/24/ETY, annettu 31 päivänä maaliskuuta 1992, tiettyihin moottoriajoneuvoluokkiin asennettavista nopeudenrajoittimista tai vastaavista nopeudenrajoitusjärjestelmistä (EYVL L 129, 14.5.1992, s. 154).

Top