EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002L0067

Komission direktiivi 2002/67/EY, annettu 18 päivänä heinäkuuta 2002, kiniiniä sisältävien elintarvikkeiden ja kofeiinia sisältävien elintarvikkeiden pakkausmerkinnöistä (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 191, 19.7.2002, p. 20–21 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 007 P. 116 - 117
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 007 P. 116 - 117
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 007 P. 116 - 117
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 007 P. 116 - 117
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 007 P. 116 - 117
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 007 P. 116 - 117
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 007 P. 116 - 117
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 007 P. 116 - 117
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 007 P. 116 - 117
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 008 P. 211 - 212
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 008 P. 211 - 212
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 022 P. 29 - 30

No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2014; Kumoaja 32011R1169

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2002/67/oj

32002L0067

Komission direktiivi 2002/67/EY, annettu 18 päivänä heinäkuuta 2002, kiniiniä sisältävien elintarvikkeiden ja kofeiinia sisältävien elintarvikkeiden pakkausmerkinnöistä (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Virallinen lehti nro L 191 , 19/07/2002 s. 0020 - 0021


Komission direktiivi 2002/67/EY,

annettu 18 päivänä heinäkuuta 2002,

kiniiniä sisältävien elintarvikkeiden ja kofeiinia sisältävien elintarvikkeiden pakkausmerkinnöistä

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon myytäväksi tarkoitettujen elintarvikkeiden merkintöjä, esillepanoa ja mainontaa koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 20 päivänä maaliskuuta 2000 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/13/EY(1), sellaisena kuin se on muutettuna komission direktiivillä 2001/101/EY(2), ja erityisesti sen 4 artiklan 2 ja 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Kiniiniä ja kofeiinia käytetään tiettyjen elintarvikkeiden valmistuksessa aromiaineena tai, erityisesti kofeiinia, ainesosana. Useimmille kuluttajille näiden aineiden kohtuullinen käyttö ei aiheuttane terveysriskejä.

(2) Elintarvikealan tiedekomitea on todennut päätelmissään, että toksikologiselta kannalta kiniinin käytölle katkeranmakuisissa juomissa ei ole estettä edellyttäen, että aineen annostus ei ylitä tiettyä enimmäismäärää. Kiniinin kulutus ei kuitenkaan ole suositeltavaa tietyille henkilöille terveydentilaan liittyvistä syistä, tai jos he ovat yliherkkiä kyseiselle aineelle.

(3) Kofeiinin osalta elintarvikealan tiedekomitea katsoo 21 päivänä tammikuuta 1999 antamassaan lausunnossa kofeiinista ja muista aineista, joita käytetään niin sanottujen energiajuomien ainesosina, että energiajuomien osuus kofeiinin kokonaiskulutuksesta ei aiheuttane haittaa aikuisille, raskaana olevia naisia lukuun ottamatta, kun oletetaan, että energiajuomat korvaavat muita kofeiinilähteitä. Lapsille sen sijaan päivittäinen lisäaltistuminen kofeiinille tiettyinä pitoisuuksina voi aiheuttaa tilapäisiä käyttäytymisen muutoksia, esimerkiksi levottomuuden, ärtyneisyyden, hermostuneisuuden tai ahdistuneisuuden lisääntymistä. Lisäksi komitea katsoo, että raskaana oleville naisille on suositeltava kofeiinin kulutuksen vähentämistä.

(4) Edellä sanotusta seuraa tarve säätää sellaisesta pakkausmerkinnästä, jossa ilmoitetaan kuluttajalle selkeästi elintarvikkeen mahdollisesta kiniini- tai kofeiinipitoisuudesta ja, kofeiinin osalta, annetaan varoitus ja asianmukainen ilmoitus kofeiinin määrästä, jos kofeiinipitoisuus ylittää tietyn määrän juomissa, jotka eivät sisällä kofeiinia luonnostaan.

(5) Direktiivissä 2000/13/EY ei säädetä aromiaineiden pakollisesta merkinnästä erityisnimitystä käyttäen ainesosien luettelossa. Aromiaineina käytettyinä kiniiniä tai kofeiinia ei näin ollen tarvitse merkitä erityisnimitystä käyttäen ainesosien luetteloon. Sitä paitsi, vaikka kofeiinista on erillinen maininta ainesosien luettelossa, mitään merkintää ei edellytetä korkeasta pitoisuudesta.

(6) Eräät jäsenvaltiot ovat antaneet kansallisia säännöksiä siitä, että pakkausmerkinnässä on oltava maininta, jos elintarvike sisältää kiniiniä ja/tai kofeiinia, sekä tietyissä tapauksissa varoitus sekä ilmoitus kofeiinin määrästä. Erilaisten kansallisten säännösten olemassaolo ja soveltaminen aiheuttaa teknisiä vaikeuksia kyseisten elintarvikkeiden kaupalle yhteisömaiden kesken.

(7) Yhteisön kuluttajien informoimiseksi ja kyseisten tuotteiden vapaan liikkuvuuden helpottamiseksi on tällöin asianmukaista antaa yhdenmukaiset säännökset, joita voidaan soveltaa kiniiniä sisältäviin ja kofeiinia sisältäviin elintarvikkeisiin. Kyseisillä säännöksillä on säädettävä eräiden pakkausmerkintöjen pakollisuudesta niiden lisäksi, jotka luetellaan direktiivissä 2000/13/EY.

(8) Tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Siitä poiketen, mitä on säädetty direktiivin 2000/13/EY 6 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan kolmannessa luetelmakohdassa, elintarvikkeen valmistuksessa aromiaineena käytetty kiniini ja/tai kofeiini on merkittävä direktiivin 2000/13/EY 3 artiklan 1 kohdan 2 alakohdassa tarkoitettuun ainesosien luetteloon erityisnimitystä käyttäen välittömästi sanan "aromiaine" jälkeen.

2 artikla

1. Jos juoma, joka on tarkoitettu kulutettavaksi sellaisenaan tai ennastettuna tiivistetystä tai kuivatusta tuotteesta, sisältää mistä tahansa lähteestä peräisin olevaa kofeiinia yli 150 mg/l, on samaan pakkausmerkinnän tekstikenttään, jossa on juoman myyntinimike, merkittävä seuraava maininta: "Korkea kofeiinipitoisuus".

Tämän maininnan jälkeen on merkittävä sulkeisiin ja direktiivin 2000/13/EY 13 artiklan 2 kohdassa säädetyin ehdoin juoman kofeiinipitoisuus milligrammoina 100:aa millilitraa kohti.

2. Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta kahvi- tai teepohjaisiin eikä kahvi- tai teeuutteesta valmistettuihin juomiin, joiden myyntinimikkeeseen sisältyy sana "kahvi" tai "tee".

3 artikla

1. Jäsenvaltioiden on sallittava tämän direktiivin mukaisten tuotteiden kauppa 1 päivästä heinäkuuta 2003 alkaen.

2. Jäsenvaltioiden on kiellettävä tämän direktiivin vastaisten tuotteiden kauppa 1 päivästä heinäkuuta 2004 alkaen.

Tämän direktiivin vastaisten mutta ennen 1 päivää heinäkuuta 2004 pakkausmerkinnöin varustettujen tuotteiden varastot voidaan kuitenkin myydä loppuun.

4 artikla

Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2003. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

Jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

5 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

6 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 18 päivänä heinäkuuta 2002.

Komission puolesta

David Byrne

Komission jäsen

(1) EYVL L 109, 6.5.2000, s. 29.

(2) EYVL L 310, 28.11.2001, s. 19.

Top