Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002D0676

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 676/2002/EY, tehty 7 päivänä maaliskuuta 2002, Euroopan yhteisön radiotaajuuspolitiikan sääntelyjärjestelmästä (radiotaajuuspäätös)

OJ L 108, 24.4.2002, p. 1–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 029 P. 317 - 322
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 029 P. 317 - 322
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 029 P. 317 - 322
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 029 P. 317 - 322
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 029 P. 317 - 322
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 029 P. 317 - 322
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 029 P. 317 - 322
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 029 P. 317 - 322
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 029 P. 317 - 322
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 035 P. 163 - 168
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 035 P. 163 - 168
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 038 P. 63 - 68

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/676(1)/oj

32002D0676

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 676/2002/EY, tehty 7 päivänä maaliskuuta 2002, Euroopan yhteisön radiotaajuuspolitiikan sääntelyjärjestelmästä (radiotaajuuspäätös)

Virallinen lehti nro L 108 , 24/04/2002 s. 0001 - 0006


Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 676/2002/EY,

tehty 7 päivänä maaliskuuta 2002,

Euroopan yhteisön radiotaajuuspolitiikan sääntelyjärjestelmästä (radiotaajuuspäätös)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 95 artiklan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen(1),

ottavat huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(2),

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä(3),

sekä katsovat seuraavaa:

(1) Komissio antoi 10 päivänä marraskuuta 1999 Euroopan parlamentille, neuvostolle, talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle tiedonannon, jossa se ehdotti radiotaajuuspolitiikan tulevia toimenpiteitä radiotaajuuspolitiikan vihreän kirjan johdosta järjestetyn julkisen kuulemisen tulosten perusteella ja Euroopan yhteisön televiestintä-, yleisradiotoiminta-, liikenne- sekä tutkimus- ja kehityspolitiikka huomioiden. Euroopan parlamentti antoi tiedonannolle tukensa 18 päivänä toukokuuta 2000 annetussa päätöslauselmassa(4). On syytä korostaa, että yhteisön radiotaajuuspolitiikan yhdenmukaistamisen tietynasteinen jatkaminen on toivottavaa palvelujen ja sovellusten osalta erityisesti kun on kyse yhteisön tai Euroopan laajuisista palveluista ja sovelluksista, ja että olisi varmistettava, että jäsenvaltiot panevat Euroopan radio-, tele- ja postihallintojen yhteistyökonferenssin (CEPT) tekemät päätökset täytäntöön vaaditulla tavalla.

(2) Yhteisössä on sen vuoksi luotava poliittiset ja oikeudelliset puitteet radiotaajuuksia koskevien poliittisten toimintavaihtoehtojen yhteensovittamiseksi sekä tarvittaessa radiotaajuuksien saatavuutta ja tehokasta käyttöä koskevat yhdenmukaiset ehdot, jotka mahdollistavat sisämarkkinoiden perustamisen ja toiminnan sellaisilla yhteisön politiikan aloilla kuten sähköinen viestintä, liikenne sekä tutkimus ja kehitys (T& K). Radiotaajuuksien käyttöä koskevat toimintalinjat olisi yhteensovitettava ja tarvittaessa yhdenmukaistettava yhteisön tasolla, jotta yhteisön politiikan mukaisiin tavoitteisiin päästäisiin tehokkaasti. Yhteisön tason yhteensovittaminen ja yhdenmukaistaminen voi tietyissä tapauksissa edesauttaa radiotaajuuksien käytön yhdenmukaistamista ja yhteensovittamista myös maailmanlaajuisesti. Samaan aikaan voidaan antaa tarvittavaa teknistä tukea kansallisella tasolla.

(3) Yhteisön radiotaajuuspolitiikassa olisi turvattava ilmaisunvapaus, joka käsittää mielipiteenvapauden sekä vapaan tietojen saannin, välityksen ja ajatustenvaihdon yli rajojen samoin kuin tiedotusvälineiden vapauden ja moniarvoisuuden.

(4) Tämä päätös perustuu periaatteeseen, jonka mukaan aina kun Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat tehneet päätöksen radiotaajuuksista riippuvasta yhteisön politiikasta, siihen liittyvät tekniset täytäntöönpanotoimenpiteet olisi vahvistettava komiteamenettelyjä noudattaen. Teknisissä täytäntöönpanotoimenpiteissä olisi käsiteltävä erityisesti radiotaajuuksien saatavuutta ja tehokasta käyttöä koskevia yhdenmukaistettuja ehtoja sekä radiotaajuuksien käyttöä koskevien tietojen saatavuutta. Tämän päätöksen täytäntöönpanemiseksi tarvittavista toimenpiteistä olisi päätettävä menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY(5) mukaisesti.

(5) Euroopan parlamentin ja neuvoston olisi päätettävä uusista radiotaajuuksista riippuvista yhteisöpolitiikan aloitteista asianmukaisesti yhdessä komission ehdotuksen perusteella. Tähän ehdotukseen olisi komission aloiteoikeuteen puuttumatta sisällytettävä muun muassa tiedot suunnitellun politiikan vaikutuksesta olemassa oleviin taajuuksien käyttäjäyhteisöihin sekä tiedot, jotka koskevat uuden politiikan mahdollisesti edellyttämää radiotaajuuksien yleistä uudelleenjakoa.

(6) Komitean, jäljempänä 'radiotaajuuskomitea', joka muodostuu jäsenvaltioiden edustajista ja jonka puheenjohtajana toimii komission edustaja, olisi avustettava komissiota teknisten täytäntöönpanotoimenpiteiden kehittämiseksi ja hyväksymiseksi sekä yhteisön radiotaajuuspolitiikan määrittelyn, valmistelun ja täytäntöönpanon edistämiseksi. Komitean olisi tarkasteltava ehdotuksia radiotaajuuksiin liittyviksi teknisiksi täytäntöönpanotoimenpiteiksi. Niitä voidaan laatia komiteassa käytävien keskustelujen perusteella ja ne saattavat erityistapauksissa edellyttää radiotaajuuksien hallinnoinnista vastaavien kansallisten viranomaisten teknisiä valmistelutoimia. Jos teknisten täytäntöönpanotoimenpiteiden hyväksymisessä käytetään komiteamenettelyjä, komitean olisi otettava huomioon myös yritysten sekä kaikkien kyseeseen tulevien sekä kaupallisten että muiden kuin kaupallisten käyttäjien sekä muiden sidosryhmien tekniikan, markkinoiden ja sääntelyn kehitystä koskevat näkemykset, joilla saattaa olla vaikutusta radiotaajuuksien käyttöön. Radiotaajuuksien käyttäjien olisi voitava osallistua keskusteluun tarpeelliseksi katsomallaan tavalla. Komitea voi päättää kuulla radiotaajuuksien käyttäjäryhmien edustajia kokouksissaan, jos tämä on tarpeen tilanteen selvittämiseksi tietyllä alalla.

(7) Jos yhteisön politiikkojen täytäntöön panemiseksi on tarpeen toteuttaa sellaisia yhdenmukaistamistoimia, jotka ovat teknisiä täytäntöönpanotoimenpiteitä laajempia, komissio voi esittää Euroopan parlamentille ja neuvostolle perustamissopimukseen perustuvan ehdotuksen.

(8) Radiotaajuuspolitiikkaa ei voida perustaa pelkästään teknisiin tekijöihin, vaan siinä on otettava huomioon myös taloudelliset, poliittiset, kulttuuriset, terveyteen liittyvät ja sosiaaliset seikat. Saatavana olevien radiotaajuuksien rajallisen määrän kysynnän jatkuva lisääntyminen aiheuttaa lisäksi ristiriitaisia paineita ottaa huomioon radiotaajuuksien eri käyttäjäryhmät sellaisilla aloilla kuin televiestintä, yleisradiotoiminta, liikenne, lainvalvonta sekä sotilaallinen ja tieteellinen käyttö. Tämän vuoksi radiotaajuuspolitiikassa olisi otettava huomioon kaikki alat ja tasapainotettava niiden eri tarpeet.

(9) Tämä päätös ei saisi vaikuttaa jäsenvaltioiden oikeuteen asettaa tarvittavia rajoituksia yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen sekä puolustukseen liittyvistä syistä. Jos tekninen täytäntöönpanotoimenpide vaikuttaa muun muassa radiotaajuuskaistoihin, joita jäsenvaltio käyttää yksinomaan ja välittömästi yleiseen turvallisuuteen ja puolustukseen liittyviä tarkoituksia varten, komissio voi jäsenvaltion perustellusta pyynnöstä hyväksyä siirtymäkausia ja/tai jakamisjärjestelyjä edistääkseen kyseisen toimenpiteen täysimääräistä täytäntöönpanoa. Jäsenvaltio voi myös ilmoittaa komissiolle kansallisista taajuuskaistoistaan, joita käytetään yksinomaan ja välittömästi yleiseen turvallisuuteen ja puolustukseen liittyviä tarkoituksia varten.

(10) Komissio voi järjestää kuulemisia tämän päätöksen soveltamisalan ulkopuolelta, jotta voidaan ottaa huomioon jäsenvaltioiden, yhteisön toimielinten, yritysten ja kaikkien kyseeseen tulevien sekä kaupallisten että muiden kuin kaupallisten käyttäjien sekä muiden sidosryhmien tekniikan, markkinoiden ja sääntelyn kehitystä koskevat näkemykset, joilla saattaa olla vaikutusta radiotaajuuksien käyttöön.

(11) Radiotaajuuksien tekninen hallinnointi käsittää radiotaajuuksien yhdenmukaistamisen ja varaamisen. Yhdenmukaistamisessa olisi noudatettava yhteisön tasolla määriteltyjä yleisiä toimintaperiaatteita. Radiotaajuuksien tekniseen hallinnointiin eivät kuitenkaan kuulu taajuuksien jakamista ja toimilupia koskevat menettelyt eikä siitä päättäminen, käytetäänkö radiotaajuuksien jakamiseksi tarjouskilpailuun perustuvia valintamenettelyjä.

(12) Komitean olisi radiotaajuuksien varaamisen ja tietojen saatavuuden yhdenmukaistamista koskevien teknisten täytäntöönpanotoimenpiteiden hyväksymistä varten toimittava yhteistyössä radiotaajuuksien hallinnoinnista vastaavien kansallisten viranomaisten radiotaajuusasiantuntijoiden kanssa. Valtuutusmenettelyistä erityisillä aloilla saatujen kokemusten perusteella, esimerkiksi yhteensovitetusta valtuutusmenettelystä satelliittivälitteisten henkilökohtaisten viestintäpalvelujen alalla yhteisössä 24 päivänä maaliskuuta 1997 tehdyn Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen 710/97/EY (S-PCS)(6) ja kolmannen sukupolven matkaviestinnän ja langattoman viestinnän järjestelmän (UMTS) koordinoidusta käyttöönotosta Euroopan yhteisössä 14 päivänä joulukuuta 1998 tehdyn Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 128/1999/EY(7) soveltamisen seurauksena, olisi hyväksyttävä teknisiä täytäntöönpanotoimenpiteitä CEPT:lle myönnettävien valtuutusten lopputuloksena. Jos yhteisön politiikkojen täytäntöönpanemiseksi on tarpeen hyväksyä yhdenmukaistettuja toimenpiteitä, jotka eivät kuulu CEPT:n toimivaltaan, komissio voi hyväksyä täytäntöönpanotoimet radiotaajuuskomitean avustuksella.

(13) CEPT käsittää 44 Euroopan maata. CEPT valmistelee teknisiä yhdenmukaistamistoimia tavoitteenaan yhdenmukaistaa taajuuksien käyttö yli yhteisön rajojen, millä on erityinen merkitys niille jäsenvaltioille, joissa Euroopan unionin ulkopuoliset CEPT:n jäsenet voivat vaikuttaa radiotaajuuksien käyttöön. Tämän päätöksen mukaisesti tehtävissä päätöksissä ja toteutettavissa toimenpiteissä olisi otettava huomioon sellaisten jäsenvaltioiden erityistilanne, joilla on unionin ulkorajoja. Komission olisi tarvittaessa voitava tehdä tällaisten CEPT:lle annettujen valtuutusten tulokset pakollisiksi jäsenmaille ja jos valtuutusten tuloksia ei ole saatavilla tai ne eivät ole hyväksyttävissä, toteuttaa asianmukaiset vaihtoehtoiset toimet. Tämän ansiosta voidaan erityisesti yhdenmukaistaa radiotaajuuksien käyttö koko yhteisössä sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen yhteisestä sääntelyjärjestelmästä (puitedirektiivi) 7 päivänä maaliskuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/21/EY(8) mukaisesti sekä ottaen huomioon sähköisiä viestintäverkkoja ja -palveluja koskevista valtuutuksista (valtuutusdirektiivi) 7 päivänä maaliskuuta 2002 annetun neuvoston direktiivin 2002/20/EY(9) säännökset.

(14) Asianmukaisen tiedon antaminen yleisölle radiotaajuuksien varaamisesta, saatavuudesta ja käytöstä yhteisössä yhteensovitetusti ja oikea-aikaisesti on investointien ja päätöksenteon kannalta olennainen tekijä. Niitä ovat myös uudet tekniset ratkaisut, jotka johtavat uusiin radiotaajuuksien varaamis-, hallinnointi- ja osoittamismenetelmiin. Pitkän aikavälin strategisten näkökohtien kehittäminen edellyttää riittävää tietoa teknologian kehityksen seurauksista. Tällaista tietoa olisi näin ollen oltava saatavilla yhteisössä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta henkilötietojen käsittelystä ja yksityisyyden suojasta televiestinnän alalla 15 päivänä joulukuuta 1997 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 97/66/EY(10) mukaista luottamuksellisten liiketoimintaa koskevien tietojen ja henkilötietojen suojaa. Monialaisen radiotaajuuspolitiikan toteuttaminen edellyttää, että saatavilla on tietoa koko radiotaajuusspektristä. Koska yleisenä tavoitteena on radiotaajuuksien käytön yhdenmukaistaminen yhteisössä ja muualla Euroopassa, tällaisten tietojen saatavuus on tarpeen yhdenmukaistaa Euroopan tasolla käyttäjäystävällisellä tavalla.

(15) Tämän vuoksi on tarpeen täydentää voimassa olevia radiotaajuuksien käyttöä koskevan tiedon julkaisemiselle asetettuja yhteisön ja kansainvälisiä vaatimuksia. Varattujen radiotaajuusalueiden nykytilannetta koskevan tiedon julkista saatavuutta vaaditaan kansainvälisellä tasolla sääntelyperiaatteita koskevassa viiteasiakirjassa, josta perusteleviestintää käsittelevä ryhmä on neuvotellut Maailman kauppajärjestössä. Direktiivin 90/388/ETY muuttamisesta matkaviestinnän ja henkilökohtaisen viestinnän osalta 16 päivänä tammikuuta 1996 annetussa komission direktiivissä 96/2/EY(11) vaadittiin jäsenvaltioita julkaisemaan vuosittain tai antamaan pyynnöstä saataville radiotaajuuksien varaamissuunnitelma sekä suunnitelmat näiden taajuuksien laajentamisesta tulevaisuudessa, mutta vaatimus koski vain matka- ja henkilöviestintäpalveluja. Lisäksi radio- ja telepäätelaitteista ja niiden vaatimustenmukaisuuden vastavuoroisesta tunnustamisesta 9 päivänä maaliskuuta 1999 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 1999/5/EY(12) sekä teknisiä standardeja ja määräyksiä koskevien tietojen toimittamisessa noudatettavasta menettelystä 22 päivänä kesäkuuta 1998 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 98/34/EY(13) vaaditaan jäsenvaltioita ilmoittamaan komissiolle sääntelemistään rajapinnoista, jotta niiden yhteensopivuus yhteisön lainsäädännön kanssa voidaan arvioida.

(16) Direktiivi 96/2/EY oli alkuna sille, että otettiin käyttöön ensimmäinen ryhmä CEPT:n hyväksymiä toimenpiteitä, kuten Euroopan radioviestinnän komitean päätöksen (ERC/DEC/(97)01) kansallisten taajuusjakotaulukoiden julkaisemisesta. On tarpeen varmistaa, että CEPT:n ratkaisut vastaavat yhteisön politiikan tarpeita ja että niille luodaan tarvittava oikeusperusta niiden täytäntöönpanemiseksi yhteisössä. Tätä varten yhteisössä on hyväksyttävä sekä menettelyyn että sisältöön liittyviä erityisiä toimenpiteitä.

(17) Yhteisön yrityksiä olisi kohdeltava oikeudenmukaisesti ja syrjimättä myönnettäessä taajuuksia kolmansissa maissa. Koska radiotaajuuksien saaminen on avaintekijä liiketoiminnan kehittämisessä ja yleishyödyllisissä toimissa, on lisäksi tarpeen varmistaa, että yhteisön radiotaajuusvaatimukset otetaan huomioon kansainvälisessä suunnittelussa.

(18) Yhteisön politiikan toteuttaminen voi edellyttää radiotaajuuksien käytön yhteensovittamista erityisesti viestintäpalvelujen tarjonnan osalta, joihin kuuluu yhteisönlaajuinen verkkovierailumahdollisuus. Lisäksi tietyntyyppiseen radiotaajuuksien käyttöön liittyy maantieteellinen kattavuus, joka ylittää yksittäisen jäsenvaltion rajat ja mahdollistaa rajat ylittävät palvelut, kuten satelliittiviestintäpalvelut, jotka eivät edellytä henkilöiden siirtymistä. Tämän vuoksi yhteisön olisi oltava riittävästi edustettuna kaikkien radiotaajuuksien hallintoa käsittelevien kansainvälisten organisaatioiden ja konferenssien, kuten kansainvälisen teleliiton (International Telecommunications Union, ITU) ja ITU:n maailman radioviestintäkonferenssien, toiminnassa.

(19) ITU:n maailman radioviestintäkonferenssien olemassa olevat valmistelu- ja neuvottelumekanismit ovat tuottaneet erinomaisia tuloksia CEPT:ssä toteutettavan myönteisen yhteistyön seurauksena, ja valmisteluissa on otettu huomioon yhteisön edut. Jäsenvaltioiden ja yhteisön olisi kansainvälisissä neuvotteluissa sovittava yhteisestä toiminnasta ja tehtävä tiivistä yhteistyötä koko neuvotteluprosessin ajan, jotta turvataan yhteisön kansainvälisen edustuksen yhtenäisyys 3 päivänä helmikuuta 1992 annetuissa maailman radiohallintojen konferenssia koskevissa neuvoston päätelmissä sovittujen sekä 22 päivänä syyskuuta 1997 ja 2 päivänä toukokuuta 2000 annetuissa neuvoston päätelmissä vahvistettujen menettelyjen mukaisesti. Tällaisten kansainvälisten neuvottelujen osalta komission olisi ilmoitettava Euroopan parlamentille ja neuvostolle, onko niillä vaikutusta yhteisön politiikkoihin, saadakseen neuvoston hyväksynnän tavoiteltaville yhteisön poliittisille tavoitteille sekä kannoille, jotka jäsenvaltiot omaksuvat kansainvälisellä tasolla. Varmistaakseen, että tällaisissa kannoissa otetaan asianmukaisesti huomioon myös radiotaajuuksien hallintaan liittyvä tekninen ulottuvuus, komissio voi antaa CEPT:lle tätä varten valtuutuksia. Jäsenvaltioiden olisi liitettävä radiotaajuushallinnosta vastaavilla tai siihen liittyvillä kansainvälisillä foorumeilla vahvistettavien sopimusten tai sääntöjen hyväksymisasiakirjoihin yhteinen julistus, jossa ne ilmoittavat soveltavansa sopimusta tai sääntöä niille perustamissopimuksen nojalla kuuluvien velvollisuuksien mukaisesti.

(20) Erityisesti radiotaajuuksia koskevien kansainvälisten neuvottelujen lisäksi on olemassa muita yhteisöä ja yhteisön ulkopuolisia maita koskevia sopimuksia, joilla voi olla vaikutusta radiotaajuuskaistojen käyttö- ja yhteiskäyttösuunnitelmiin ja jotka voivat koskea esimerkiksi kauppaa ja markkinoille pääsyä muun muassa Maailman kauppajärjestön puitteissa, laitteiden vapaata liikkuvuutta ja käyttöä, kattavuudeltaan alueellisia tai maailmanlaajuisia viestintäjärjestelmiä, kuten satelliitteja, turvallisuus- ja hätätoimia, kuljetusjärjestelmiä, yleisradiotoiminnan teknologiaa, ja tutkimussovelluksia, kuten radioastronomiaa ja kaukokartoitusta. Näin ollen on tärkeää varmistaa kauppaa ja markkinoillepääsyä koskevista kysymyksistä neuvottelemista koskevien yhteisön järjestelyjen ja tämän päätöksen mukaisesti tavoiteltavien radiotaajuuspolitiikan tavoitteiden välinen yhteensopivuus.

(21) Koska kansalliset viranomaiset voivat radiotaajuuspolitiikkaan ja radiotaajuuksien hallinnointiin liittyvässä toiminnassaan saada haltuunsa tietoja, jotka saattavat olla kaupallisesti arkaluonteisia, on tarpeen, että kansalliset viranomaiset soveltavat tässä päätöksessä säädettyjä yhteisiä luottamuksellisuuden periaatteita.

(22) Koska suunnitellun toiminnan tavoitetta, joka on yhteisten puitteiden vahvistaminen radiotaajuuksia koskevalle politiikalle, ei voida riittävällä tavalla saavuttaa jäsenvaltioiden toimin, se voidaan toiminnan laajuuden ja vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin yhteisön tasolla, yhteisö voi hyväksyä toimenpiteitä perustamissopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on tämän tavoitteen saavuttamiseksi tarpeen.

(23) Jäsenvaltioiden olisi pantava tämä yhteinen radiotaajuuspolitiikan toimintakehys täytäntöön erityisesti kansallisten viranomaistensa kautta ja annettava komissiolle kaikki tarvittavat asiaankuuluvat tiedot, jotka komissio tarvitsee arvioidakseen sen täytäntöönpanoa koko yhteisössä ottaen huomioon yhteisön ja sen jäsenvaltioiden kansainväliset kauppaa koskevat velvoitteet.

(24) Päätökset N:o 710/97/EY ja N:o 128/1999/EY pysyvät voimassa.

(25) Komission olisi annettava Euroopan parlamentille ja neuvostolle vuosittain kertomus tämän päätöksen mukaisesti saavutetuista tuloksista sekä suunnitelluista tulevista toimista. Tässä yhteydessä Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat tarvittaessa ilmaista poliittisen tukensa,

OVAT TEHNEET TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Tavoitteet ja soveltamisala

1. Tämän päätöksen tarkoituksena on luoda yhteisön poliittiset ja oikeudelliset puitteet radiotaajuuksia koskevien poliittisten toimintavaihtoehtojen yhteensovittamiseksi sekä tarvittaessa radiotaajuuksien saatavuutta ja tehokasta käyttöä koskevat yhdenmukaiset ehdot, jotka mahdollistavat sisämarkkinoiden perustamisen ja toiminnan sellaisilla yhteisön politiikan aloilla kuten sähköinen viestintä, liikenne sekä tutkimus ja kehitys (T& K).

2. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi tässä päätöksessä vahvistetaan menettelyt, joilla

a) helpotetaan radiotaajuuksien käytön strategista suunnittelua ja yhdenmukaistamista yhteisössä koskevaa poliittista päätöksentekoa ottaen huomioon muun muassa yhteisön politiikan taloudelliset, turvallisuuteen ja terveyteen liittyvät, julkista etua ja sananvapautta koskevat, kulttuuriset, tieteelliset, sosiaaliset ja tekniset näkökohdat sekä radiotaajuuksien käyttäjäyhteisöjen erilaiset edut siten, että tavoitteena on optimoida taajuuksien käyttö ja torjua haitalliset häiriöt;

b) varmistetaan radiotaajuuspolitiikan tehokas täytäntöönpano yhteisössä ja erityisesti vahvistetaan yleiset menetelmät radiotaajuuksien käytön saatavuutta ja tehokasta käyttöä koskevien yhdenmukaisten ehtojen varmistamiseksi;

c) varmistetaan, että radiotaajuuksien varaamisesta, saatavuudesta ja käytöstä yhteisössä on saatavilla yhteensovitettua ja oikea-aikaista tietoa;

d) varmistetaan yhteisön etujen tehokas yhteensovittaminen kansainvälisissä neuvotteluissa siltä osin kuin radiotaajuuksien käyttö vaikuttaa yhteisön politiikkoihin.

3. Tämän päätöksen perusteella toteutettavassa toiminnassa on otettava asianmukaisesti huomioon radiotaajuuksien hallinnointiin liittyvien kansainvälisten järjestöjen, esimerkiksi Kansainvälisen teleliiton (ITU) ja Euroopan posti- ja telehallintojen konferenssin (CEPT), tekemä työ.

4. Tällä päätöksellä ei rajoiteta yhteisön tasolla tai kansallisella tasolla yhteisön oikeuden mukaisesti toteutettavia toimenpiteitä, joilla pyritään yleisen edun mukaisiin, erityisesti sisällön sääntelyyn ja audiovisuaalialan politiikkaan liittyviin tavoitteisiin, direktiivin 1999/5/EY säännöksiä eikä jäsenvaltioiden oikeutta järjestää radiotaajuutensa ja käyttää niitä yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen sekä puolustukseen liittyviä tarkoituksia varten.

2 artikla

Määritelmä

Tässä päätöksessä tarkoitetaan "radiotaajuuksilla" radioaaltoja taajuusvälillä 9 kHz-3000 GHz; radioaallot ovat sähkömagneettisia aaltoja, jotka etenevät vapaassa tilassa aaltojohtoon kytkeytymättä.

3 artikla

Komitea

1. Komissiota avustaa komitea, jäljempänä "radiotaajuuskomitea".

2. Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 3 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

3. Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan kolmeksi kuukaudeksi.

4. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä.

4 artikla

Radiotaajuuskomitean tehtävät

1. Edellä 1 artiklassa vahvistettujen tavoitteiden saavuttamiseksi komissio esittää radiotaajuuskomitealle tässä artiklassa tarkoitettuja menettelyjä noudattaen asianmukaisia teknisiä täytäntöönpanotoimenpiteitä, joilla taataan yhdenmukaistetut ehdot radiotaajuuksien saatavuudelle ja tehokkaalle käytölle sekä 5 artiklassa tarkoitetun radiotaajuuksien käyttöä koskevan tiedon saatavuudelle.

2. Komissio antaa 1 kohdassa tarkoitettujen ja CEPT:n toimivaltaan kuuluvien teknisten täytäntöönpanotoimenpiteiden, joita ovat muun muassa radiotaajuuksien varaamisen ja tiedon saatavuuden yhdenmukaistaminen, kehittämistä varten CEPT:lle valtuutukset, joissa määritellään suoritettavat tehtävät ja niiden aikataulu. Komissio noudattaa 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä.

3. Edellä 2 kohdan mukaisesti suoritetun työn perusteella komissio päättää, sovelletaanko valtuuksien mukaisesta työstä saatuja tuloksia yhteisössä, sekä niiden täytäntöönpanon määräajasta jäsenvaltioissa. Nämä päätökset julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä. Tätä kohtaa soveltaessaan komissio noudattaa 3 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua menettelyä.

4. Sen estämättä, mitä 3 kohdassa säädetään, komissio voi 3 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen päättää toimenpiteistä valtuutuksen tavoitteiden saavuttamiseksi, jos komissio tai jokin jäsenvaltioista katsoo, että 2 kohdan mukaisesti annetun valtuutuksen perusteella tehtävä työ ei etene tyydyttävästi asetettuun aikatauluun nähden, tai jos valtuutuksen tulokset eivät ole hyväksyttäviä.

5. Edellä 3 ja 4 kohdassa tarkoitettuihin toimenpiteisiin voi tarvittaessa sisältyä jäsenvaltion mahdollisuus siirtymäaikoihin ja/tai radiotaajuuksien jakamisjärjestelyihin, jotka komission on hyväksyttävä, jos ne ovat perusteltuja kyseisen jäsenvaltion perustellusta pyynnöstä ottaen huomioon kyseisen jäsenvaltion erityistilanteen ja edellyttäen, ettei tällaisella poikkeuksella lykätä kohtuuttomasti täytäntöönpanoa eikä luoda kohtuuttomia eroja jäsenvaltioiden välille kilpailu- tai sääntelytilanteissa.

6. Edellä 1 artiklassa vahvistettujen tavoitteiden saavuttamiseksi komissio voi 3 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen hyväksyä myös sellaisia 1 kohdassa tarkoitettuja teknisiä täytäntöönpanotoimenpiteitä, joita 2 kohta ei koske.

7. Yhteisön radiotaajuuspolitiikan määrittelyn, valmistelun ja täytäntöönpanon edistämiseksi komissio kuulee komiteaa määräajoin 1 artiklassa tarkoitetuista asioista, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tässä artiklassa mainittujen menettelyjen soveltamista.

5 artikla

Tietojen saatavuus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kansallinen radiotaajuuksien varaamistaulukko sekä tiedot radiotaajuuksien käyttöä koskevista oikeuksista, ehdoista, menettelyistä ja maksuista julkaistaan, jos se on tarpeellista 1 artiklassa vahvistettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Niiden on pidettävä nämä tiedot ajan tasalla ja toteutettava toimenpiteitä sopivien tietokantojen kehittämiseksi, jotta tiedot voidaan antaa yleisön saataville 4 artiklan nojalla toteutettujen, asiaankuuluvien yhdenmukaistamistoimenpiteiden mukaisesti.

6 artikla

Suhteet kolmansiin maihin ja kansainvälisiin organisaatioihin

1. Komissio seuraa tämän päätöksen täytäntöönpanoon mahdollisesti vaikuttavaa radiotaajuuksiin liittyvää kehitystä yhteisön ulkopuolisissa maissa ja kansainvälisissä järjestöissä.

2. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle vaikeuksista, joita yhteisön ulkopuoliset maat tai kansainväliset organisaatiot ovat oikeudellisesti tai tosiasiallisesti aiheuttaneet tämän päätöksen täytäntöönpanolle.

3. Komissio raportoi säännöllisesti 1 ja 2 kohdan soveltamisesta Euroopan parlamentille ja neuvostolle ja voi tarvittaessa ehdottaa toimenpiteitä turvatakseen tämän päätöksen periaatteiden ja tavoitteiden toteuttamisen. On sovittava yhteisen politiikan tavoitteista, jotta varmistetaan yhteisön tason yhteensovittaminen jäsenvaltioiden välillä, jos se on tarpeen 1 artiklassa vahvistettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

4. Tämän artiklan mukaisesti toteutetut toimenpiteet eivät vaikuta asiaa koskevien kansainvälisten sopimusten mukaisiin yhteisön ja jäsenvaltioiden oikeuksiin ja velvollisuuksiin.

7 artikla

Ilmoittaminen

Jäsenvaltioiden on annettava komissiolle kaikki tarvittavat tiedot, joiden perusteella se voi tarkistaa tämän päätöksen täytäntöönpanon. Jäsenvaltioiden on erityisesti välittömästi ilmoitettava komissiolle 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen valtuutusten tulosten täytäntöönpanosta.

8 artikla

Luottamuksellisuus

1. Jäsenvaltiot eivät saa paljastaa tietoja, joita koskee liikesalaisuus ja joita ovat erityisesti tiedot yrityksistä, niiden liikesuhteista tai kustannusrakenteista.

2. Edellä 1 kohdan säännöksillä ei rajoiteta asianomaisten viranomaisten oikeutta paljastaa tietoja, jos tämä on olennaista niiden tehtävien suorittamisen kannalta; tällöin tietojen paljastamisen on oltava oikeasuhteista ja siinä on otettava huomioon yritysten oikeutetut edut niiden liikesalaisuuksien suojelemisessa.

3. Edellä 1 kohdan säännökset eivät estä julkaisemasta tietoa, joka koskee taajuuksien käyttöoikeuksien myöntämisehtoja ja joka ei sisällä luottamuksellista tietoa.

9 artikla

Kertomus

Komissio antaa vuosittain Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen tämän päätöksen mukaisesti kehitetyistä toimista ja vahvistetuista toimenpiteistä sekä tämän päätöksen nojalla suunnitelluista tulevista toimista.

10 artikla

Täytäntöönpano

Jäsenvaltioiden on laein, asetuksin tai hallinnollisin toimin toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet tämän päätöksen ja kaikkien siitä johtuvien toimenpiteiden täytäntöönpanemiseksi.

11 artikla

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

12 artikla

Osoitus

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 7 päivänä maaliskuuta 2002.

Euroopan parlamentin puolesta

P. Cox

Puhemies

Neuvoston puolesta

J. C. Aparicio

Puheenjohtaja

(1) EYVL C 365 E, 19.12.2000, s. 256 ja EYVL C 25 E, 29.1.2002, s. 468.

(2) EYVL C 123, 25.4.2001, s. 61.

(3) Euroopan parlamentin lausunto, annettu 5. heinäkuuta 2001 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), neuvoston yhteinen kanta, vahvistettu 16. lokakuuta 2001 (EYVL C 9, 11.1.2002, s. 7) ja Euroopan parlamentin päätös, tehty 12. joulukuuta 2001 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä). Neuvoston päätös, tehty 14. helmikuuta 2002.

(4) EYVL C 59, 23.2.2001, s. 245.

(5) EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.

(6) EYVL L 105, 23.4.1997, s. 4, päätös sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä N:o 1215/2000/EY (EYVL L 139, 10.6.2000, s. 1).

(7) EYVL L 17, 22.1.1999, s. 1.

(8) Ks. tämän virallisen lehden s. 33.

(9) Ks. tämän virallisen lehden s. 21.

(10) EYVL L 24, 30.1.1998, s. 1.

(11) EYVL L 20, 26.1.1996, s. 59.

(12) EYVL L 91, 7.4.1999, s. 10.

(13) EYVL L 204, 21.7.1998, s. 37, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 98/48/EY (EYVL L 217, 5.8.1998, s. 18).

Top