Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002D0478

2002/478/EY: Komission päätös, tehty 20 päivänä kesäkuuta 2002, fentin-asetaatin sisällyttämättä jättämisestä neuvoston direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I ja tätä tehoainetta sisältäville kasvinsuojeluaineille annettujen lupien peruuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (tiedoksiannettu numerolla K(2002) 2199)

OJ L 164, 22.6.2002, p. 41–42 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 036 P. 110 - 111
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 036 P. 110 - 111
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 036 P. 110 - 111
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 036 P. 110 - 111
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 036 P. 110 - 111
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 036 P. 110 - 111
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 036 P. 110 - 111
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 036 P. 110 - 111
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 036 P. 110 - 111
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 042 P. 120 - 121
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 042 P. 120 - 121
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 045 P. 129 - 130

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/478/oj

32002D0478

2002/478/EY: Komission päätös, tehty 20 päivänä kesäkuuta 2002, fentin-asetaatin sisällyttämättä jättämisestä neuvoston direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I ja tätä tehoainetta sisältäville kasvinsuojeluaineille annettujen lupien peruuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (tiedoksiannettu numerolla K(2002) 2199)

Virallinen lehti nro L 164 , 22/06/2002 s. 0041 - 0042


Komission päätös,

tehty 20 päivänä kesäkuuta 2002,

fentin-asetaatin sisällyttämättä jättämisestä neuvoston direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I ja tätä tehoainetta sisältäville kasvinsuojeluaineille annettujen lupien peruuttamisesta

(tiedoksiannettu numerolla K(2002) 2199)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2002/478/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta 15 päivänä heinäkuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/414/ETY(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 2002/18/EY(2), ja erityisesti sen 8 artiklan 2 kohdan neljännen alakohdan,

ottaa huomioon kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun neuvoston direktiivin 91/414/ETY 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun työohjelman ensimmäisen vaiheen täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 11 päivänä joulukuuta 1992 annetun komission asetuksen (ETY) N:o 3600/92(3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2266/2000(4), ja erityisesti sen 7 artiklan 3A kohdan b alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Direktiivin 91/414/ETY 8 artiklan 2 kohdassa säädetään, että komissio toteuttaa työohjelman sellaisten kasvinsuojelutuotteissa käytettävien tehoaineiden tutkimiseksi, jotka olivat markkinoilla jo 15 päivänä heinäkuuta 1993. Yksityiskohtaiset säännöt tämän työohjelman täytäntöönpanosta vahvistetaan asetuksessa (ETY) N:o 3600/92.

(2) Kasvinsuojeluaineiden tehoaineiden luettelon vahvistamisesta ja esittelijöinä toimivien jäsenvaltioiden nimeämisestä asetuksen (ETY) N:o 3600/92 soveltamiseksi 27 päivänä huhtikuuta 1994 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 933/94(5), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2230/95(6), nimetään ne tehoaineet, jotka olisi arvioitava komission asetuksen (ETY) N:o 3600/92 nojalla, ja nimetään kunkin tehoaineen arvioinnin esittelijänä toimiva jäsenvaltio sekä luetellaan kunkin tehoaineen valmistajat, jotka ovat jättäneet ilmoituksen määräaikaan mennessä.

(3) Fentin-asetaatti on yksi asetuksessa (EY) N:o 933/94 nimetyistä 90 tehoaineesta.

(4) Yhdistynyt kuningaskunta, joka on nimetty esitteleväksi jäsenvaltioksi, toimitti asetuksen (ETY) N:o 3600/92 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisesti 11 päivänä marraskuuta 1996 komissiolle arviointikertomuksen tiedoista, jotka se oli saanut ilmoittajilta kyseisen asetuksen 6 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

(5) Esittelevän jäsenvaltion toimittaman kertomuksen saatuaan jäsenvaltiot ja komissio aloittivat neuvottelut jäsenvaltioiden asiantuntijoiden sekä pääilmoittajan (Agrow, nykyisin Aventis) kanssa asetuksen (ETY) N:o 3600/92 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

(6) Jäsenvaltiot ja komissio tarkastelivat Yhdistyneen kuningaskunnan laatimaa arviointikertomusta uudelleen pysyvässä kasvinsuojelukomiteassa. Uudelleentarkastelu saatiin päätökseen 7 päivänä joulukuuta 2001 fentin-asetaattia koskevana komission tarkastelukertomuksena asetuksen (ETY) N:o 3600/92 7 artiklan 6 kohdan mukaisesti.

(7) Toimitettujen tietojen perusteella tehdyt arvioinnit eivät ole osoittaneet, että fentin-asetaattia sisältävien kasvinsuojeluaineiden voitaisiin odottaa yleisesti täyttävän ehdotetuissa käyttöyhteyksissä direktiivin 91/414/ETY 5 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdan vaatimukset kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta. Tämä koskee erityisesti fentin-asetaatille altistuvien toimijoiden turvallisuutta sekä kyseisen tehoaineen mahdollisia vaikutuksia muissa kuin niissä organismeissa, joihin sen on tarkoitus vaikuttaa.

(8) Fentin-asetaattia ei pidä tämän vuoksi sisällyttää direktiivin 91/414/ETY liitteessä I olevaan luetteloon.

(9) Olisi toteutettava toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että fentin-asetaattia sisältävien kasvinsuojeluaineiden luvat peruutetaan tietyn ajan kuluessa eikä niitä uusita ja että uusia lupia ei myönnetä enää.

(10) Jäsenvaltioiden fentin-asetaattia sisältävien kasvinsuojeluaineiden olemassa olevien varastojen hävittämiselle, säilyttämiselle, markkinoille saattamiselle ja käytölle direktiivin 91/414/ETY 4 artiklan 6 kohdan mukaisesti myöntämä lisäaika olisi rajattava enintään 12 kuukauteen niin, että olemassa olevia varastoja voitaisiin käyttää enää ainoastaan yhtenä kasvukautena.

(11) Tällä päätöksellä ei rajoiteta toimia, joita komissio voi myöhemmin toteuttaa kyseisen tehoaineen osalta tiettyjä tehoaineita sisältävien torjunta-aineiden markkinoille saattamisen ja käytön kieltämisestä 21 päivänä joulukuuta 1978 annetun neuvoston direktiivin 79/117/ETY(7), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymisasiakirjalla, mukaisesti.

(12) Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvinsuojelukomitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Fentin-asetaattia ei sisällytetä direktiivin 91/414/ETY liitteessä I olevaan tehoaineiden luetteloon.

2 artikla

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että:

1) fentin-asetaattia sisältävien kasvinsuojeluaineiden luvat peruutetaan kuuden kuukauden kuluessa tämän päätöksen hyväksymispäivästä;

2) tämän päätöksen hyväksymispäivästä alkaen fentin-asetaattia sisältäville kasvinsuojeluaineille ei myönnetä lupia eikä lupia uusita direktiivin 91/414/ETY 8 artiklan 2 kohdassa säädetyn poikkeuksen mukaisesti.

3 artikla

Jäsenvaltion direktiivin 91/414/ETY 4 artiklan 6 kohdan säännösten mukaisesti myöntämän lisäajan on oltava mahdollisimman lyhyt ja sen on päätyttävä viimeistään 18 kuukauden kuluttua tämän päätöksen hyväksymispäivästä.

4 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 20 päivänä kesäkuuta 2002.

Komission puolesta

David Byrne

Komission jäsen

(1) EYVL L 230, 19.8.1991, s. 1.

(2) EYVL L 55, 26.2.2002, s. 29.

(3) EYVL L 366, 15.12.1992, s. 10.

(4) EYVL L 259, 13.10.2000, s. 27.

(5) EYVL L 107, 28.4.1994, s. 8.

(6) EYVL L 225, 22.9.1995, s. 1.

(7) EYVL L 33, 8.2.1979, s. 36.

Top