EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001L0112

Neuvoston direktiivi 2001/112/EY, annettu 20 päivänä joulukuuta 2001, elintarvikkeena käytettävistä hedelmätäysmehuista ja tietyistä vastaavista valmisteista

OJ L 10, 12.1.2002, p. 58–66 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 034 P. 471 - 479
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 034 P. 471 - 479
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 034 P. 471 - 479
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 034 P. 471 - 479
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 034 P. 471 - 479
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 034 P. 471 - 479
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 034 P. 471 - 479
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 034 P. 471 - 479
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 034 P. 471 - 479
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 040 P. 188 - 196
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 040 P. 188 - 196
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 008 P. 232 - 240

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 05/10/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2001/112/oj

32001L0112

Neuvoston direktiivi 2001/112/EY, annettu 20 päivänä joulukuuta 2001, elintarvikkeena käytettävistä hedelmätäysmehuista ja tietyistä vastaavista valmisteista

Virallinen lehti nro L 010 , 12/01/2002 s. 0058 - 0066


Neuvoston direktiivi 2001/112/EY,

annettu 20 päivänä joulukuuta 2001,

elintarvikkeena käytettävistä hedelmätäysmehuista ja tietyistä vastaavista valmisteista

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 37 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen(1),

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon(2),

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(3),

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Elintarvikealan tiettyjä alakohtaisia direktiivejä olisi yksinkertaistettava siten, että Eurooppa-neuvoston 11 ja 12 päivänä joulukuuta 1992 Edinburghissa tekemien ja Eurooppa-neuvoston 10 ja 11 päivänä joulukuuta 1993 Brysselissä vahvistamien päätelmien mukaisesti huomioon otettaisiin ainoastaan ne olennaiset vaatimukset, jotka mainituissa direktiiveissä tarkoitettujen valmisteiden on täytettävä, jotta ne voisivat vapaasti liikkua sisämarkkinoilla.

(2) Hedelmämehuista ja tietyistä vastaavista valmisteista 21 päivänä syyskuuta 1993 annetun direktiivin 93/77/ETY(4) tavoitteena oli kodifioida samasta aiheesta annetun direktiivin 75/726/ETY(5) säännökset.

(3) Direktiivejä 75/726/ETY ja 93/77/ETY perusteltiin sillä, että elintarvikkeina käytettäviä hedelmätäysmehuja ja nektareita koskevien kansallisten lainsäädäntöjen erot voivat luoda vilpillisiä kilpailuolosuhteita, jotka johtaisivat todennäköisesti kuluttajia harhaan ja näin vaikuttaisivat suoraan yhteismarkkinoiden toteuttamiseen ja toimintaan.

(4) Mainituissa direktiiveissä on sen vuoksi vahvistettu kyseisten tuotteiden koostumusta, niille varattujen nimitysten käyttöä, valmistustietoja sekä merkintöjä koskevat yhteiset säännöt niiden vapaan liikkuvuuden varmistamiseksi yhteisössä.

(5) Selvyyden vuoksi direktiivi 93/77/ETY olisi laadittava uudelleen, jotta hedelmätäysmehujen ja tiettyjen vastaavien valmisteiden valmistuksen ja kaupan pitämisen edellytyksiä koskevat säännöt saataisiin ymmärrettävämmiksi.

(6) Myös direktiivi 93/77/ETY olisi saatettava yhdenmukaiseksi yhteisön yleisen, elintarvikkeisiin sovellettavan ja erityisesti merkintöjä, väriaineita, makeutusaineita ja muita sallittuja lisäaineita koskevan lainsäädännön kanssa.

(7) Myytäväksi tarkoitettujen elintarvikkeiden merkintöjä, esillepanoa ja mainontaa koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 20 päivänä maaliskuuta 2000 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2000/13/EY(6) ja erityisesti sen 7 artiklan 2 ja 5 kohtaa olisi sovellettava tietyin edellytyksin. Olisi selvästi merkittävä, milloin tuote on sekoitus hedelmätäysmehua ja hedelmätäysmehutiivistettä, ja hedelmänektarin osalta, milloin se on kokonaan tai osittain valmistettu tiivistetystä tuotteesta. Merkinnöissä esitettävässä ainesluettelossa on maininta sekä käytetyistä hedelmätäysmehuista että hedelmätäysmehutiivisteistä.

(8) Jollei elintarvikkeiden ravintoarvomerkinnöistä 24 päivänä syyskuuta 1990 annetusta neuvoston direktiivistä 90/496/ETY(7) muuta johdu, vitamiinien lisääminen tässä direktiivissä määriteltyihin tuotteisiin on sallittu joissakin jäsenvaltioissa. Tätä mahdollisuutta ei kuitenkaan ole tarkoitus laajentaa koskemaan koko yhteisöä. Näin ollen jäsenvaltiot voivat sallia tai kieltää vitamiinien sekä kivennäisaineiden lisäämisen valmistusvaiheen osana. Tuotteiden vapaan liikkuvuuden periaate yhteisössä olisi joka tapauksessa varmistettava perustamissopimuksen sääntöjen ja periaatteiden mukaisesti.

(9) Koska perustamissopimuksen 5 artiklassa määrättyjä toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatetta noudattaen ei tavoitetta vahvistaa yhteiset määritelmät ja säännöt kyseisille valmisteille sekä saattaa säännökset yhteisön yleisen elintarvikelainsäädännön mukaisiksi, voida riittävästi saavuttaa jäsenvaltioiden tasolla, se on direktiivin luonteen vuoksi paremmin saavutettavissa yhteisön tasolla. Tässä direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on tämän tavoitteen saavuttamiseksi tarpeen.

(10) Tämän direktiivin täytäntöönpanemiseksi tarvittavista toimenpiteistä olisi päätettävä menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY(8) mukaisesti.

(11) Jottei luotaisi vapaata liikkuvuutta vaikeuttavia uusia esteitä, jäsenvaltioiden olisi pitäydyttävä antamasta kyseisten tuotteiden osalta sellaisia kansallisia säännöksiä, joista tässä direktiivissä ei säädetä,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Tätä direktiiviä sovelletaan liitteessä I määriteltyihin tuotteisiin.

2 artikla

Jäsenvaltiot voivat sallia vitamiinien ja kivennäisaineiden lisäämisen liitteessä I olevassa I osassa määriteltyihin tuotteisiin, jollei direktiivistä 90/496/ETY muuta johdu.

3 artikla

Direktiiviä 2000/13/EY sovelletaan liitteessä I määriteltyihin tuotteisiin, jollei seuraavista edellytyksistä muuta johdu:

1) a) Liitteessä I lueteltuja tuotenimityksiä saa käyttää vain siinä tarkoitetuista tuotteista, ja niitä on käytettävä kaupankäynnissä osoittamaan näitä tuotteita, sanotun kuitenkaan rajoittamatta toisen alakohdan soveltamista.

b) Edellä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen tuotenimitysten vaihtoehtona liitteessä III esitetään luettelo erityisnimityksistä. Näitä erityisnimityksiä voidaan käyttää liitteessä III mainituissa kielissä ja siinä vahvistetuin edellytyksin.

2) Jos tuote koostuu yhdestä ainoasta hedelmälajista, ilmaisu "hedelmä" on korvattava kyseisen hedelmän nimellä.

3) Kahdesta tai useammasta hedelmälajista valmistettujen tuotteiden nimityksiä on täydennettävä luettelolla käytetyistä hedelmälajeista niiden tilavuusmäärien mukaisessa alenevassa järjestyksessä, lukuun ottamatta sitruunatäysmehua, jos sitä käytetään liitteessä I olevan II osan 1 kohdassa määrätyin edellytyksin. Tuotteissa, jotka on valmistettu kolmesta tai useammasta hedelmälajista, voidaan merkintä valmistuksessa käytetyistä hedelmistä kuitenkin korvata maininnalla "useita hedelmälajeja", vastaavalla maininnalla tai ilmoittamalla valmistuksessa käytettyjen hedelmälajien lukumäärä.

4) Sellaisten hedelmätäysmehujen, jotka on makeutettu lisäämällä sokereita, myyntinimityksessä on oltava maininta "makeutettu" tai "lisätty sokeria" sekä ilmoitus lisätyn sokerin enimmäismäärästä kuiva-aineena laskettuna ja grammoina litraa kohden ilmaistuna.

5) Jos liitteessä I olevassa I osassa määriteltyjä tuotteita ennastettaessa käytetään vain tätä varten välttämättömiä aineita, ei tätä varten käytettyjä ainesosia tarvitse luetella merkinnöissä.

Liitteessä II määriteltyjen hedelmälihan ja -solujen lisäämisestä hedelmätäysmehuun on mainittava merkinnöissä.

6) Hedelmätäysmehun ja hedelmätäysmehutiivisteen sekoituksien sekä kokonaan tai osittain yhdestä tai useammasta tiivistetuotteesta valmistetun hedelmänektarin osalta merkinnöissä on oltava tarvittaessa joko sanat "tehty tiivisteestä/tiivisteistä" tai "tehty osittain tiivisteestä/tiivisteistä", sanotun kuitenkaan rajoittamatta direktiivin 2000/13/EY 7 artiklan 2 ja 5 kohdan soveltamista. Tämän maininnan on oltava taustasta hyvin selvästi erottuvin kirjaimin tuotteen nimityksen vieressä.

7) Hedelmänektareiden merkinnöissä on ilmoitettava hedelmätäysmehun, hedelmäsoseen tai näiden ainesosien seoksen vähimmäispitoisuus sanoin "hedelmäpitoisuus: vähintään ... prosenttia". Tämän maininnan on esiinnyttävä valmisteen nimityksen kanssa samassa näkökentässä.

4 artikla

Liitteessä I olevan I osan 2 kohdassa tarkoitetun hedelmätäysmehutiivisteen, jota ei ole tarkoitus toimittaa lopulliselle kuluttajalle, merkinnöissä on oltava maininta sokerien tai sitruunamehun tai happamuuden säätöaineiden lisäämisestä sekä maininta lisätyistä määristä siten, kuin elintarvikkeiden muista lisäaineista kuin väri- ja makeutusaineista 20 päivänä helmikuuta 1995 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 95/2/EY(9) on sallittu. Tämä maininta on merkittävä joko pakkaukseen, pakkaukseen kiinnitettyyn etikettiin tai mukana seuraavaan asiakirjaan.

5 artikla

Jäsenvaltiot eivät saa antaa liitteessä I määriteltyjä tuotteita koskevia sellaisia kansallisia säännöksiä, joista ei ole säädetty tässä direktiivissä.

6 artikla

Liitteessä I olevassa I osassa määriteltyjen tuotteiden valmistukseen voidaan käyttää ainoastaan liitteessä I olevassa II osassa lueteltuja käsittelyjä ja aineita sekä liitteen II mukaisia raaka-aineita, sanotun kuitenkaan rajoittamatta elintarvikkeissa sallittuja lisäaineita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1998 annetun neuvoston direktiivin 89/107/ETY soveltamista(10). Lisäksi hedelmänektareiden on vastattava liitteen IV säännöksiä.

7 artikla

Tämän direktiivin täytäntöönpanemiseksi tarvittavista, jäljempänä mainittuja seikkoja koskevista toimenpiteistä päätetään 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua sääntelymenettelyä noudattaen:

- tämän direktiivin yhdenmukaistaminen yhteisön yleisen elintarvikelainsäädännön kanssa;

- mukautukset tekniseen kehitykseen.

8 artikla

1. Komissiota avustaa päätöksen 69/414/ETY 1 artiklassa perustettu pysyvä elintarvikekomitea, jäljempänä "komitea".

2. Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan kolmeksi kuukaudeksi.

3. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä.

9 artikla

Kumotaan direktiivi 93/77/ETY 12 päivästä heinäkuuta 2003.

Viittauksia kumottuun direktiiviin 93/77/EY pidetään viittauksina tähän direktiiviin.

10 artikla

Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan ennen 12 heinäkuuta 2003. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

Näitä säädöksiä on sovellettava siten, että:

- sallitaan 12 heinäkuuta 2003 lukien liitteessä I määriteltyjen tuotteiden kaupan pitäminen, jos ne ovat tässä direktiivissä säädettyjen määritelmien ja sääntöjen mukaisia,

- kielletään 12 heinäkuuta 2004 lukien niiden tuotteiden kaupan pitäminen, jotka eivät ole tämän direktiivin mukaisia.

Kuitenkin tuotteiden, jotka eivät ole tämän direktiivin mukaisia, mutta jotka on ennen 12 heinäkuuta 2004 varustettu merkinnöin direktiivin 93/77/ETY mukaisesti, kaupan pitäminen sallitaan varastojen loppumiseen asti.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin, tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

11 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

12 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 20 päivänä joulukuuta 2001.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

C. Picqué

(1) EYVL C 231, 9.8.1996, s. 14.

(2) EYVL C 279, 1.10.1999, s. 92.

(3) EYVL C 56, 24.2.1997, s. 20.

(4) EYVL L 244, 30.9.1993, s. 23, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna vuoden 1994 liittymisasiakirjalla.

(5) EYVL L 311, 1.12.1975, s. 40.

(6) EYVL L 109, 6.5.2000, s. 29.

(7) EYVL L 276, 6.10.1990, s. 40.

(8) EYVL L 184, 7.7.1999, s. 23.

(9) EYVL L 61, 18.3.1995, s. 1, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 98/72/EY (EYVL L 295, 4.11.1998, s. 18).

(10) EYVL L 40, 11.2.1989, s. 27, direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 94/34/EY (EYVL L 237, 10.9.1994, s. 1).

LIITE I

TUOTENIMITYKSET, TUOTTEIDEN MÄÄRITELMÄT JA OMINAISPIIRTEET

I MÄÄRITELMÄT

1. a) Hedelmätäysmehu

Käymiskykyinen mutta ei käynyt tuote, joka on saatu sekoittamalla terveitä ja kypsiä, tuoreita tai kylmäsäilytettyjä yhden tai useamman lajin hedelmiä, ja jonka väri, aromi ja maku ovat tunnusomaisia kyseisen hedelmän tai kyseisten hedelmien täysmehulle. Valmistuksen aikana mehusta eristetty aromi, hedelmäliha ja -solut voidaan palauttaa samaan mehuun.

Sitrushedelmien täysmehun tulee olla hedelmän sisäosista. Limettitäysmehu voidaan kuitenkin valmistaa koko hedelmästä sopivalla valmistusmenetelmällä, jossa käytetään hedelmän ulkoisesta osasta olevia ainesosia mahdollisimman vähän.

b) Hedelmätäysmehutiiviste

Tuote, joka on tehty hedelmätäysmehutiivisteestä palauttamalla vesi, joka on mehusta uutettu tiivistämisen yhteydessä, sekä palauttamalla mehusta kadonneet aromit sekä tarvittaessa hedelmäliha ja -solut, jotka on otettu talteen valmistettaessa kyseistä hedelmätäysmehua tai saman lajin hedelmien täysmehua. Vedellä, joka lisätään, on oltava erityisesti kemialliselta, mikrobiologiselta ja organoleptiselta kannalta asianmukaiset ominaispiirteet, joilla varmistetaan täysmehulle olennaiset ominaisuudet.

Näin saadulla tuotteella on oltava vähintään vastaavat organoleptiset ja analyyttiset ominaisuudet kuin keskivertotäysmehulla, joka on saatu samanlaisista hedelmistä a alakohdassa tarkoitetulla tavalla.

2. Hedelmätäysmehutiiviste

Tuote, joka on saatu yhden tai useamman lajin hedelmien täysmehusta poistamalla fysikaalisin keinoin tietty osa vedestä. Jos tuote on tarkoitettu suoraan kulutukseen, poiston on oltava vähintään 50 prosenttia.

3. Dehydratoitu hedelmätäysmehu, jauheena

Tuote, joka on saatu yhden tai useamman lajin hedelmien täysmehusta poistamalla fysikaalisin keinoin vesi lähes kokonaan.

4. Hedelmänektari

a) Käymiskykyinen mutta ei käynyt tuote, joka on saatu lisäämällä vettä ja sokereita ja/tai hunajaa 1, 2 ja 3 kohdassa määriteltyihin tuotteisiin, hedelmäsoseeseen tai näiden tuotteiden seokseen, ja joka on lisäksi liitteen IV vaatimusten mukainen.

Sokereita ja/tai hunajaa saa lisätä enintään 20 prosenttia lopullisen tuotteen kokonaispainosta.

Jos hedelmänektareita valmistetaan sokeria lisäämättä tai vähäenergisiksi tuotteiksi, sokerit voidaan korvata kokonaan tai osittain makeutusaineilla elintarvikkeissa käytettäväksi tarkoitetuista makeutusaineista 30 päivänä kesäkuuta 1994 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 94/35/EY(1) mukaisesti.

b) Edellä a alakohdassa säädetystä poiketen liitteessä IV olevassa II ja III osassa lueteltuja hedelmiä sekä aprikoosia voidaan käyttää yksinään tai toisiinsa sekoitettuina nektareiden valmistukseen lisäämättä niihin sokeria, hunajaa ja/tai makeutusaineita.

II SALLITUT AINESOSAT, KÄSITTELYT JA AINEET

1. Sallitut ainesosat

- Edellä 2 kohdan mukaisesti voidaan vitamiinien ja mineraalien lisääminen sallia I osassa määriteltyihin tuotteisiin, jollei direktiivistä 90/496/ETY muuta johdu.

- Edellä I osan 1 kohdan a alakohdassa määriteltyyn hedelmätäysmehuun palautettavien aromien, hedelmälihan ja -solujen on oltava samoja, jotka mehusta on erotettu valmistuksen aikana, mutta sitä vastoin I osan 1 kohdan b alakohdassa määriteltyyn hedelmätäysmehuun voidaan palauttaa aromeja, hedelmälihaa ja -soluja, jotka ovat peräisin samanlaatuisesta täysmehusta.

Ainoastaan rypäletäysmehuihin voidaan palauttaa viinihapon suolojen kivennäisaineita.

- Edellä I osan 1, 2 ja 3 kohdassa määriteltyihin muihin tuotteisiin kuin päärynä- ja rypäletäysmehuun saa lisätä sokereita seuraavasti:

- happoisuuden korjaamiseksi saa kuiva-aineena ilmaistu lisättyjen sokereiden määrä olla enintään 15 grammaa mehulitraa kohden;

- makeutustarkoituksessa saa kuiva-aineena ilmaistu lisättyjen sokereiden määrä olla enintään 150 grammaa mehulitraa kohden;

edellyttäen, että happoisuuden korjaamiseksi tai makeutustarkoituksessa lisätyn sokerin määrä on enintään 150 grammaa litraa kohden;

- edellä I osan 1, 2, 3 ja 4 kohdassa määriteltyihin tuotteisiin saa happoisuuden korjaamiseksi lisätä sitruunatäysmehua ja/tai sitruunamehutiivistettä enintään 3 grammaa mehulitraa kohden vedettömänä sitruunahappona ilmaistuna;

- hiilidioksidi sallitaan ainesosana.

Hedelmätäysmehuun ei saa lisätä samanaikaisesti sekä sokereita että tiivistetyssä tai tiivistämättömässä muodossa olevaa sitruunatäysmehua taikka happamuudensäätöaineita siten kuin direktiivissä 95/2/EY on sallittu.

2. Sallitut käsittelyt ja aineet

- mekaaniset uuttamismenetelmät;

- tavalliset fysikaaliset menetelmät, mukaan lukien muiden hedelmien kuin viinirypäleiden syötävien osien in-line -uutto vedellä (diffuusio) hedelmätäysmehutiivisteiden valmistamiseksi edellyttäen, että näin saadut hedelmätäysmehutiivisteet ovat I osan 1 kohdan mukaisia. Tiettyjen menetelmien ja käsittelyjen käyttöä voidaan rajoittaa tai se voidaan kieltää 8 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen;

- rypäletäysmehujen osalta, jos rypäleet on käsitelty rikkidioksidilla, sallitaan rikkidioksidin poisto fysikaalisilla menetelmillä, jos lopputuotteen SO2:n kokonaispitoisuus on enintään 10 mg/l;

- pektolyyttiset entsyymit;

- proteolyyttiset entsyymit;

- amylolyyttiset entsyymit;

- syötävä gelatiini;

- tanniinit;

- bentoniitti;

- silikageeli;

- puuhiili;

- kemiallisesti inertit suodatuksen apuaineet ja saostusaineet (esimerkiksi perliitti, pesty diatomiitti, selluloosa, liukenematon polyamidi, polyvinyylipolypyrolidoni, polystyreeni), jotka ovat elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvia materiaaleja koskevien yhteisön direktiivien mukaisia;

- kemiallisesti inertit adsorption apuaineet, jotka ovat elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvia materiaaleja koskevien yhteisön direktiivien mukaisia ja joita käytetään sitrusmehun limonoidi- ja naringiinipitoisuuden vähentämiseksi muuttamatta merkittävästi limonoidiglukosiideja, happoja, sokereita (mukaan lukien oligosakkaridit) tai mineraalisisältöä.

(1) EYVL L 237, 10.9.1994, s. 3, direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 96/83/EY (EYVL L 48, 19.2.1997, s. 16).

LIITE II

RAAKA-AINEIDEN MÄÄRITELMÄT

Tässä direktiivissä sovelletaan seuraavia määritelmiä:

1) Hedelmä

Kaikki hedelmät. Tässä direktiivissä tomaattia ei pidetä hedelmänä.

2) Hedelmäsose

Käymiskykyinen mutta ei käynyt tuote, joka on saatu pusertamalla syötävät osat kokonaisesta tai kuoritusta hedelmästä poistamatta siitä mehua.

3) Hedelmäsosetiiviste

Tuote, joka on saatu hedelmäsoseesta poistamalla fysikaalisin keinoin tietty osa sen sisältämästä vedestä.

4) Sokerit

Valmistettaessa

a) hedelmänektareita:

- tietyistä elintarvikkeina käytettävistä sokereista 20 päivänä joulukuuta 2001 annetussa neuvoston direktiivissä 2001/111/EY(1) määritellyt sokerit,

- fruktoosisiirappi,

- hedelmistä saadut sokerit,

b) täysmehuja tiivisteestä:

- direktiivissä 2001/111/EY määritellyt sokerit,

- fruktoosisiirappi,

c) hedelmätäysmehuja: b alakohdassa luetellut sokerit, jotka sisältävät alle 2 prosenttia vettä.

5) Hunaja

Hunajasta 20 päivänä joulukuuta 2001 annetussa neuvoston direktiivissä 2001/110/EY(2) määritelty tuote.

6) Hedelmäliha ja -solut

Tuotteet, jotka on saatu saman lajin hedelmien syötävistä osista poistamatta niistä mehua. Sitrushedelmien osalta hedelmäliha ja -solut tarkoittavat lisäksi hedelmän sisäosissa olevia mehua sisältäviä lohkoja.

(1) Ks. tämän virallisen lehden sivu 53.

(2) Ks. tämän virallisen lehden sivu 47.

LIITE III

TIETTYJEN LIITTEESSÄ I LUETELTUJEN TUOTTEIDEN ERITYISNIMITYKSET

a) "Vruchtendrank" hedelmänektareille;

b) "Süßmost"

Nimitystä "Süßmost" voidaan käyttää ainoastaan "Fruchtsaft"- ja "Fruchtnektar" -nimitysten yhteydessä,

- hedelmänektareille, jotka on valmistettu yksinomaan sellaisista hedelmätäysmehuista, hedelmätäysmehutiivisteistä tai näiden valmisteiden seoksesta, jotka eivät sovellu sellaisenaan nautittaviksi korkean luontaisen happoisuutensa takia,

- hedelmätäysmehuille, jotka on saatu päärynöistä ja joihin on tarvittaessa lisätty omenaa mutta ei sokeria;

c) "succo e polpa" tai "sumo e polpa" hedelmänektareille, jotka on saatu yksinomaan hedelmäsoseesta ja/tai hedelmäsosetiivisteestä;

d) "æblemost" omenatäysmehulle, jossa ei ole lisättyä sokeria;

e) - "sur... saft" yhdessä käytetyn hedelmän (tanskankielisen) nimen kanssa täysmehuille, joissa ei ole lisättyjä sokereita ja jotka on saatu mustaherukoista, kirsikoista, punaherukoista, valkoherukoista, vadelmista, mansikoista tai seljanmarjoista,

- "sød... saft" tai "sødet... saft" yhdessä käytetyn hedelmän (tanskankielisen) nimen kanssa mainitusta hedelmästä saataville täysmehuille, johon on lisätty sokeria yli 200 grammaa litraa kohden;

f) "äpplemust" omenatäysmehulle, jossa ei ole lisättyä sokeria;

g) "mosto" rypäletäysmehun synonyyminä.

LIITE IV

HEDELMÄNEKTAREITA KOSKEVAT ERITYISSÄÄNNÖKSET

>TAULUKON PAIKKA>

Top