Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001L0012

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/12/EY, annettu 26 päivänä helmikuuta 2001, yhteisön rautateiden kehittämisestä annetun neuvoston direktiivin 91/440/ETY muuttamisesta

OJ L 75, 15.3.2001, p. 1–25 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 005 P. 376 - 400
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 005 P. 376 - 400
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 005 P. 376 - 400
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 005 P. 376 - 400
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 005 P. 376 - 400
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 005 P. 376 - 400
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 005 P. 376 - 400
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 005 P. 376 - 400
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 005 P. 376 - 400
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 008 P. 38 - 62
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 008 P. 38 - 62
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 004 P. 35 - 59

No longer in force, Date of end of validity: 16/06/2015; Kumoaja 32012L0034 . Latest consolidated version: 15/03/2001

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2001/12/oj

32001L0012

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/12/EY, annettu 26 päivänä helmikuuta 2001, yhteisön rautateiden kehittämisestä annetun neuvoston direktiivin 91/440/ETY muuttamisesta

Virallinen lehti nro L 075 , 15/03/2001 s. 0001 - 0025


Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/12/EY,

annettu 26 päivänä helmikuuta 2001,

yhteisön rautateiden kehittämisestä annetun neuvoston direktiivin 91/440/ETY muuttamisesta

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 71 artiklan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen(1),

ottavat huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(2),

ottavat huomioon alueiden komitean lausunnon(3),

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä(4) ja ottavat huomioon sovittelukomitean 22 päivänä marraskuuta 2000 hyväksymän yhteisen tekstin,

sekä katsovat seuraavaa:

(1) Yhteisön rautateiden kehittämisestä 29 päivänä heinäkuuta 1991 annettu neuvoston direktiivi 91/440/ETY(5) olisi muutettava direktiivin täytäntöönpanosta sen antamisen jälkeen saatujen kokemusten ja rautatiealalla tapahtuneen kehityksen huomioon ottamiseksi, jotta varmistettaisiin direktiivin tavoitteiden saavuttaminen.

(2) On tarpeen taata infrastruktuurin yhtäläiset ja ketään syrjimättömät käyttömahdollisuudet erottamalla toisistaan tietyt oleelliset toiminnat ja/tai perustamalla valvonta- ja soveltamistoimet toteuttava sääntelyviranomainen sekä erottamalla toisistaan tuloslaskelmat ja taseet.

(3) On tarpeen taata infrastruktuurin yhtäläiset ja ketään syrjimättömät käyttömahdollisuudet myös erottamalla toisistaan turvallisuuteen liittyvät toiminnat ja/tai perustamalla valvonta- ja soveltamistoimet toteuttava sääntelyviranomainen. Rautatieyritykset voivat joka tapauksessa osallistua ketään syrjimättömällä tavalla turvallisuusmääräysten täytäntöönpanoon ja valvontaan.

(4) Kuten muidenkin liikennemuotojen yhteydessä olisi infrastruktuurin käyttöoikeuden laajentamisen kanssa samanaikaisesti toteutettava tarvittavia yhdenmukaistamistoimenpiteitä.

(5) Sisämarkkinoiden toteuttamistavoitteen mukaisesti, johon kuuluu se, että kaikilla turvallisuusehdot täyttävillä toimiluvan saaneilla rautatieyrityksillä on oltava mahdollisuus tarjota palveluja, infrastruktuurin käyttöoikeuksia olisi laajennettava enintään seitsemän vuoden siirtymäkauden ajaksi koskemaan niitä rautatieyrityksiä, jotka ovat saaneet kansainvälistä tavaraliikennettä varten toimiluvan tietyssä verkossa nimeltään Euroopan laajuinen rautateiden rahtiliikenneverkko, mukaan lukien oikeus käyttää tärkeimpien terminaalien ja satamien palveluja ja tarjota niissä palveluja. Siirtymäkauden päätyttyä Euroopan laajuisen rautateiden rahtiliikenneverkon olisi katettava koko Euroopan rautatieverkko ja rautatieyritysten saatava infrastuktuurin käyttöoikeudet siihen kansainvälistä tavaraliikennettä varten.

(6) Infrastruktuurin käyttöoikeus taataan toimintamuodosta riippumatta turvallisuusehdot täyttäville ja käyttöoikeutta hakeneille toimiluvan saaneille rautatieyrityksille.

(7) Jäsenvaltiot voivat myöntää kansainvälisiä tavaraliikenteen palveluja hoitaville kansainvälisille ryhmittymille ja rautatieyrityksille, jotka hoitavat kansainvälisiä tavaraliikenteen palveluja Euroopan laajuisessa rautateiden tavaraliikenneverkossa, käyttöoikeuksia, jotka ovat laajemmat kuin kansainvälisiä yhdistettyjä tavarakuljetuksia hoitaville rautatieyrityksille myönnetyt käyttöoikeudet. Näiden laajempien käyttöoikeuksien käyttö voidaan rajoittaa koskemaan rautatieyrityksiä, joilla on toimilupa jäsenvaltiossa, jossa myönnetään samankaltaisia käyttöoikeuksia, edellyttäen, että rajoittaminen on perustamissopimuksen mukaista.

(8) Rautateiden infrastruktuurin tehokkaan hallinnoinnin edistämiseksi julkisen edun mukaisesti infrastruktuurin hallintojen olisi oltava valtiosta riippumattomia ja niillä olisi oltava vapaus hoitaa itse sisäiset asiansa, kun taas jäsenvaltioiden olisi toteutettava tarpeelliset toimenpiteet rautateiden infrastruktuurin kehittämiseksi ja turvallisen käytön varmistamiseksi.

(9) Henkilö- ja rahtiliikennepalvelujen kirjanpito on tarpeen erottaa toisistaan henkilö- ja rahtiliikennepalvelujen tehokkaan toiminnan edistämiseksi ja avoimuuden varmistamiseksi niiden rahoituksen osalta, kaikki valtiolta saadut korvaukset ja tuet mukaan lukien.

(10) On tarpeen toteuttaa tietty määrä toimenpiteitä, jotta voidaan paremmin seurata rautatiesektorin kehittämistä ja markkinoiden kehitystä, arvioida toteutettujen toimenpiteiden vaikutusta ja analysoida komission suunnittelemien toimenpiteiden vaikutuksia.

(11) Olisi perustettava elimiä, jotka ovat riittävän itsenäisiä voidakseen säännellä kilpailua rautatiepalvelujen markkinoilla, jos tällaisia tehtäviä hoitavia yksiköitä ei ole.

(12) Komission olisi annettava kertomus tämän direktiivin täytäntöönpanosta ja tehtävä aiheelliset ehdotukset.

(13) Tämän säädöksen täytäntöönpanemiseksi tarvittavista toimenpiteistä olisi päätettävä menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY(6) mukaisesti.

(14) Tiettyjen jäsenvaltioiden erityinen geopoliittinen ja maantieteellinen asema sekä eri jäsenvaltioiden erityisjärjestelyt on otettava huomioon erityisin toimenpitein varmistaen kuitenkin sisämarkkinoiden eheys.

(15) Tämän direktiivin tavoitteita, eli yhteisön rautateiden kehittämistä ei voida riittävällä tavalla saavuttaa jäsenvaltioiden toimin, koska on otettava huomioon tarve turvata reilut ja ketään syrjimättömät infrastruktuurin käytön edellytykset ja rautatieverkon keskeisiin tekijöihin liittyvä ilmeisen kansainvälinen ulottuvuus, vaan ne voidaan valtioiden rajat ylittävän yhteensovitetun toiminnan tarpeen vuoksi saavuttaa paremmin yhteisön tasolla perustamissopimuksen 5 artiklassa vahvistettujen toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteiden mukaisesti. Tässä direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on tämän tavoitteen saavuttamiseksi tarpeen.

(16) Tämän vuoksi direktiivi 91/440/ETY olisi muutettava,

OVAT ANTANEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivi 91/440/ETY seuraavasti:

(1) Korvataan I jakson otsikko seuraavasti: "Soveltamisala ja määritelmät";

(2) Kumotaan 1 artikla;

(3) Lisätään 2 artiklaan kohta seuraavasti:

"3. Tätä direktiiviä ei sovelleta yrityksiin, joiden junaliikenne rajoittuu ainoastaan sukkulaliikennepalvelujen tarjoamiseen maantieliikenteen ajoneuvoille Kanaalitunnelin läpi, lukuun ottamatta 6 artiklan 1 kohtaa, 10 artiklaa ja 10 a artiklaa.";

(4) Muutetaan 3 artikla seuraavasti:

a) Korvataan ensimmäinen ja toinen luetelmakohta seuraavasti:

"- 'rautatieyrityksellä' yhteisön voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti toimiluvan saanutta julkista tai yksityistä yritystä, jonka päätoimena on rautateiden tavara- ja/tai matkustajaliikenteen harjoittaminen ja joka on velvollinen huolehtimaan vetopalveluista; tähän kuuluvat myös yksinomaan vetopalveluja tarjoavat yritykset,

- 'infrastruktuurin hallinnolla' elintä tai yritystä, joka on vastuussa erityisesti rautateiden infrastruktuurin rakentamisesta ja ylläpidosta. Tähän voi kuulua myös infrastruktuurin valvonta- ja turvajärjestelmien hallinnointi. Verkkoa tai verkon osaa koskevat infrastruktuurin hallinnon tehtävät voidaan antaa eri elimille tai yrityksille.";

b) Lisätään neljännen luetelmakohdan jälkeen luetelmakohta seuraavasti:

"- 'kansainvälisellä tavaraliikennepalvelulla' liikennepalveluja, joissa juna ylittää vähintään yhden jäsenvaltion rajan. Juna voidaan liittää toiseen ja/tai jakaa osiin ja eri osilla voi olla eri lähtöpaikat ja määränpäät edellyttäen, että kaikki vaunut ylittävät vähintään yhden rajan.";

(5) Korvataan II jakson otsikko seuraavasti: "Hallinnon riippumattomuus";

(6) Korvataan 4 artikla seuraavasti:

" 4 artikla

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että rautatieyrityksillä on liikkeenjohdon ja hallinnon sekä hallinnon, talouden ja kirjanpidon sisäisen tarkastuksen osalta riippumaton asema siten, että erityisesti niiden varat, talousarviot ja tilit ovat erillään valtion varoista, talousarviosta ja tileistä.

2. Infrastruktuurin hallinnon on noudatettava jäsenvaltioiden vahvistamia puitteita sekä erityisiä hinnoittelu- ja käyttöoikeussääntöjä, mutta sillä on myös omaa liikkeenjohtoaan, hallintoaan ja sisäistä tarkastustaan koskevat velvollisuudet.";

(7) Korvataan 6 artikla seuraavasti:

" 6 artikla

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että rautatieyritysten liikenteen harjoittamiseen liittyvästä liiketoiminnasta ja rautateiden infrastruktuurin hoitoon liittyvästä liiketoiminnasta pidetään erillisiä tuloslaskelmia ja taseita ja että nämä julkaistaan erillisinä. Jommallekummalle toiminnalle maksettavaa julkista rahoitusta ei saa siirtää toiselle.

Kummankin toiminnan kirjanpitoa on hoidettava siten, että siitä ilmenee tämä kielto.

2. Jäsenvaltiot saavat myös määrätä, että tämä erottaminen edellyttää erillisten yksiköiden perustamista yksittäiseen yritykseen tai että rautateiden infrastruktuurin hallintoa hoitaa erillinen yksikkö.

3. Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että infrastruktuurin yhtäläisten ja ketään syrjimättömien käyttömahdollisuuksien kannalta olennaiset, liitteessä II luetellut toiminnot annetaan tehtäväksi sellaisille elimille tai yrityksille, jotka eivät itse harjoita rautatieliikennettä. Organisatorisista rakenteista riippumatta on voitava osoittaa, että tämä tavoite on saavutettu.

Jäsenvaltiot voivat kuitenkin antaa rautatieyritykselle tai muulle elimelle tehtäväksi maksujen perimisen ja vastuun rautateiden infrastruktuurin hoidosta, kuten investoinnit, kunnossapidon ja rahoituksen.

4. Sovellettaessa, mitä 3 kohdassa säädetään, on otettava huomioon 10 b artiklan mukainen komission ennen 15 päivää maaliskuuta 2006 antama kertomus.";

(8) Korvataan 7 artikla seuraavasti:

" 7 artikla

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet kansallisen rautateiden infrastruktuurinsa kehittämiseksi ottaen tarvittaessa huomioon yhteisön yleiset tarpeet.

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että turvallisuusmääräykset ja -säännöt annetaan, että liikkuvalla kalustolla ja rautatieyrityksillä on asianmukaiset turvallisuustodistukset ja että onnettomuudet tutkitaan. Näitä tehtäviä hoitavat elimet tai yritykset eivät saa itse tarjota rautatieliikennepalveluja, ja niiden on oltava riippumattomia tällaisia palveluja tarjoavista elimistä tai yrityksistä. Tehtävien hoidossa on taattava yhtäläiset ja ketään syrjimättömät infrastruktuurin käyttömahdollisuudet.

Rautatieyritysten on sovellettava näitä turvallisuusmääräyksiä ja -sääntöjä. Jos jäsenvaltiot eivät anna täytäntöönpanoa ja seurantaa riippumattomien elinten tehtäväksi, ne voivat vaatia tai sallia, että rautatieyritykset osallistuvat näiden turvallisuusmääräysten ja -sääntöjen täytäntöönpanoon ja seurantaan, varmistaen kuitenkin kyseisten toimintojen puolueettoman ja ketään syrjimättömän toteuttamisen.

3. Jäsenvaltiot saavat myös myöntää infrastruktuurin hallinnolle, ottaen huomioon perustamissopimuksen 73, 87 ja 88 artiklan, sen tehtäviä, kokoa ja rahoitustarpeita vastaavaa rahoitusta, erityisesti uusien investointien kattamiseksi.

4. Infrastruktuurin hallinnon on laadittava valtion määrittämän yleisen politiikan puitteissa liiketoimintasuunnitelma, joka sisältää investointi- ja rahoitusohjelmat. Suunnitelmalla on pyrittävä infrastruktuurin optimaaliseen ja tehokkaaseen käyttöön ja kehittämiseen, varmistamaan rahoituksen tasapaino ja antamaan keinot saavuttaa kyseiset tavoitteet.";

(9) Korvataan 9 artiklan 3 kohta seuraavasti:

"3. Jäsenvaltioiden tukea rautatieyrityksille tässä artiklassa tarkoitettujen velkojen poistamiseksi myönnettäessä on otettava huomioon perustamissopimuksen 73, 87 ja 88 artikla.";

(10) Lisätään 9 artiklaan kohta seuraavasti:

"4. Rautatieyrityksissä on tehtävä rautateiden tavaraliikennepalvelujen tarjoamiseen liittyvästä liiketoiminnasta tuloslaskelmat ja joko taseet tai vuotuinen yhteenveto varoista ja vastuista, ja ne on julkaistava. Julkisina palveluina tarjottaviin henkilöliikennepalveluihin maksettava rahoitus on kirjattava erikseen asianmukaisille tileille, eikä sitä voida siirtää muiden liikennepalvelujen tarjoamiseen liittyvään tai muuhun liiketoimintaan.";

(11) Korvataan 10 artikla seuraavasti:

" 10 artikla

1. Kansainvälisille ryhmittymille on taattava oikeudet käyttää infrastruktuuria ja oikeudet kauttakulkuliikenteeseen jäsenvaltioissa, joihin ne yritykset, jotka muodostavat ryhmittymän, ovat sijoittautuneet, sekä oikeudet kauttakulkuliikenteeseen muissa jäsenvaltioissa kansainvälisen liikenteen harjoittamiseksi niiden jäsenvaltioiden välillä, joihin ne yritykset, jotka muodostavat ryhmittymän, ovat sijoittautuneet.

2. Edellä 2 artiklassa tarkoitetuille rautatieyrityksille on myönnettävä yhtäläisin ehdoin oikeus muiden jäsenvaltioiden infrastruktuurin käyttöön kansainvälisten yhdistettyjen tavarakuljetusten hoitamiseksi.

3. Toiminnan muodosta riippumatta 2 artiklassa tarkoitetuille rautatieyrityksille on myönnettävä yhtäläisin ehdoin niiden hakema oikeus käyttää 10 a artiklassa ja liitteessä I määriteltyä rautatieverkkoa, ja joka tapauksessa 15 päivän maaliskuuta 2008 jälkeen oikeus käyttää koko rautatieverkkoa kansainvälisen tavaraliikenteen palvelujen hoitamiseksi.

4. Komissio tutkii jäsenvaltion pyynnöstä tai omasta aloitteestaan tämän artiklan soveltamista ja täytäntöönpanoa yksittäistapauksissa ja päättää kahden kuukauden kuluessa tällaisen pyynnön vastaanottamisesta ja kuultuaan 11 a artiklan 2 kohdassa tarkoitettua komiteaa, voidaanko kyseisen toimenpiteen soveltamista jatkaa. Komissio ilmoittaa päätöksestään Euroopan parlamentille, neuvostolle ja jäsenvaltioille.

Jäsenvaltio voi saattaa komission päätöksen neuvoston ratkaistavaksi yhden kuukauden kuluessa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta perustamissopimuksen 226 artiklan soveltamista. Neuvosto voi poikkeuksellisissa olosuhteissa päättää määräenemmistöllä asiasta toisin yhden kuukauden kuluessa.

5. Edellä 1, 2 ja 3 kohdassa tarkoitettujen rautatieliikenteen palveluja tarjoavien rautatieyritysten on tehtävä tarvittavat hallinnolliset, tekniset ja rahoitukseen liittyvät julkisoikeudelliset tai yksityisoikeudelliset sopimukset käyttämänsä rautateiden infrastruktuurin hallinnon kanssa näitä liikennepalveluja koskevien liikenteenvalvonta- ja turvallisuuskysymysten ratkaisemiseksi. Näissä sopimuksissa olevien ehtojen on oltava ketään syrjimättömiä ja soveltuvin osin yhdenmukaisia rautateiden infrastruktuurikapasiteetin käyttöoikeuden myöntämisestä ja rautateiden infrastruktuurin käytön hinnoittelusta sekä turvallisuustodistusten antamisesta 26 päivänä helmikuuta 2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/14/EY(7) kanssa.

6. Kaikille rautatieyrityksille on ketään syrjimättömällä tavalla tarjottava oikeus käyttää useampaa kuin yhtä loppuasiakasta palvelevien tai mahdollisesti palvelevien terminaalien ja satamien 1, 2 ja 3 kohdassa tarkoitettuun rautatietoimintaan liittyviin palveluihin johtavia ratoja sekä oikeus tarjota näissä palveluja, ja rautatieyritysten pyyntöjä voidaan rajoittaa ainoastaan, jos markkinaolosuhteissa toteuttamiskelpoisia vaihtoehtoja on olemassa.

7. Direktiivin 2001/14/EY 30 artiklan mukaisesti perustettu sääntelyelin tai muu yhtä riippumaton elin valvoo kilpailua rautatiepalvelumarkkinoilla, mukaan lukien rautateiden tavaraliikennemarkkinat, sanotun kuitenkaan rajoittamatta kilpailupolitiikkaa ja alan toimivaltaisia instituutioita koskevaa yhteisön kansallista sääntelyä.

Tämä elin perustetaan edellä mainitun direktiivin 30 artiklan 1 kohdan säännösten mukaisesti. Hakijat tai asiasta kiinnostuneet osapuolet voivat tehdä valituksen tälle elimelle, jos ne katsovat joutuneensa epäoikeudenmukaisen kohtelun tai syrjinnän kohteeksi tai muulla tavoin loukatuksi. Sääntelyelin tekee valituksen johdosta tai tarvittaessa omasta aloitteestaan mahdollisimman nopeasti päätöksen asianmukaisista toimenpiteistä markkinoiden kielteisten ilmiöiden oikaisemiseksi. Tässä tapauksessa sovelletaan edellä mainitun direktiivin 30 artiklan 6 kohtaa ja 31 artiklaa, jotta varmistetaan tarvittava mahdollisuus tuomioistuinvalvontaan ja valvontaelinten yhteistyö.

8. Sen mukaisesti, mitä 14 artiklassa säädetään tämän direktiivin täytäntöönpanosta annettavasta kertomuksesta, johon liitetään aiheelliset ehdotukset yhteisön toiminnan jatkamisesta rautatiemarkkinoiden ja sitä säätelevien oikeudellisten puitteiden kehittämiseksi, ja joka tapauksessa 15 päivän maaliskuuta 2008 jälkeen, 10 a artiklassa ja liitteessä I määritelty Euroopan laajuinen rautateiden tavaraliikenneverkko, jonka avulla 3 artiklassa määritellyt rautatieyritykset saavat oikeuden kansainväliseen tavaraliikenteeseen, on laajennettava kattamaan koko Euroopan rautatieverkko. Rautatieyrityksille on taattava käyttöoikeudet ja kauttakulku koko tähän verkkoon tasapuolisin ehdoin kansainvälistä tavaraliikennettä varten.";

(12) Lisätään V jaksoon "Oikeus käyttää rautateiden infrastruktuuria" artikla seuraavasti:

" 10 a artikla

1. Euroopan laajuinen rautateiden tavaraliikenneverkko muodostuu seuraavasti:

a) Liitteessä I olevissa kartoissa esitetyt radat.

b) Tarvittavat kiertotiereitit, erityisesti direktiivissä 2001/14/EY tarkoitetun ylikuormitetun infrastruktuurin lähistöllä. Kun tällaisia reittejä tarjotaan, kokonaismatka-ajan on, jos mahdollista, pysyttävä samana.

c) Useampaa loppuasiakasta palveleviin tai mahdollisesti palveleviin terminaaleihin ja muille paikoille sekä rakennelmille ja laitteille johtavat radat, näille paikoille johtavat ja niistä ulosvievät syöttölinjat mukaan lukien.

d) Liitteessä I lueteltuihin satamiin johtavat ja niistä ulosvievät radat, syöttölinjat mukaan lukien.

2. Edellä 1 artiklan c ja d alakohdassa mainittujen syöttölinjojen pituus matkan alku- tai loppupäässä on 50 kilometriä tai 20 prosenttia matkan pituudesta 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetuilla radoilla sen mukaan kumpi on pitempi.

Belgia ja Luxemburg ovat jäsenvaltioita, joilla on suhteellisen pieni tai keskittynyt verkko ja ne saavat siksi rajoittaa syöttölinjojen pituutta siten, että se on 15 päivää maaliskuuta 2003 seuraavan vuoden ajan vähintään 20 kilometriä ja toisen vuoden loppuun asti vähintään 40 kilometriä.";

(13) Lisätään V jakson "Oikeus käyttää rautateiden infrastruktuuria" jälkeen jakso seuraavasti:

"V a JAKSO

Komission seurantatehtävät

10 b artikla

1. Komissio toteuttaa viimeistään 15 päivänä syyskuuta 2001 tarvittavat järjestelyt seuratakseen Euroopan rautatieliikenteen teknisiä ja taloudellisia edellytyksiä ja markkinoiden kehitystä. Komissio varmistaa, että käytettävissä on riittävät voimavarat tämän alan tehokkaan seurannan mahdollistamiseksi.

2. Näissä puitteissa komissio kutsuu jäsenvaltioiden edustajia ja asianomaisten alojen edustajia, käyttäjät mukaan lukien, osallistumaan tiiviisti työhönsä, jotta nämä voisivat paremmin seurata rautatiesektorin kehittämistä ja markkinoiden kehitystä, arvioida toteutettujen toimenpiteiden vaikutusta ja analysoida komission suunnittelemien toimenpiteiden vaikutuksia.

3. Komissio valvoo verkkojen käyttöä ja puite-edellytysten kehitystä rautatiesektorilla, erityisesti infrastruktuurimaksujen perimistä, kapasiteetin käyttöoikeuden myöntämistä, turvallisuussääntöjä ja toimilupien myöntämistä sekä kehittyvän yhdenmukaistamisen astetta. Se varmistaa aktiivisen yhteistyön jäsenvaltioiden asianomaisten sääntelyelinten kesken.

4. Komissio antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen:

a) rautatieliikennepalvelujen sisämarkkinoiden kehityksestä,

b) puite-edellytyksistä,

c) Euroopan laajuisen rautateiden tavaraliikenneverkon tilanteesta,

d) käyttöoikeuksien käytöstä,

e) tehokkaampien rautatiepalvelujen esteistä,

f) infrastruktuurin rajoituksista,

g) lainsäädännön tarpeesta.";

(14) Korvataan 11 artikla seuraavasti:

" 11 artikla

1. Jäsenvaltiot voivat saattaa komission käsiteltäväksi tämän direktiivin täytäntöönpanoa koskevat kysymykset. Niitä koskevat päätökset tehdään 11 a artiklan 2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen.

2. Liitteiden mukauttamiseksi tarvittavat muutokset hyväksytään 11 a artiklan 3 kohdassa tarkoitettua sääntelymenettelyä noudattaen.";

(15) Lisätään artikla seuraavasti:

" 11 a artikla

1. Komissiota avustaa komitea.

2. Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 3 ja 7 artiklassa määrättyä menettelyä ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

3. Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan kolmeksi kuukaudeksi.

4. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä.";

(16) Korvataan 14 artikla seuraavasti:

" 14 artikla

Ennen 15 päivää maaliskuuta 2005 komissio toimittaa Euroopan parlamentille, talous- ja sosiaalikomitealle, alueiden komitealle ja neuvostolle kertomuksen tämän direktiivin täytäntöönpanosta sekä liittää siihen aiheelliset ehdotukset yhteisön toiminnan jatkamisesta rautatiemarkkinoiden ja sitä sääntelevien oikeudellisten puitteiden kehittämiseksi.";

(17) Lisätään artikla seuraavasti:

" 14 a artikla

1. Viiden vuoden ajan 15 päivästä maaliskuuta 2003 seuraavien jäsenvaltioiden:

- Irlannin, saarella sijaitsevana jäsenvaltiona, jolla on rautatieyhteys ainoastaan yhteen muuhun jäsenvaltioon,

- Yhdistyneen kuningaskunnan Pohjois-Irlannin osalta samalla perusteella,

- Kreikan, jäsenvaltiona, jolla ei ole yhtään suoraa rautatieyhteyttä mihinkään muuhun jäsenvaltioon,

ei tarvitse soveltaa vaatimusta antaa riippumattoman elimen hoidettavaksi infrastruktuurin yhtäläisten ja ketään syrjimättömien käyttömahdollisuuksien kannalta olennaiset toiminnot 6 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti sekä 7 artiklan 2 kohdan ensimmäisessä alakohdassa säädetyt tehtävät siltä osin kuin näissä artikloissa velvoitetaan jäsenvaltioita perustamaan riippumattomat elimet kyseisissä artikloissa tarkoitettujen tehtävien suorittamista varten.

2. Kuitenkin, kun:

a) useampi kuin yksi rautatieyritys, jolle on myönnetty toimilupa direktiivin 95/18/EY 4 artiklan mukaisesti tai Irlannin ja Pohjois-Irlannin osalta rautatieyritys, jolle on tällä tavoin myönnetty toimilupa muualla, esittää virallisen hakemuksen kilpailevan rautatieliikenteen harjoittamiseksi Irlannin, Pohjois-Irlannin tai Kreikan alueella, taikka kyseiselle alueelle tai kyseiseltä alueelta, tämän poikkeuksen soveltamisen jatkamisesta päätetään 11 a artiklan 2 kohdassa säädettyä neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen, tai

b) rautatieliikennettä Irlannissa, Pohjois-Irlannissa tai Kreikassa harjoittava rautatieyritys esittää virallisen hakemuksen rautatieliikenteen harjoittamiseksi toisen jäsenvaltion alueella, alueelle tai alueelta (kun on kyse Irlannista tai Yhdistyneestä kuningaskunnasta Pohjois-Irlannin osalta tai molemmista, jokin toinen jäsenvaltio niiden alueiden ulkopuolella), ei sovelleta 1 kohdassa tarkoitettua poikkeusta.

Vuoden kuluessa joko a alakohdassa tarkoitetun, 11 a artiklan 2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen tehdyn päätöksen, tai b alakohdassa tarkoitettua virallista hakemusta koskevan ilmoituksen vastaanottamisesta kyseisen jäsenvaltion tai kyseisten jäsenvaltioiden (Irlannin, Yhdistyneen kuningaskunnan Pohjois-Irlannin osalta tai Kreikan) on annettava 1 kohdassa tarkoitettujen artiklojen täytäntöön panemiseksi tarvittava lainsäädäntö.

3. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu poikkeus voidaan uusia enintään viideksi vuodeksi kerrallaan. Jäsenvaltio, joka on käyttänyt hyväkseen tällaista poikkeusta, voi viimeistään 12 kuukautta ennen poikkeuksen voimassaolon päättymistä esittää komissiolle poikkeuksen uusimista koskevan pyynnön. Tällainen pyyntö on perusteltava. Komissio tutkii pyynnön ja päättää asiasta 11 a artiklan 2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen. Kyseistä neuvoa-antavaa menettelyä noudatetaan kaikissa kyseiseen pyyntöön liittyvissä päätöksissä.

Tehdessään päätöksen komissio ottaa huomioon geopoliittisen tilanteen kehityksen ja rautatieliikennemarkkinoiden kehityksen poikkeuksen uusimista pyytäneen jäsenvaltion alueella, alueelta ja alueelle harjoitettavan rautatieliikenteen osalta.

4. Luxemburg on jäsenvaltio, jolla on suhteellisen pieni rautatieverkko ja siksi se saa olla soveltamatta 31 päivään elokuuta 2004 asti 6 artiklan 3 kohdan ensimmäisessä alakohdassa säädettyä vaatimusta antaa riippumattoman elimen hoidettavaksi infrastruktuurin yhtäläisten ja ketään syrjimättömien käyttömahdollisuuksien kannalta olennaiset toiminnot, siltä osin kuin säännöksessä velvoitetaan jäsenvaltiot perustamaan riippumattomat elimet kyseisessä artiklassa tarkoitettujen tehtävien suorittamista varten.".

2 artikla

Jäsenvaltioiden on annettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset ennen 15 päivää maaliskuuta 2003. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

3 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

4 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 26 päivänä helmikuuta 2001.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

N. Fontaine

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

A. Lindh

(1) EYVL C 321, 20.10.1998, s. 6, ja

EYVL C 116 E, 26.4.2000, s. 21.

(2) EYVL C 209, 22.7.1999, s. 22.

(3) EYVL C 57, 29.2.2000, s. 40.

(4) Euroopan parlamentin lausunto, annettu 10. maaliskuuta 1999 (EYVL C 175, 21.6.1999, s. 115), neuvoston yhteinen kanta, vahvistettu 28. maaliskuuta 2000 (EYVL C 288, 11.10.2000, s. 1) ja Euroopan parlamentin päätös, tehty 5 heinäkuuta 2000 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä). Euroopan parlamentin päätös, tehty 1. helmikuuta 2001, ja neuvoston päätös, tehty 20. joulukuuta 2000.

(5) EYVL L 237, 24.8.1991, s. 25.

(6) EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.

(7) Ks. tämän virallisen lehden sivu 29.

LIITE I

SATAMAT

BELGIË/BELGIQUE

Antwerpen/Anvers

Gent/Gand

Zeebrugge/Zeebruges

DANMARK

Ålborg

Århus

Esbjerg

Fredericia

København

Nyborg

Odense

DEUTSCHLAND

Brake

Bremen/Bremerhaven

Brunsbüttel

Cuxhaven

Emden

Hamburg

Kiel

Lübeck

Nordenham

Puttgarden

Rostock

Sassnitz

Wilhelmshaven

Wismar

ΕΛΛΑΣ

Αλεξανδρούπολις

Ελευσίνα

Πάτρα

Πειραιάς

Θεσσαλονίκη

Βόλος

ESPAÑA

Algeciras

Almería

Barcelona

Bilbao

Cartagena-Escombreras

Gijón

Huelva

Tarragona

Valencia

Vigo

FRANCE

Bayonne

Bordeaux

Boulogne

Calais

Cherbourg

Dunkerque

Fos-Marseille

La Rochelle

Le Havre

Nantes

Port-la-Nouvelle

Rouen

Sète

St-Nazaire

IRELAND

Cork

Dublin

ITALIA

Ancona

Bari

Brindisi

C. Vecchia

Genova

Gioia Tauro

La Spezia

Livorno

Napoli

Piombino

Ravenna

Salerno

Savona

Taranto

Trieste

Venezia

LUXEMBOURG

NEDERLAND

Amsterdam Zeehaven

Delfzijl/Eemshaven

Vlissingen

Rotterdam Zeehaven

Terneuzen

ÖSTERREICH

PORTUGAL

Leixões

Lisboa

Setúbal

Sines

SUOMI/FINLAND

Hamina

Hanko

Helsinki

Kemi

Kokkola

Kotka

Oulu

Pori

Rauma

Tornio

Turku

SVERIGE

Göteborg-Varberg

Helsingborg

Luleå

Malmö

Norrköping

Oxelösund

Stockholm

Trelleborg-Ystad

Umeå

UNITED KINGDOM

Kaikki satamat, joihin on rautatieyhteys

>PIC FILE= "L_2001075FI.000901.EPS">

>PIC FILE= "L_2001075FI.001001.EPS">

>PIC FILE= "L_2001075FI.001101.EPS">

>PIC FILE= "L_2001075FI.001201.EPS">

>PIC FILE= "L_2001075FI.001301.EPS">

>PIC FILE= "L_2001075FI.001401.EPS">

>PIC FILE= "L_2001075FI.001501.EPS">

>PIC FILE= "L_2001075FI.001601.EPS">

>PIC FILE= "L_2001075FI.001701.EPS">

>PIC FILE= "L_2001075FI.001801.EPS">

>PIC FILE= "L_2001075FI.001901.EPS">

>PIC FILE= "L_2001075FI.002001.EPS">

>PIC FILE= "L_2001075FI.002101.EPS">

>PIC FILE= "L_2001075FI.002201.EPS">

>PIC FILE= "L_2001075FI.002301.EPS">

>PIC FILE= "L_2001075FI.002401.EPS">

LIITE II

Luettelo 6 artiklan 3 kohdassa tarkoitetuista olennaisista toiminnoista:

- rautatieyritysten toimilupien myöntämistä koskeva valmistelu ja päätöksenteko, mukaan lukien yksittäisten toimilupien myöntäminen;

- reittien jakamista koskeva päätöksenteko, johon sisältyy saatavuuden määrittely ja arviointi sekä yksittäisten junareittien jakaminen;

- infrastruktuurimaksuja koskeva päätöksenteko;

- tiettyjen palvelujen tarjoamisen muodossa tapahtuva julkisen palvelun velvoitteiden noudattamisen seuranta.

Top