EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001E0083

Neuvoston yhteinen kanta 29 päivältä tammikuuta 2001, Euroopan unionin tuesta Lusakan tulitaukosopimuksen täytäntöönpanolle ja rauhanprosessille Kongon demokraattisessa tasavallassa sekä yhteisen kannan 1999/728/YUTP kumoamisesta

EYVL L 29, 31.1.2001, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 10/03/2002; Kumoaja 32002E0203

ELI: http://data.europa.eu/eli/compos/2001/83/oj

32001E0083

Neuvoston yhteinen kanta 29 päivältä tammikuuta 2001, Euroopan unionin tuesta Lusakan tulitaukosopimuksen täytäntöönpanolle ja rauhanprosessille Kongon demokraattisessa tasavallassa sekä yhteisen kannan 1999/728/YUTP kumoamisesta

Virallinen lehti nro L 029 , 31/01/2001 s. 0001 - 0002


Neuvoston yhteinen kanta

29 päivältä tammikuuta 2001,

Euroopan unionin tuesta Lusakan tulitaukosopimuksen täytäntöönpanolle ja rauhanprosessille Kongon demokraattisessa tasavallassa sekä yhteisen kannan 1999/728/YUTP kumoamisesta

(2001/83/YUTP)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 15 artiklan,

ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan 1999/728/YUTP(1), 15 päivältä marraskuuta 1999, Euroopan unionin tuesta Lusakan aseleposopimuksen täytäntöönpanolle ja rauhanprosessille Kongon demokraattisessa tasavallassa ja erityisesti sen 9 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Amsterdamissa 16 ja 17 päivänä kesäkuuta 1997 kokoontunut Eurooppa-neuvosto hyväksyi päätelmät Kongon demokraattisen tasavallan demokratisoitumisprosessista.

(2) Neuvosto hyväksyi 9 päivänä marraskuuta 1998 ja 22 päivänä toukokuuta 2000 päätelmät Afrikan suurten järvien alueen tilanteesta.

(3) Neuvosto hyväksyi 2 päivänä kesäkuuta 1997 yhteisen kannan 97/356/YUTP(2) konfliktien ehkäisemisestä ja ratkaisemisesta Afrikassa sekä 25 päivänä toukokuuta 1998 yhteisen kannan 98/350/YUTP(3) ihmisoikeuksista, kansanvallan ja oikeusvaltion periaatteesta ja hyvästä hallintotavasta Afrikassa.

(4) Kaikkien Lusakan tulitaukosopimuksen osapuolten eli Kongon demokraattisen tasavallan, Angolan, Namibian, Ruandan, Ugandan, Zimbabwen, Kongon vapauttamisliikkeen (Mouvement pour la Libération du Congo) ja Kongon demokraattisen kokoomuksen (Rassemblement Congolais pour la Démocratie) allekirjoitusmenettelyt on saatu päätökseen 31 päivänä elokuuta 1999.

(5) Puheenjohtajavaltion Euroopan unionin puolesta 9 ja 16 päivänä heinäkuuta, 3 ja 22 päivänä syyskuuta, 11 päivänä lokakuuta ja 26 päivänä marraskuuta 1999 sekä 12 päivänä huhtikuuta ja 22 päivänä syyskuuta 2000 antamien julkilausumien mukaisesti unioni on luvannut tukea Lusakan sopimuksen täytäntöönpanoa edellyttäen, että kaikki osapuolet noudattavat sopimusta ja panevat sen täytäntöön sopimuksessa määrättyjen ehtojen mukaisesti.

(6) Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvosto on hyväksynyt päätöslauselmat 1234 (1999), 1258 (1999), 1291 (2000), 1304 (2000) ja 1332 (2000).

(7) Yhteinen kanta 1999/728/YUTP olisi kumottava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN YHTEISEN KANNAN:

1 artikla

Tämän yhteisen kannan tavoitteena on tukea Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden toimin Lusakan tulitaukosopimuksen täytäntöönpanoa sekä etenemistä kohti rauhaa Kongon demokraattisessa tasavallassa.

Euroopan unioni on vakuuttunut, että Kongon demokraattisessa tasavallassa voidaan saavuttaa kestävä rauha ainoastaan toteuttamalla kaikille osapuolille oikeudenmukainen neuvotteluihin perustuva rauhanjärjestely, kunnioittamalla Kongon demokraattisen tasavallan alueellista loukkaamattomuutta ja kansallista suvereniteettia, kunnioittamalla demokratian periaatteita ja ihmisoikeuksia alueen kaikissa valtiossa sekä ottamalla huomioon Kongon demokraattisen tasavallan ja sen naapurimaiden turvallisuusedut.

Kun rauha on palautettu, Euroopan unioni on valmis harkitsemaan pitkän aikavälin yhteistyötä kansallisen jälleenrakennuksen tukemiseksi.

2 artikla

Euroopan unioni tukee toimia, joihin Yhdistyneet Kansakunnat ja Afrikan yhtenäisyysjärjestö ovat ryhtyneet Lusakan tulitaukosopimuksen täytäntöönpanon ja rauhanprosessin tukemiseksi, sekä toimii tiiviissä yhteistyössä niiden ja muiden asiaankuuluvien kansainvälisen yhteisön toimijoiden kanssa tämän yhteisen kannan täytäntöönpanossa.

3 artikla

Euroopan unioni tukee edelleen yhteistä sotilaskomissiota, jotta se voi toteuttaa työjärjestyksensä mukaiset tehtävät.

4 artikla

Euroopan unioni tukee edelleen sovittelu- ja demokratisoitumisprosessia Kongon tasavallassa sekä kansallista vuoropuhelua Lusakan tulitaukosopimuksen tavoitteiden ja ehtojen mukaisesti.

5 artikla

Neuvosto panee merkille, että komissio aikoo suunnata toimintansa tämän yhteisen kannan tavoitteiden saavuttamiseksi toteuttamalla tarvittaessa asiaankuuluvia yhteisön toimenpiteitä, erityisesti edistämällä demokraattisten instituutioiden palautumista sekä ihmisoikeuksien, kansanvallan, hyvän hallintotavan ja oikeusvaltion periaatteiden kunnioittamista. Huomiota kiinnitetään myös pakolaisten ja siirtymään joutuneiden henkilöiden kotouttamisen sekä entisten sotilaiden kotiuttamisen ja sopeuttamisen tukemiseen.

6 artikla

Tehdessään yhteistyötä Kongon demokraattisen tasavallan konfliktiin osallisiksi joutuneiden maiden kanssa Euroopan unioni edistää tuen antamista toimille, joilla edistetään poliittista vakautta sekä lievennetään taloudellisia ja sosiaalisia ongelmia, jotka ovat Suurten järvien alueen epävakauden osatekijöitä.

7 artikla

Heti kun on pantu täytäntöön Lusakan sopimuksen keskeiset osat, Euroopan unioni harkitsee tuen antamista suunnitellulle Suurten järvien alueen rauhaa, turvallisuutta, demokratiaa ja kehitystä käsittelevälle kansainväliselle konferenssille alueen poliittisen vakauden, konfliktien hallinta- ja ratkaisuvalmiuksien sekä taloudellisen integraation edistämiseksi.

8 artikla

Euroopan unioni ja sen jäsenvaltiot varaavat oikeuden muuttaa tai peruuttaa Lusakan tulitaukosopimuksen täytäntöönpanoa tukevat toimet, jos sopimuksen osapuolet eivät noudata sopimuksen ehtoja.

9 artikla

Kumotaan yhteinen kanta 1999/728/YUTP.

10 artikla

Tämän yhteisen kannan täytäntöönpanoa seurataan säännöllisesti. Yhteistä kantaa tarkastellaan uudelleen ennen 29 päivää tammikuuta 2002.

11 artikla

Tätä yhteistä kantaa noudatetaan päivästä, jona se hyväksytään.

12 artikla

Tämä yhteinen kanta julkaistaan virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 29 päivänä tammikuuta 2001.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. Winberg

(1) EYVL L 294, 16.11.1999, s. 2.

(2) EYVL L 153, 11.6.1997, s. 1.

(3) EYVL L 158, 2.6.1998, s. 1.

Top