Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001D2455

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 2455/2001/EY, tehty 20 päivänä marraskuuta 2001, vesipolitiikan alan prioriteettiaineiden luettelon vahvistamisesta ja direktiivin 2000/60/EY muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 331, 15.12.2001, p. 1–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 006 P. 358 - 362
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 006 P. 358 - 362
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 006 P. 358 - 362
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 006 P. 358 - 362
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 006 P. 358 - 362
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 006 P. 358 - 362
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 006 P. 358 - 362
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 006 P. 358 - 362
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 006 P. 358 - 362
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 007 P. 249 - 253
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 007 P. 249 - 253
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 006 P. 78 - 82

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/2455/oj

32001D2455

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 2455/2001/EY, tehty 20 päivänä marraskuuta 2001, vesipolitiikan alan prioriteettiaineiden luettelon vahvistamisesta ja direktiivin 2000/60/EY muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Virallinen lehti nro L 331 , 15/12/2001 s. 0001 - 0005


Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 2455/2001/EY,

tehty 20 päivänä marraskuuta 2001,

vesipolitiikan alan prioriteettiaineiden luettelon vahvistamisesta ja direktiivin 2000/60/EY muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 175 artiklan 1 kohdan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen(1),

ottavat huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(2),

ovat kuulleet alueiden komiteaa,

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä(3),

sekä katsovat seuraavaa:

(1) Tiettyjen vesiympäristöön päästettyjen vaarallisten aineiden aiheuttamasta pilaantumisesta 4 päivänä toukokuuta 1976 annettu neuvoston direktiivi 76/464/ETY(4) ja sen mukaisesti annetut direktiivit ovat tällä hetkellä yhteisön tärkeimmät välineet vaarallisten aineiden piste- ja hajakuormituksen rajoittamisessa.

(2) Direktiivissä 76/464/ETY säädettyjä säätelytoimia on korvattu, yhdenmukaistettu ja kehitetty edelleen yhteisön vesipolitiikan puitteista 23 päivänä lokakuuta 2000 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2000/60/EY(5).

(3) Direktiivin 2000/60/EY mukaan yhteisön tasolla on säädettävä erityisistä toimenpiteistä sellaisten yksittäisten pilaavien aineiden tai aineryhmien aiheuttaman veden pilaantumisen ehkäisemiseksi, joista vesiympäristölle tai vesiympäristön välityksellä aiheutuva riski on merkittävä, mukaan lukien juomaveden ottoon käytettäviin vesiin kohdistuvat riskit. Tällaisten toimenpiteiden tarkoituksena on päästöjen ja häviöiden asteittainen vähentäminen ja, direktiivin 2000/60/EY 2 artiklan 30 kohdassa määriteltyjen vaarallisten prioriteettiaineiden osalta, päästöjen ja häviöiden lopettaminen kerralla tai vaiheittain 20 vuoden kuluessa sen jälkeen, kun ne on hyväksytty yhteisön tasolla. Kyseisten toimenpiteiden perimmäisenä ja asiaan liittyvissä kansainvälisissä sopimuksissa asetettujen tavoitteiden saavuttamisen kannalta tunnustettuna tavoitteena on päästä meriympäristöissä lähellä tausta-arvoja oleviin pitoisuuksiin luonnonaineiden osalta ja lähellä nollatasoa oleviin pitoisuuksiin synteettisten aineiden osalta. Näiden toimenpiteiden antamista varten on tarpeen vahvistaa prioriteettiaineiden luettelo direktiivin 2000/60/EY liitteeksi X. Luettelon valmistelussa on otettu huomioon direktiivin 2000/60/EY 16 artiklan 5 kohdassa tarkoitetut suositukset.

(4) Luonnossa esiintyvien tai luonnollisten prosessien avulla tuotettujen aineiden, kuten kadmiumin, elohopean ja polysyklisten aromaattisten hiilivetyjen (PAH), kaikista mahdollisista lähteistä peräisin olevien päästöjen ja häviöiden lopettaminen asteittain kokonaan on mahdotonta. Tämä on otettava asianmukaisesti huomioon, kun laaditaan asiaa koskevia yksittäisiä direktiivejä, ja toimenpiteillä olisi pyrittävä ihmisen toiminnan tuloksena syntyvien vaarallisten prioriteettiaineiden veteen joutuvien päästöjen ja häviöiden lopettamiseen.

(5) Direktiivin 2000/60/EY 16 artiklan 2 kohdassa vahvistetaan tieteellisiin periaatteisiin pohjautuva menetelmä prioriteettiaineiden valitsemiseksi niiden vesiympäristölle tai vesiympäristön välityksellä aiheuttaman merkittävän riskin perusteella.

(6) Direktiivi 2000/60/EY mahdollistaa käytännöllisimmän vaihtoehdon eli tieteellisiin periaatteisiin pohjautuvan ja riskiin perustuvan yksinkertaistetun arviointimenettelyn soveltamisen, jossa otetaan erityisesti huomioon:

- tiedot kyseisen aineen haitallisista ominaisuuksista, erityisesti sen myrkyllisyydestä vesiympäristölle sekä aineen vesiympäristön välityksellä ihmisille aiheuttamasta myrkyllisyydestä;

- seurannasta saadut tiedot laaja-alaisesta ympäristön saastumisesta; ja

- muut todennetut tekijät, jotka voivat viitata mahdolliseen laaja-alaiseen ympäristön saastumiseen, kuten kyseisen aineen tuotanto- tai käyttömäärä sekä käyttötavat.

(7) Komissio on kehittänyt tämän pohjalta yhdistetyn seuranta- ja mallintamispohjaisen priorisointijärjestelmän (COMMPS) yhteistyössä asianomaisten osapuolten asiantuntijoiden, kuten myrkyllisyyttä, ekomyrkyllisyyttä ja ympäristöä käsittelevän tiedekomitean, jäsenvaltioiden, Efta-maiden, Euroopan ympäristökeskuksen, Euroopan liike-elämän järjestöjen, pieniä ja keskisuuria yrityksiä edustavat järjestöt mukaan luettuina, sekä ympäristöjärjestöjen asiantuntijoiden kanssa.

(8) Komission olisi liitettävä COMMPS-menettelyyn Euroopan unionin jäsenyyttä hakeneet valtiot ja ensisijaisesti ne, joiden alueen läpi virtaa myös jonkin Euroopan unionin jäsenvaltion alueen läpi virtaavia jokia tai tällaisiin jokiin laskevia sivujokia.

(9) Asianomaisten osapuolten kanssa käydyn julkisen ja avoimen keskustelun jälkeen valittiin 33 prioriteettiainetta tai prioriteettiaineryhmää COMMPS-menettelyn mukaisesti ensimmäiseen prioriteettiaineiden luetteloon.

(10) Tämä luettelo olisi hyväksyttävä nopeasti, jotta vaarallisia aineita koskevia yhteisön säätelytoimia, erityisesti direktiivin 2000/60/EY 16 artiklan 6 kohdan mukaisia säätelytoimia koskevia ehdotuksia ja 7 kohdan mukaisia laatunormeja koskevia ehdotuksia, voidaan panna täytäntöön oikeaan aikaan ja keskeytyksettä kyseisen direktiivin 16 artiklassa määritellyn strategian mukaisesti direktiivin tavoitteiden saavuttamiseksi.

(11) Tällä päätöksellä hyväksytty prioriteettiaineiden luettelon on määrä korvata vaarallisista aineista, jotka voidaan sisällyttää direktiivissä 76/464/ETY olevaan luetteloon I, 22 päivänä kesäkuuta 1982 annetussa komission tiedonannossa neuvostolle(6) oleva aineluettelo.

(12) Direktiivin 2000/60/EY 16 artiklan 3 kohdan mukaisesti vaarallisten prioriteettiaineiden tunnistaminen edellyttää, että asiaa koskevaan yhteisön lainsäädäntöön ja kansainvälisiin sopimuksiin sisältyvät ongelmallisten aineiden luettelot on otettava huomioon. Mainitussa direktiivissä vaarallisilla aineilla tarkoitetaan "aineita tai aineryhmiä, jotka ovat myrkyllisiä, hitaasti hajoavia ja jotka mahdollisesti kertyvät eliöstöön, sekä muita aineita tai aineryhmiä, jotka antavat vastaavaa aihetta huoleen".

(13) Alan kansainvälisiin sopimuksiin kuuluvat muun muassa Koillis-Atlantin merellisen ympäristön suojelusta tehty OSPAR-yleissopimus, Itämeren alueen merellisen ympäristön suojelua koskeva HELCOM-yleissopimus, Välimeren suojelemista pilaantumiselta koskeva Barcelonan yleissopimus, Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) piirissä tehdyt yleissopimukset, Yhdistyneiden Kansakuntien ympäristöohjelman (UNEP) yleissopimus hitaasti hajoavista orgaanisista yhdisteistä sekä valtiosta toiseen tapahtuvasta ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumisesta tehdyn Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission (UN-ECE) yleissopimuksen pöytäkirja hitaasti hajoavista orgaanisista yhdisteistä.

(14) Päästöjen ja häviöiden säätelytoimien vahvistamiseen tähtäävä prioriteettiaineiden luetteloiminen ja vaarallisten prioriteettiaineiden tunnistaminen edistää sellaisten tavoitteiden ja yhteisön velvoitteiden täyttämistä, joita aiheutuu merivesien suojelua koskevista kansainvälisistä yleissopimuksista, erityisesti 7 päivänä lokakuuta 1997 tehdyllä neuvoston päätöksellä 98/249/EY(7) hyväksytyn Koillis-Atlantin merellisen ympäristön suojelusta tehdyn yleissopimuksen vuoden 1998 OSPAR-ministerikokouksessa hyväksytyn vaarallisia aineita koskevan strategian täytäntöönpanoa.

(15) Vaaralliset prioriteettiaineet olisi määritettävä prioriteettiaineiden luettelossa ottaen muun muassa huomioon vaaralliset aineet, joiden päästöjen ja häviöiden lopettamisesta vaiheittain tai kerralla on sovittu kansainvälisillä sopimuksilla, ja erityisesti: vaaralliset aineet, joiden käytön vaiheittaisesta lopettamisesta on sovittu kansainvälisillä foorumeilla, mukaan lukien IMO, UNEP tai UN-ECE; vaaralliset aineet, joiden päästöjen ja häviöiden lopettaminen on asetettu ensisijaiseksi tavoitteeksi OSPAR-yleissopimuksessa, mukaan lukien OSPAR DYNAMEC -luetteloissa I(8) tai III(9) määritellyt aineet; vaaralliset aineet, jotka "antavat vastaavaa aihetta huoleen", kuten aineet, jotka ovat pysyviä, myrkyllisiä ja todennäköisesti biologisesti kertyviä, esim. OSPAR-strategiassa tunnistetut endokriiniset häiriötekijät; raskasmetallit, jotka sisältyvät valtiosta toiseen tapahtuvasta ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumisesta tehdyn UN-ECE:n yleissopimuksen pöytäkirjaan raskasmetalleista, jotka on mainittu ensisijaisen toiminnan kohteina OSPAR 1998- ja 2000 -järjestelmissä ja jotka antavat "vastaavaa aihetta huoleen" kuin pysyvät, myrkylliset ja todennäköisesti biologisesti kertyvät aineet.

(16) Vesistöjen saastumisen torjuntatoimien tehokkuuden varmistamiseksi komission olisi edistettävä tutkimuksen ja OSPAR-sopimuksen ja COMMPS-menettelyn yhteydessä tehtyjen johtopäätösten yhteensovittamista.

(17) COMMPS-menettely on suunniteltu dynaamiseksi välineeksi, jonka avulla vaaralliset aineet voidaan asettaa tärkeysjärjestykseen ja jota voidaan parantaa ja kehittää jatkuvasti ensimmäisen prioriteettiaineiden luettelon tarkistamiseksi ja mukauttamiseksi viimeistään neljän vuoden kuluttua direktiivin 2000/60/EY voimaantulopäivästä ja sen jälkeen vähintään joka neljäs vuosi. Sen varmistamiseksi, että kaikki potentiaaliset prioriteettiaineet otetaan seuraavassa luetteloinnissa huomioon, on välttämätöntä, että mitään aineita ei jätetä järjestelmällisesti menettelyn ulkopuolelle, että paras senhetkinen tietämys otetaan huomioon ja että kaikki Euroopan unionin markkinoilla olevat kemikaalit ja torjunta-aineet sekä kaikki OSPAR:ssa vaarallisiksi luokitellut aineet otetaan mukaan valintamenettelyyn.

(18) COMMPS-menettelyn tehokkuus perustuu ennen kaikkea asiaa koskevien tietojen saatavuuteen. Huomattavan tietojen puutteen on todettu heikentävän kemikaaleja koskevaa yhteisön voimassa olevaa lainsäädäntöä. Direktiivin 2000/60/EY tavoitteet voidaan täyttää perusteellisesti ainoastaan siinä tapauksessa, että tiedon saatavuus varmistetaan tarkistamalla kemikaaleja koskevaa yhteisön lainsäädäntöä.

(19) Viittauksella COMMPS-menettelyyn ei suljeta pois sitä mahdollisuutta, että komissio voi käyttää tiettyjen aineiden haitallisuuden arviointiin tarkoitettuja tekniikoita, joita on jo kehitetty tai käytetty muissa saastumisen torjuntaan tähtäävissä toimissa.

(20) Direktiivin 2000/60/EY 1 artiklan c kohdan mukaisesti 16 artiklan 4 kohdan mukainen prioriteettiaineluettelon tarkistaminen edistää kaikkien vaarallisten aineiden päästöjen ja häviöiden lopettamista vuoteen 2020 mennessä lisäämällä luetteloon vaiheittain uusia aineita.

(21) Tarkasteltaessa uudelleen ja muutettaessa prioriteettiaineluetteloa olisi parannetun COMMPS-menettelyn lisäksi otettava asianmukaisesti huomioon kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta 15 päivänä heinäkuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/414/ETY(10), olemassa olevien aineiden vaarojen arvioinnista ja valvonnasta 23 päivänä maaliskuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93(11) ja biosidituotteiden markkinoille saattamisesta 16 päivänä helmikuuta 1998 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY(12) mukaisten tarkistusten tulokset ja olemassa olevien tai uusien direktiivien tarkistuksista peräisin oleva mahdollinen uusi tieteellinen tieto, erityisesti kemikaaleja koskevan lainsäädännön puitteissa. Aineiden kaksinkertaista testaamista on vältettävä testeistä aiheutuvien kustannusten vuoksi. Tehtäessä muutoksia luetteloon on sekä aineen prioriteettiluokituksen alentaminen että sen nostaminen korkeampaan luokkaan oltava mahdollista,

OVAT TEHNEET TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Vahvistetaan direktiivin 2000/60/EY 16 artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitettu luettelo prioriteettiaineista, vaarallisiksi prioriteettiaineiksi yksilöidyt aineet mukaan luettuina. Tämä luettelo, sellaisena kuin se on tämän päätöksen liitteessä, lisätään direktiiviin 2000/60/ETY sen liitteeksi X.

2 artikla

Tällä päätöksellä vahvistettu prioriteettiaineiden luettelo korvaa 22 päivänä kesäkuuta 1982 annetussa komission tiedonannossa olevan luettelon.

3 artikla

Sen varmistamiseksi, että kaikki potentiaaliset prioriteettiaineet otetaan huomioon komissio ja jäsenvaltiot varmistavat, että COMMPS-menettelyn soveltamisen kannalta merkittävät aine- ja altistumistiedot annetaan saataville.

4 artikla

Tämä päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

5 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 20 päivänä marraskuuta 2001.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

N. Fontaine

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

A. Neyts-Uyttebroeck

(1) EYVL C 177 E, 27.6.2000, s. 74 ja EYVL C 154 E, 29.5.2001, s. 117.

(2) EYVL C 268, 19.9.2000, s. 11.

(3) Euroopan parlamentin lausunto, annettu 15. toukokuuta 2001 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 8. lokakuuta 2001.

(4) EYVL L 129, 18.5.1976, s. 23, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2000/50/EY (EYVL L 327, 22.12.2000, s. 1).

(5) EYVL L 327, 22.12.2000, s. 1.

(6) EYVL C 176, 14.7.1982, s. 3.

(7) EYVL L 104, 3.4.1998, s. 1.

(8) Ei luontaisesti biologisesti hajoava, oktanoli-vesi-jakautumiskerroin >= 5 tai biologinen kertyvyystekijä >= 5000 ja myrkyllinen vedessä <= 0,1 mg/l:n pitoisuuksilla tai karsino- tai mutageeninen tai nisäkkäiden lisääntymisen kannalta myrkyllinen.

(9) Ei luontaisesti biologisesti hajoava, oktanoli-vesi-jakautumiskerroin >= 4 tai biologinen kertyvyystekijä >= 500 ja myrkyllinen vedessä <= 1 mg/l:n pitoisuuksilla tai karsino- tai mutageeninen tai nisäkkäiden lisääntymisen kannalta myrkyllinen.

(10) EYVL L 230, 19.8.1991, s. 1, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2001/49/EY (EYVL L 176, 29.6.2001, s. 61).

(11) EYVL L 84, 5.4.1993, s. 1.

(12) EYVL L 123, 24.4.1998, s. 1.

LIITE

"LIITE X

VESIPOLITIIKAN ALAN PRIORITEETTIAINEIDEN LUETTELO ((Jos on valittu aineryhmä, tyypilliset yksittäiset ryhmän edustajat on lueteltu indikatiivisina parametreinä (suluissa ja ilman numeroa). Rajoitukset suunnataan näihin yksittäisiin aineisiin rajoittamatta muiden yksinäisten edustajien sisällyttämistä tarvittaessa.))

>TAULUKON PAIKKA>"

Top