EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001D0470

2001/470/EY: Neuvoston päätös, tehty 28 päivänä toukokuuta 2001, siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellisen verkoston perustamisesta

OJ L 174, 27.6.2001, p. 25–31 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 19 Volume 004 P. 145 - 151
Special edition in Estonian: Chapter 19 Volume 004 P. 145 - 151
Special edition in Latvian: Chapter 19 Volume 004 P. 145 - 151
Special edition in Lithuanian: Chapter 19 Volume 004 P. 145 - 151
Special edition in Hungarian Chapter 19 Volume 004 P. 145 - 151
Special edition in Maltese: Chapter 19 Volume 004 P. 145 - 151
Special edition in Polish: Chapter 19 Volume 004 P. 145 - 151
Special edition in Slovak: Chapter 19 Volume 004 P. 145 - 151
Special edition in Slovene: Chapter 19 Volume 004 P. 145 - 151
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 003 P. 162 - 168
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 003 P. 162 - 168
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 008 P. 42 - 48

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/470/oj

32001D0470

2001/470/EY: Neuvoston päätös, tehty 28 päivänä toukokuuta 2001, siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellisen verkoston perustamisesta

Virallinen lehti nro L 174 , 27/06/2001 s. 0025 - 0031


jNeuvoston päätös,

tehty 28 päivänä toukokuuta 2001,

siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellisen verkoston perustamisesta

(2001/470/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 61 artiklan c ja d alakohdan, 66 artiklan ja 67 artiklan 1 kohdan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen(1),

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon(2),

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(3),

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Euroopan unioni on asettanut tavoitteekseen pitää yllä ja kehittää unionia vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvana alueena, jolla taataan henkilöiden vapaa liikkuvuus.

(2) Tällaisen alueen asteittainen toteuttaminen ja sisämarkkinoiden moitteeton toiminta edellyttävät, että jäsenvaltioiden välistä oikeudellista yhteistyötä siviili- ja kauppaoikeuden alalla parannetaan, yksinkertaistetaan ja nopeutetaan.

(3) Neuvoston ja komission 3 päivänä joulukuuta 1998 ja Eurooppa-neuvoston 11 ja 12 päivänä joulukuuta 1998 hyväksymässä toimintasuunnitelmassa parhaista tavoista panna täytäntöön Amsterdamin sopimuksen määräykset vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvan alueen toteuttamisesta(4) todetaan, että yksityisoikeuden alalla tehtävän oikeudellisen yhteistyön vahvistaminen on perustavanlaatuinen vaihe luotaessa Euroopan oikeusaluetta, joka tarjoaa todellisia etuja jokaiselle unionin kansalaiselle.

(4) Mainitun toimintasuunnitelman 40 kohdassa tarkoitettuihin toimiin kuuluu sen tarkastelu, onko mahdollista soveltaa rikosoikeuden alan Euroopan oikeudellisen verkoston periaatetta siviilioikeudellisiin menettelyihin.

(5) Tampereella 15 ja 16 päivänä lokakuuta 1999 pidetyn ylimääräisen Eurooppa-neuvoston kokouksen päätelmissä suositetaan helppokäyttöisen tietojärjestelmän perustamista, jonka ylläpitämisestä ja päivittämisestä huolehtii toimivaltaisten kansallisten viranomaisten verkosto.

(6) Siviili- ja kauppaoikeuden alalla tehtävän jäsenvaltioiden välisen oikeudellisen yhteistyön parantamiseksi, yksinkertaistamiseksi ja nopeuttamiseksi on tarpeen perustaa yhteisön tasolla toimiva yhteistyöverkosto eli siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto.

(7) Kyseinen aihe kuuluu perustamissopimuksen 65 ja 66 artiklan soveltamisalaan, ja siihen liittyvät toimenpiteet on hyväksyttävä 67 artiklan mukaisesti.

(8) Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellisen verkoston tavoitteiden toteutuminen edellyttää, että sen perustamista koskevat säännöt annetaan velvoittavassa yhteisön säädöksessä.

(9) Koska tämän päätöksen tavoitteita, jotka ovat jäsenvaltioiden tehokkaan oikeudellisen yhteistyön parantaminen ja rajat ylittävissä riita-asioissa osallisina olevien henkilöiden oikeussuojan tehostaminen, ei voida riittävällä tavalla saavuttaa jäsenvaltioiden toimin, vaan ne voidaan niiden laajuuden ja vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin yhteisön tasolla, yhteisö voi hyväksyä toimenpiteitä perustamissopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä päätöksessä ei ylitetä sitä, mikä on näiden tavoitteiden saavuttamiseksi tarpeen.

(10) Tällä päätöksellä perustettavan siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellisen verkoston tarkoituksena on helpottaa jäsenvaltioiden oikeudellista yhteistyötä siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa sekä voimassa olevien välineiden soveltamisalaan kuuluvilla että tällä hetkellä niiden soveltamisalan ulkopuolelle jäävillä aloilla.

(11) Siviili- ja kauppaoikeuden alan yhteistyötä koskevissa yhteisön säädöksissä ja kansainvälisissä sopimuksissa on jo tiettyjen erityisalojen yhteistyöjärjestelyjä koskevia määräyksiä. Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellisen verkoston tarkoituksena ei ole korvata näitä järjestelyjä, vaan niitä on noudatettava verkoston toiminnassa täysimääräisesti. Siten tämän päätöksen soveltaminen ei rajoita siviili- ja kauppaoikeuden alan yhteistyötä koskevien yhteisön säädösten eikä kansainvälisten sopimusten soveltamista.

(12) Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto olisi perustettava vaiheittain komission ja jäsenvaltioiden mahdollisimman läheisessä yhteistyössä. Sen olisi voitava hyödyntää uusinta viestintä- ja tietotekniikkaa.

(13) Saavuttaakseen päämääränsä siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellisen verkoston tukena on oltava jäsenvaltioiden nimeämien yhteysviranomaisten toiminta, ja on varmistettava, että jäsenvaltioiden viranomaiset, joilla on erityisiä siviili- ja kauppaoikeuden alan oikeudelliseen yhteistyöhön kuuluvia velvollisuuksia, osallistuvat verkoston toimintaan. Viranomaisten välinen yhteydenpito ja säännöllisin väliajoin järjestettävät kokoukset ovat välttämättömiä verkoston toiminnan kannalta.

(14) Vapauteen, oikeuteen ja turvallisuuteen perustuvan alueen toteuttamiseen tähtäävistä toimista on oltava todellista hyötyä henkilöille, jotka ovat rajat ylittävän riita-asian osapuolina. Sen vuoksi on tarpeellista, että siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto pyrkii edistämään oikeussuojan saatavuutta. Tätä varten verkoston olisi vaiheittain otettava käyttöön yhteysviranomaisten toimittamiin ja päivittämiin tietoihin perustuva tietojärjestelmä, joka on sekä yleisön että asiantuntijoiden käytössä.

(15) Tämä päätös ei estä jakamasta siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellisen verkoston sisällä tai yleisölle muitakin kuin päätöksessä mainittuja tietoja. Sen III osaston luetteloa ei siis ole pidettävä tyhjentävänä.

(16) Tietojen käsittelyssä olisi noudatettava yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 24 päivänä lokakuuta 1995 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 95/46/EY(5) sekä henkilötietojen käsittelystä ja yksityisyyden suojasta televiestinnän alalla 15 päivänä joulukuuta 1997 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 97/66/EY(6).

(17) Sen varmistamiseksi, että siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto on tulevaisuudessakin tehokas väline, että siinä sovelletaan oikeudellisen yhteistyön ja sisäisen toiminnan parhaita käytäntöjä ja että se vastaa yleisön odotuksiin, olisi säädettävä säännöllisestä arvioinnista ja menettelyistä tarvittavien muutosehdotusten tekemiseksi.

(18) Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan yhteisöjen perustamissopimuksen liitteenä olevan, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin asemasta tehdyn pöytäkirjan 3 artiklan mukaisesti nämä valtiot ovat ilmoittaneet haluavansa osallistua tämän päätöksen tekemiseen ja soveltamiseen.

(19) Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan yhteisöjen perustamissopimuksen liitteenä olevan, Tanskan asemasta tehdyn pöytäkirjan 1 ja 2 artiklan mukaisesti Tanska ei osallistu tämän päätöksen tekemiseen, joten tämä päätös ei ole Tanskaa sitova eikä sitä sovelleta Tanskaan,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

I OSASTO

SIVIILI- JA KAUPPAOIKEUDEN ALAN EUROOPAN OIKEUDELLISEEN VERKOSTOON SOVELLETTAVAT PERIAATTEET

1 artikla

Perustaminen

1. Perustetaan jäsenvaltioiden välinen siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto, jäljempänä "verkosto".

2. Tässä päätöksessä "jäsenvaltiolla" tarkoitetaan kaikkia jäsenvaltioita Tanskaa lukuun ottamatta.

2 artikla

Kokoonpano

1. Verkosto käsittää:

a) jäsenvaltioiden 2 kohdan mukaisesti nimeämät yhteysviranomaiset;

b) keskuselimet ja keskusviranomaiset, joista säädetään tai määrätään sellaisissa yhteisön säädöksissä tai kansainvälisissä sopimuksissa, joiden osapuolia jäsenvaltiot ovat, tai siviili- ja kauppaoikeutta koskevan oikeudellisen yhteistyön alan kansallisessa lainsäädännössä;

c) 22 päivältä huhtikuuta 1996 olevassa Euroopan unionin jäsenvaltioiden välisen oikeudellisen yhteistyön edistämiseen tähtäävää yhteistyöjärjestelmää koskevassa yhteisessä toiminnassa 96/277/YOS(7) tarkoitetut yhteystuomarit, silloin kun heillä on siviili- ja kauppaoikeuden alan yhteistyöhön kuuluvia velvollisuuksia;

d) muut asiaan kuuluvat oikeus- ja hallintoviranomaiset, joilla on siviili- ja kauppaoikeuden alan oikeudelliseen yhteistyöhön kuuluvia velvollisuuksia ja joiden kuulumista verkostoon asianomainen jäsenvaltio pitää hyödyllisenä.

2. Kunkin jäsenvaltion on nimettävä yhteysviranomainen. Kukin jäsenvaltio voi kuitenkin nimetä rajoitetun määrän muita yhteysviranomaisia, jos se pitää tätä tarpeellisena erillisten kansallisten oikeusjärjestelmien, sisäisen toimivallanjaon tai yhteysviranomaisille asetettavien tehtävien perusteella taikka saattaakseen sellaiset lainkäyttöelimet, jotka usein käsittelevät rajat ylittäviä riita-asioita, suoraan yhteyteen yhteysviranomaisten toiminnan kanssa.

Jos jäsenvaltio nimeää useita yhteysviranomaisia, sen on varmistettava, että niiden välinen yhteensovittaminen järjestetään asianmukaisella tavalla.

3. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava tämän artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa mainitut viranomaiset.

4. Jäsenvaltioiden on nimettävä tämän artiklan 1 kohdan d alakohdassa mainitut viranomaiset.

5. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle 20 artiklan mukaisesti tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen viranomaisten nimet ja täydelliset yhteystiedot, joihin liitetään tiedot

a) niiden käytössä olevista viestintäkeinoista;

b) niiden kielitaidosta; ja

c) tarvittaessa niiden erityisistä tehtävistä verkostossa.

3 artikla

Verkoston tehtävät ja toiminta

1. Verkoston tehtävänä on:

a) jäsenvaltioiden välisen oikeudellisen yhteistyön helpottaminen siviili- ja kauppaoikeuden alalla, mihin kuuluu verkoston jäsenille tarkoitetun tietojärjestelmän luominen, vaiheittainen käyttöön ottaminen ja päivittäminen;

b) yleisön saatavilla olevan tietojärjestelmän luominen, vaiheittainen käyttöön ottaminen ja päivittäminen.

2. Jollei muista siviili- ja kauppaoikeuden alan yhteistyötä koskevista yhteisön säädöksistä tai kansainvälisistä sopimuksista muuta johdu, verkoston on kehitettävä toimintaansa erityisesti seuraavat tavoitteet huomioon ottaen:

a) rajat ylittävien menettelyjen sujuva eteneminen ja jäsenvaltioiden välistä oikeudellista yhteistyötä koskevien pyyntöjen käsittelyn helpottaminen, erityisesti kysymyksissä, joissa ei ole käytettävissä yhteisön säädöstä tai kansainvälistä sopimusta;

b) yhteisön säädösten taikka kahden tai useamman jäsenvaltion välillä voimassa olevien sopimusten tehokas käytännön soveltaminen;

c) sellaisen yleisölle tarkoitetun tietojärjestelmän perustaminen, joka koskee siviili- ja kauppaoikeuden alan oikeudellista yhteistyötä Euroopan unionissa, asiaa koskevia yhteisön säädöksiä ja kansainvälisiä sopimuksia sekä jäsenvaltioiden omia lainsäädäntöjärjestelmiä, ja sen ylläpitäminen, erityisesti oikeussuojan saatavuutta koskevien tietojen osalta.

4 artikla

Verkoston toimintatapa

Verkoston on täytettävä tehtävänsä erityisesti seuraavilla tavoilla:

1) sen on helpotettava 2 artiklan 1 kohdassa mainittujen jäsenvaltioiden viranomaisten välisiä asianmukaisia yhteyksiä 3 artiklassa säädettyjen tehtävien täyttämiseksi;

2) sen on järjestettävä yhteysviranomaisten ja verkoston jäsenten säännöllisiä kokouksia II osastossa vahvistettujen sääntöjen mukaisesti;

3) sen on koottava ja pidettävä ajan tasalla III osastossa tarkoitetut siviili- ja kauppaoikeuden alan oikeudellista yhteistyötä sekä jäsenvaltioiden oikeusjärjestelmiä koskevat tiedot mainitussa osastossa vahvistettujen sääntöjen mukaisesti.

5 artikla

Yhteysviranomaiset

1. Yhteysviranomaisten on oltava 2 artiklan 1 kohdan b, c ja d alakohdassa tarkoitettujen viranomaisten käytettävissä 3 artiklassa tarkoitettujen tehtävien täyttämiseksi.

Yhteysviranomaisten on oltava samassa tarkoituksessa myös niiden oman jäsenvaltion oikeusviranomaisten käytettävissä kunkin jäsenvaltion määrittelemien sääntöjen mukaisesti.

2. Yhteysviranomaisten tehtävänä on erityisesti:

a) toimittaa tämän päätöksen 3 artiklan mukaisen jäsenvaltioiden oikeudellisen yhteistyön toimivuuden kannalta tarpeelliset tiedot muille yhteysviranomaisille, 2 artiklan 1 kohdan b, c ja d alakohdassa mainituille viranomaisille ja oman jäsenvaltionsa paikallisille oikeusviranomaisille, jotta ne voivat laatia toteuttamiskelpoisen oikeudellista yhteistyötä koskevan pyynnön ja luoda tarkoitukseen parhaiten soveltuvat suorat yhteydet;

b) etsiä ratkaisuja ongelmiin, joita ilmenee oikeudellista yhteistyötä koskevien pyyntöjen yhteydessä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän artiklan 4 kohdan ja 6 artiklan soveltamista;

c) helpottaa oikeudellista yhteistyötä koskevien pyyntöjen käsittelyn yhteensovittamista asianomaisessa jäsenvaltiossa erityisesti silloin, kun tämän jäsenvaltion oikeusviranomaiset esittävät useita pyyntöjä, jotka on täytettävä toisessa jäsenvaltiossa;

d) avustaa 9 artiklassa tarkoitettujen kokousten järjestämisessä ja osallistua niihin;

e) osallistua III osastossa tarkoitettujen tietojen ja erityisesti yleisölle tarkoitetun tietojärjestelmän valmisteluun ja päivittämiseen mainitussa osastossa vahvistettujen sääntöjen mukaisesti.

3. Jos yhteysviranomainen saa toiselta verkostoon kuuluvalta tiedustelun, johon se ei voi vastata, sen on välitettävä tiedustelu sille yhteysviranomaiselle tai muulle sellaiselle verkostoon kuuluvalle, jolla on parhaat valmiudet vastata siihen. Yhteysviranomaisen on oltava sen jälkeen valmis antamaan tarvittaessa apua myöhemmissä yhteydenotoissa.

4. Jos asia koskee sellaista alaa, jonka osalta oikeudellista yhteistyötä koskevissa yhteisön säädöksissä tai kansainvälisissä sopimuksissa on jo säädetty oikeudellisesta yhteistyöstä vastaavien viranomaisten nimeämisestä, yhteysviranomaisen on ohjattava pyynnön esittäjä näiden viranomaisten puoleen.

6 artikla

Siviili- ja kauppaoikeuden alan oikeudellista yhteistyötä koskevien yhteisön säädösten tai kansainvälisten sopimusten mukaiset toimivaltaiset viranomaiset

1. Siviili- ja kauppaoikeuden alan oikeudellista yhteistyötä koskevissa yhteisön säädöksissä tai kansainvälisissä sopimuksissa tarkoitettujen toimivaltaisten viranomaisten osallistuminen verkostoon ei rajoita niissä säädöksissä tai sopimuksissa kyseisille viranomaisille annettua toimivaltaa, joissa nämä viranomaiset on nimetty.

Verkoston kautta toteutettava yhteydenpito ei rajoita näiden viranomaisten säännöllisiä tai ajoittaisia yhteyksiä.

2. Siviili- ja kauppaoikeuden alan oikeudellista yhteistyötä koskevissa yhteisön säädöksissä tai kansainvälisissä sopimuksissa tarkoitettujen viranomaisten ja verkoston yhteysviranomaisten on kussakin jäsenvaltiossa säännöllisesti vaihdettava näkemyksiä ja pidettävä yhteyttä sen varmistamiseksi, että tiedot niiden saamista kokemuksista leviäisivät mahdollisimman laajalle.

3. Verkoston yhteysviranomaisten on oltava siviili- ja kauppaoikeuden alan oikeudellista yhteistyötä koskevissa yhteisön säädöksissä tai kansainvälisissä sopimuksissa tarkoitettujen viranomaisten käytettävissä ja autettava niitä kaikin mahdollisin tavoin.

7 artikla

Yhteysviranomaisten kielitaito

Verkoston käytännön yhteistyön helpottamiseksi on kunkin jäsenvaltion varmistettava, että yhteysviranomaisilla on oman kielensä ohella riittävä jonkin toisen Euroopan yhteisön toimielinten virallisen kielen taito, koska yhteysviranomaisten on kyettävä yhteydenpitoon muiden jäsenvaltioiden yhteysviranomaisten kanssa.

Jäsenvaltioiden on helpotettava ja edistettävä erikoistuneen kielikoulutuksen järjestämistä yhteysviranomaisten henkilöstölle ja henkilöstövaihtoa jäsenvaltioiden yhteysviranomaisten kesken.

8 artikla

Viestintävälineet

Yhteysviranomaisten on käytettävä tilanteeseen parhaiten sopivia teknisiä välineitä, joiden avulla ne voivat vastata niille osoitettuihin pyyntöihin mahdollisimman tehokkaasti ja nopeasti.

II OSASTO

VERKOSTON KOKOUKSET

9 artikla

Yhteysviranomaisten kokoukset

1. Verkoston yhteysviranomaisten on kokoonnuttava vähintään kerran puolessa vuodessa 12 artiklan mukaisesti.

2. Kutakin jäsenvaltiota edustaa näissä kokouksissa yksi tai useampi yhteysviranomainen, joiden lisäksi kokouksiin voi osallistua muitakin verkostoon kuuluvia, kuitenkin niin, että läsnä voi olla enintään neljä kunkin jäsenvaltion edustajaa.

3. Yhteysviranomaisten ensimmäinen kokous on pidettävä viimeistään 1 päivänä maaliskuuta 2003, mutta sitä ennen voidaan pitää valmistelukokouksia.

10 artikla

Yhteysviranomaisten säännöllisten kokousten tarkoitus

1. Yhteysviranomaisten säännöllisten kokousten tarkoituksena on:

a) antaa yhteysviranomaisille mahdollisuus tutustua toisiinsa ja vaihtaa kokemuksia erityisesti verkoston toiminnasta;

b) tarjota foorumi, jolla voidaan keskustella jäsenvaltioiden oikeudellisessa yhteistyössä kohtaamista oikeudellisista ja käytännön ongelmista, varsinkin Euroopan yhteisön antamien toimenpiteiden soveltamisessa;

c) osoittaa siviili- ja kauppaoikeuden alan oikeudellisen yhteistyön parhaita käytäntöjä ja varmistaa niitä koskevien tietojen levittäminen verkostossa;

d) vaihtaa tietoja ja näkemyksiä erityisesti III osastossa mainittujen, saataville asetettavien tietojen rakenteesta, järjestelystä, sisällöstä ja saatavuudesta;

e) laatia suuntaviivoja, joiden mukaan laaditaan vaiheittain 15 artiklassa säädetyt käytännön tarpeita palvelevat tietosivut, erityisesti tietosivuilla käsiteltävien aiheiden ja tietosivujen rakenteen osalta;

f) tuoda esiin muita kuin III osastossa tarkoitettuja erityisiä aloitteita, joilla on niitä vastaavat tavoitteet.

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että yhteisön säädösten tai kansainvälisten sopimusten mukaisten erityisten yhteistyöjärjestelmien toiminnasta saaduista kokemuksista tiedotetaan yhteysviranomaisten kokouksissa.

11 artikla

Verkoston jäsenten kokoukset

1. On pidettävä kaikille verkostoon kuuluville avoimia kokouksia, jotta he voisivat tutustua toisiinsa ja vaihtaa kokemuksia, ja jotta heillä olisi foorumi, jolla voidaan keskustella kohdatuista oikeudellisista ja käytännön ongelmista sekä erityiskysymyksistä.

Kokouksia voidaan järjestää myös yksittäisistä aiheista.

2. Kokouksia kutsutaan koolle tarvittaessa ja 12 artiklan mukaisesti.

3. Komissio vahvistaa läheisessä yhteistyössä neuvoston puheenjohtajan ja jäsenvaltioiden kanssa kuhunkin kokoukseen osallistuvien enimmäismäärän.

12 artikla

Verkoston kokousten järjestelyt ja niiden kulku

1. Komissio kutsuu ja järjestää 9 ja 11 artiklassa tarkoitetut kokoukset koolle läheisessä yhteistyössä neuvoston puheenjohtajan ja jäsenvaltioiden kanssa. Se huolehtii kokousten puheenjohtajan tehtävästä ja antaa niiden käyttöön sihteeristöpalvelut.

2. Ennen kutakin kokousta komissio laatii kokouksen alustavan esityslistan yhteisymmärryksessä neuvoston puheenjohtajan kanssa ja kuulemalla jäsenvaltioita niiden yhteysviranomaisten välityksellä.

3. Alustava esityslista toimitetaan yhteysviranomaisille ennen kokousta. Yhteysviranomaiset voivat ehdottaa esityslistaan muutoksia tai lisäyksiä.

4. Kunkin kokouksen päätyttyä komissio laatii siitä pöytäkirjan, joka toimitetaan yhteysviranomaisille.

5. Yhteysviranomaisten ja verkostoon kuuluvien kokouksia voidaan järjestää missä tahansa jäsenvaltiossa.

III OSASTO

VERKOSTOSSA SAATAVILLE ASETETTAVAT TIEDOT JA YLEISÖLLE TARKOITETTU TIETOJÄRJESTELMÄ

13 artikla

Verkostossa levitettävät tiedot

1. Verkostossa levitettäviä tietoja ovat

a) 2 artiklan 5 kohdassa tarkoitetut tiedot;

b) muut tiedot, joiden yhteysviranomaiset katsovat olevan hyödyllisiä verkoston moitteettoman toiminnan kannalta.

2. Edellä 1 kohdan täytäntöönpanoa varten komissio perustaa yhteysviranomaisia kuullen vaiheittain suojatun sähköisen tiedonvaihtojärjestelmän, jonka käyttöoikeus on rajoitettu.

14 artikla

Yleisölle tarkoitettu tietojärjestelmä

1. Yleisölle tarkoitettu Internetissä toimiva tietojärjestelmä, joka sisältää verkoston oman sivuston, perustetaan vaiheittain 17 ja 18 artiklan mukaisesti.

2. Tietojärjestelmä käsittää seuraavat osiot:

a) voimassa tai valmisteilla olevat yhteisön säädökset, jotka liittyvät oikeudelliseen yhteistyöhön siviili- ja kauppaoikeuden alalla;

b) kansalliset toimenpiteet, joilla jäsenvaltiossa on pantu täytäntöön a alakohdassa tarkoitetut voimassa olevat säädökset;

c) voimassa olevat oikeudellista yhteistyötä siviili- ja kauppaoikeuden alalla koskevat kansainväliset sopimukset, joiden osapuolia jäsenvaltiot ovat, sekä niihin liittyvät julistukset ja varaumat;

d) asiaan liittyvä keskeinen yhteisön oikeuskäytäntö siviili- ja kauppaoikeuden alan oikeudellisen yhteistyön alalta;

e) 15 artiklassa tarkoitetut tietosivut.

3. Verkoston olisi 2 kohdan a-d alakohdassa mainittujen tietojen saataville asettamiseksi käytettävä tarvittaessa hyväksi linkkejä omasta sivustostaan muihin sivustoihin, joilla alkuperäiset tiedot ovat.

4. Verkoston oman sivuston on myös helpotettava pääsyä muihin vastaaviin samaan alaan liittyviin, yleisölle suunnattaviin tiedotushankkeisiin ja jäsenvaltioiden oikeusjärjestelmiä koskevia tietoja sisältäviin sivustoihin.

15 artikla

Tietosivut

1. Tietosivuilla on huomiota ensisijaisesti kiinnitettävä kysymyksiin, jotka liittyvät jäsenvaltioissa käytettävissä oleviin oikeussuojakeinoihin, ja niihin on sisällytettävä tietoja tuomioistuinkäsittelyn vireillepanomenettelystä ja oikeusavun saantia koskevista säännöistä, unohtamatta muita yhteisön aloitteita, jotka verkoston on otettava täysimääräisesti huomioon.

2. Tietosivujen on oltava käytännöllisiä ja ytimekkäitä. Ne on laadittava helppotajuisella kielellä ja niiden on sisällettävä yleisölle tarkoitettua käytännön tietoa. Niitä on asteittain toimitettava ainakin seuraavista aiheista:

a) jäsenvaltioiden oikeusjärjestelmien periaatteet ja oikeusviranomaisten organisaatio;

b) tuomioistuinmenettelyn vireillepanomenettely, erityisesti vähäisten riita-asioiden osalta, sekä sen jälkeinen oikeudenkäyntimenettely, mukaan lukien muutoksenhakumahdollisuudet ja -menettelyt;

c) tiedot oikeusavun myöntämisen edellytyksistä ja sen hakemismenettelystä, mukaan lukien tällä alalla toimivien valtioista riippumattomien järjestöjen tehtävien kuvaus, jolloin otetaan huomioon "Vuoropuhelu kansalaisten kanssa" -hankkeen mukaisesti jo tehty työ;

d) asiakirjojen tiedoksiantoa koskevat kansalliset säännöt;

e) muissa jäsenvaltioissa annettujen tuomioiden täytäntöönpanoa koskevat säännöt ja menettelyt;

f) mahdollisuudet käyttää väliaikaisia turvaamistoimia ja niitä koskevat menettelyt, jolloin erityistä huomiota on kiinnitettävä omaisuuden takavarikointiin tuomion täytäntöönpanemiseksi;

g) mahdollisuudet vaihtoehtoisten riitojenratkaisumenettelyjen käyttöön ja tiedot kuluttajariitoja tuomioistuinten ulkopuolella ratkaisevien kansallisten elinten yhteisön laajuiseen verkkoon kuuluvista kansallisista tiedotus- ja neuvontakeskuksista;

h) lakimiesammattien harjoittajien järjestäytyminen ja toiminta.

3. Tietosivuille on tarvittaessa sisällytettävä tietoja jäsenvaltioiden asiaan liittyvästä oikeuskäytännöstä.

4. Tietosivuilla voidaan antaa yksityiskohtaisempia tietoja asiantuntijoille.

16 artikla

Tietojen päivittäminen

Verkoston sisällä ja yleisölle 13-15 artiklan mukaisesti levitettävät tiedot on päivitettävä säännöllisesti.

17 artikla

Komission tehtävät julkisen tietojärjestelmän osalta

Komissio

1) vastaa yleisölle tarkoitetun tietojärjestelmän hallinnosta;

2) perustaa yhteistyössä yhteysviranomaisten kanssa verkoston oman sivuston komission sivuston yhteyteen;

3) toimittaa 14 artiklan mukaisesti tietoja asiaan liittyvästä yhteisön lainsäädännöstä ja sen mukaisista menettelyistä, mukaan luettuna yhteisön oikeuskäytäntö;

4) a) varmistaa, että tietosivujen muoto on yhdenmukainen ja että ne sisältävät kaikki verkoston tarpeellisiksi katsomat tiedot;

b) huolehtii sen jälkeen sivujen kääntämisestä muille yhteisön toimielinten virallisille kielille sekä asentaa sivut verkoston omalle sivustolle.

18 artikla

Yhteysviranomaisten tehtävät julkisen tietojärjestelmän osalta

Yhteysviranomaisten on varmistettava, että

1) komissiolle toimitetaan tietojärjestelmän luomisen ja toiminnan kannalta tarpeelliset tiedot;

2) järjestelmään tallennetut tiedot pitävät paikkansa;

3) komissiolle ilmoitetaan viipymättä päivityksistä heti kun jotain tietoa on muutettava;

4) viranomaisen edustamaa jäsenvaltiota koskevat tietosivut laaditaan asteittain 10 artiklan 1 kohdan e alakohdassa tarkoitettujen suuntaviivojen mukaisesti;

5) verkoston omalle sivustolle asennettuja tietosivuja levitetään mahdollisimman laajalle viranomaisen edustamassa jäsenvaltiossa.

IV OSASTO

LOPPUSÄÄNNÖKSET

19 artikla

Uudelleentarkastelu

1. Komissio esittää viimeistään 1 päivänä joulukuuta 2005 ja sen jälkeen vähintään viiden vuoden välein Euroopan parlamentille, neuvostolle sekä talous- ja sosiaalikomitealle yhteysviranomaisten toimittamien tietojen pohjalta laaditun kertomuksen tämän päätöksen soveltamisesta. Kertomukseen liitetään tarvittaessa ehdotuksia tämän päätöksen muuttamiseksi.

2. Kertomuksessa tarkastellaan muiden asiaa koskevien kysymysten lisäksi mahdollisuutta antaa yleisölle pääsy asioimaan suoraan verkoston yhteysviranomaisten kanssa, verkoston toiminnan tulosten asettamista lakimiesammattien harjoittajien saataville ja heidän liittämistään sen toimintaan sekä yhteistoimintaa kuluttajariitoja tuomioistuinten ulkopuolella ratkaisevien kansallisten elinten yhteisön laajuisen verkon kanssa. Kertomuksessa tarkastellaan myös verkostoon kuuluvien yhteysviranomaisten sekä oikeudellista yhteistyötä siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa koskevissa yhteisön säädöksissä tai kansainvälisissä sopimuksissa nimettyjen toimivaltaisten viranomaisten välistä suhdetta.

20 artikla

Verkoston perusosioiden luominen

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle 2 artiklan 5 kohdassa edellytetyt tiedot viimeistään 1 päivänä kesäkuuta 2002.

21 artikla

Noudattamispäivä

Tätä päätöstä noudatetaan 1 päivästä joulukuuta 2002, lukuun ottamatta 2 ja 20 artiklaa, joita noudatetaan päivästä, jona tästä päätöksestä ilmoitetaan jäsenvaltioille, joille se on osoitettu.

Tämä päätös on osoitettu jäsenvaltioille Euroopan yhteisön perustamissopimuksen mukaisesti.

Tehty Brysselissä 28 päivänä toukokuuta 2001.

Neuvoston puolesta

T. Bodström

Puheenjohtaja

(1) EYVL C 29 E, 30.1.2001, s. 281.

(2) Lausunto annettu 5. huhtikuuta 2001 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(3) EYVL C 139, 11.5.2001, s. 6.

(4) EYVL C 19, 23.1.1999, s. 1.

(5) EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31.

(6) EYVL L 24, 30.1.1998, s. 1.

(7) EYVL L 105, 27.4.1996, s. 1.

Top