Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001D0245

2001/245/EY: Komission päätös, tehty 22 päivänä maaliskuuta 2001, zinebin sisällyttämättä jättämisestä neuvoston direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I ja tätä tehoainetta sisältäville kasvinsuojeluaineille annettujen lupien peruuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (tiedoksiannettu numerolla K(2001) 749)

OJ L 88, 28.3.2001, p. 19–20 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 032 P. 35 - 36
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 032 P. 35 - 36
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 032 P. 35 - 36
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 032 P. 35 - 36
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 032 P. 35 - 36
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 032 P. 35 - 36
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 032 P. 35 - 36
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 032 P. 35 - 36
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 032 P. 35 - 36
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 037 P. 25 - 26
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 037 P. 25 - 26
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 045 P. 72 - 73

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/245/oj

32001D0245

2001/245/EY: Komission päätös, tehty 22 päivänä maaliskuuta 2001, zinebin sisällyttämättä jättämisestä neuvoston direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I ja tätä tehoainetta sisältäville kasvinsuojeluaineille annettujen lupien peruuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (tiedoksiannettu numerolla K(2001) 749)

Virallinen lehti nro L 088 , 28/03/2001 s. 0019 - 0020


Komission päätös,

tehty 22 päivänä maaliskuuta 2001,

zinebin sisällyttämättä jättämisestä neuvoston direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I ja tätä tehoainetta sisältäville kasvinsuojeluaineille annettujen lupien peruuttamisesta

(tiedoksiannettu numerolla K(2001) 749)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2001/245/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta 15 päivänä heinäkuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/414/ETY(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 2000/80/EY(2), ja erityisesti sen 8 artiklan 2 kohdan neljännen alakohdan,

ottaa huomioon kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun neuvoston direktiivin 91/414/ETY 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun työohjelman ensimmäisen vaiheen täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 11 päivänä joulukuuta 1992 annetun komission asetuksen (ETY) N:o 3600/92(3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2266/2000(4), ja erityisesti sen 6 artiklan 5 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Direktiivin 91/414/ETY 8 artiklan 2 kohdassa säädetään, että komissio toteuttaa työohjelman sellaisten kasvinsuojelutuotteissa käytettävien tehoaineiden tutkimiseksi, jotka olivat markkinoilla jo 15 päivänä heinäkuuta 1993. Yksityiskohtaiset säännöt tämän työohjelman täytäntöönpanosta vahvistetaan komission asetuksessa (ETY) N:o 3600/92.

(2) Komission asetuksessa (EY) N:o 933/94(5), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2230/95(6), nimetään ne tehoaineet, jotka olisi arvioitava komission asetuksen (ETY) N:o 3600/92 nojalla, ja nimetään kunkin tehoaineen arvioinnin esittelijänä toimiva jäsenvaltio sekä yksilöidään kunkin tehoaineen valmistajat, jotka ovat jättäneet asetuksen (ETY) N:o 3600/92 4 artiklan 2 kohdan mukaisen ilmoituksen määräaikaan mennessä.

(3) Zinebi on yksi asetuksessa (EY) N:o 933/94 nimetyistä 90 tehoaineesta.

(4) Kaikki tämän tehoaineen ilmoittajat ilmoittivat komissiolle ja esittelevälle jäsenvaltiolle, etteivät ne enää halua osallistua tätä tehoainetta koskevaan työohjelmaan, eikä lisätietoja sen vuoksi toimitettaisi.

(5) Tästä syystä kyseistä tehoainetta ei voida sisällyttää direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I.

(6) Jäsenvaltioiden zinebiä sisältävien kasvinsuojeluaineiden olemassa olevien varastojen hävittämiselle, säilyttämiselle, markkinoille saattamiselle ja käytölle direktiivin 91/414/ETY 4 artiklan 6 kohdan säännösten mukaisesti myöntämä lisäaika olisi rajattava enintään 18 kuukauteen niin, että olemassa olevia varastoja voitaisiin käyttää enää ainoastaan yhtenä kasvukautena.

(7) Tällä päätöksellä ei rajoiteta komission kyseisen tehoaineen osalta mahdollisesti myöhemmin neuvoston direktiivin 79/117/ETY(7) mukaisesti toteuttamia toimia.

(8) Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvinsuojelukomitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Zinebiä ei sisällytetä direktiivin 91/414/ETY liitteessä I olevaan tehoaineiden luetteloon.

2 artikla

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että

1) zinebiä sisältävien kasvinsuojeluaineiden luvat peruutetaan kuuden kuukauden kuluessa tämän päätöksen hyväksymispäivästä;

2) tämän päätöksen hyväksymispäivästä alkaen zinebiä sisältäville kasvinsuojeluaineille ei myönnetä lupia eikä lupia uusita direktiivin 91/414/ETY 8 artiklan 2 kohdassa säädetyn poikkeuksen mukaisesti.

3 artikla

Jäsenvaltion direktiivin 91/414/ETY 4 artiklan 6 kohdan säännösten mukaisesti myöntämän lisäajan on oltava mahdollisimman lyhyt, ja sen on päätyttävä viimeistään 18 kuukauden kuluttua tämän päätöksen hyväksymispäivästä.

4 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 22 päivänä maaliskuuta 2001.

Komission puolesta

David Byrne

Komission jäsen

(1) EYVL L 230, 19.8.1991, s. 1.

(2) EYVL L 309, 9.12.2000, s. 14.

(3) EYVL L 366, 15.12.1992, s. 10.

(4) EYVL L 259, 13.10.2000, s. 27.

(5) EYVL L 107, 28.4.1994, s. 8.

(6) EYVL L 225, 22.9.1995, s. 1.

(7) EYVL L 33, 8.2.1979, s. 36.

Top