Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000R2225

Komission asetus (EY) N:o 2225/2000, annettu 6 päivänä lokakuuta 2000, oliivien ja öljyn tuotosten vahvistamisesta markkinointivuodeksi 1999/2000

OJ L 253, 7.10.2000, p. 24–39 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2000

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/2225/oj

32000R2225

Komission asetus (EY) N:o 2225/2000, annettu 6 päivänä lokakuuta 2000, oliivien ja öljyn tuotosten vahvistamisesta markkinointivuodeksi 1999/2000

Virallinen lehti nro L 253 , 07/10/2000 s. 0024 - 0039


Komission asetus (EY) N:o 2225/2000,

annettu 6 päivänä lokakuuta 2000,

oliivien ja öljyn tuotosten vahvistamisesta markkinointivuodeksi 1999/2000

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon rasva-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 22 päivänä syyskuuta 1966 annetun neuvoston asetuksen N:o 136/66/ETY(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2702/1999(2), ja erityisesti sen 5 artiklan 11 kohdan,

ottaa huomioon tuen myöntämistä oliiviöljyn tuotannolle sekä tuottajajärjestöille koskevista yleisistä säännöistä 17 päivänä heinäkuuta 1984 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2261/84(3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1639/98(4), ja erityisesti sen 19 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Asetuksen (ETY) N:o 2261/84 18 artiklassa säädetään, että asetuksen N:o 136/66/ETY 5 artiklan 7 kohdassa tarkoitetut oliivien ja öljyn tuotokset on vahvistettava yhtenäisiä tuotantoalueita kohti tuottajajäsenvaltioiden toimittamien tietojen perusteella. Tuotantoalueet rajataan komission asetuksessa (EY) N:o 2138/97(5), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2224/2000(6).

(2) Kyseisessä asetuksessa säädetään, että jäsenvaltioiden on toimitettava tiedot 31 päivään toukokuuta mennessä, jotta asetuksen (ETY) N:o 2261/84 18 artiklassa tarkoitetut oliivien ja öljyn tuotokset voidaan vahvistaa. Koska komissio on saanut oliiviöljyn tuotantotukijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä markkinointivuosiksi 1998/1999-2000/2001 30 päivänä lokakuuta 1998 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2366/98(7), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1273/1999(8), 6 artiklan mukaisesti vaaditut tiedot myöhässä, ja koska kyseisen säännöksen soveltamiseksi ensimmäistä kertaa on tehtävä perusteellinen tutkimus, tuotoksia ei voida vahvistaa määräajassa. Tuotokset on syytä vahvistaa liitteessä esitetyllä tavalla.

(3) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat rasvan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Oliivien ja öljyn tuotokset markkinointivuodeksi 1999/2000 vahvistetaan liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 6 päivänä lokakuuta 2000.

Komission puolesta

Franz Fischler

Komission jäsen

(1) EYVL L 172, 30.9.1966, s. 3025/66.

(2) EYVL L 327, 21.12.1999, s. 7.

(3) EYVL L 208, 3.8.1984, s. 3.

(4) EYVL L 210, 28.7.1998, s. 38.

(5) EYVL L 297, 31.10.1997, s. 3.

(6) Ks. tämän virallisen lehden sivu 16.

(7) EYVL L 293, 31.10.1998, s. 50.

(8) EYVL L 151, 18.6.1999, s. 12.

ANEXO/BILAG/ANHANG/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ/ANNEX/ANNEXE/ALLEGATO/BIJLAGE/ANEXO/LIITE/BILAGA

A. ITALIA/ITALIEN/ITALIEN/ΙΤΑΛΙΑ/ITALY/ITALIE/ITALIA/ITALIË/ITÁLIA/ITALIA/ITALIEN

>TAULUKON PAIKKA>

B. FRANCIA/FRANKRIG/FRANKREICH/ΓΑΛΛΙΑ/FRANCE/FRANCE/FRANCIA/FRANKRIJK/FRANÇA/RANSKA/FRANKRIKE

>TAULUKON PAIKKA>

C. GRECIA/GRÆKENLAND/GRIECHENLAND/ΕΛΛΑΔΑ/GREECE/GRÈCE/GRECIA/GRIEKENLAND/GRÉCIA/KREIKKA/GREKLAND

>TAULUKON PAIKKA>

D. ESPAÑA/SPANIEN/SPANIEN/ΙΣΠΑΝΙΑ/SPAIN/ESPAGNE/SPAGNA/SPANJE/ESPANHA/ESPANJA/SPANIEN

>TAULUKON PAIKKA>

E. PORTUGAL/PORTUGAL/PORTUGAL/ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ/PORTUGAL/PORTUGAL/PORTOGALLO/PORTUGAL/PORTUGAL/PORTUGALI/PORTUGAL

>TAULUKON PAIKKA>

Top