Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000R1334

Neuvoston asetus (EY) N:o 1334/2000, annettu 22 päivänä kesäkuuta 2000, kaksikäyttötuotteiden ja -teknologian vientiä koskevan yhteisön valvontajärjestelmän perustamisesta

OJ L 159, 30.6.2000, p. 1–215 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 010 P. 3 - 15
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 010 P. 3 - 15
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 010 P. 3 - 15
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 010 P. 3 - 15
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 010 P. 3 - 15
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 010 P. 3 - 15
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 010 P. 3 - 15
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 010 P. 3 - 15
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 010 P. 3 - 15
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 012 P. 76 - 88
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 012 P. 76 - 88

No longer in force, Date of end of validity: 26/08/2009; Kumoaja 32009R0428

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/1334/oj

32000R1334

Neuvoston asetus (EY) N:o 1334/2000, annettu 22 päivänä kesäkuuta 2000, kaksikäyttötuotteiden ja -teknologian vientiä koskevan yhteisön valvontajärjestelmän perustamisesta

Virallinen lehti nro L 159 , 30/06/2000 s. 0001 - 0215


Neuvoston asetus (EY) N:o 1334/2000,

annettu 22 päivänä kesäkuuta 2000,

kaksikäyttötuotteiden ja -teknologian vientiä koskevan yhteisön valvontajärjestelmän perustamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 133 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen(1),

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Kaksikäyttötuotteita (mukaan lukien ohjelmistot ja teknologia) olisi valvottava tehokkaasti silloin, kun niitä viedään yhteisöstä.

(2) Tarvitaan tehokas yhteinen kaksikäyttötuotteiden vientivalvontajärjestelmä sen varmistamiseksi, että jäsenvaltioiden erityisesti asesulkua koskevia sekä Euroopan unionin kansainvälisiä sitoumuksia ja vastuita noudatetaan.

(3) Yhteinen valvontajärjestelmä ja yhdenmukaistetut täytäntöönpano- ja seurantapolitiikat kaikissa jäsenvaltioissa ovat edellytys kaksikäyttötuotteiden vapaan liikkuvuuden toteuttamiselle yhteisön sisällä.

(4) Asetuksella (EY) N:o 3381/94(2) ja päätöksellä 94/942/YUTP(3) käyttöön otetun nykyisen kaksikäyttötuotteiden vientivalvontajärjestelmän yhdenmukaistamista on jatkettava, jotta valvonnan tehokas toteuttaminen voidaan edelleen varmistaa.

(5) Yhteiset kaksikäyttötuotteiden, määräpaikkojen ja suuntaviivojen luettelot ovat tehokkaan vientivalvontajärjestelmän olennainen osa, Luettelot on otettu käyttöön päätöksellä 94/942/YUTP ja sen myöhemmillä muutoksilla, ja ne olisi otettava osaksi tätä asetusta.

(6) Kansalliset viranomaiset vastaavat vientilupahakemusten ratkaisemisesta. Kaksikäyttötuotteiden vientiin vaikuttavat kansalliset säännökset on annettava ja päätökset tehtävä yhteisen kauppapolitiikan ja erityisesti yhteisen vientimenettelyn käyttöönotosta 20 päivänä joulukuuta 1969 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2603/69(4) puitteissa.

(7) Kaksikäyttötuotteiden yhteisten luettelojen ajantasaistamista koskevien päätösten on oltava täysin niiden velvoitteiden ja sitoumusten mukaisia, jotka kukin jäsenvaltio on hyväksynyt asiaa koskevien kansainvälisten asesulku- ja vientivalvontajärjestelyjen jäsenenä tai ratifioimalla asiaa koskevia kansainvälisiä sopimuksia.

(8) Olisi valvottava myös sähköisillä viestimillä, telekopiolaitteella tai puhelimella tapahtuvaa ohjelmistojen ja teknologian siirtämistä yhteisön ulkopuolelle.

(9) Erityistä huomiota on kiinnitettävä jälleenvientiin ja lopulliseen käyttöön.

(10) Jäsenvaltioiden ja Euroopan komission edustajat allekirjoittivat 22 päivänä syyskuuta 1998 jäsenvaltioiden, Euroopan atomienergiayhteisön ja kansainvälisen atomienergiajärjestön ydinmateriaalivalvontaa koskevien sopimusten lisäpöytäkirjat, joissa jäsenvaltiot velvoitetaan muun muassa toimittamaan tietoja erityislaitteista ja muusta kuin ydinaineesta.

(11) Yhteisö on yhteisön tullikoodeksista 12 päivänä lokakuuta 1992 annetulla neuvoston asetuksella (ETY) N:o 2913/92(5) ja asetuksen 2913/92 soveltamisesta annetulla komission asetuksella (ETY) N:o 2454/93(6) antanut tullisäännöstön, jossa on muun muassa tavaroiden vientiä ja jälleenvientiä koskevat säännökset. Tämä asetus ei millään tavoin rajoita yhteisön tullikoodeksissa ja sen soveltamissäännöksissä säädettyjä ja niistä johtuvia valtuuksia.

(12) Perustamissopimuksen 30 artiklan mukaisesti ja mainitussa artiklassa säädetyissä rajoissa sekä siihen asti, kun lainsäädäntöä on edelleen yhdenmukaistettu, jäsenvaltioilla säilyy oikeus valvoa tiettyjen kaksikäyttötuotteiden toimituksia Euroopan yhteisössä yleisen järjestyksen ja turvallisuuden varmistamiseksi. Neuvosto tarkastelee näitä valvontatoimenpiteitä määräajoin, sikäli kuin ne liittyvät yhteisöstä tapahtuvan viennin valvonnan tehokkuuteen.

(13) Tämän asetuksen oikean soveltamisen varmistamiseksi olisi kunkin jäsenvaltion toteutettava toimenpiteet asianmukaisten valtuuksien antamiseksi toimivaltaisille viranomaisille.

(14) Kunkin jäsenvaltion olisi vahvistettava tämän asetuksen säännösten rikkomiseen sovellettavat seuraamukset.

(15) Euroopan parlamentti on ilmaissut kantansa 13 päivänä huhtikuuta 1999 antamassaan päätöslauselmassa(7),

(16) Asetus (EY) N:o 3381/94 olisi edellä esitetyn vuoksi kumottava,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

I LUKU

Aihe ja määritelmät

1 artikla

Tällä asetuksella perustetaan yhteisön kaksikäyttötuotteiden vientivalvontajärjestelmä.

2 artikla

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

a) "kaksikäyttötuotteella" tuotteita, myös ohjelmistoja ja teknologiaa, joita voidaan käyttää sekä siviili- että sotilastarkoituksiin, mukaan lukien tavarat, joita voidaan käyttää sekä muihin kuin räjähdystarkoituksiin että millä hyvänsä tavoin apuna ydinaseiden tai muiden ydinräjähteiden valmistamisessa;

b) "viennillä"

i) yhteisön tullikoodeksin 161 artiklan mukaista vientimenettelyä;

ii) mainitun tullikoodeksin 182 artiklan mukaista jälleenvientiä; sekä

iii) ohjelmistojen tai teknologian siirtoa yhteisön ulkopuoliseen määräpaikkaan sähköisillä viestimillä, telekopiolaitteella tai puhelimella. Tätä määritelmää sovelletaan puhelimitse tapahtuvaan teknologian suulliseen siirtoon vain, jos teknologiaa käsittelevän asiakirjan sisällön merkityksellinen osa luetaan puhelimessa tai sitä kuvataan puhelimitse niin, että päästään olennaisesti samaan lopputulokseen;

c) "viejällä" luonnollista tai oikeushenkilöä, jonka puolesta vienti-ilmoitus tehdään eli henkilöä, jolla vienti-ilmoituksen vastaanottamisen ajankohtana on sopimus yhteisön ulkopuolisessa maassa olevan vastaanottajan kanssa ja jolla on valtuutus päättää tuotteen lähettämisestä yhteisön tullialueelta. Jollei vientisopimusta ole tehty tai jollei sopimuspuoli toimi omasta puolestaan, valtuutus päättää tuotteen lähettämisestä yhteisön tullialueelta on ratkaiseva seikka.

"Viejällä" tarkoitetaan myös luonnollista tai oikeushenkilöä, joka päättää toimittaa ohjelmistoja tai teknologiaa yhteisön ulkopuoliseen määräpaikkaan sähköisillä viestimillä, telekopiolaitteella tai puhelimella.

Jos oikeus määrätä kaksikäyttötuotteesta viennin perusteena olevan sopimuksen mukaan kuuluu yhteisön ulkopuolelle sijoittautuneelle henkilölle, viejää pidetään yhteisöön sijoittautuneena sopimuspuolena;

d) "vienti-ilmoituksella" asiakirjaa, jossa henkilö muoto- ja menettelyvaatimuksia koskevien määräysten mukaisesti ilmoittaa haluavansa asettaa kaksikäyttötuotteen vientimenettelyyn.

II LUKU

Soveltamisala

3 artikla

1. Liitteessä I lueteltujen kaksikäyttötuotteiden vienti on luvanvaraista.

2. Myös tiettyjen liitteeseen I kuulumattomien kaksikäyttötuotteiden kaikkiin tai tiettyihin määräpaikkoihin tapahtuvaa vientiä varten voidaan vaatia lupa 4 ja 5 artiklan mukaisesti.

3. Tätä asetusta ei sovelleta palveluiden tarjontaan tai teknologian siirtoon, jos nämä edellyttävät luonnollisten henkilöiden liikkumista rajojen yli.

4. Tätä asetusta ei sovelleta kaksikäyttötuotteisiin, jotka ainoastaan kulkevat yhteisön alueen kautta, eli tuotteisiin, joille ei ole osoitettu muuta tulliselvitysmuotoa kuin ulkoinen passitusmenettely tai jotka ainoastaan sijoitetaan vapaa-alueelle tai vapaavarastoon siten, ettei niistä tarvitse tehdä merkintää hyväksyttyyn varastokirjanpitoon.

4 artikla

1. Liitteeseen I kuulumattomien kaksikäyttöartikkeleiden vienti on luvanvaraista, jos viejä on saanut sijoittautumisjäsenvaltionsa toimivaltaisilta viranomaisilta tiedon siitä, että kyseiset tuotteet ovat tai voivat olla kokonaan tai osittain tarkoitetut käyttöön, joka liittyy kemiallisten, biologisten tai ydinaseiden taikka muiden ydinräjähteiden kehittämiseen, tuotantoon, käsittelyyn, käyttöön, ylläpitoon, varastointiin, havaitsemiseen, tunnistamiseen tai levittämiseen taikka tällaisten aseiden maaliin saattamiseen soveltuvien ohjusten kehittämiseen, tuotantoon, ylläpitoon tai varastointiin.

2. Liitteeseen I kuulumattomien kaksikäyttötuotteiden vienti on luvanvaraista myös, jos ostajamaahan tai määrämaahan kohdistuu neuvoston hyväksymällä yhteisellä kannalla tai yhteisellä toiminnalla, Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön päätöksellä tai Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston sitovalla päätöslauselmalla määrätty aseidenvientikielto ja jos viejä on saanut 1 kohdassa tarkoitetuilta viranomaisilta tiedon, että kyseiset tuotteet ovat tai voivat olla kokonaan tai osittain tarkoitetut sotilaalliseen loppukäyttöön. Tässä kohdassa "sotilaallisella loppukäytöllä" tarkoitetaan:

a) sisällyttämistä jäsenvaltioiden asetarvikeluettelossa lueteltuihin asetarvikkeisiin;

b) tuotanto-, testaus- tai analysointilaitteiden ja niiden komponenttien käyttöä edellä mainitussa luettelossa olevien asetarvikkeiden kehittämiseen, tuotantoon tai ylläpitoon;

c) valmiiksi jalostamattomien tuotteiden käyttöä edellä mainitussa luettelossa olevien asetarvikkeiden tuotantolaitoksessa.

3. Liitteeseen I kuulumattomien kaksikäyttötuotteiden vienti on luvanvaraista myös, jos viejä on saanut 1 kohdassa tarkoitetuilta viranomaisilta tiedon siitä, että kyseiset tuotteet ovat tai voivat olla kokonaan tai osittain tarkoitetut käytettäviksi kansallisessa asetarvikeluettelossa lueteltujen sellaisten asetarvikkeiden osina tai komponentteina, jotka on viety kyseisen jäsenvaltion alueelta ilman lupaa tai kyseisen jäsenvaltion kansallisessa lainsäädännössä säädetyn luvan vastaisesti.

4. Jos viejä tietää, että kaksikäyttötuotteet, jotka hän aikoo viedä ja jotka eivät kuulu liitteeseen I, ovat kokonaan tai osittain tarkoitetut johonkin 1, 2 ja 3 kohdassa tarkoitettuun käyttöön, viejän on ilmoitettava asiasta 1 kohdassa tarkoitetuille viranomaisille, jotka päättävät, onko aiheellista määrätä kyseinen vienti luvanvaraiseksi.

5. Jäsenvaltio voi ottaa käyttöön tai pitää voimassa kansallista lainsäädäntöä, jonka nojalla liitteeseen I kuulumattomien kaksikäyttötuotteiden viennille vaaditaan lupa, jos viejällä on aihetta epäillä, että kyseiset tavarat ovat tai voivat olla kokonaan tai osittain tarkoitetut johonkin 1 kohdassa tarkoitettuun käyttöön.

6. Jäsenvaltion, joka 1-5 kohdan mukaisesti vaatii luvan liitteeseen I kuulumattoman kaksikäyttötuotteen viennille, on tarvittaessa ilmoitettava asiasta muille jäsenvaltioille ja komissiolle. Muiden jäsenvaltioiden on otettava nämä tiedot asianmukaisesti huomioon ja niiden on ilmoitettava niistä mahdollisimman laajasti maansa tulliviranomaisille ja muille asianomaisille kansallisille viranomaisille.

7. Jäljempänä 9 artiklan 2 ja 3 kohdan säännöksiä sovelletaan, jos kyse on kaksikäyttötuotteista, jotka eivät kuulu liitteeseen I.

8. Tämä asetus ei rajoita jäsenvaltioiden oikeutta toteuttaa kansallisia toimenpiteitä asetuksen (ETY) N:o 2603/69 11 artiklan nojalla.

5 artikla

1. Jäsenvaltio voi yleiseen turvallisuuteen tai ihmisoikeuksiin liittyvistä syistä kieltää tai määrätä luvanvaraiseksi liitteeseen I kuulumattoman kaksikäyttötuotteen viennin.

2. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 1 kohdan nojalla hyväksytyistä toimenpiteistä komissiolle välittömästi niiden hyväksymisen jälkeen sekä ilmoitettava toimenpiteiden täsmälliset perusteet.

3. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle välittömästi myös kaikki muutokset 1 kohdan nojalla hyväksyttyihin toimenpiteisiin.

4. Komissio julkaisee sille 2 ja 3 kohdan mukaisesti ilmoitetut toimenpiteet Euroopan yhteisöjen virallisen lehden C-sarjassa.

III LUKU

Vientilupa

6 artikla

1. Tällä asetuksella otetaan käyttöön liitteessä II esitetty yhteisön yleinen vientilupa tietyn viennin osalta.

2. Luvan muulle tämän asetuksen nojalla luvanvaraiselle viennille myöntävät sen jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset, johon viejä on sijoittautunut. Lupa voi olla yksittäislupa, koontilupa tai yleislupa, jollei 3 kohdassa säädetyistä rajoituksista muuta johdu.

Lupa on voimassa kaikkialla yhteisössä.

Luvan saannille voidaan tarvittaessa asettaa tiettyjä vaatimuksia ja edellytyksiä, kuten velvoite antaa selvitys lopullisesta käytöstä.

3. Liitteessä II olevassa 2 osassa lueteltuja tuotteita ei saa sisällyttää yleislupaan.

4. Jäsenvaltioiden on mainittava yleisluvissa, ettei niitä saa käyttää, jos viejä on saanut omilta viranomaisiltaan tiedon, että kyseiset tuotteet ovat tai voivat olla kokonaan tai osittain tarkoitetut 4 artiklan 1, 2 ja 3 kohdassa tarkoitettuun käyttöön, tai jos viejä tietää, että tuotteet on tarkoitettu edellä mainittuun käyttöön.

5. Jäsenvaltioiden on pidettävä voimassa tai otettava käyttöön kansallisessa lainsäädännössään mahdollisuus, jonka mukaan yksittäiselle viejälle voidaan myöntää kaksikäyttötuotteiden lajia tai ryhmää varten koontilupa, joka voi olla voimassa yhteen tai useampaan yksilöityyn maahan suuntautuvassa viennissä.

6. Jäsenvaltion on toimitettava komissiolle luettelo viranomaisista, joilla on toimivalta myöntää vientilupa kaksikäyttötuotteille.

Komissio julkaisee luettelon näistä viranomaisista Euroopan yhteisöjen virallisen lehden C-sarjassa.

7 artikla

1. Jos kaksikäyttötuotteet, joiden viennille haetaan yksittäislupaa määräpaikkaan, jota ei ole mainittu liitteessä II, tai liitteessä IV lueteltujen kaksikäyttötuotteiden osalta mihin hyvänsä määräpaikkaan, sijaitsevat hakemusta tehtäessä tai tulevaisuudessa yhdessä tai useammassa muussa jäsenvaltiossa kuin siinä, jossa hakemus on tehty, asiasta on mainittava hakemuksessa. Sen jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten, jossa lupahakemus on tehty, on välittömästi neuvoteltava asiasta kyseisen yhden tai useamman jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten kanssa ja annettava näille tarvittavat tiedot. Sen yhden tai useamman jäsenvaltion, jonka kanssa neuvotellaan, on kymmenen työpäivän kuluessa esitettävä mahdolliset luvan myöntämistä vastustavat huomautuksensa, jotka sitovat sitä jäsenvaltiota, jossa hakemus on tehty.

Jos kymmenen työpäivän kuluessa ei ole saatu huomautuksia, katsotaan, ettei se yksi tai useampi jäsenvaltio, jonka kanssa neuvotellaan, ole esittänyt huomautusta.

Poikkeustapauksissa jäsenvaltio, jonka kanssa neuvotellaan, voi pyytää kymmenen päivän määräajan pidentämistä. Määräaikaa ei kuitenkaan saa pidentää yli 30 työpäivällä.

2. Jos vienti voi haitata jäsenvaltion olennaisia turvallisuusetuja, se voi pyytää toista jäsenvaltiota epäämään vientiluvan, tai jos lupa on jo myönnetty, mitätöimään luvan, keskeyttämään sen soveltamisen taikka muuttamaan tai peruuttamaan luvan. Pyynnön vastaanottavan jäsenvaltion on välittömästi aloitettava pyynnön esittäneen jäsenvaltion kanssa neuvottelut, jotka eivät ole sitovia ja jotka on saatettava päätökseen kymmenen työpäivän kuluessa.

8 artikla

Tehdessään tämän asetuksen nojalla päätöksen vientiluvan myöntämisestä tai sen epäämisestä jäsenvaltioiden on otettava huomioon kaikki asiaan kuuluvat seikat, mukaan lukien

a) velvoitteet ja sitoumukset, jotka kukin niistä on hyväksynyt asiaankuuluvien kansainvälisten asesulkujärjestelmien ja vientivalvontajärjestelyiden jäsenenä tai ratifioimalla asiaankuuluvia kansainvälisiä sopimuksia;

b) sellaisiin pakotteisiin perustuvat velvoitteensa, jotka on asetettu Euroopan unionin hyväksymässä yhteisessä kannassa tai yhteisessä toiminnassa, Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön päätöksessä taikka YK:n turvallisuusneuvoston sitovassa päätöslauselmassa;

c) kansallisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan näkökohdat, mukaan lukien ne, jotka sisältyvät asevientiä koskeviin Euroopan unionin menettelysääntöihin;

d) aiottuun lopulliseen käyttöön ja sen kiertämisvaaraan liittyvät näkökohdat.

9 artikla

1. Viejien on annettava toimivaltaisille viranomaisille kaikki vientilupahakemustensa kannalta tarpeelliset tiedot.

2. Tämän asetuksen mukaisesti toimiessaan jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset voivat evätä vientiluvan sekä mitätöidä jo myöntämänsä vientiluvan, keskeyttää sen soveltamisen taikka muuttaa tai peruuttaa luvan. Jos toimivaltaiset viranomaiset epäävät tai mitätöivät sen, keskeyttävät sen soveltamisen taikka olennaisesti rajoittavat sitä tai peruuttavat sen, niiden on ilmoitettava tästä muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille ja komissiolle sekä vaihdettava asiaa koskevia tietoja muiden jäsenvaltioiden ja komission kanssa noudattaen 15 artiklan 3 kohdan säännöksiä tällaisten tietojen luottamuksellisuudesta.

3. Ennen kuin jäsenvaltio myöntää vientiluvan tuotteelle, joka on olennaisesti samanlainen kuin se, jonka osalta yksi tai useampi muu jäsenvaltio on evännyt luvan viimeisten kolmen vuoden aikana, sen on ensin neuvoteltava kyseisen yhden tai useamman jäsenvaltion kanssa. Jos jäsenvaltio näiden neuvottelujen jälkeen päättää kuitenkin myöntää vientiluvan, sen on ilmoitettava päätöksestään muille jäsenvaltioille ja komissiolle sekä toimitettava kaikki asiaa koskevat tiedot päätöksen perusteista.

10 artikla

1. Vientiä koskevat yksittäis- ja koontiluvat on annettava tämän asetuksen liitteessä III a esitetyn mallin mukaisilla lomakkeilla.

2. Koontiluvat, joihin sisältyy määrällisiä rajoituksia, on viejien pyynnöstä jaettava osiin.

3. Yleisluvat, jotka on myönnetty 6 artiklan 2 kohdan nojalla, on julkaistava kansallisen lainsäädännön ja käytännön mukaisesti. Ne on annettava liitteessä III b annettujen ohjeiden mukaisesti.

IV LUKU

Kaksikäyttötuotteiden luettelon ajantasaistaminen

11 artikla

Liitteessä I ja IV olevat kaksikäyttötuotteiden luettelot ja niiden muutokset on ajantasaistettava niiden asiaa koskevien velvoitteiden ja sitoumusten mukaisesti, joita kukin jäsenvaltio on hyväksynyt kansainvälisten asesulku- ja vientivalvontajärjestelyjen jäsenenä tai ratifioimalla asiaa koskevia kansainvälisiä sopimuksia.

V LUKU

Tullimenettelyt

12 artikla

1. Suorittaessaan kaksikäyttötuotteiden vientimuodollisuuksia vienti-ilmoituksen käsittelevässä tullitoimipaikassa viejän on todistettava, että vientiin on saatu tarpeellinen lupa.

2. Viejältä voidaan vaatia todisteeksi esitettyjen asiakirjojen käännös sen jäsenvaltion viralliselle kielelle, jossa vienti-ilmoitus esitetään.

3. Rajoittamatta jäsenvaltioille yhteisön tullikoodeksissa ja sen nojalla annettuja valtuuksia jäsenvaltio voi myös enintään 4 kohdassa tarkoitetuksi ajaksi keskeyttää tuotteiden viennin alueeltaan tai tarvittaessa muutoin estää liitteeseen I kuuluvien kaksikäyttötuotteiden, joilla on voimassa oleva vientilupa, viennin yhteisöstä alueensa kautta, jos sillä on syytä epäillä, että

a) vientilupaa myönnettäessä ei ole otettu huomioon asiaan vaikuttavia tietoja; tai

b) olosuhteet ovat olennaisesti muuttuneet luvan myöntämisen jälkeen.

4. Edellä 3 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa on viipymättä neuvoteltava vientiluvan myöntäneen jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten kanssa, jotta nämä voivat toimia 9 artiklan 2 kohdan mukaisesti. Jos nämä viranomaiset päättävät pitää luvan voimassa, niiden on annettava vastaus kymmenen työpäivän kuluessa, mitä määräaikaa voidaan erityisissä olosuhteissa niiden pyynnöstä pidentää kolmeksikymmeneksi työpäiväksi. Tällaisessa tapauksessa, tai jos vastausta ei ole saatu kymmenen tai kolmenkymmenen päivän kuluessa, kaksikäyttötuotteet on välittömästi luovutettava vietäviksi. Luvan myöntäneen jäsenvaltion on ilmoitettava asiasta muille jäsenvaltioille ja komissiolle.

13 artikla

1. Jäsenvaltiot voivat säätää, että kaksikäyttötuotteiden vientiä varten tarvittavat tullimuodollisuudet voidaan suorittaa vain tähän tarkoitukseen määrätyissä tullitoimipaikoissa.

2. Jäsenvaltioiden, jotka käyttävät 1 kohdan mukaista mahdollisuutta, on ilmoitettava komissiolle asianmukaisesti määrätyt tullitoimipaikat. Komissio julkaisee nämä tiedot Euroopan yhteisöjen virallisen lehden C-sarjassa.

14 artikla

Asetuksen (ETY) N:o 2454/93 463-470 ja 843 artiklan säännöksiä sovelletaan sellaisten kaksikäyttötuotteiden vientiä, jälleenvientiä ja tullialueelta poistamista koskeviin rajoituksiin, joiden vienti on tämän asetuksen nojalla luvanvaraista.

VI LUKU

Hallinnollinen yhteistyö

15 artikla

1. Jäsenvaltioiden on yhteistyössä komission kanssa toteutettava kaikki aiheelliset toimenpiteet luodakseen suorat yhteistyö- ja tietojenvaihtoyhteydet toimivaltaisten viranomaisten välille erityisesti sen vaaran poistamiseksi, että mahdolliset erot kaksikäyttötuotteiden viennin valvonnan soveltamisessa voivat johtaa kaupan vääristymiseen, mikä puolestaan voisi aiheuttaa vaikeuksia yhdelle tai useammalle jäsenvaltiolle.

2. Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki aiheelliset toimenpiteet luodakseen toimivaltaisten viranomaisten välille arkaluonteisia loppukäyttäjiä koskevat suorat yhteistyö- ja tietojenvaihtoyhteydet, jotta tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluville viejille voidaan antaa yhtenäisiä ohjeita.

3. Jäsenvaltioiden hallintoviranomaisten keskinäisestä avunannosta sekä jäsenvaltioiden hallintoviranomaisten ja komission yhteistyöstä tulli- ja maatalousasioita koskevan lainsäädännön moitteettoman soveltamisen varmistamiseksi annettua neuvoston asetusta (EY) N:o 515/97(8) ja erityisesti sen säännöksiä tietojen luottamuksellisuudesta sovelletaan soveltuvin osin, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän asetuksen 18 artiklan soveltamista.

VII LUKU

Valvontatoimenpiteet

16 artikla

1. Viejien on pidettävä yksityiskohtaisia rekistereitä tai luetteloita viennistään kussakin jäsenvaltiossa voimassa olevan käytännön mukaisesti. Näihin rekistereihin tai luetteloihin on sisällyttävä erityisesti kaupalliset asiakirjat, kuten kauppalaskut, tavaraluettelot sekä kuljetusasiakirjat ja muut toimitusasiakirjat, jotka sisältävät riittävät tiedot seuraavien seikkojen toteamiseksi:

a) kaksikäyttötuotteiden kuvaus;

b) kaksikäyttötuotteiden määrä;

c) viejän ja vastaanottajan nimi ja osoite;

d) kaksikäyttötuotteiden lopullinen käyttö ja loppukäyttäjä, jos nämä ovat tiedossa.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut rekisterit tai luettelot ja asiakirjat on säilytettävä vähintään kolmen vuoden ajan sen kalenterivuoden päättymisestä, jona vienti tapahtui. Ne on pyynnöstä esitettävä viejän sijoittautumisjäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille.

17 artikla

Tämän asetuksen oikean soveltamisen varmistamiseksi kunkin jäsenvaltion on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet, jotta sen toimivaltaiset viranomaiset voivat

a) koota tietoja kaikista kaksikäyttötuotteita sisältävistä tilauksista ja toimituksista;

b) todeta, että viennin valvontatoimenpiteitä sovelletaan asianmukaisesti, mikä voi erityisesti edellyttää valtuuksia päästä sellaisten henkilöiden tiloihin, joita vientitoimitus koskee.

VIII LUKU

Yleiset säännökset ja loppusäännökset

18 artikla

1. Perustetaan koordinointiryhmä, jonka puheenjohtajana on komission edustaja. Kunkin jäsenvaltion on nimettävä edustaja tähän koordinointiryhmään.

Koordinointiryhmä tutkii kaikki tämän asetuksen soveltamista koskevat asiat, jotka sen puheenjohtaja tai jäsenvaltion edustaja saattaa sen käsiteltäviksi, muun muassa

a) toimenpiteet, jotka jäsenvaltioiden on toteutettava ilmoittaakseen viejille näiden tämän asetuksen mukaisista velvoitteista; ja

b) vientilupalomakkeita koskevat ohjeet.

2. Koordinointiryhmä voi tarpeelliseksi katsoessaan kuulla tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvia viejiä edustavia järjestöjä.

19 artikla

Kunkin jäsenvaltion on toteutettava aiheelliset toimenpiteet varmistaakseen, että tämän asetuksen kaikkia säännöksiä noudatetaan asianmukaisesti. Sen on erityisesti säädettävä seuraamuksista, joita sovelletaan tämän asetuksen säännösten tai sen täytäntöönpanosäännösten rikkomiseen. Seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja vakuuttavia.

20 artikla

Kunkin jäsenvaltion on annettava komissiolle tiedoksi tämän asetuksen soveltamiseksi annetut lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset mukaan lukien 19 artiklassa tarkoitetut toimenpiteet. Komissio toimittaa nämä tiedot muille jäsenvaltioille. Joka kolmas vuosi komissio antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen tämän asetuksen soveltamisesta. Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle kaikki sen tämän kertomuksen laatimista varten tarvitsemat tiedot.

21 artikla

1. Liitteeseen IV kuuluvien kaksikäyttötuotteiden yhteisötoimitukset ovat luvanvaraisia. Yleislupa ei voi sisältää liitteessä IV olevassa 2 osassa lueteltuja tuotteita.

2. a) Jäsenvaltio voi määrätä luvanvaraiseksi muiden kaksikäyttötuotteiden toimitukset alueeltaan toiseen jäsenvaltioon, jos toimituksen ajankohtana:

- toimija tietää, että asianomaisten tuotteiden lopullinen määräpaikka on yhteisön ulkopuolella,

- asianomaisten tuotteiden vienti tähän lopulliseen määräpaikkaan edellyttää 3, 4 tai 5 artiklan mukaista lupaa siinä jäsenvaltiossa, josta tuotteet on määrä toimittaa, eikä vienti suoraan sen alueelta ole sallittua yleis- tai koontiluvan nojalla,

- tuotteille ei suoriteta yhteisön tullikoodeksin 24 artiklassa tarkoitettua valmistusta tai käsittelyä siinä jäsenvaltiossa, jonne ne on määrä toimittaa.

b) Lupaa yhteisötoimitukseen on haettava siinä jäsenvaltiossa, josta kaksikäyttötuotteet on määrä toimittaa.

c) Jos jäsenvaltio, josta tuotteet on määrä siirtää, on jo hyväksynyt kaksikäyttötuotteiden edelleen viennin 7 artiklassa tarkoitetussa neuvottelumenettelyssä, lupa siirtoon on myönnettävä toimijalle välittömästi, jolleivät olosuhteet ole olennaisesti muuttuneet.

d) Jäsenvaltion, joka antaa tällaisen vaatimuksen sisältävää lainsäädäntöä, on ilmoitettava komissiolle ja muille jäsenvaltioille toteuttamistaan toimenpiteistä. Komissio julkaisee nämä tiedot Euroopan yhteisöjen virallisen lehden C-sarjassa.

3. Tämän artiklan 1 ja 2 kohtien mukaiset toimenpiteet eivät saa käsittää yhteisön sisärajoilla tapahtuvia tarkastuksia vaan yksinomaan tarkastuksia, jotka kuuluvat osana tavanomaisiin, kaikkialla yhteisön alueella syrjimättömästi noudatettaviin valvontamenettelyihin.

4. Tämän artiklan 1 ja 2 kohtien mukaisten toimenpiteiden soveltaminen ei saa missään tapauksessa johtaa siihen, että tuotteen siirtämiselle jäsenvaltiosta toiseen asetetaan tiukempia edellytyksiä kuin saman tuotteen viennille kolmanteen valtioon.

5. Liitteeseen I kuuluvien kaksikäyttötuotteiden yhteisön sisäisiä siirtoja koskevat asiakirjat ja luettelot on säilytettävä vähintään kolmen vuoden ajan sen kalenterivuoden päättymisestä, jona tuotteet on siirretty, ja ne on pyydettäessä esitettävä sen jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille, josta tuotteet on siirretty.

6. Jäsenvaltio voi kansallisella lainsäädännöllä vaatia, että kyseisestä jäsenvaltiosta tapahtuvien yhteisötoimitusten osalta on sen toimivaltaiselle viranomaiselle annettava lisätietoja liitteessä I olevan 2 osan ryhmässä 5 luetelluista tuotteista, jotka eivät kuulu liitteeseen IV.

7. Liitteeseen I kuuluvien kaksikäyttötuotteiden yhteisötoimituksiin liittyvissä asiaankuuluvissa kaupallisissa asiakirjoissa on ilmoitettava selkeästi, että kyseisten tuotteiden vienti yhteisöstä on valvonnan alaista. Asiaankuuluvia kaupallisia asiakirjoja ovat erityisesti kauppasopimus, tilausvahvistus, kauppalasku tai lähetysluettelo.

22 artikla

Tämä asetus ei vaikuta

- Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 296 artiklan soveltamiseen,

- Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen soveltamiseen.

23 artikla

Kumotaan asetus (EY) N:o 3381/94.

Ennen tämän asetuksen voimaantulopäivää tehtyihin vientilupahakemuksiin sovelletaan kuitenkin edelleen asetuksen (EY) N:o 3381/94 asiaa koskevia säännöksiä.

24 artikla

Tämä asetus tulee voimaan yhdeksänkymmenen päivän kuluttua siitä, kun se julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Luxemburgissa 22 päivänä kesäkuuta 2000.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. Sócrates

(1) EYVL C 399, 21.12.1998, s. 1.

(2) EYVL L 367, 31.12.1994, s. 1, asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 837/95 (EYVL L 90, 21.4.1995, s. 1).

(3) EYVL L 367, 31.12.1994, s. 8, päätös sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä 2000/243/YUTP (EYVL L 82, 1.4.2000, s. 1).

(4) EYVL L 324, 27.12.1969, s. 25, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (ETY) N:o 3918/91 (EYVL L 372, 31.12.1991, s. 31).

(5) EYVL L 302, 19.10.1992, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 955/1999 (EYVL L 119, 7.5.1999, s. 1).

(6) EYVL L 253, 11.10.1993, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1662/1999 (EYVL L 197, 29.7.1999, s. 25).

(7) EYVL C 219, 30.7.1999, s. 34.

(8) EYVL L 82, 22.3.1997, s. 1.

>PIC FILE= "L_2000159FI.000902.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159FI.001001.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159FI.001101.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159FI.001201.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159FI.001301.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159FI.001401.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159FI.001501.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159FI.001601.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159FI.001701.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159FI.001801.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159FI.001901.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159FI.002001.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159FI.002101.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159FI.002201.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159FI.002301.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159FI.002401.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159FI.002501.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159FI.002601.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159FI.002701.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159FI.002801.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159FI.002901.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159FI.003001.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159FI.003101.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159FI.003201.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159FI.003301.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159FI.003401.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159FI.003501.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159FI.003601.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159FI.003701.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159FI.003801.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159FI.003901.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159FI.004001.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159FI.004101.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159FI.004201.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159FI.004301.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159FI.004401.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159FI.004501.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159FI.004601.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159FI.004701.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159FI.004801.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159FI.004901.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159FI.005001.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159FI.005101.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159FI.005201.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159FI.005301.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159FI.005401.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159FI.005501.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159FI.005601.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159FI.005701.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159FI.005801.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159FI.005901.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159FI.006001.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159FI.006101.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159FI.006201.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159FI.006301.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159FI.006401.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159FI.006501.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159FI.006601.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159FI.006701.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159FI.006801.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159FI.006901.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159FI.007001.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159FI.007101.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159FI.007201.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159FI.007301.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159FI.007401.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159FI.007501.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159FI.007601.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159FI.007701.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159FI.007801.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159FI.007901.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159FI.008001.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159FI.008101.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159FI.008201.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159FI.008301.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159FI.008401.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159FI.008501.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159FI.008601.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159FI.008701.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159FI.008801.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159FI.008901.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159FI.009001.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159FI.009101.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159FI.009201.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159FI.009301.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159FI.009401.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159FI.009501.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159FI.009601.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159FI.009701.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159FI.009801.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159FI.009901.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159FI.010001.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159FI.010101.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159FI.010201.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159FI.010301.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159FI.010401.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159FI.010501.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159FI.010601.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159FI.010701.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159FI.010801.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159FI.010901.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159FI.011001.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159FI.011101.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159FI.011201.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159FI.011301.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159FI.011401.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159FI.011501.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159FI.011601.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159FI.011701.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159FI.011801.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159FI.011901.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159FI.012001.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159FI.012101.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159FI.012201.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159FI.012301.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159FI.012401.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159FI.012501.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159FI.012601.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159FI.012701.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159FI.012801.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159FI.012901.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159FI.013001.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159FI.013101.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159FI.013201.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159FI.013301.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159FI.013401.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159FI.013501.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159FI.013601.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159FI.013701.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159FI.013801.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159FI.013901.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159FI.014001.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159FI.014101.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159FI.014201.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159FI.014301.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159FI.014401.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159FI.014501.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159FI.014601.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159FI.014701.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159FI.014801.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159FI.014901.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159FI.015001.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159FI.015101.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159FI.015201.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159FI.015301.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159FI.015401.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159FI.015501.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159FI.015601.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159FI.015701.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159FI.015801.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159FI.015901.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159FI.016001.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159FI.016101.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159FI.016201.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159FI.016301.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159FI.016401.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159FI.016501.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159FI.016601.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159FI.016701.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159FI.016801.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159FI.016901.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159FI.017001.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159FI.017101.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159FI.017201.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159FI.017301.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159FI.017401.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159FI.017501.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159FI.017601.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159FI.017701.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159FI.017801.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159FI.017901.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159FI.018001.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159FI.018101.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159FI.018201.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159FI.018301.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159FI.018401.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159FI.018501.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159FI.018601.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159FI.018701.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159FI.018801.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159FI.018901.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159FI.019001.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159FI.019101.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159FI.019201.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159FI.019301.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159FI.019401.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159FI.019501.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159FI.019601.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159FI.019701.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159FI.019801.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159FI.019901.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159FI.020002.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159FI.020101.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159FI.020202.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159FI.020301.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159FI.020401.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159FI.020502.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159FI.020602.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159FI.020701.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159FI.020801.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159FI.020901.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159FI.021001.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159FI.021101.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159FI.021201.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159FI.021301.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159FI.021401.CAMREAD">

>PIC FILE= "L_2000159FI.021501.CAMREAD">

Top