Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000R1159

Komission asetus (EY) N:o 1159/2000, annettu 30 päivänä toukokuuta 2000, jäsenvaltioiden toteuttamasta rakennerahastojen tukitoimiin liittyvästä tiedotus- ja julkistamistoiminnasta

OJ L 130, 31.5.2000, p. 30–36 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 14 Volume 001 P. 115 - 121
Special edition in Estonian: Chapter 14 Volume 001 P. 115 - 121
Special edition in Latvian: Chapter 14 Volume 001 P. 115 - 121
Special edition in Lithuanian: Chapter 14 Volume 001 P. 115 - 121
Special edition in Hungarian Chapter 14 Volume 001 P. 115 - 121
Special edition in Maltese: Chapter 14 Volume 001 P. 115 - 121
Special edition in Polish: Chapter 14 Volume 001 P. 115 - 121
Special edition in Slovak: Chapter 14 Volume 001 P. 115 - 121
Special edition in Slovene: Chapter 14 Volume 001 P. 115 - 121
Special edition in Bulgarian: Chapter 14 Volume 001 P. 22 - 28
Special edition in Romanian: Chapter 14 Volume 001 P. 22 - 28

No longer in force, Date of end of validity: 15/01/2007; Kumoaja 32006R1828

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/1159/oj

32000R1159

Komission asetus (EY) N:o 1159/2000, annettu 30 päivänä toukokuuta 2000, jäsenvaltioiden toteuttamasta rakennerahastojen tukitoimiin liittyvästä tiedotus- ja julkistamistoiminnasta

Virallinen lehti nro L 130 , 31/05/2000 s. 0030 - 0036


Komission asetus (EY) N:o 1159/2000,

annettu 30 päivänä toukokuuta 2000,

jäsenvaltioiden toteuttamasta rakennerahastojen tukitoimiin liittyvästä tiedotus- ja julkistamistoiminnasta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon rakennerahastoja koskevista yleisistä säännöksistä 21 päivänä kesäkuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/1999(1) ja erityisesti sen 53 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Asetuksen (EY) N:o 1260/1999 46 artiklassa säädetään rakennerahastojen tukitoimiin liittyvistä tiedotus- ja julkistamistoimista.

(2) Asetuksen (EY) N:o 1260/1999 34 artiklan 1 kohdan h alakohdassa säädetään, että yhteisön rakenteellisen tukitoimen toteuttamisesta vastaava hallintoviranomainen on vastuussa tiedottamista ja julkisuutta koskevien velvoitteiden noudattamisesta.

(3) Asetuksen (EY) N:o 1260/1999 46 artiklan 2 kohdassa tarkennetaan, että hallintoviranomaisen on huolehdittava siitä, että tukitoimi saa julkisuutta ja että sen on annettava tietoja erityisesti mahdollisille lopullisille edunsaajille, ammattialojen järjestöille, talous- ja yhteiskuntaelämän osapuolille, miesten ja naisten tasa-arvoa edistäville elimille sekä valtioista riippumattomille järjestöille tukitoimen tarjoamista mahdollisuuksista ja yhteisölle yhteisön osuudesta kyseiseen tukitoimeen ja sen tuloksiin.

(4) Mainitun artiklan 3 kohdan mukaisesti jäsenvaltioiden on kuultava komissiota ja ilmoitettava sille vuosittain tiedotus- ja julkistamistoimia koskevista aloitteista.

(5) Asetuksen (EY) N:o 1260/1999 18 artiklan 3 kohdan ja 19 artiklan 4 kohdan mukaan kuhunkin toimenpideohjelmaan ja kuhunkin yhtenäiseen ohjelma-asiakirjaan liittyy ohjelma-asiakirjan täydennys, joka sisältää toimenpiteet, joilla 46 artiklan mukaisesti varmistetaan tukitoimea koskeva tiedotus ja julkisuus.

(6) Asetuksen (EY) N:o 1260/1999 35 artiklan 3 kohdan e alakohdassa säädetään, että seurantakomiteat tarkastelevat vuosittaisia ja lopullisia täytäntöönpanokertomuksia ja hyväksyvät ne ennen niiden toimittamista komissiolle. Mainitun asetuksen 37 artiklan 2 kohdan mukaisesti kyseisissä kertomuksissa on oltava tiedot hallintoviranomaisen ja seurantakomitean toteuttamista tukitoimea koskevista julkistamistoimenpiteistä niiden laadun ja tehokkuuden varmistamiseksi. Asetuksen 40 artiklan 4 kohdassa säädetään erityisesti, että arviointien tulokset ovat pyynnöstä yleisön saatavilla sen jälkeen kun seurantakomitealta on saatu suostumus viimeistään 31 päivään joulukuuta 2003 suoritetun väliarvioinnin osalta.

(7) Jäsenvaltioiden toteuttamista rakennerahastojen ja kalatalouden ohjauksen rahoitusvälineen tukitoimenpiteisiin liittyvästä tiedotus- ja mainontatoiminnasta 31 päivänä toukokuuta 1994 tehtyä komission päätöstä 94/342/EY(2) sovelletaan edelleen rakennerahastojen päämääristä ja tehokkuudesta ja niiden toiminnan yhteensovittamisesta keskenään sekä Euroopan investointipankin toiminnan ja muiden rahoitusvälineiden kanssa 24 päivänä kesäkuuta 1988 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2052/88(3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 3193/94(4), sekä mainitun asetuksen soveltamiseksi annettujen muiden asetusten mukaisesti myönnettyyn tukeen.

(8) Perustamissopimuksen 147 artiklassa tarkoitettua komiteaa, maatalouden rakenteita ja maaseudun kehittämistä käsittelevää komiteaa ja kalatalous- ja vesiviljelyalan rakenteiden komiteaa on kuultu tästä asetuksesta. Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat aluekehityksen ja alueellisen uudelleenjärjestelyn komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Astuksen (EY) N:o 1260/1999 mukaisesti toteutettuihin rakennerahastojen tukitoimiin liittyvät tiedotusta ja julkisuutta koskevat yksityiskohtaiset säännökset määritellään tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 30 päivänä toukokuuta 2000.

Komission puolesta

Michel Barnier

Komission jäsen

(1) EYVL L 161, 26.6.1999, s. 1.

(2) EYVL L 152, 18.6.1994, s. 39.

(3) EYVL L 185, 15.7.1988, s. 9.

(4) EYVL L 337, 24.12.1994, s. 11.

LIITE

RAKENNERAHASTOJEN TUKITOIMIIN LIITTYVÄT TIEDOTUSTA JA JULKISUUTTA KOSKEVAT YKSITYISKOHTAISET SOVELTAMISSÄÄNNÖT

1 Yleiset periaatteet ja soveltamisala

Rakennerahastojen tukitoimiin liittyvien tiedotus- ja julkistamistoimien tavoitteena on lisätä Euroopan unionin toiminnan tunnettavuutta ja avoimuutta sekä antaa kaikissa jäsenvaltioissa yhdenmukainen kuva kyseisistä tukitoimista. Tämä koskee toimia, jotka saavat tukea Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR), Euroopan sosiaalirahastosta (ESR), Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston (EMOTR) ohjausosastosta tai kalatalouden ohjauksen rahoitusvälineestä (KOR).

Jäljempänä esitetyillä tiedotus- ja julkistamistoimilla viitataan yhteisön tukikehyksiin (YTK), toimenpideohjelmiin, yhtenäisiin ohjelma-asiakirjoihin (YOA), yhteisöaloiteohjelmiin, sellaisina kuin ne määritellään asetuksessa (EY) N:o 1260/1999.

Julkisuuden paikalla varmistaa kyseisten tukitoimien toteuttamisesta vastuussa oleva hallintoviranomainen. Se toteutetaan yhteistyössä Euroopan komission kanssa, jolle tiedotetaan tässä tarkoituksessa toteutetuista toimenpiteistä.

Kansallisten ja alueellisten toimivaltaisten viranomaisten on toteutettava kaikki aiheelliset hallinnolliset toimenpiteet näiden säännösten tehokkaan soveltamisen varmistamiseksi ja komission kanssa yhteistyössä toimimiseksi.

2 Tiedotus- ja julkistamistoimien tavoitteet ja kohderyhmät

Tiedotus- ja julkistamistoimien tavoitteena on:

2.1 Tukitoimen avoimuuden varmistamiseksi antaa tietoja Euroopan unionin ja jäsenvaltioiden yhteisen tukitoimen tarjoamista mahdollisuuksista mahdollisille ja lopullisille edunsaajille sekä

- alue- ja paikallisviranomaisille ja muille toimivaltaisille viranomaisille,

- ammattialan järjestöille ja talouselämän edustajille,

- talous- ja yhteiskuntaelämän osapuolille,

- valtiosta riippumattomille järjestöille, erityisesti miesten ja naisten tasa-arvoa edistäville elimille sekä ympäristön suojelua ja parantamista ajaville elimille,

- hankkeiden toimijoille tai vetäjille.

2.2 Tiedottaa yleisölle Euroopan unionin osuudesta jäsenvaltioiden kanssa yhteistyössä toteutettaviin tukitoimiin ja niistä saataviin tuloksiin.

3 Tiedotus- ja julkistamistoimien toteuttaminen

3.1 Yksityiskohtaiset säännöt

3.1.1 Toimenpiteiden valmistelu

Tiedotus- ja julkistamistoimet esitetään tiedottamista koskevassa toimintasuunnitelmassa, joka kattaa kunkin toimenpideohjelman ja kunkin yhtenäisen ohjelma-asiakirjan (YOA). Tarvittaessa suunnitelmat esitetään yhteisön tukikehyksen tasolla. Suunnitelman toteuttamisesta vastaa nimetty hallintoviranomainen.

Tiedottamista koskevassa toimintasuunnitelmassa on mainittava

- tavoitteet ja kohderyhmät,

- sen perusteella toteutettavien tiedotustoimien sisältö ja strategia samoin kuin kunkin rahaston ensisijaisten tavoitteiden mukaisesti toteutettavat toimet,

- ohjeellinen talousarvio,

- toimien toteuttamisesta vastaavat viranomaiset tai elimet,

- toteutettujen toimien arvioinnissa noudatettavat perusteet.

Tiedottamista koskevan toimintasuunnitelman on sisällyttävä ohjelma-asiakirjan täydennykseen asetuksen (EY) N:o 1260/1999 18 artiklan 3 kohdan d alakohdan mukaisesti.

3.1.2 Rahoitus

Tiedotukseen ja julkisuuteen varatut summat on ilmoitettava yhteisön tukikehysten (YTK), yhtenäisten ohjelma-asiakirjojen (YOA) ja toimenpideohjelmien rahoitussuunnitelmissa teknisenä apuna (asetuksen (EY) N:o 1260/1999 17 artiklan 2 kohdan e alakohdassa, 18 artiklan 2 kohdan b alakohdassa ja 19 artiklan 3 kohdan b alakohdassa tarkoitettujen tukitoimien valmisteluun, seurantaan ja arviointiin tarvittavat määrärahat).

3.1.3 Vastuuhenkilöiden tunnistaminen

Kunkin hallintoviranomaisen on nimettävä tiedotuksesta ja julkisuudesta vastaava(t) henkilö(t). Hallintoviranomaiset ilmoittavat näistä nimityksistä komissiolle.

3.1.4 Selonteko

Asetuksen (EY) N:o 1260/1999 34 artiklan 2 kohdassa säädetyn vuotuisen tapaamisen yhteydessä hallintoviranomainen antaa komissiolle tietoja tämän asetuksen täytäntöönpanosta.

3.2 Tiedotus- ja julkistamistoimien sisältö ja strategia

Toteutettavien toimenpiteiden avulla on kyettävä saavuttamaan 2 kohdassa mainitut tavoitteet eli

- varmistamaan avoimuus mahdollisten ja lopullisten edunsaajien kannalta,

- antamaan tietoja yleisölle.

3.2.1 Avoimuuden varmistaminen 2.1 kohdassa tarkoitettujen mahdollisten ja lopullisten edunsaajien sekä muiden ryhmien kannalta

3.2.1.1 Hallintoviranomaisen on varmistettava erityisesti, että

- tukitoimien sisältö julkaistaan, asianomaisten rakennerahastojen osallistumisesta ilmoitetaan, kyseisiä asiakirjoja levitetään ja niitä pidetään asiasta kiinnostuneiden saatavilla,

- tukitoimien kehityksestä tiedotetaan asianmukaisesti koko ohjelmakauden ajan,

- järjestetään tiedotustoimia, jotka koskevat rakennerahastojen tukitoimien hallintoa, seurantaa ja arviointia ja jotka rahoitetaan tarvittaessa kyseisten tukitoimien tekniseen apuun osoitetuista määrärahoista.

>TAULUKON PAIKKA>

3.2.1.2 Tukitoimen toteuttamisesta vastaavan hallintoviranomaisen on huolehdittava asianmukaisten järjestelyjen luomisesta eri kumppaneille, mahdollisille edunsaajille ja erityisesti pk-yrityksille suunnattujen tietojen levittämiseksi mahdollisimman avoimella tavalla.

Näissä tiedoissa on ilmoitettava selkeästi noudatettavat hallintomenettelyt, kuvattava asiakirjojen hallintomenettelyt, selvitettävä tarjouspyynnöissä noudatettavat valintaperusteet ja arviointijärjestelyt sekä mainittava kansalliset, alueelliset tai paikalliset yhteyshenkilöt tai -tahot, joka voivat selventää tukitoimien toteuttamista tai valintaperusteita.

Kun kyseessä ovat omien mahdollisuuksien kehittämiseen tähtäävät toimenpiteet, julkiset yritystuet ja yleiskattavat tuet, kyseiset tiedot on välitettävä erityisesti välittäjäorganisaatioiden ja yrityksiä edustavien organisaatioiden kautta.

3.2.1.3 Kun kyseessä ovat koulutus- tai työllisyystoimien taikka henkilöresurssien kehitämiseen liittyvien toimien mahdolliset kohderyhmät, hallintoviranomaisen on huolehdittava asianmukaisten järjestelyjen luomisesta tietojen levittämiseksi. Tätä varten hallintoviranomaisen on varmistettava, ammatillista koulutusta antavien laitosten, työllisyyttä tukevien tahojen, yritysten ja yritysryhmien, koulutuskeskusten ja valtiosta riippumattomien järjestöjen yhteistyö.

3.2.2 Tiedottaminen yleisölle

3.2.2.1 Jotta yleistä tietoisuutta Euroopan unionin osuudesta toteutettaviin tukitoimiin ja niistä saataviin tuloksiin olisi mahdollista lisätä, nimetyn viranomaisen on tiedotettava tiedotusvälineille asianmukaisella tavalla rakenteellisista tukitoimista, joiden rahoitukseen unioni osallistuu. Näissä tiedoissa on tuotava asiallisesti esille yhteisön osuus. Viesteissä on tiedotettava kunkin rahaston tehtävästä ja mainittava kyseisten tukitoimien erityiset toimintalinjat 3.2.1.1 kohdan mukaisesti.

Tukitoimien käynnistämisestä komission hyväksyttyä ne sekä niiden toteuttamisen tärkeistä vaiheista tiedotetaan tapauksen mukaan kansallisille tai alueellisille tiedotusvälineille (lehdistö, radio, televisio). Tähän voidaan käyttää erityisesti lehdistötiedotteita, artikkeleita, tarkoitukseen parhaiten soveltuvissa lehdissä julkaistavia liitteitä ja vierailukäyntejä. Myös muita tiedotus- ja viestintäkeinoja on mahdollista käyttää, kuten www-sivuja, julkaisuja onnistuneista hankkeista ja kilpailuja parhaista käytännöistä.

Euroopan unionin osuus on mainittava selkeästi tiedonannoissa, esimerkiksi lehdistö- tai muissa tiedotteissa.

Asianmukainen yhteistyö kyseisessä jäsenvaltiossa sijaitsevan komission edustuston kanssa on varmistettava.

3.2.2.2 Suurelle yleisölle suunnattuihin tiedotus- ja julkistamistoimiin sisältyvät seuraavat tekijät:

- kun kyseessä ovat infrastruktuuri-investoinnit, joiden kokonaiskustannukset ylittävät 500000 euroa KOR:n osarahoittamien toimien osalta ja kolme miljoonaa euroa kaikkien muiden toimien osalta:

- toteutuspaikoille pystytetyt tiedotuskyltit,

- julkisilla paikoilla olevat pysyvät muistolaatat, jotka toteutetaan 6 kohdassa kuvattuja yksityiskohtaisia sääntöjä noudattaen;

- kun kyseessä ovat koulutukseen ja työllistämiseen liittyvät osarahoitetut toimet:

- tiedot koulutustoimien edunsaajista ja näiden osallistumisesta Euroopan unionin rahoittamaan toimeen,

- tiedotuskampanjat Euroopan unionin osuudesta toimissa, joita rahoitetaan ammatillisen koulutuksen, työllistämisen ja henkilöresurssien kehittämisen alalla;

- kun kyseessä ovat yritysinvestoinnit, omien mahdollisuuksien kehittämiseen tähtäävät toimet ja mikä tahansa muu yhteisön taloudellista tukea saava toiminta:

- tiedot edunsaajista ja näiden osallistumisesta Euroopan unionin osarahoittamaan toimeen 6 kohdassa kuvatuilla lomakkeilla.

4 Seurantakomiteoiden työ

4.1 Seurantakomiteoiden on varmistettava, että niiden työstä tiedotetaan riittävästi. Tässä tarkoituksessa komiteat tiedottavat tiedotusvälineille mahdollisimman usein ja oman vastuualueensa mukaan tukitoimien edistymisestä. Puheenjohtaja vastaa yhteyksistä lehdistöön. Komission edustajat osallistuvat yhteyksien hoitamiseen lehdistön kanssa.

On myös sovittava aiheellisista järjestelyistä, jos seurantakomiteoiden kokousten yhteydessä järjestetään merkittäviä tapahtumia, kuten korkean tason tapaamisia tai avajaistilaisuuksia, ja näistä on ilmoitettava komissiolle ja sen jäsenvaltioissa sijaitseville edustustoille.

4.2 Seurantakomitea tarkastelee asetuksen (EY) N:o 1260/1999 37 artiklassa tarkoitettua vuotuista täytäntöönpanokertomusta, jonka on sisällettävä luku tiedotus- ja julkistamistoimista, mainitun asetuksen 35 artiklan mukaisesti. Hallintoviranomainen toimittaa seurantakomiteoille tiedot toteutettua tukitoimea koskevien tiedotus- ja julkistamistoimien laadusta ja tehokkuudesta sekä siihen liittyvät asianmukaiset todisteet kuten valokuvat.

Jäsenvaltiot toimittavat komissiolle asetuksen (EY) N:o 1260/1999 46 artiklan mukaisesti kaikki tiedot, jotka sen on otettava huomioon mainitun asetuksen 45 artiklassa säädetyssä vuosikertomuksessa.

Näiden tietojen avulla on voitava arvioida tämän asetuksen säännösten noudattamista.

5 Kumppanuus ja kokemustenvaihto

Hallintoviranomaiset voivat kuitenkin toteuttaa myös lisätoimenpiteitä. Tällaisia ovat erityisesti aloitteet, jotka edistävät rakennerahastojen yhteydessä noudatetun politiikan moitteetonta täytäntöönpanoa.

Niiden on annettava komissiolle tieto toteutetuista toimenpiteistä, jotta se voi osallistua sopivalla tavalla niiden toteutukseen.

Tämän asetuksen säännösten täytäntöönpanon helpottamiseksi komissio antaa tarvittaessa teknistä apua. Kumppanuuden ja yhteisen edun edistämiseksi komissio tarjoaa kyseisten viranomaisten saataville oman asiantuntemuksensa ja aineistonsa. Se tukee asetuksen (EY) N:o 1260/1999 46 artiklaa täytäntöönpantaessa saatujen kokemusten vaihtoa ja ohjaa tiedotuksesta vastaavien tahojen epävirallisia verkkoja. On toivottavaa, että jäsenvaltio nimeää tätä tarkoitusta varten kullekin rahastolle kansallisen koordinaattorin.

6 Tiedotus- ja julkistamisvälineitä koskevat yksityiskohtaiset säännöt

Rakennerahastojen osarahoittamien toimien näkyvyyden varmistamiseksi toimivaltaisen hallintoviranomaisen on huolehdittava jäljempänä esitettyjen tiedotus- ja julkistamistoimien noudattamisesta:

6.1 Tiedotuskyltit

Tiedotuskyltit pystytetään hankkeiden toteutuspaikoille, kun kyseessä ovat osarahoitetut infrastruktuuri-investoinnit, joiden kustannukset ylittävät 3.2.2.2 kohdassa tarkoitetut määrät. Niissä on oltava Euroopan unionin osallistumista koskevalle maininnalle varattu tila.

Tiedotuskylttien on oltava sopivan kokoisia toteutetun toimenpiteen merkitykseen ja laajuuteen nähden.

Yhteisön osallistumista koskevalle maininnalle varatun tiedotuskylttien osan on täytettävä seuraavat vaatimukset:

- sen koon on oltava vähintään 25 prosenttia kyltin koosta,

- siinä on oltava vakiomallinen Eurooppa-tunnus ja teksti, jotka on asetettu seuraavasti:

>PIC FILE= "L_2000130FI.003501.EPS">

- tunnuksen on noudatettava voimassa olevia ohjeita,

- Euroopan unionin osarahoituksen mainitsemiseen käytettyjen kirjainten on oltava samankokoiset kuin kansallisen osuuden mainitsemiseen käytettyjen kirjainten, mutta painoasultaan erilaisia,

- asianomainen rahasto voidaan mainita.

Jos toimivaltaiset viranomaiset eivät pystytä kylttiä tiedottaakseen omasta osallistumisestaan hankkeen rahoitukseen, on Euroopan unionin tuesta pystytettävä erillinen tiedotuskyltti. Tässä tapauksessa sovelletaan vastaavasti edellä annettuja säännöksiä.

Tiedotuskyltit poistetaan kuuden kuukauden kuluessa töiden päättymisestä ja korvataan muistolaatoilla 6.2 kohdassa annettuja ohjeita noudattaen.

6.2 Muistolaatat

Pysyvät muistolaatat kiinnitetään yleisölle avoimiin rakennerahastojen osarahoittamiin paikkohin (kongressikeskukset, lentokentät, asemat jne.). Niissä on oltava Eurooppa-tunnuksen lisäksi teksti, jossa mainitaan yhteisön osallistuminen rahoitukseen ja mahdollisesti asianomainen rahasto.

Kun kyseessä ovat yritysten aineellisia investointeja koskevat hankkeet, muistolaatat kiinnitetään yhden vuoden ajaksi.

Jos toimivaltainen viranomainen tai lopullinen edunsaaja päättää pitää esillä tiedotuskylttejä tai muistolaattoja taikka laatia julkaisuja tai harjoittaa muuta tiedotustoimintaa sellaisista hankkeista, joiden kokonaiskustannukset ovat alle 500000 euroa KOR:n osarahoittamien toimien osalta ja alle kolme miljoonaa euroa muiden toimien osalta, yhteisön osuus on tällöinkin mainittava.

6.3 Julisteet

Jotta edunsaajien keskuudessa ja julkisuudessa oltaisiin tietoisia Euroopan unionin osuudesta henkilöresurssien kehittämisen, ammatillisen koulutuksen ja työllistämisen sekä yritysinvestointien ja maaseudun kehittämisen aloilla, hallintoviranomaisten on varmistettava, että julisteita, joissa Euroopan unionin ja mahdollisesti asianomaisen rahaston osuus mainitaan, pidetään esillä kaikissa laitoksissa, jotka panevat täytäntöön rakennerahastojen rahoittamia toimia tai hyötyvät niistä (työvoimatoimistot, ammatilliset oppilaitokset, kauppaja teollisuuskamarit, maatalouskamarit, aluekehitysvirastot jne.).

6.4 Ilmoitukset edunsaajille

Edunsaajille tarkoitetussa tuen myöntämistä koskevassa toimivaltaisten viranomaisten ilmoituksessa on mainittava Euroopan unionin osallistuminen rahoitukseen ja mahdollisesti asianomaisesta rahoitusvälineestä saadun tuen määrä tai prosenttiosuus.

6.5 Tiedotus- ja viestintäaineisto

6.5.1 Rakennerahastojen osarahoittamia tukitoimia koskevien julkaisujen (mainoslehtiset, esiteet, tiedotteet) nimilehdellä on oltava näkyvä merkintä Euroopan unionin osuudesta ja mahdollisesti asianomaisesta rahastosta sekä Eurooppa-tunnus aina, kun kansallista tai alueellista tunnusta käytetään.

Julkaisuissa on oltava asiasta kiinnostuneille tietoja antavan tahon sekä kyseisen tukitoimen täytäntöönpanosta vastaavan hallintoviranomaisen yhteystiedot.

6.5.2 Sähköisesti toimitettavaan aineistoon (www-sivut, mahdollisille edunsaajille tarkoitetut tietopankit) tai audiovisuaaliseen aineistoon sovelletaan vastaavasti edellä kuvattuja periaatteita. Tiedottamista koskevan toimintasuunnitelman laatimisen yhteydessä on tärkeää ottaa huomioon uudet tekniikat, joiden avulla tiedot on mahdollista jakaa nopeasti ja tehokkaasti, sekä pyrkiä vuoropuheluun suuren yleisön kanssa.

Rakennerahastoja koskevilla www-sivuilla olisi

- mainittava Euroopan unionin osuus ja mahdollisesti asianomainen rahasto ainakin kotisivulla,

- oltava yhteyslinkit eri rakennerahastoja koskeville ja komission ylläpitämille muille www-sivuille.

6.6 Tiedotustapahtumat

Järjestäessään tiedotustapahtumia (konferensseja, seminaareja, messuja, näyttelyitä, kilpailuja), jotka liittyvät rakennerahastojen osarahoittamiin tukitoimiin, järjestäjien on tuotava esille yhteisön osallistuminen näihin tukitoimiin pitämällä esillä Eurooppa-lippua kokoussalissa ja painamalla Eurooppa-tunnus asiakirjoihin.

Komission edustustot jäsenvaltioissa avustavat tarvittaessa näiden tapahtumien valmistelussa ja toteuttamisessa.

Top