Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000R0616

Neuvoston asetus (EY) N:o 616/2000, annettu 20 päivänä maaliskuuta 2000, kolmansista maista peräisin olevien maataloustuotteiden tuontiedellytyksistä Tsernobylin ydinvoimalaonnettomuuden jälkeen annetun asetuksen (ETY) N:o 737/90 muuttamisesta

OJ L 75, 24.3.2000, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 033 P. 201 - 202
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 033 P. 201 - 202
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 033 P. 201 - 202
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 033 P. 201 - 202
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 033 P. 201 - 202
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 033 P. 201 - 202
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 033 P. 201 - 202
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 033 P. 201 - 202
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 033 P. 201 - 202
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 020 P. 208 - 209
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 020 P. 208 - 209

No longer in force, Date of end of validity: 18/08/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/616/oj

32000R0616

Neuvoston asetus (EY) N:o 616/2000, annettu 20 päivänä maaliskuuta 2000, kolmansista maista peräisin olevien maataloustuotteiden tuontiedellytyksistä Tsernobylin ydinvoimalaonnettomuuden jälkeen annetun asetuksen (ETY) N:o 737/90 muuttamisesta

Virallinen lehti nro L 075 , 24/03/2000 s. 0001 - 0002


Neuvoston asetus (EY) N:o 616/2000,

annettu 20 päivänä maaliskuuta 2000,

kolmansista maista peräisin olevien maataloustuotteiden tuontiedellytyksistä Tsernobylin ydinvoimalaonnettomuuden jälkeen annetun asetuksen (ETY) N:o 737/90 muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 133 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Asetuksessa (ETY) N:o 737/90(1) vahvistetaan kolmansista maista peräisin olevien ja ihmisravinnoksi tarkoitettujen maataloustuotteiden tuontia varten radioaktiivisuuden enimmäistasot, joiden noudattamista jäsenvaltioiden on valvottava. Kyseistä asetusta sovelletaan ainoastaan 31 päivään maaliskuuta 2000.

(2) Syyt, jotka johtivat asetuksen antamiseen ja sen voimassaoloajan pidentämiseen, ovat yhä olemassa, koska onnettomuuden pahiten koettelemista kolmansista maista peräisin olevien tiettyjen maataloustuotteiden radioaktiivinen saastuminen on edelleen suurempi kuin kyseisessä asetuksessa vahvistettu enimmäistaso.

(3) Komission asetuksessa (EY) N:o 1661/1999(2), jolla tarkistettiin komission asetusta (ETY) N:o 1983/88(3), otetaan muun muassa käyttöön erityisehdot, joilla tiukennetaan viljelemättömien sienten tuonnin valvontaa tietyistä kolmansista maista.

(4) Nyt on saatu tieteellistä näyttöä siitä, että useiden metsissä ja metsäalueilla elävistä lajeista peräisin olevien tuotteiden cesium-137-saastumisen kesto on olennaisesti yhteydessä kyseisen radionuklidin fysikaaliseen puoliintumisaikaan, joka on noin 30 vuotta.

(5) Asetuksessa (ETY) N:o 737/90 olevassa 4 artiklassa tarkoitettujen tarkastusten toteuttamisesta erityisesti kuivattujen sienien tuonnin osalta saatu kokemus on osoittanut, että mainitun asetuksen 3 artiklassa tarkoitetut sallitut enimmäistasot on yhtenäisyyden vuoksi laskettava kaikista tiivistetyistä tai kuivatuista tuotteista ennalleen palautetun kulutusvalmiin tuotteen perusteella.

(6) Neuvoston asetuksessa (Euratom) N:o 3954/87(4) vahvistetaan elintarvikkeiden ja rehujen radioaktiivisen sastumisen sallitut enimmäistasot ydinonnettomuuden tai muun säteilyhätätilan jälkeen. Tällaisissa tilanteissa on varmistettava kaikkien toteutettavien toimenpiteiden yhdenmukaisuus.

(7) On suositeltavaa pidentää toisen kerran asetuksessa (ETY) N:o 737/90 voimassaoloaikaa.

(8) Asetuksen (ETY) N:o 737/90 täytäntöönpanemiseksi tarvittavista toimenpiteistä olisi päätettävä menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY(5) mukaisesti,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (ETY) N:o 737/90 seuraavasti:

a) Korvataan 3 artikla seuraavasti:

" 3 artikla

Edellä 2 artiklassa tarkoitetut enimmäistasot ovat seuraavat:

suurin radioaktiivisuuskertymä isotooppeina cesium-134 tai cesium-137 (7):

- 370 becquereliä kilogrammassa liitteessä II lueteltujen maidon ja maitotuotteiden sekä 4-6 kuukauden ikäisten vauvojen erityisravinnoksi tarkoitettujen, sellaisenaan kyseisen henkilöryhmän ravitsemustarpeita vastaavien ja selvästi tunnistettavissa ja merkinnöin 'äidinmaidonkorvike' varustetuissa vähittäismyyntipakkauksissa olevien elintarvikkeiden osalta,

- 600 becquereliä kilogrammassa muiden kyseisten tuotteiden osalta.".

b) Korvataan 7 artikla seuraavasti:

" 7 artikla

1. Komissiota avustaa komitea.

2. Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artikla 6 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan yhdeksi kuukaudeksi.

3. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä.".

c) Korvataan 8 artiklan toinen kohta seuraavasti:"Sen voimassaolo päättyy:

1. 31 päivänä maaliskuuta 2010, jollei neuvosto ennen kyseistä päivämäärää toisin päätä, erityisesti jos 6 artiklassa tarkoitettu soveltamisalan ulkopuolelle jätettyjen tuotteiden luettelo kattaa kaikki ihmisravinnoksi soveltuvat tuotteet, joihin tätä asetusta sovelletaan,

2. heti asetuksessa (Euratom) N:o 3954/87 olevan 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun komission asetuksen tullessa voimaan, jos tämä voimaantulo tapahtuu ennen 31 päivää maaliskuuta 2010.".

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 20 päivänä maaliskuuta 2000.

Neuvoston puolesta

J. Gama

Puheenjohtaja

(1) EYVL L 82, 29.3.1990, s. 1, asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 686/95 (EYVL L 71, 31.3.1995, s. 15).

(2) EYVL L 197, 29.7.1999, s. 17.

(3) EYVL L 174, 6.7.1988, s. 32.

(4) EYVL L 371, 30.12.1987, s. 11, asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (Euratom) N:o 2218/89 (EYVL L 211, 27.7.1989, s. 1).

(5) EYVL L 184, 17.7.1999, p. 23.

Top