Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000L0030

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/30/EY, annettu 6 päivänä kesäkuuta 2000, Euroopan yhteisössä liikennöivien hyötyajoneuvojen teknisistä tienvarsitarkastuksista

OJ L 203, 10.8.2000, p. 1–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 005 P. 80 - 87
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 005 P. 80 - 87
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 005 P. 80 - 87
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 005 P. 80 - 87
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 005 P. 80 - 87
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 005 P. 80 - 87
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 005 P. 80 - 87
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 005 P. 80 - 87
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 005 P. 80 - 87
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 007 P. 230 - 237
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 007 P. 230 - 237
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 019 P. 26 - 33

No longer in force, Date of end of validity: 19/05/2018; Kumoaja 32014L0047

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2000/30/oj

32000L0030

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/30/EY, annettu 6 päivänä kesäkuuta 2000, Euroopan yhteisössä liikennöivien hyötyajoneuvojen teknisistä tienvarsitarkastuksista

Virallinen lehti nro L 203 , 10/08/2000 s. 0001 - 0008


Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/30/EY,

annettu 6 päivänä kesäkuuta 2000,

Euroopan yhteisössä liikennöivien hyötyajoneuvojen teknisistä tienvarsitarkastuksista

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 71 artiklan 1 kohdan c ja d alakohdan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen(1),

ottavat huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(2),

ovat kuulleet alueiden komiteaa,

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä(3),

sekä katsovat seuraavaa:

(1) Tieliikenteen kasvu aiheuttaa kaikille jäsenvaltioille luonteeltaan ja vakavuudeltaan samankaltaisia turvallisuus- ja ympäristöongelmia.

(2) Liikenneturvallisuuden, ympäristönsuojelun ja tasapuolisen kilpailun vuoksi hyötyajoneuvoja olisi käytettävä vain, jos ne pidetään teknisten vaatimusten mukaisessa kunnossa.

(3) Moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen katsastusta koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 20 päivänä joulukuuta 1996 annetun direktiivin 96/96/EY(4) mukaan hyväksytyn laitoksen on katsastettava hyötyajoneuvot vuosittain.

(4) Direktiivin 94/12/EY(5) 4 artiklassa säädetään monitahoisesta lähestymistavasta niiden toimenpiteiden kustannus/tehokkuus-näkökohtiin, joilla pyritään vähentämään tieliikenteestä aiheutuvaa ilman pilaantumista. Eurooppalaiseen Auto Oil I -ohjelmaan on sisällytetty tämä lähestymistapa, ja siinä on arvioitu objektiivisesti ajoneuvoteknologian, polttoaineiden laadun, valvonnan ja huollon sekä muiden kuin teknisten toimenpiteiden alalla kustannuksiin nähden tehokkaimmat toimenpiteet tieliikenteen päästöjen vähentämiseksi.

(5) Tätä lähestymistapaa noudattaen Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat antaneet direktiivin 98/70/EY(6), jonka tarkoituksena on parantaa polttoaineiden laatua, ja antaakseen tiukempia säännöksiä päästörajoista ne ovat antaneet henkilöautoja ja kevyitä hyötyajoneuvoja koskevan direktiivin 98/69/EY(7), ja raskaita ajoneuvoja koskevan direktiivin 1999/96/ EY(8).

(6) Tässä direktiivissä noudatetaan samaa lähestymistapaa. Kuitenkin ympäristönsuojelun kannalta vaikuttaa hyödyllisemmältä, ettei tässä vaiheessa tiukenneta direktiivin 96/96/EY katsastussäännöksiä, vaan otetaan käyttöön tekniset tienvarsitarkastukset direktiivin 96/96/EY soveltamisen varmistamiseksi ympäri vuoden.

(7) Vuosikatsastusta ei itse asiassa pidetä riittävänä sen takaamiseksi, että hyötyajoneuvot ovat teknisten vaatimusten mukaisia läpi vuoden.

(8) Täydentävien ja kohdennettujen teknisten tienvarsitarkastusten toteuttaminen muodostaa tärkeän ja kustannuksiinsa nähden tehokkaan keinon valvoa liikennöivien hyötyajoneuvojen kuntoa.

(9) Tekniset tienvarsitarkastukset olisi suoritettava ilman kuljettajan kansallisuuteen tai hyötyajoneuvon rekisteröinti- tai käyttömaahan perustuvaa syrjintää.

(10) Tarkastettavien ajoneuvojen valinnan olisi perustuttava kohdennettuun lähestymistapaan, jossa erityistä huomiota kiinnitetään niiden ajoneuvojen tunnistamiseen, jotka kaikkein todennäköisimmin ovat huonosti huollettuja, ja siten parannetaan viranomaisten toiminnan tehokkuutta ja vähennetään kuljettajille ja yrityksille koituvia kustannuksia ja viivytyksiä mahdollisimman pieniksi.

(11) Jos tarkastetussa hyötyajoneuvossa havaitaan vakavia puutteita, sen jäsenvaltion toimivaltaisia viranomaisia, jossa ajoneuvo on rekisteröity tai otettu käyttöön, on voitava pyytää toteuttamaan aiheelliset toimenpiteet ja ilmoittamaan tietoja pyytävälle jäsenvaltiolle toteutetuista seurantatoimista.

(12) Tämän säädöksen täytäntöönpanemiseksi tarvittavista toimenpiteistä olisi päätettävä menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY(9) mukaista menettelyä noudattaen.

(13) Suunnitellun toiminnan tavoitteita, toisin sanoen yhteisössä liikenteessä olevien hyötyajoneuvojen teknisiä tienvarsitarkastusjärjestelmiä ei voida riittävällä tavalla saada aikaan jäsenvaltioiden toimilla, vaan ne voidaan ehdotetun toiminnan laajuuden vuoksi paremmin saavuttaa yhteisön tasolla perustamissopimuksen 5 artiklassa vahvistettujen toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen mukaisesti. Tässä direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on näiden tavoitteiden saavuttamiseksi tarpeen,

OVAT ANTANEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

1. Tämän direktiivin tarkoituksena on liikenneturvallisuuden parantamiseksi ja ympäristön suojelemiseksi varmistaa, että yhteisön alueella liikennöivät hyötyajoneuvot noudattavat peremmin tiettyjä direktiivissä 96/96/EY säädettyjä teknisiä vaatimuksia.

2. Tässä direktiivissä säädetään Euroopan yhteisön alueella liikennöivien hyötyajoneuvojen teknisiä tienvarsitarkastuksia koskevista tietyistä edellytyksistä.

3. Tällä direktiivillä ei rajoiteta jäsenvaltioiden oikeutta suorittaa tarkastuksia, jotka eivät kuulu tämän direktiivin soveltamisalaan, tai valvoa muita tieliikenteeseen liittyviä, erityisesti hyötyajoneuvoja koskevia näkökohtia, sanotun kuitenkaan rajoittamatta yhteisön lainsäädännön soveltamista. Tällä direktiivillä ei toisaalta estetä jäsenvaltiota tämän direktiivin soveltamisalaan kuulumattomia tarkastuksia suorittaessaan tarkastamasta liitteessä I lueteltuja kohtia muualla kuin yleisellä tiellä.

2 artikla

Tässä direktiivissä tarkoitetaan:

a) "hyötyajoneuvolla" direktiivin 96/96/EY liitteessä I määriteltyihin ajoneuvoluokkiin 1, 2 ja 3 kuuluvia moottoriajoneuvoja ja niiden perävaunuja;

b) "teknisellä tienvarsitarkastuksella" ilman viranomaisten ennakkoilmoitusta ja siten yllättäen tehtyä, jäsenvaltion alueella liikennöivän hyötyajoneuvon teknisten ominaisuuksien tarkastusta, joka suoritetaan yleisellä tiellä viranomaisten toimesta tai heidän valvonnassaan;

c) "katsastuksella" ajoneuvon teknisten vaatimusten mukaisuuden tarkastusta direktiivin 96/96/EY liitteessä II säädetyllä tavalla.

3 artikla

1. Kunkin jäsenvaltion on toteutettava riittävästi teknisiä tienvarsitarkastuksia 1 artiklassa esitettyjen tavoitteiden saavuttamiseksi kaikkien tässä direktiivissä tarkoitettujen hyötyajoneuvojen osalta, ottaen huomioon kyseisiin ajoneuvoihin direktiivin 96/96/EY puitteissa sovellettavan kansallisen järjestelmän.

2. Tekniset tienvarsitarkastukset on toteutettava ilman kuljettajan kansallisuuteen tai hyötyajoneuvon rekisteröinti- tai käyttöönottomaahan perustuvaa syrjintää ja ottaen huomioon tarve vähentää kuljettajille ja yrityksille koituvat kustannukset ja viivytykset mahdollisimman pieniksi.

4 artikla

1. Tekninen tienvarsitarkastus muodostuu joko yhdestä, kahdesta tai kaikista seuraavista osista:

a) tarkastetaan silmämääräisesti pysähtyneenä olevan hyötyajoneuvon kunto;

b) tarkastetaan äskettäin laadittu 5 artiklassa tarkoitettu teknistä tienvarsitarkastusta koskeva raportti tai ajoneuvoon sovellettavien teknisten säännösten mukaisuuden osoittavat asiakirjat ja jäsenvaltiossa rekisteröityjen tai käyttöön otettujen ajoneuvojen osalta erityisesti asiakirja, joka osoittaa, että hyötyajoneuvo on läpäissyt pakollisen katsastuksen direktiivin 96/96/EY mukaisesti;

c) tarkastetaan ajoneuvo sen kuntoa koskevien puutteiden havaitsemiseksi. Tarkastus koskee yhtä, useampaa tai kaikkia liitteessä I olevan luettelon 10 kohdassa lueteltuja tarkastettavia kohtia.

2. Jarrujärjestelmien ja pakokaasupäästöjen tarkastus on suoritettava liitteessä II esitettyjen sääntöjen mukaisesti.

3. Tarkastajan on otettava huomioon ennen liitteessä I olevan luettelon 10 kohdassa lueteltujen kohtien tarkastusta kuljettajan mahdollisesti esittämä viimeisin katsastustodistus ja/tai äskettäin laadittu teknistä tienvarsitarkastusta koskeva raportti.

Tarkastaja voi myös ottaa huomioon kuljettajan tarvittaessa esittämän, hyväksytyn laitoksen antaman muun turvallisuustodistuksen.

Jos edellä mainitut todistukset ja/tai raportti osoittaa (osoittavat), että jokin liitteessä I olevan luettelon 10 kohdassa luetelluista kohdista on tarkastettu kolmen edellisen kuukauden aikana, kyseistä kohtaa ei tarkasteta uudelleen, ellei tämä ole perusteltua erityisesti kuntoa ja/tai vaatimustenmukaisuutta koskevien selvien puutteiden takia.

5 artikla

1. Teknisen tienvarsitarkastuksen suorittaneen viranomaisen tai tarkastajan on laadittava edellä 4 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettua teknistä tientarkastusta koskeva raportti. Raportin malli on liitteessä I, ja 10 kohdassa on lueteltu tarkastettavat kohdat. Viranomaisen tai tarkastajan on merkittävä rastilla tarkastettavat kohdat. Raportti on luovutettava hyötyajoneuvon kuljettajalle.

2. Jos viranomainen tai tarkastaja katsoo, että hyötyajoneuvon kunnossa ja erityisesti jarruissa havaitut puutteet voivat aiheuttaa sellaisen turvallisuusriskin, että perinpohjaisempi tarkastus on aiheellinen, hyötyajoneuvo voidaan määrätä perusteellisempaan tarkastukseen jäsenvaltion direktiivin 96/96/EY 2 artiklan mukaisesti nimeämään lähellä sijaitsevaan katsastuslaitokseen.

Jos joko 4 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetussa teknisessä tienvarsitarkastuksessa tai tämän kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetussa perusteellisemmassa tarkastuksessa ilmenee, että hyötyajoneuvo aiheuttaa merkittävän vaaran ajoneuvossa oleville henkilöille tai muille tienkäyttäjille, kyseisen ajoneuvon käyttö voidaan kieltää kunnes havaitut vaaraa aiheuttavat puutteet on korjattu.

6 artikla

Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle joka toinen vuosi ennen 31 päivää maaliskuuta edellisiltä kahdelta vuodelta kerätyt tiedot tarkastettujen hyötyajoneuvojen lukumäärästä liitteessä I olevassa 6 kohdassa esitettyjen ajoneuvoluokkien ja rekisteröintimaan mukaisesti luokiteltuina sekä tarkastetut kohdat ja todetut puutteet liitteessä I olevan 10 kohdan mukaisesti.

Tietojen ensimmäinen siirto koskee 1 päivänä tammikuuta 2003 alkavaa kahden vuoden jaksoa.

Komissio toimittaa nämä tiedot Euroopan parlamentille.

7 artikla

1. Jäsenvaltioiden on avustettava toisiaan tämän direktiivin soveltamisessa. Erityisesti niiden on toimitettava toisilleen niiden yksiköiden nimet, jotka ovat toimivaltaisia suorittamaan tarkastuksia, sekä yhteyshenkilöiden nimet.

2. Henkilölle, jonka asuinpaikka ei ole jäsenvaltiossa, kuuluvan hyötyajoneuvon vakavista puutteista, erityisesti niistä, jotka ovat aiheuttaneet ajoneuvon käyttökiellon, on ilmoitettava sen jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille, jossa ajoneuvo on rekisteröity tai otettu käyttöön, liitteessä I olevaa tarkastusraporttimallia käyttäen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta sen jäsenvaltion lainsäädännön mukaisten seuraamusten soveltamista, jossa puutteet on havaittu.

Sen jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset, jotka ovat havainneet vakavan puutteen sellaisen henkilön hyötyajoneuvossa, jonka asuinpaikka ei ole jäsenvaltiossa, voivat pyytää sen jäsenvaltion toimivaltaisia viranomaisia, jossa ajoneuvo on rekisteröity tai otettu käyttöön, toteuttamaan sääntöjen rikkojaan kohdistettavat asianmukaiset toimenpiteet, esimerkiksi katsastuttamaan ajoneuvon uudelleen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 5 artiklan soveltamista.

Viranomaisten, joille pyyntö on esitetty, on ilmoitettava sääntöjen rikkojaan kohdistetuista toimenpiteistä sen jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille, jossa hyötyajoneuvon puutteet havaittiin.

8 artikla

Muutokset, jotka ovat tarpeen liitteen I mukauttamiseksi tai liitteessä II määriteltyjen teknisten vaatimusten mukauttamiseksi tekniseen kehitykseen, tehdään 9 artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen.

Näistä muutoksista ei kuitenkaan saa seurata, että tämän direktiivin soveltamisala laajenee.

9 artikla

1. Komissiota avustaa direktiivin 96/96/EY 8 artiklalla perustettu tekniseen kehitykseen mukauttamista käsittelevä komitea.

2. Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan kolmeksi kuukaudeksi.

3. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä.

10 artikla

Jäsenvaltioiden on luotava seuraamusjärjestelmä, jota sovelletaan silloin kun kuljettaja tai yrittäjä ei noudata tämän direktiivin perusteella tarkastettavia teknisiä vaatimuksia.

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet näiden seuraamusten täytäntöönpanon varmistamiseksi. Näin säädettyjen seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.

11 artikla

Komissio esittää neuvostolle kertomuksen tämän direktiivin soveltamisesta sekä yhteenvedon saaduista tuloksista viimeistään saatuaan jäsenvaltioilta 6 artiklassa tarkoitetut tiedot.

Ensimmäinen selvitys koskee 1 päivänä tammikuuta 2003 alkavaa kahden vuoden jaksoa.

12 artikla

1. Jäsenvaltioiden on saatettava voimaan tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset ennen 10 päivää elokuuta 2002. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

2. Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaus tehdään.

3. Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle kirjallisina ne kansalliset säännökset, jotka ne antavat tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä.

13 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

14 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Luxemburgissa 6 päivänä kesäkuuta 2000.

Euroopan parlamentin puolesta

N. Fontaine

Puhemies

Neuvoston puolesta

E. Ferro Rodrigues

Puheenjohtaja

(1) EYVL C 190, 18.6.1998, s. 10 ja EYVL C 116 E, 26.4.2000, s. 7.

(2) EYVL C 407, 28.12.1998, s. 112.

(3) Euroopan parlamentin lausunto, annettu 9. helmikuuta 1999 (EYVL C 150, 28.5.1999, s. 27), neuvoston yhteinen kanta, vahvistettu 2. joulukuuta 1999, ja Euroopan parlamentin päätös, tehty 14. maaliskuuta 2000 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 13. huhtikuuta 2000.

(4) EYVL L 46, 17.2.1997, s. 1, direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna komission direktiivillä 1999/52/EY (EYVL L 142, 5.6.1999, s. 26).

(5) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 94/12/EY, annettu 23 päivänä maaliskuuta 1994, moottoriajoneuvojen päästöjen aiheuttaman ilman pilaantumisen ehkäisemiseksi toteutettavista toimenpiteistä ja direktiivin 70/220/ETY muuttamisesta (EYVL L 100, 19.4.1994, s. 42).

(6) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/70/EY, annettu 13 päivänä lokakuuta 1998, bensiinin ja dieselpolttoaineiden laadusta ja neuvoston direktiivin 93/12/ETY muuttamisesta (EYVL L 350, 28.12.1998, s. 58).

(7) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/69/EY, annettu 13 päivänä lokakuuta 1998, moottoriajoneuvojen päästöjen aiheuttaman ilman pilaantumisen ehkäisemiseksi toteutettavista toimenpiteistä ja neuvoston direktiivin 70/220/ETY muuttamisesta (EYVL L 350, 28.12.1998, s. 1).

(8) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 1999/96/EY, annettu 13 päivänä joulukuuta 1999, ajoneuvojen puristussytytysmoottoreiden kaasumaisten ja hiukkasmaisten päästöjen sekä ajoneuvoissa käytettävien maa- tai nestekaasulla toimivien ottomoottoreiden kaasupäästöjen torjumiseksi toteutettavista toimentpiteistä annetun jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä ja direktiivin 88/77/ETY muuttamisesta (EYVL L 44, 16.2.2000, s. 1).

(9) EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.

LIITE I

TARKASTETTUJEN KOHTIEN LUETTELON SISÄLTÄVÄ TIENVARSITARKASTUSRAPORTIN MALLI

(Direktiivi 2000/30/EY)

>PIC FILE= "L_2000203FI.000502.EPS">

>PIC FILE= "L_2000203FI.000601.EPS">

LIITE II

JARRUJÄRJESTELMIÄ JA PAKOKAASUPÄÄSTÖJÄ KOSKEVIA TESTEJÄ JA TARKASTUKSIA KOSKEVAT SÄÄNNÖT

1. Jarrujärjestelmiä koskevat erityisvaatimukset

Jarrujärjestelmän kaikki osat ja toimintamekanismi on pidettävä täydellisessä toimintakunnossa, ja ne on säädettävä asianmukaisesti.

Ajoneuvon jarrujen on täytettävä seuraavat toiminnot:

a) Moottoriajoneuvojen sekä niiden perävaunujen ja puoliperävaunujen käyttöjarrun on kyettävä hidastamaan ajoneuvoa ja pysäyttämään se turvallisesti, nopeasti ja tehokkaasti kuormaustilasta ja tien kaltevuudesta riippumatta.

b) Moottoriajoneuvojen sekä niiden perävaunujen ja puoliperävaunujen seisontajarrun on kyettävä pitämään ajoneuvo paikallaan niiden kuormaustilasta ja tien kaltevuudesta riippumatta.

2. Pakokaasupäästöjä koskevat erityisvaatimukset.

2.1 Moottoriajoneuvot, jotka on varustettu ottomoottorilla (bensiinimoottorit)

a) Jos pakokaasupäästöjä ei ole ohjattu kehittyneellä päästönvalvontajärjestelmällä kuten lambda-anturilla varustetulla kolmitoimisella katalysaattorilaitteistolla:

1. Pakojärjestelmän silmämääräinen tutkiminen sen toteamiseksi, ettei siinä ole vuotoja.

2. Tarvittaessa päästönohjausjärjestelmän silmämääräinen tutkiminen sen todentamiseksi, että vaadittavat laitteet on asennettu.

3. Moottorin käytyä kohtuullisen ajan (ottaen huomioon ajoneuvon valmistajan suositukset) mitataan pakokaasujen hiilimonoksidi-(CO-)pitoisuus joutokäynnillä (kuormittamattomana).

Pakokaasujen suurin sallittu CO-pitoisuus saa olla enintään:

- 4,5 tilavuusprosenttia ajoneuvoilla, jotka on rekisteröity tai otettu käyttöön sen päivämäärän, josta alkaen jäsenvaltiot vaativat, että ajoneuvot ovat direktiivin 70/220/ETY(1) mukaisia, ja 1 päivän lokakuuta 1986 välisenä aikana,

- 3,5 tilavuusprosenttia ajoneuvoilla, jotka on rekisteröity tai otettu käyttöön 1 päivän lokakuuta 1986 jälkeen.

b) Jos pakokaasupäästöjä ohjataan kehittyneellä päästönohjausjärjestelmällä, kuten lambda-anturilla ohjatulla kolmitoimisella katalysaattorilaitteistolla:

1. Pakojärjestelmän silmämääräinen tutkiminen sen todentamiseksi, ettei siinä ole vuotoja ja että kaikki osat ovat täydellisiä.

2. Päästönohjausjärjestelmän tutkiminen sen todentamiseksi, että vaadittavat laitteet on asennettu.

3. Ajoneuvon päästönohjausjärjestelmän tehon määrittäminen mittaamalla lambda-arvo ja pakokaasujen CO-pitoisuus 4 kohdan mukaisesti.

4. Pakoputken päästöt / raja-arvot

- Mittaus moottorin joutokäyntikierrosluvulla:

Pakokaasujen suurin sallittu CO-pitoisuus saa olla enintään 0,5 tilavuusprosenttia.

- Mittaus korkealla joutokäyntikierrosluvulla (kuormittamattoman) moottorin kierrosluvun ollessa vähintään 2000 min-1:

CO-pitoisuus: enintään 0,3 tilavuusprosenttia

Lambda: 1 ± 0,03 tai valmistajan erittelyn mukainen.

2.2 Dieselmoottorilla varustetut moottoriajoneuvot

Pakokaasujen sameuden mittaus vapaassa kiihdytyksessä (ilman kuormaa joutokäynniltä ruiskutuksen katkaisun kierroslukuun). Konsentraation taso saa olla direktiivin 72/306/ETY(2) mukaan enintään absorptiokertoimen raja-arvo:

- vapaasti hengittävillä dieselmoottoreilla 2,5 m-1,

- turboahtimella varustetuilla dieselmoottoreilla 3,0 m-1

tai vastaavat arvot, jos käytetään näistä vaatimuksista poikkeavaa laitteistotyyppiä.

Ennen 1 päivää tammikuuta 1980 rekisteröidyt tai käyttöönotetut ajoneuvot vapautetaan näistä vaatimuksista.

2.3 Tarkastuslaitteisto

Ajoneuvopäästöt tarkastetaan käyttäen laitteistoa, joka on suunniteltu määrittämään tarkasti, ovatko päästöt säädettyjen tai valmistajan ilmoittamien raja-arvojen mukaisia.

(1) Moottoriajoneuvojen päästöjen aiheuttaman ilman pilaantumisen estämiseksi toteutettavia toimenpiteitä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 20 päivänä maaliskuuta 1970 annettu neuvoston direktiivi 70/220/ETY (EYVL L 76, 6.4.1970, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 1999/102/EY (EYVL L 334, 28.12.1999, s. 43).

(2) Ajoneuvojen dieselmoottoreiden päästöjen vähentämiseksi toteutettavia toimenpiteitä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 2 päivänä elokuuta 1972 annettu neuvoston direktiivi 72/306/ETY (EYVL L 190, 20.8.1972, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 97/20/EY (EYVL L 125, 16.5.1997, s. 2).

Top