Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000L0007

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/7/EY, annettu 20 päivänä maaliskuuta 2000, kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen nopeusmittareista ja kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä annetun neuvoston direktiivin 92/61/ETY muuttamisesta

OJ L 106, 3.5.2000, p. 1–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 025 P. 123 - 128
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 025 P. 123 - 128
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 025 P. 123 - 128
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 025 P. 123 - 128
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 025 P. 123 - 128
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 025 P. 123 - 128
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 025 P. 123 - 128
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 025 P. 123 - 128
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 025 P. 123 - 128
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 029 P. 6 - 11
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 029 P. 6 - 11
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 011 P. 60 - 65

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2015; Kumoaja 32013R0168

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2000/7/oj

32000L0007

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/7/EY, annettu 20 päivänä maaliskuuta 2000, kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen nopeusmittareista ja kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä annetun neuvoston direktiivin 92/61/ETY muuttamisesta

Virallinen lehti nro L 106 , 03/05/2000 s. 0001 - 0006


Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/7/EY,

annettu 20 päivänä maaliskuuta 2000,

kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen nopeusmittareista ja kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä annetun neuvoston direktiivin 92/61/ETY muuttamisesta

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 95 artiklan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen(1),

ottavat huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(2),

noudattavat Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä(3),

sekä katsovat seuraavaa:

(1) Liikenneturvallisuus on yksi yhteisön perustavoitteista, joka edellyttää nopeuden tarkkailua ja seuraamista nopeusmittarin avulla ennalta ehkäisevässä tarkoituksessa. Oikeaan liikennekäyttäytymiseen on opastettava etenkin nuoria.

(2) Liikenneturvallisuutta koskeva tekninen lainsäädäntö olisi hyväksyttävä yhtenäisesti eräänlaisina "direktiivipaketteina", jotta kansalaisille voidaan osoittaa selvemmin Euroopan unionin panos liikenneturvallisuuden edistämisessä.

(3) Kaksi- ja kolmipyöräisissä moottoriajoneuvoissa on kussakin jäsenvaltiossa oltava nopeusmittareita koskevat tietyt pakollisina vaatimuksina vahvistetut tekniset ominaisuudet, jotka ovat eri jäsenvaltioissa erilaiset. Tällaiset erot muodostavat esteen yhteisön sisäiselle kaupalle.

(4) Tällaiset sisämarkkinoiden toimintaa haittaavat esteet voidaan poistaa, jos kaikki jäsenvaltiot ottavat käyttöön samat vaatiumukset voimassa olevien määräystensä ja säädöstensä sijasta.

(5) Tämä direktiivi sisältyy niihin erityisdirektiiveihin, joita on noudatettava kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä 30 päivänä kesäkuuta 1992 annetun neuvoston direktiivin 92/61/ETY(4) 4 artiklan säännösten nojalla.

(6) Kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen nopeusmittareita koskevien yhdenmukaistettujen vaatimusten vahvistaminen on tarpeen, jotta kaikkia kyseisiä ajoneuvotyyppejä varten voitaisiin ottaa käyttöön direktiivissä 92/61/ETY säädetyt tyyppihyväksyntämenettelyt.

(7) Suunniteltua tavoitetta, joka on yhteisönlaajuinen ajoneuvojen tyyppihyväksyntä, ei voida riittävällä tavalla saavuttaa jäsenvaltioiden toimilla, vaan se voidaan ehdotetun toiminnan laajuuden ja vaikutusten vuoksi paremmin saavuttaa yhteisön tasolla perustamissopimuksen 5 artiklassa vahvistettujen toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteiden mukaisesti. Tässä direktiivissä säädetään ainoastaan tämän tavoitteen saavuttamiseksi tarvittavista vähimmäissäännöistä, eikä siinä mennä pidemmälle kuin on tämän vuoksi tarpeen.

(8) Jotta pääsy kolmansien maiden markkinoille helpottuisi, on tarpeen vahvistaa tämän direktiivin säännösten ja Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission säännön n:o 39 vaatimusten keskinäinen vastaavuus.

(9) Unionin jäsenvaltioiden on mahdollisimman pian pyrittävä siihen että Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission sääntö n:o 39 muutetaan tämän direktiivin säännöksiä vastaavaksi.

(10) Tämän vuoksi direktiivi 92/61/ETY olisi muutettava,

OVAT ANTANEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

1. Tätä direktiiviä sovelletaan kaikentyyppisten direktiivin 92/61/ETY 1 artiklassa määriteltyjen ajoneuvojen nopeusmittareihin.

2. Direktiivin 92/61/ETY soveltamisalaan kuuluvat ajoneuvot on varustettava tämän direktiivin liitteen mukaisella nopeusmittarilla.

2 artikla

Nopeusmittaria koskevan osan tyyppihyväksynnän myöntämistä kaksi- ja kolmipyöräiselle moottoriajoneuvotyypille koskevat menettelyt ja näiden ajoneuvojen vapaan liikkuvuuden edellytykset vahvistetaan direktiivin 92/61/ETY II luvussa ja vastaavasti III luvussa.

3 artikla

Tämän direktiivin säännösten ja Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission säännön n:o 39 yhteisön viimeksi hyväksymän toisinnon vaatimusten keskinäinen vastaavuus voidaan tunnustaa direktiivin 92/61/ETY 11 artiklan mukaisesti.

Jäsenvaltioiden viranomaisten, jotka myöntävät tyyppihyväksynnän, on hyväksyttävä mainitun säännön n:o 39 vaatimusten mukaisesti kyseisen säännön soveltamisalalla myönnetyt tyyppihyväksynnät ja tyyppihyväksyntämerkinnät tämän direktiivin vaatimusten mukaisesti myönnettyjen tyyppihyväksyntöjen ja tyyppihyväksyntämerkintöjen sijasta.

4 artikla

Muutokset, jotka ovat tarpeen 3 artiklassa tarkoitetun Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission säännön N:o 39 muutosten huomioon ottamiseksi ja liitteen mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen, vahvistetaan moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen tyyppihyväksyntää koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 6 päivänä helmikuuta 1970 annetun neuvoston direktiivin 70/156/ETY(5) 13 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

5 artikla

Muutetaan direktiivi 92/61/ETY seuraavasti:

1. Korvataan liitteessä I olevassa kohdassa N:o 45 otsikko "Moottoripyörien, kolmipyörien ja nelipyörien nopeus- ja matkamittari" otsikolla "Nopeusmittari" ja maininta "CONF" maininnalla "SD",

2. Muutetaan liite II seuraavasti:

a) Korvataan 4.7 kohdassa ilmaisu "Nopeusmittari ja matkamittari: kyllä/ei" (1) ilmaisulla "Nopeusmittari".

b) Lisätään 4.7.3-4.7.8 kohta seuraavasti:

"4.7.3 Valokuvat ja/tai piirustukset valmiista järjestelmästä

4.7.4 Mittarin osoittama nopeusalue

4.7.5 Nopeusmittarin mittausmekanismin toleranssi

4.7.6 Nopeusmittarin tekninen vakio

4.7.7 Toimintatapa ja käyttömekanismin kuvaus

4.7.8 Käyttömekanismin kokonaisvälityssuhde.".

3. Korvataan liitteessä III olevassa kohdassa N:o 10.12 otsikko "Moottoripyörien, kolmipyörien ja nelipyörien nopeus- ja matkamittari" otsikolla "Nopeusmittari" ja maininta "CONF" maininnalla "SD".

6 artikla

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan ennen 1 päivää tammikuuta 2001. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa toimenpiteissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

3. Jäsenvaltiot eivät 1 päivästä tammikuuta 2001 alkaen saa enää kieltää nopeusmittareihin liittyvistä syistä tämän direktiivin vaatimusten mukaisen ajoneuvon ensimmäistä käyttöönottoa.

4. Jäsenvaltioiden on sovellettava 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuja säädöksiä 1 päivästä heinäkuuta 2001, lukuun ottamatta mopedeja, joihin kyseisiä vaatimuksia on sovellettava 1 päivästä heinäkuuta 2002.

7 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

8 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 20 päivänä maaliskuuta 2000.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

N. Fontaine

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. Gama

(1) EYVL C 212, 8.7.1998, s. 7.

(2) EYVL C 40, 15.2.1999, s. 1.

(3) Euroopan parlamentin lausunto, annettu 12. tammikuuta 1999 (EYVL C 104, 14.4.1999, s. 19), vahvistettu 27. lokakuuta 1999, neuvoston yhteinen kanta, vahvistettu 24. toukokuuta 1999 (EYVL C 232, 13.8.1999, s. 1) ja Euroopan parlamentin päätös, tehty 27. lokakuuta 1999 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(4) EYVL L 225, 10.8.1992, s. 72, direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna vuoden 1994 liittymissopimuksella.

(5) EYVL L 42, 23.2.1970, s. 1, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 98/91/EY (EYVL L 11, 16.1.1999, s. 25).

LIITE

1 Määritelmät

Tässä direktiivissä tarkoitetaan:

1.1 "ajoneuvotyypillä nopeusmittarin asennuksen osalta" ajoneuvoja, jotka eivät eroa toisistaan seuraavien olennaisten seikkojen osalta:

1.1.1 tavanomaisesti käytettävästä rengassarjasta valittujen renkaiden kokomerkintä;

1.1.2 kokonaisvälityssuhde, mukaan lukien nopeusmittarin mahdollinen nopeudenalennin;

1.1.3 nopeusmittarityyppi määriteltynä:

1.1.3.1 nopeusmittarin mittausmekanismin toleranssin perusteella;

1.1.3.2 nopeusmittarin teknisen vakion perusteella;

1.1.3.3 osoitetun nopeusalueen perusteella;

1.2 "tavanomaisesti käytettävillä renkailla" rengastyyppiä (rengastyyppejä), jotka ajoneuvon valmistaja on tarkoittanut kyseistä ajoneuvotyyppiä varten ja jotka määritellään direktiivin 92/61/ETY liitteessä II tarkoitetussa ilmoituslomakkeessa.

Talvirenkaita ei pidetä tavanomaisesti käytettävinä renkaina;

1.3 "tavanomaisella käyttöpaineella" ajoneuvon valmistajan ilmoittamaa renkaiden kylmää täyttöpainetta lisättynä 0,2 baarilla;

1.4 "nopeusmittarilla" laitteen osaa, josta kuljettaja näkee kuljettamansa ajoneuvon senhetkisen nopeuden;

1.4.1 "nopeusmittarin mittausmekanismin toleranssilla" tarkoitetaan itse nopeudenmittauslaitteen tarkkuutta ilmaistuna korkeimpana ja alhaisimpana nopeuden ilmoittamisrajana tietyn suuruisia syötettyjä nopeuksia kohti;

1.4.2 "nopeusmittarin teknisellä vakiolla" tarkoitetaan minuuttia kohti laskettujen syötettyjen kierrosten tai sykäysten ja tietyn osoitetun nopeuden välistä suhdetta;

1.5 "ajokuntoisella massalla" massaa, joka määritellään direktiivin 92/61/ETY liitteen II huomautuksessa d olevassa 2 kohdassa.

2 Vaatimukset

2.1 Nopeusmittarin näytön on oltava kuljettajan välittömässä näkökentässä ja selvästi luettavissa sekä päivällä että yöllä. Mittarin osoittaman nopeusalueen on oltava niin laaja, että se sisältää valmistajan ilmoittaman ajoneuvon suurimman nopeuden.

2.2 Jos nopeusmittarissa on osoitintaulu digitaalinäytön sijaan, osoitintaulussa on oltava selkeä asteikko.

2.2.1 Kun on kyse moottoripyöriin tai kolmipyöräisiin moottoriajoneuvoihin tarkoitetuista nopeusmittareista, asteikko on jaettava väleihin, joiden suuruus on 1, 2, 5 tai 10 km/h. Nopeusarvot on ilmoitettava seuraavasti:

2.2.1.1 jos osoitintaulun suurin arvo on enintään 200 km/h, nopeusarvot on merkittävä välein, joiden suuruus saa olla enintään 20 km/h;

2.2.1.2 jos osoitintaulun suurin nopeusarvo on yli 200 km/h, merkittyjen numeeristen nopeusarvojen välien suuruus saa olla enintään 30 km/h;

2.2.2 Kun on kyse mopedeihin tarkoitetuista nopeusmittareista, osoitintaulussa on ilmoitettava suurin nopeusarvo, joka saa olla enintään 80 km/h; asteikko on jaettava väleihin, joiden suuruus on 1, 2, 5 tai 10 km/h, ja nopeusarvot on ilmoitettava osoitintaulussa välein, joiden suuruus saa olla enintään 10 km/h.

Lisäksi osoitintaulussa on ilmoitettava selvästi nopeus 45 km/h (tai pienitehoisten mopedien kohdalla 25 km/h).

2.2.3 Jos ajoneuvo on tarkoitettu myytäväksi jäsenvaltiossa, jossa käytetään englanninmittayksiköitä, nopeusmittarin mittayksikkönä on oltava myös mph (mailia tunnissa); asteikko on jaettava väleihin, joiden suuruus on 1, 2, 5 tai 10 mph. Merkittyjen numeeristen nopeusarvojen välien suuruus ei saa ylittää 20 mph:ta, ja niiden on alettava joko 10 mph:sta tai 20 mph:sta.

2.2.4 Numeerisia nopeusarvoja ei tarvitse merkitä säännöllisin välein.

2.3 Nopeusmittarin tarkkuus testataan seuraavalla menettelyllä:

2.3.1 Ajoneuvo varustetaan jollakin 1.2 kohdassa määritellyistä siinä tavanomaisesti käytettävistä rengastyypeistä. Testi on suoritettava kaikille nopeusmittarityypeille, joita valmistaja aikoo asentaa.

2.3.2 Nopeusmittarin käyttöakseliin kohdistuvan kuormituksen on vastattava ajokuntoista massaa.

2.3.3 Nopeusmittarin sijaintikohdan vertailulämpötilan on oltava 296 K ± 5 K.

2.3.4 Renkaissa on jokaisen testin aikana oltava 1.3 kohdassa määritelty tavanomainen käyttöpaine.

2.3.5 Ajoneuvo testataan seuraavilla nopeuksilla:

>TAULUKON PAIKKA>

2.3.6 Ajoneuvon todellisen nopeuden mittaukseen käytettävän mittauslaitteiston tarkkuuden on oltava ± 0,5 %;

2.3.6.1 jos testit suoritetaan koeradalla, radan pinnan on oltava sileä ja kuiva ja siinä on oltava riittävä pito;

2.3.6.2 jos testissä käytetään rulladynamometriä, rullien halkaisijan on oltava vähintään 2 m. Kun on kyse mopedeihin tarkoitetuista laitteista, testissä voidaan käyttää rullia, joiden halkaisija on vähintään 400 mm.

2.3.7 Ilmoitettu nopeus ei saa koskaan olla todellista nopeutta alhaisempi. Edellä 2.3.5 kohdassa määritellyissä testinopeuksissa ja näiden välisissä nopeuksissa nopeusmittarin osoittaman nopeuden V1 ja ajoneuvon todellisen nopeuden V2 välisen suhteen on oltava seuraava:

0 <= (V1 - V2) <= 0,1 · V2 + 4 km/h.

3 Tuotannon vaatimustenmukaisuus

3.1 Tuotannon vaatimustenmukaisuus tarkistetaan direktiivin 92/61/ETY liitteen VI määräysten perusteella.

3.2 Tuotantomalleja pidetään tämän direktiivin vaatimusten mukaisina, jos 2.3.1-2.3.6 kohdassa tarkoitetuissa olosuhteissa nopeusmittarin osoittaman nopeuden V1 ja ajoneuvon todellisen nopeuden V2 välinen suhde on seuraava:

mopedeila 0 <= (V1 - V2) <= 0,1 · V2 + 4 km/h

ja

moottoripyörillä ja kolmipyöräisillä moottoriajoneuvoilla 0 <= (V1 - V2) <= 0,1 · V2 + 8 km/h.

Lisäys 1

ILMOITUSLOMAKE

kaksi- ja kolmipyöräisen moottoriajoneuvotyypin nopeusmittarin asennuksen osalta

(Liitettävä tyyppihyväksyntähakemukseen, jos se tehdään ajoneuvon tyyppihyväksyntähakemuksesta erillisenä.)

Järjestysnumero (annetaan hakijalle)

Kaksi- ja kolmipyöräisen moottoriajoneuvon nopeusmittaria koskevaan tyyppihyväksyntähakemukseen on liitettävä seuraavissa, direktiivin 92/61/ETY liitteessä II olevaan A osaan sisältyvissä kohdissa tarkoitetut tiedot:

0.1

0.2

0.5

0.6

2.1

2.1.1

4.7-4.7.8

5.2

5.2.2

Lisäys 2

TYYPPIHYVÄKSYNTÄTODISTUS

Kaksi- ja kolmipyöräisen moottoriajoneuvotyypin nopeusmittarin asennuksen osalta

MALLI

>PIC FILE= "L_2000106FI.000602.EPS">

Top