EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000D0208

2000/208/EY: Komission päätös, tehty 24 päivänä helmikuuta 2000, eläinperäisten tuotteiden passitusta kolmannesta maasta ainoastaan maanteitse Euroopan yhteisön kautta toiseen kolmanteen maahan koskevan neuvoston direktiivin 97/78/EY soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä (tiedoksiannettu numerolla K(2000) 468) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 64, 11.3.2000, p. 20–21 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 028 P. 324 - 325
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 028 P. 324 - 325
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 028 P. 324 - 325
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 028 P. 324 - 325
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 028 P. 324 - 325
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 028 P. 324 - 325
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 028 P. 324 - 325
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 028 P. 324 - 325
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 028 P. 324 - 325
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 032 P. 33 - 34
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 032 P. 33 - 34
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 014 P. 28 - 29

No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2019; Kumoaja 32019R2124

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/208/oj

32000D0208

2000/208/EY: Komission päätös, tehty 24 päivänä helmikuuta 2000, eläinperäisten tuotteiden passitusta kolmannesta maasta ainoastaan maanteitse Euroopan yhteisön kautta toiseen kolmanteen maahan koskevan neuvoston direktiivin 97/78/EY soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä (tiedoksiannettu numerolla K(2000) 468) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Virallinen lehti nro L 064 , 11/03/2000 s. 0020 - 0021


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 24 päivänä helmikuuta 2000,

eläinperäisten tuotteiden passitusta kolmannesta maasta ainoastaan maanteitse Euroopan yhteisön kautta toiseen kolmanteen maahan koskevan neuvoston direktiivin 97/78/EY soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä

(tiedoksiannettu numerolla K(2000) 468)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2000/208/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon kolmansista maista yhteisöön tuotavien tuotteiden eläinlääkinnällisten tarkastusten järjestämistä koskevista periaatteista 18 päivänä joulukuuta 1997 annetun neuvoston direktiivin 97/78/EY(1) ja erityisesti sen 11 artiklan 4 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Tarpeettomien kaupan viivytysten välttämiseksi on tarpeen antaa viipymättä sääntöjä sellaisten eläinperäisten tuotteiden poistumisesta, jotka passitetaan Euroopan yhteisön kautta ainoastaan maanteitse kolmannesta maasta toiseen kolmanteen maahan.

(2) Direktiivin 97/78/EY 11 artiklan 2 kohdan e alakohdan osalta näitä sääntöjä sovelletaan menettelyihin, jotka koskevat yhteisön kauttakulkua ainoastaan maanteitse.

(3) Yhteisöstä poistuvat passitettavat tavarat vastaanottavan rajatarkastusaseman virkaeläinlääkärin on tärkeää saada tieto kaikista saapuvista eristä ja varsinkin niistä, jotka saapuvat rajatarkastusaseman tavallisten työaikojen ulkopuolella.

(4) On syytä täsmentää rajatarkastusasemalla, jolta tavarat poistuvat, tehtävät tarkastukset, joilla tutkitaan mistä erä on lähtöisin.

(5) On myös tärkeää täsmentää rajatarkastusaseman, jolta tavarat poistuvat, hyväksyntäluokka, jotta varmistetaan, että sen henkilökunta tuntee tutkittaviksi tulevat tuotteet.

(6) On tarpeen soveltaa yhdenmukaista lähestymistapaa sekä erien tutkimiseen että rajatarkastusasemalle, jonne tavarat saapuvat, palautettaviin asiakirjoihin tehtäviin merkintöihin.

(7) Ainoastaan kalastustuotteiden tarkastuksia varten hyväksytyillä rajatarkastusasemilla tarkastuksia suoritettavalle henkilökunnalle on säädetty poikkeus.

(8) Tämän päätöksen soveltaminen ei vaikuta mahdollisiin työjärjestelyihin, joista yhteisö on sopinut kansainvälisten sopimusten mukaisesti yksittäisten kolmansien maiden kanssa.

(9) Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän eläinlääkintäkomitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Direktiivin 97/78/EY 11 artiklan ja erityisesti sen 2 kohdan e alakohdan soveltamiseksi seuraavia sääntöjä sovelletaan eläinperäisiin tuotteisiin, jotka passitetaan Euroopan yhteisön kautta ainoastaan maanteitse kolmannesta maasta toiseen kolmanteen maahan.

2 artikla

Direktiivin 97/78/EY 11 artiklan 2 kohdan e alakohdassa mainittuja rajatarkastusasemia ovat:

- kalastustuotteiden osalta kaikki rajatarkastusasemat, jotka esitetään komission päätöksessä 97/778/EY(2) (sellaisena kuin se on muutettuna) vahvistetussa luettelossa,

- muiden kuin ensimmäisessä luetelmakohdassa tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden osalta kaikki kyseisessä luetelmakohdassa tarkoitetut rajatarkastusasemat lukuun ottamatta sellaisia, jotka on hyväksytty ainoastaan kalastustuotteiden tarkastusta varten.

3 artikla

Virkaeläinlääkäri tai, jos on kyse kalastustuotteista, joko virkaeläinlääkäri tai toimivaltaisen viranomaisen nimeämä henkilö vastaa siitä, että tämän säännöksen mukaisesti yhteisöstä poistuville erille tehdään tarvittavat tarkastukset rajatarkastusasemalla, jolta tavarat poistuvat. Näillä tarkastuksilla varmistetaan, että vastaanotettu erä vastaa rajatarkastusasemalta, jonne tavarat ovat saapuneet, lähetettyä erää sekä erän mukana olevassa komission päätöksen 93/13/ETY(3) liitteessä B olevan mallin mukaisessa todistuksessa annettuja tietoja.

4 artikla

Kun tarkastukset on tehty, direktiivin 97/78/EY 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun erän mukana seuraavaan todistukseen on merkittävä sanat "EY:stä poistumista koskevat mahdollisuudet ja passitettavien tavaroiden tarkastukset vahvistettu direktiivin 97/78/EY 11 artiklan 2 kohdan e alakohdan mukaisesti", ja se on leimattava rajatarkastusaseman leimalla sekä päivitettävä, jonka jälkeen todistuksen allekirjoittaa virkaeläinlääkäri tai, jos on kyse kalastustuotteista, virkaeläinlääkäri tai toimivaltaisen viranomaisen nimeämä henkilö.

5 artikla

Tämän päätöksen soveltaminen ei rajoita mahdollisia työjärjestelyjä, joista yhteisö on sopinut kansainvälisesti hyväksyttyjen sopimusten mukaisesti kolmansien maiden kanssa.

6 artikla

Tätä päätöstä sovelletaan 1 päivästä huhtikuuta 2000.

7 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 24 päivänä helmikuuta 2000.

Komission puolesta

David BYRNE

Komission jäsen

(1) EYVL L 24, 30.1.1998, s. 3.

(2) EYVL L 315, 19.11.1997, s. 15.

(3) EYVL L 9, 15.1.1993, s. 33.

Top