Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999R1447

Neuvoston asetus (EY) N:o 1447/1999, annettu 24 päivänä kesäkuuta 1999, sellaisten käyttäytymistapojen luettelosta, joilla rikotaan vakavasti yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjä

OJ L 167, 2.7.1999, p. 5–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 04 Volume 004 P. 134 - 135
Special edition in Estonian: Chapter 04 Volume 004 P. 134 - 135
Special edition in Latvian: Chapter 04 Volume 004 P. 134 - 135
Special edition in Lithuanian: Chapter 04 Volume 004 P. 134 - 135
Special edition in Hungarian Chapter 04 Volume 004 P. 134 - 135
Special edition in Maltese: Chapter 04 Volume 004 P. 134 - 135
Special edition in Polish: Chapter 04 Volume 004 P. 134 - 135
Special edition in Slovak: Chapter 04 Volume 004 P. 134 - 135
Special edition in Slovene: Chapter 04 Volume 004 P. 134 - 135
Special edition in Bulgarian: Chapter 04 Volume 005 P. 76 - 77
Special edition in Romanian: Chapter 04 Volume 005 P. 76 - 77

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009; Kumoaja 32008R1005

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/1447/oj

31999R1447

Neuvoston asetus (EY) N:o 1447/1999, annettu 24 päivänä kesäkuuta 1999, sellaisten käyttäytymistapojen luettelosta, joilla rikotaan vakavasti yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjä

Virallinen lehti nro L 167 , 02/07/1999 s. 0005 - 0006


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1447/1999,

annettu 24 päivänä kesäkuuta 1999,

sellaisten käyttäytymistapojen luettelosta, joilla rikotaan vakavasti yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjä

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 37 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen(1),

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon(2),

sekä katsoo, että

(1) yhteiseen kalastuspolitiikkaan sovellettavasta valvontajärjestelmästä 12 päivänä lokakuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2847/93(3) 31 artiklan 2 a kohdan mukaisesti neuvosto voi perustamissopimuksen 37 artiklan perusteella laatia luettelon sellaisista käyttäytymistavoista, joilla rikotaan vakavasti yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjä,

(2) avoimuuden lisäämiseksi yhteisen kalastuspolitiikan alalla jäsenvaltioiden olisi toimittettava komissiolle tiedot tapauksista, joihin liittyy tällaisia käyttäytymistapoja, sekä toteuttamistaan toimista,

(3) asetuksen (ETY) N:o 2847/93 37 artiklassa säädetään tiettyjen henkilötietojen suojasta yhteiseen kalastuspolitiikkaan sovellettavan valvontajärjestelmän yhteydessä,

(4) yllä mainitun luettelon on oltava yhdenmukainen kansainvälisten kalastusjärjestöjen hyväksymien samankaltaisten säännösten kanssa, ja

(5) joidenkin tässä asetuksessa säädettyjen toimenpiteiden osalta on asianmukaista antaa yksityiskohtaiset täytäntöönpanosäännöt,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Liitteessä esitetään sellaiset käyttäytymistavat, joilla rikotaan vakavasti asetuksen (ETY) N:o 2847/93 1 artiklassa tarkoitettuja yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjä.

2 artikla

1. Jäsenvaltioiden on säännöllisesti ilmoitettava komissiolle havaituista tapauksista, joihin liittyy 1 artiklassa tarkoitettuja käyttäytymistapoja, ja toimitettava sille kaikki tiedot hallinto- ja/tai oikeusviranomaisten toteuttamista toimenpiteistä.

2. Komissio toimittaa 1 kohdan mukaisesti saamansa tiedot Euroopan parlamentille, neuvostolle ja neuvoa-antavalle kalatalouskomitealle.

3. Edellä 1 kohdan mukaisesti ilmoitetut ja 2 kohdan mukaisesti toimitetut tiedot on käsiteltävä asetuksen (ETY) N:o 2847/93 37 artiklan säännösten mukaisesti.

4. Yksityiskohtaiset säännöt tämän artiklan täytäntöönpanosta annetaan asetuksen (ETY) N:o 2847/93 36 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdesssä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Luxemburgissa 24 päivänä kesäkuuta 1999.

Neuvoston puolesta

J. TRITTIN

Puheenjohtaja

(1) EYVL C 105, 15.4.1999, s. 3.

(2) Lausunto annettu 4. toukokuuta 1999 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(3) EYVL L 261, 20.10.1993, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna neuvoston asetuksella (EY) N:o 2486/98 (EYVL L 358, 31.12.1998, s. 5).

LIITE

LUETTELO KÄYTTÄYTYMISTAVOISTA, JOILLA RIKOTAAN VAKAVASTI YHTEISEN KALASTUSPOLITIIKAN SÄÄNTÖJÄ

A) Seurannasta vastaavien viranomaisten kanssa toteutettavan yhteistyön laiminlyönti

- valvontatehtävissä olevien kalastuksen tarkastajien tehtävien estäminen näiden tarkastaessa sovelettavien yhteisön sääntöjen noudattamista,

- sellaisten todisteiden väärentäminen, salaaminen, tuhoaminen tai muuttaminen, joita voitaisiin käyttää tutkimuksissa tai oikeudellisissa menettelyissä.

B) Tarkkailijoiden kanssa toteutettavan yhteistyön laiminlöynti

- tarkkailijoiden tehtävien estäminen näiden suorittaessa yhteisön lainsäädännön mukaisia velvollisuuksiaan tarkkailla sovellettavien yhteisön sääntöjen noudattamista.

C) Kalastustoimintaa varten vahvistettujen ehtojen noudattamatta jättäminen

- kalastus ilman lippujäsenvaltion tai komission antamaa kalastuslisenssiä, kalastuslupaa tai muuta kalastuksessa tarvittavaa valtuutusta,

- kalastus käyttäen jotakin edellä mainittua asiakirjaa, jonka sisältö on väärennetty,

- kalastuksen tunnistetietojen väärentäminen, poistaminen tai salaaminen.

D) Säännösten ja määräysten noudattamatta jättäminen kalastustoimien aikana

- kiellettyjen pyydysten tai pyydysten valikoivuutta muuttavien välineiden käyttö tai aluksella pito,

- kiellettyjen kalastustapojen käyttö,

- sellaisten pyydyksen kiinnittämättä tai pakkaamatta jättäminen, jonka käyttö on tietyillä kalastusalueilla kielletty,

- sellaisen lajin kohdennettu kalastus tai aluksella pito, jonka kanta on asetettu pyyntikieltoon tai jonka kalastus on kielletty,

- luvaton kalastus tietyillä vyöhykkeillä ja/tai tiettynä aikana,

- vähimmäiskokoa koskevien sääntöjen noudattamatta jättäminen,

- jälleenlaivausta ja kahden tai useamman aluksen yhteisiä toimia koskevien sääntöjen ja menettelyjen noudattamatta jättäminen.

E) Säännösten ja määräysten noudattamatta jättäminen valvontakeinojen osalta

- aluspäiväkirjojen, lastin purkaus-, myynti- ja jälleenlaivausilmoitusten sekä kuljetusasiakirjojen tietojen väärentäminen tai kirjaamatta jättäminen taikka kyseisten asiakirjojen pitämättä tai toimittamatta jättäminen,

- sateliittiohjautuvaan alusten valvontajärjestelmään puuttuminen,

- kalastusalusten liikkeitä koskevaan etäviestintään sekä aluksella pidettyjä kalastustuotteita koskeviin tietoihin liittyvien yhteisön sääntöjen tahallinen noudattamatta jättäminen,

- yhteisön ulkopuolisesta maasta tulevan kalastusaluksen päällikkö tai hänen edustajansa laiminlöynti noudattaa soveltuvia valvontasääntöjä harjoittaessaan kalastusta yhteisön vesillä.

F) Säännösten ja määräysten noudattamatta jättäminen kalastustuotteiden purkamisen ja kaupan pitämisen osalta

- valvontaa ja täytäntöönpanoa koskevien yhteisön sääntöjen vastaisten kalastustuotteiden purkaminen,

- kaupan pitämistä ja erityisesti vähimmäiskokoja koskevien voimassa olevien sääntöjen vastaisten kalastustuotteiden varastointi, jalostus, myynti ja kuljetus.

Top