Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999R1259

Neuvoston asetus (EY) N:o 1259/1999, annettu 17 päivänä toukokuuta 1999, yhteisen maatalouspolitiikan mukaisia suoran tuen järjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä

OJ L 160, 26.6.1999, p. 113–118 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 025 P. 424 - 429
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 025 P. 424 - 429
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 025 P. 424 - 429
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 025 P. 424 - 429
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 025 P. 424 - 429
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 025 P. 424 - 429
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 025 P. 424 - 429
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 025 P. 424 - 429
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 025 P. 424 - 429

No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2004; Kumoaja 32003R1782

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/1259/oj

31999R1259

Neuvoston asetus (EY) N:o 1259/1999, annettu 17 päivänä toukokuuta 1999, yhteisen maatalouspolitiikan mukaisia suoran tuen järjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä

Virallinen lehti nro L 160 , 26/06/1999 s. 0113 - 0118


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1259/1999,

annettu 17 päivänä toukokuuta 1999,

yhteisen maatalouspolitiikan mukaisia suoran tuen järjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 37 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen(1),

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon(2),

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(3),

ottaa huomioon alueiden komitean lausunnon(4),

ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen lausunnon(5),

sekä katsoo, että

(1) yhteisen maatalouspolitiikan eri tulotukijärjestelmien mukaisille suorille tuille olisi vahvistettava joitakin yhteisiä edellytyksiä,

(2) kansallisten toimivaltaisten viranomaisten olisi maksettava yhteisön tukijärjestelmien mukaiset tuet täysimääräisesti edunsaajille, jollei tässä asetuksessa erityisesti säädetyistä tuen vähennyksistä muuta johdu,

(3) ympäristönäkökohtien sisällyttämiseksi paremmin yhteisiin markkinajärjestelyihin jäsenvaltioiden olisi sovellettava suoraa tukea saavan maatalousmaan ja -tuotannon kannalta tarkoituksenmukaisia ympäristötoimenpiteitä; jäsenvaltioiden olisi päätettävä seuraamuksista, joita sovelletaan, jos ympäristövaatimuksia ei ole noudatettu; jäsenvaltioiden olisi voitava vähentää tukijärjestelmistä saatavia etuja tai jopa peruuttaa ne, jos kyseisiä ympäristövaatimuksia ei ole noudatettu; jäsenvaltioiden olisi toteutettava tällaiset toimenpiteet, tämän kuitenkaan poistamatta mahdollisuutta myöntää tukea vapaaehtoisten maatalouden ympäristösitoumusten perusteella,

(4) maatalouden työllisyystilanteen vakauttamiseksi sekä tilojen yleisen vaurauden ja kyseisille tiloille annettavan tuen huomioon ottamiseksi sekä siten koko maatalousväestön, mukaan lukien kaikkien maataloudessa työskentelevien henkilöiden kohtuullisen elintason edistämiseksi jäsenvaltioiden olisi voitava vähentää viljelijöille maksettavaa suoraa tukea silloin, kun tämän tilalla käytetty työvoima alittaa erikseen määriteltävät rajat ja/tai kun tilojen yleinen vauraus ja/tai tuen kokonaismäärä ylittävät jäsenvaltioiden erikseen määrittelemät rajat; erityisesti maatalouden tuottavuuden säilyttämisen vuoksi eivät kyseiset vähennykset kuitenkaan saisi ylittää 20:tä prosenttia tuen kokonaismäärästä,

(5) jäsenvaltioiden olisi määriteltävä tuen vähentämistä koskevat yksityiskohtaiset säännöt puolueettomin perustein; jäsenvaltioiden olisi voitava käyttää tuen vähennyksistä saatuja määriä tiettyihin Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston (EMOTR) tuesta maaseudun kehittämiseen ja tiettyjen asetusten muuttamisesta ja kumoamisesta 17 päivänä toukokuuta 1999 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1257/1999(6) säädettyyn maaseudun kehittämistukeen liittyviin täydentäviin toimenpiteisiin,

(6) yhteiset tukijärjestelmät on tarvittaessa lyhyessä ajassa mukautettava markkinoiden kehitykseen; edunsaajat eivät näin ollen voi olettaa tukiedellytysten pysyvän muuttumattomina, vaan heidän olisi oltava valmiita siihen, että järjestelmiä saatetaan tarkistaa markkinoiden kehityssuunnan mukaan,

(7) yhteisen maatalouspolitiikan mukaisiin tukijärjestelmiin sisältyy suora tulotuki erityisesti koko maatalousväestön kohtuullisen elintason turvaamiseksi; tämä tavoite liittyy läheisesti maaseutuympäristön säilyttämiseen; yhteisön varojen virheellisen kohdentamisen estämiseksi tukea ei pitäisi maksaa viljelijöille, joiden osalta on osoitettu, että he ovat keinotekoisesti luoneet tukien saamiseen vaaditut edellytykset saadakseen hyötyä kyseisen tukijärjestelmän tavoitteiden vastaisesti, ja

(8) koska suorilla tuilla on merkittäviä vaikutuksia talousarvioon, yhteisön järjestelmiä olisi arvioitava tarkoituksenmukaisella tavalla, jotta nämä vaikutukset voitaisiin arvioida paremmin,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan yhteiseen maatalouspolitiikkaan kuuluvien tukijärjestelmien mukaisesti viljelijöille myönnettäviin suoriin tukiin, jotka rahoitetaan kokonaan tai osittain EMOTR:n tukiosastosta, lukuun ottamatta asetuksessa (EY) N:o 1257/1999 säädettyjä tukia.

Liitteessä on luettelo tukijärjestelmistä.

2 artikla

Täysimääräinen tuki

Tukijärjestelmiin kuuluvat tuet on maksettava täysimääräisinä edunsaajille.

3 artikla

Ympäristönsuojelun vaatimukset

1. Kun on kyseessä tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluva maataloustoiminta, jäsenvaltioiden on toteutettava käytössä olevan maatalousmaan tai kyseisen tuotannon tilanteen kannalta tarkoituksenmukaisiksi katsomansa ympäristötoimenpiteet, joilla voi olla ympäristövaikutusta. Toimenpiteisiin voi sisältyä:

- tuen myöntäminen maatalouden ympäristösitoumuksia vastaan,

- yleisiä pakollisia ympäristövaatimuksia,

- suoran tuen edellytyksenä olevia erityisiä ympäristövaatimuksia.

2. Jäsenvaltioiden on päätettävä seuraamuksista, joiden on oltava tarkoituksenmukaisia ja oikeasuhteisia 1 kohdassa tarkoitettujen ympäristövaatimusten noudattamatta jättämisestä aiheutuneiden ympäristövahinkojen vakavuuteen nähden. Jäsenvaltiot voivat säätää kyseisistä tukijärjestelmistä saatavien etujen vähentämisestä tai tarvittaessa peruuttamisesta, jos näitä ympäristövaatimuksia ei ole noudatettu.

4 artikla

Tuen mukauttaminen

1. Jäsenvaltiot voivat päättää vähentää tukien määriä, jotka, jollei tätä kohtaa sovellettaisi, myönnettäisiin tietyn kalenterivuoden osalta, jos

- tämän tilalla kyseisen kalenterivuoden aikana käytetty työvoima vuotuisina työpanosyksikköinä ilmaistuna jää alle jäsenvaltioiden erikseen määrittelemien rajojen, ja/tai

- tämän tilan yleinen vauraus kyseisen kalenterivuoden aikana joko tietyn alueen tai pienemmän maantieteellisen kokonaisuuden keskimääräistä tilannetta vastaavana vakiomääräisenä bruttomarginaalina ilmaistuna ylittää jäsenvaltioiden määrittelemät rajat, ja/tai

- tukijärjestelmistä tietyn kalenterivuoden osalta myönnetyt tukien kokonaismäärät ylittävät jäsenvaltioiden erikseen määrittelemät rajat.

"Vuotuisella työpanosyksiköllä" tarkoitetaan maatilalla koko kalenterivuoden ajan kokopäivätoimisesti työskentelevän aikuisen henkilön vuotuista kansallista tai alueellista keskimääräistä työaikaa.

"Vakiomääräisellä bruttomarginaalilla" tarkoitetaan vakiomääräisen tuotannon arvon ja tiettyjen vakiomääräisten erityiskustannusten välistä eroa.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden soveltamisesta viljelijälle aiheutuva tuen vähennys saa tiettynä kalenterivuonna olla enintään 20 prosenttia siitä tuen kokonaismäärästä, joka myönnettäisiin viljelijälle kyseisen kalenterivuoden osalta, jollei 1 kohtaa sovellettaisi.

5 artikla

Yhteinen säännös

1. Jäsenvaltioiden on sovellettava 3 ja 4 artiklassa tarkoitettuja toimenpiteitä tavalla, jolla varmistetaan viljelijöiden tasapuolinen kohtelu sekä vältetään markkinoiden ja kilpailun vääristyminen.

2. Niiden määrien, jotka maksettaisiin jäsenvaltion viljelijöille tietyn kalenterivuoden osalta, jollei 3 ja 4 artiklaa sovellettaisi, ja mainittujen artiklojen soveltamisen jälkeen laskettujen määrien erotus on 11 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti vahvistettavien määräaikojen sisällä annettava kyseisten jäsenvaltioiden käyttöön yhteisön täydentävänä tukena toimenpiteille, joista säädetään asetuksen (EY) N:o 1257/1999 10-12 artiklassa (varhaiseläke), 13-21 artiklassa (epäsuotuisat alueet ja ympäristörajoitteiset alueet), 22-24 artiklassa (maatalouden ympäristötoimenpiteet) ja 31 artiklassa (metsittäminen).

6 artikla

Tarkistus

Tukijärjestelmiä sovelletaan rajoittamatta markkinoiden kehityssuunnan perusteella milloin tahansa tehtäviä mahdollisia tarkistuksia.

7 artikla

Maksujen rajoitukset

Tukea ei makseta edunsaajille, joiden osalta on osoitettu, että he ovat keinotekoisesti luoneet kyseisten tukien saamiseen vaaditut edellytykset saadakseen hyötyä kyseisen tukijärjestelmän tavoitteiden vastaisesti, tämän kuitenkaan estämättä yksittäisten tukijärjestelmien erityisten säännösten soveltamista.

8 artikla

Arviointi

Tukijärjestelmien mukaisten tukien tehokkuuden selvittämiseksi tukia on arvioitava, jotta voidaan selvittää niiden vaikutukset järjestelmien tavoitteisiin ja asianomaisiin markkinoihin nähden.

9 artikla

Tietojen antaminen komissiolle

Jäsenvaltioiden on annettava komissiolle yksityiskohtaiset tiedot tämän asetuksen täytäntöön panemiseksi toteutetuista toimenpiteistä.

10 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa:

a) "viljelijällä" tarkoitetaan yksittäistä maataloustuottajaa, joka on luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö taikka luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden ryhmä riippumatta siitä, mikä on ryhmän ja sen jäsenien oikeudellinen asema kansallisessa lainsäädännössä, ja jonka tila sijaitsee yhteisön alueella;

b) "tilalla" tarkoitetan kaikkia viljelijän johtamia, saman jäsenvaltion alueella sijaitsevia tuotantoyksiköitä;

c) "tietyn kalenterivuoden osalta maksettavalla tuella" tarkoitetaan tietyn kalenterivuoden osalta maksettaviin tukiin sisältyvää muiden kyseisenä kalenterivuonna alkavien kausien osalta maksettavaa tukea.

11 artikla

Yksityiskohtaiset säännöt

Komissio vahvistaa neuvoston tukijärjestelmästä tiettyjen peltokasvien viljelijöille 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1251/1999(7) 9 artiklassa tarkoitettua tai 17 päivänä toukokuuta 1999 naudanliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1254/1999(8) 43 artiklassa tai tarvittaessa yhteisistä markkinajärjestelyistä annettujen muiden asetusten vastaavissa artikloissa tarkoitettua menettelyä noudattaen:

- tarvittaessa tämän asetuksen soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt, joihin sisältyvät erityisesti ne toimenpiteet, joiden tarkoituksena on estää 3 ja 4 artiklan säännösten kiertäminen sekä ne, jotka koskevat 7 artiklaa, ja

- tarvittaessa liitteen muutokset, ottaen huomioon 1 artiklassa esitetyt perusteet.

12 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2000.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 17 päivänä toukokuuta 1999.

Neuvoston puolesta

K.-H. FUNKE

Puheenjohtaja

(1) EYVL C 170, 4.6.1998, s. 93.

(2) Lausunto annettu 6. toukokuuta 1999 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(3) EYVL C 407, 28.12.1998, s. 208.

(4) EYVL C 93, 6.4.1999, s. 1.

(5) EYVL C 401, 22.12.1998, s. 3.

(6) Katso tämän virallisen lehden s. 80.

(7) Katso tämän virallisen lehden s. 1.

(8) Katso tämän virallisen lehden s. 21.

LIITE

LUETTELO 1 ARTIKLAN MUKAISET PERUSTEET TÄYTTÄVISTÄ TUKIJÄRJESTELMISTÄ

>TAULUKON PAIKKA>

Top