EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999R0705

Komission asetus (EY) N:o 705/1999, annettu 31 päivänä maaliskuuta 1999, tiettyjen interventioelinten hallussaan pitämän ja jauhetun lihan tuottamiseen tarkoitetun naudanlihan myynnistä tarjouskilpailumenettelyllä

OJ L 89, 1.4.1999, p. 36–40 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/705/oj

31999R0705

Komission asetus (EY) N:o 705/1999, annettu 31 päivänä maaliskuuta 1999, tiettyjen interventioelinten hallussaan pitämän ja jauhetun lihan tuottamiseen tarkoitetun naudanlihan myynnistä tarjouskilpailumenettelyllä

Virallinen lehti nro L 089 , 01/04/1999 s. 0036 - 0040


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 705/1999,

annettu 31 päivänä maaliskuuta 1999,

tiettyjen interventioelinten hallussaan pitämän ja jauhetun lihan tuottamiseen tarkoitetun naudanlihan myynnistä tarjouskilpailumenettelyllä

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon naudanliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 27 päivänä kesäkuuta 1968 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 805/68 (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1633/98 (2), ja erityisesti sen 7 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo, että

interventiotoimenpiteiden soveltaminen naudanliha-alalla on johtanut varastojen kertymiseen useissa jäsenvaltioissa; varastoinnin liiallisen pitkittymisen välttämiseksi osa näistä varastoista olisi saatettava myyntiin tarjouskilpailumenettelyllä jauhetun lihan tuottamiseksi yhteisössä,

markkinoiden hallinnoimiseksi tehokkaasti interventiovarastojen myynti olisi ulotettava jauhetun lihan ja raakalihavalmisteiden tuotantoon ja markkinoille saattamisen sovellettavista vaatimuksista 14 päivänä joulukuuta 1994 annetun neuvoston direktiivin 94/65/EY (3) 8 artiklan mukaisesti hyväksyttyihin jauhetun lihan tuottajiin,

kyseisten tuotteiden erityisestä käyttötarkoituksesta johtuvia tiettyjä erikoistapauksia lukuun ottamatta tähän myyntiin olisi sovellettava sääntöjä, jotka vahvistetaan komission asetuksessa (ETY) N:o 2173/79 (4), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2417/95 (5), ja erityisesti sen II ja III osaston sääntöjä,

säännönmukaisen ja yhtenäisen tarjouskilpailumenettelyn varmistamiseksi olisi toteutettava toimenpiteitä asetuksen (ETY) N:o 2173/79 8 artiklan 1 kohdassa vahvistettujen toimenpiteiden lisäksi,

olisi säädettävä asetuksen (ETY) N:o 2173/79 8 artiklan 2 kohdan b alakohtaa koskevista poikkeuksista niiden hallinnollisten vaikeuksien vuoksi, joita tämän kohdan soveltaminen aiheuttaa kyseisissä jäsenvaltioissa, ja

tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat naudanlihan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1. Myynti koskee:

- noin 1000 tonnia Irlannin interventioelimen hallussa olevaa luutonta naudanlihaa, joka on asetettu interventioon asetuksen (ETY) N:o 805/68 6 artiklan mukaisesti joulukuun 1997 alusta marraskuun 1998 loppuun,

- noin 1000 tonnia Yhdistyneen kuningaskunnan interventioelimen hallussa olevaa luutonta naudanlihaa, joka on asetettu interventioon asetuksen (ETY) N:o 805/68 6 artiklan mukaisesti joulukuun 1997 alusta tammikuun 1999 loppuun.

Määriä koskevat yksityiskohtaiset tiedot ovat liitteessä I.

2. Jollei tämän asetuksen säännöksistä muuta johdu, 1 kohdassa tarkoitetut tuotteet myydään asetuksen (ETY) N:o 2173/79 ja erityisesti sen II ja III osaston mukaisesti.

2 artikla

1. Sen estämättä, mitä asetuksen (ETY) N:o 2173/79 6 ja 7 artiklassa säädetään, tämän asetuksen säännöksiä ja liitteitä pidetään yleisenä tarjouskilpailuilmoituksena.

Kyseisten interventioelinten on laadittava tarjouskilpailuilmoitus, jossa ilmoitetaan:

a) myyntiin saatettavat naudanlihan määrät;

ja

b) tarjousten esittämisen määräaika ja -paikka.

2. Asianomaiset voivat saada saatavilla oleviin määriin sekä tuotteiden varastointipaikkoihin liittyviä yksityiskohtaisia tietoja tämän asetuksen liitteessä II ilmoitetuista osoitteista. Lisäksi interventioelimet ilmoittavat 1 kohdassa tarkoitetuista tarjouskilpailuista pääasiallisissa toimipaikoissaan, ja ne voivat käyttää myös muita julkaisutapoja.

3. Kunkin liitteessä I mainitun tuotteen osalta interventioelinten on myytävä ensiksi varastossa pisimpään olleet lihat. Varastojen paremman hallinnoinnin turvaamiseksi jäsenvaltiot voivat komissiolle etukäteen asiasta ilmoitettuaan kuitenkin hyväksyä tämän asetuksen mukaisesti myydyn lihan toimittajiksi vain joitakin kylmävarastoja tai kylmävarastojen osia.

4. Huomioon otetaan ainoastaan ne tarjoukset, jotka saapuvat kyseiseen interventioelimeen viimeistään 12 päivänä huhtikuuta 1999 kello 12.00 mennessä.

5. Sen estämättä, mitä asetuksen (ETY) N:o 2173/79 8 artiklan 1 kohdassa säädetään, tarjous on jätettävä kyseiselle interventioelimelle suljetussa kirjekuoressa, jossa on viittaus mainittuun asetukseen. Interventioelin ei saa avata suljettua kirjekuorta ennen 4 kohdassa mainittua tarjousten jättämisen määräaikaa.

6. Sen estämättä, mitä asetuksen (ETY) N:o 2173/79 8 artiklan 2 kohdan b alakohdassa säädetään, tarjouksiin ei merkitä, missä kylmävarastossa tai -varastoissa tuotteita pidetään.

3 artikla

1. Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle tiedot saaduista tarjouksista viimeistään tarjousten jättämisen määräpäivää seuraavana työpäivänä.

2. Kun saatuja tarjouksia on tarkasteltu, kullekin tuotteelle vahvistetaan vähimmäismyyntihinta tai muussa tapauksessa myynti keskeytetään.

4 artikla

1. Tarjous voidaan katsoa päteväksi ainoastaan, jos sen on esittänyt neuvoston direktiivin 94/65/EY 8 artiklan 1 kohdan mukaisesti jauhetun lihan tai raakalihavalmisteiden tuottajaksi hyväksytty laitos tai sen edustaja. Jäsenvaltioiden on tarvittaessa pyydettävä toisiltaan lisätietoja tämän kohdan soveltamiseksi.

2. Tarjoukseen on liitettävä:

- tarjouksen tekijän kirjallinen sitoumus siitä, että kaikki kyseessä oleva liha käytetään jauhetun lihan tuottamiseen, sellaisena kuin se on direktiivin 94/65/EY 2 artiklan 2 kohdan a ja b alakohdassa määriteltynä, kolmen kuukauden kuluessa interventioelimen kanssa tehdyn myyntisopimuksen tekemisestä,

- tarkat tiedot tarjouksen tekijän sen laitoksen tai niiden laitosten sijainnista, joissa jauhettu liha tuotetaan.

3. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut tarjouksen tekijät voivat antaa edustajalleen kirjallisen valtuutuksen ottaa haltuun niiden ostamat tuotteet. Tällöin edustajan on jätettävä edustamiensa tarjousten tekijöiden tarjoukset edellä mainittujen valtakirjojen kanssa.

4. Edellä olevissa kohdissa tarkoitettujen ostajien ja edustajien on pidettävä ajantasaista kirjanpitoa, josta voidaan todeta tuotteiden määräpaikka ja käyttötarkoitus erityisesti sen varmistamiseksi, että ostettujen tuotteiden ja jauhetuksi lihaksi valmistettujen tuotteiden määrät vastaavat toisiaan. Hallinnollista valvontaa varten kyseisiä tuotteita hallussaan pitävä interventioelin toimittaa tarvittaessa sen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, jossa jauhettu liha tuotetaan, oikeaksi todistetun jäljennöksen myyntisopimuksesta.

5 artikla

1. Tämän asetuksen mukaisesti ostettu liha on jauhettava kolmen kuukauden kuluessa myyntisopimuksen tekopäivästä.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun vaatimuksen noudattamista koskeva todistus on toimitettava sen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, jossa jauhettu liha tuotetaan, viiden kuukauden kuluessa myyntisopimuksen tekopäivästä.

6 artikla

Jäsenvaltioiden on perustettava fyysisen ja asiakirjoihin perustuvan valvonnan järjestelmä sen varmistamiseksi, että liha jauhetaan 5 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

Tätä varten jalostajien on pystyttävä milloin tahansa esittämään todisteet lihasta ja sen käytöstä asianmukaisten tuotannon valvonta-asiakirjojen avulla.

7 artikla

1. Asetuksen (ETY) N:o 2173/79 15 artiklan 1 kohdassa säädetty vakuus on 12 EUR sadalta kilogrammalta.

2. Tuotteiden jauhamista koskeva vakuus annetaan sen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, jossa jauhaminen tapahtuu, ennen lihan haltuunottoa.

Vakuuden määrä euroina on tonnilta tarjotun hinnan ja 2700 EUR erotus.

Ensisijainen vaatimus on kaiken ostetun lihan jauhaminen komission asetuksen (ETY) N:o 2220/85 (6) 20 artiklan mukaisesti.

8 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 31 päivänä maaliskuuta 1999.

Komission puolesta

Franz FISCHLER

Komission jäsen

(1) EYVL L 148, 28.6.1968, s. 24.

(2) EYVL L 210, 28.7.1998, s. 17.

(3) EYVL L 368, 31.12.1994, s. 10.

(4) EYVL L 251, 5.10.1979, s. 12.

(5) EYVL L 248, 14.10.1995, s. 39.

(6) EYVL L 205, 3.8.1985, s. 5.

ANEXO I/BILAG I/ANHANG I/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι/ANNEX I/ANNEXE I/ALLEGATO I/BIJLAGE I/ANEXO I/LIITE I/BILAGA I

>TAULUKON PAIKKA>

ANEXO II/BILAG II/ANHANG II/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II/ANNEX II/ANNEXE II/ALLEGATO II/BIJLAGE II/ANEXO II/LIITE II/BILAGA II

Direcciones de los organismos de intervención/Interventionsorganernes adresser/Anschriften der Interventionsstellen/Διευθύνσεις των οργανισμών παρεμβάσεως/Addresses of the intervention agencies/Adresses des organismes d'intervention/Indirizzi degli organismi d'intervento/Adressen van de interventiebureaus/Endereços dos organismos de intervenção/Interventioelinten osoitteet/Interventionsorganens adresser

IRELAND

Department of Agriculture, Food and Forestry Agriculture House

Kildare Street

Dublin 2 Ireland Tel. (01) 678 90 11, ext. 2278 and 3806; telex 93292 and 93607, telefax (01) 661 62 63, (01) 678 52 14 and (01) 662 01 98

UNITED KINGDOM

Intervention Board Executive Agency Kings House

33, Kings Road

Reading RG1 3BU Berkshire United Kingdom Tel. (01189) 58 36 26 Fax (01189) 56 67 50

Top