Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999L0094

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 1999/94/EY, annettu 13 päivänä joulukuuta 1999, kuluttajien mahdollisuudesta saada uusien henkilöautojen markkinoinnin yhteydessä polttoainetaloutta ja hiilidioksidipäästöjä koskevia tietoja

OJ L 12, 18.1.2000, p. 16–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 005 P. 3 - 10
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 005 P. 3 - 10
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 005 P. 3 - 10
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 005 P. 3 - 10
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 005 P. 3 - 10
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 005 P. 3 - 10
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 005 P. 3 - 10
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 005 P. 3 - 10
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 005 P. 3 - 10
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 005 P. 220 - 227
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 005 P. 220 - 227
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 029 P. 25 - 32

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 11/12/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1999/94/oj

31999L0094

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 1999/94/EY, annettu 13 päivänä joulukuuta 1999, kuluttajien mahdollisuudesta saada uusien henkilöautojen markkinoinnin yhteydessä polttoainetaloutta ja hiilidioksidipäästöjä koskevia tietoja

Virallinen lehti nro L 012 , 18/01/2000 s. 0016 - 0023


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 1999/94/EY,

annettu 13 päivänä joulukuuta 1999,

kuluttajien mahdollisuudesta saada uusien henkilöautojen markkinoinnin yhteydessä polttoainetaloutta ja hiilidioksidipäästöjä koskevia tietoja

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 175 artiklan 1 kohdan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen(1),

ottavat huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(2),

toimivat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä noudattaen(3),

sekä katsoo, että

1) perustamissopimuksen 174 artiklassa edellytetään luonnonvarojen harkittua ja järkevää käyttöä; järkevä energiankäyttö on eräs keskeinen keino, jolla tämä tavoite voidaan saavuttaa ja ympäristön pilaantumista vähentää,

2) Yhdistyneiden Kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen perimmäinen tavoite on ilmakehän kasvihuonekaasupitoisuuksien vakauttaminen sellaiselle tasolle, että ihmisen toiminnan vaaralliset vaikutukset ilmastojärjestelmään estetään,

3) joulukuussa 1997 pidetyssä Kioton konferenssissa hyväksytyn ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimuksen Kioton pöytäkirjan nojalla yhteisö on hyväksynyt tavoitteen vähentää kasvihuonekaasujen kokonaispäästöjään vuosina 2008-2012 vuoden 1990 tasoon verrattuna 8 prosentilla,

4) komissio on tunnustanut henkilöautojen merkityksen hiilidioksidipäästöjen lähteenä ja on tehnyt ehdotuksen henkilöautojen hiilidioksidipäästöjen vähentämistä ja polttoainetalouden parantamista koskevaksi yhteisön strategiaksi; neuvosto otti 25 päivänä kesäkuuta 1996 tekemissään päätelmissä komission lähestymistavan myönteisesti vastaan,

5) tiedolla on keskeinen asema markkinavoimien toiminnassa ja henkilöautojen polttoaineenkulutusta ja hiilidioksidipäästöjä koskevien tarkkojen, asianmukaisten ja vertailukelpoisten tietojen tarjoaminen saattaa vaikuttaa kuluttajien valintoihin siten, että he suosivat autoja, jotka kuluttavat vähemmän polttoainetta ja aiheuttavat siten vähemmän hiilidioksidipäästöjä, mikä puolestaan rohkaisee valmistajia alentamaan vaimistamiensa autojen polttoaineenkulutusta,

6) myyntipaikalla olevissa käytetyissä autoissa olevat merkinnät saattavat vaikuttaa uusien autojen ostajiin siten, että he valitsevat vähän polttoainetta kuluttavan auton, koska tämä ominaisuus otetaan huomioon, kun autoa myydään edelleen; näin ollen tämän direktiivin ensimmäisen tarkistamisen yhteydessä on aiheellista harkita sen soveltamisalan laajentamista koskemaan moottoriajoneuvojen polttoaineen kulutuksesta annetun neuvoston direktiivin 80/1268/ETY mukauttamisesta tekniikan kehitykseen 17 päivänä joulukuuta 1993 annetun komission direktiivin 93/116/EY(4) soveltamisalaan kuuluvat käytetyt autot,

7) näin ollen on tarpeen kehittää polttoainetaloutta koskeva merkintä kaikille uusille henkilöautoille, jotka ovat näytteillä myyntipaikalla,

8) polttoainetaloutta koskevan merkinnän olisi sisällettävä tietoja polttoaineenkulutuksesta ja hiilidioksidipäästöistä, jotka on määritetty niiden yhdenmukaistettujen standardien ja menetelmien mukaisesti, joista on säädetty moottoriajoneuvojen hiilidioksidipäästöistä ja polttoaineen kulutuksesta 16 päivänä joulukuuta 1980 annetussa neuvoston direktiivissä 80/1268/ETY(5),

9) on tarpeen, että uusien autojen markkinoilla olevien kaikkien muunnosten polttoaineenkulutusta ja hiilidioksidipäästöjä koskevia vakiomallin mukaisia lisätietoja on saatavilla sopivassa muodossa sekä myyntipaikalla että kussakin jäsenvaltiossa nimetyltä viranomaiselta; tällaiset tiedot voivat olla hyödyllisiä niille kuluttajille, jotka tekevät ostopäätöksensä jo ennen henkilöautojen esittelytilaan menoa tai jotka eivät halua käyttää autokauppiaan palveluja tai käydä esittelytilassa henkilöautoa ostaessaan,

10) on tärkeää, että mahdollisille asiakkaille annetaan myyntipaikalla tietoa siitä, mitkä siellä saatavilla olevat henkilöautomallit kuluttavat vähiten polttoainetta, ja

11) kaikessa uusien henkilöautojen markkinoinnissa käytettävissä mainosjulkaisuissa sekä tarvittaessa myös kaikessa muussa myynninedistämisaineistossa olisi esitettävä asianmukaiset tiedot niiden henkilöautomallien polttoaineenkulutuksesta ja hiilidioksidipäästöistä, joita kyseinen aineisto koskee,

OVAT ANTANEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Tämän direktiivin tarkoituksena on varmistaa, että kuluttajien saataville saatetaan tietoja yhteisössä myytäväksi tai liisattavaksi tarjottavien uusien henkilöautojen polttoainetaloudesta ja hiilidioksidipäästöistä, jotta he voivat tehdä tietoon perustuvan valinnan.

2 artikla

Tässä direktiivissä tarkoitetaan:

1) "henkilöautolla" kaikkia direktiivin 70/156/ETY(6) liitteen II määritelmän mukaisia M1-luokan ajoneuvoja, jotka kuuluvat direktiivin 80/1268/ETY soveltamisalaan. Henkilöautoina ei pidetä ajoneuvoja, jotka kuuluvat direktiivin 92/61/ETY(7) soveltamisalaan, eikä direktiivin 70/156/ETY 4 artiklan 1 kohdan a alakohdan toisessa luetelmakohdassa määriteltyjä erikoiskäyttöön tarkoitettuja ajoneuvoja;

2) "uudella henkilöautolla" henkilöautoa, jota ei ole aiemmin myyty sellaiselle henkilölle, joka on ostanut sen muuhun tarkoitukseen kuin myytäväksi tai edelleen toimitettavaksi;

3) "vaatimustenmukaisuustodistuksella" direktiivin 70/156/ETY 6 artiklassa tarkoitettua todistusta;

4) "myyntipaikalla" paikkaa, kuten autoliikkeen näyttelytiloja tai pihaa, jossa uusia henkilöautoja on näytteillä taikka tarjolla myytäväksi tai liisattavaksi mahdollisille asiakkaille. Messut, joilla uusia henkilöautoja esitellään yleisölle, kuuluvat tämän määritelmän piiriin;

5) "polttoaineenkulutuksella" sitä polttoaineenkulutusta, jolle tyyppihyväksyntäviranomainen on antanut tyyppihyväksynnän direktiivin 80/1268/ETY säännösten mukaisesti ja joka mainitaan direktiivin 70/156/ETY liitteessä VIII sekä liitteessä ajoneuvojen EY-tyyppihyväksyntätodistukseen tai vaatimustenmukaisuustodistukseen. Jos samaan malliin ryhmitellään kuuluvaksi useita vaihtoehtoja ja/tai muunnoksia, kyseisen mallin polttoaineenkulutuksesta annettavan arvon on perustuttava siihen vaihtoehtoon tai muunnokseen, jolla on ryhmän korkein virallinen polttoaineenkulutus;

6) tietyn henkilöauton "hiilidioksidipäästöillä" direktiivin 80/1268/ETY säännösten mukaisesti mitattuja päästöjä, jotka mainitaan direktiivin 70/156/ETY liitteessä VIII sekä liitetään ajoneuvojen EY-tyyppihyväksyntätodistukseen tai vaatimustenmukaisuustodistukseen. Jos samaan malliin ryhmitellään kuuluvaksi useita vaihtoehtoja ja/tai muunnoksia, kyseisen mallin hiilidioksidipäästöistä annettavien arvojen on perustuttava siihen vaihtoehtoon ja/tai muunnokseen, jolla on ryhmän suurimmat hiilidioksidipäästöt;

7) "polttoainetaloutta koskevalla merkinnällä" merkintää, joka sisältää kuluttajille annettavia tietoja sen auton polttoaineenkulutuksesta ja hiilidioksidipäästöistä, johon merkintä on kiinnitetty;

8) "polttoainetaloutta koskevalla oppaalla" kunkin uusien autojen markkinoilla saatavilla olevan mallin polttoaineenkulutusta ja hiilidioksidipäästöjä koskevien tietojen koostetta;

9) "mainosjulkaisuilla" kaikkia painotuotteita, joita käytetään suurelle yleisölle suunnatussa ajoneuvojen markkinoinnissa, mainonnassa ja myynninedistämisessä. Siihen sisältyvät ainakin tekniset käsikirjat, esitteet, mainokset sanomalehdissä, aikakauslehdissä ja alan julkaisuissa sekä julisteet;

10) "merkillä" valmistajan tavaramerkkiä, joka on ilmoitettu vaatimustenmukaisuustodistuksessa ja tyyppihyväksyntäasiakirjassa;

11) "mallilla" kaupallista kuvausta henkilöauton merkistä, tyypistä sekä, jos sellainen kuvaus on saatavilla ja tarkoituksenmukainen, myös vaihtoehdosta ja muunnoksesta;

12) "tyypillä", "vaihtoehdolla" ja "muunnoksella" valmistajan ilmoittamia tietyn ajoneuvomerkin erilaisia alaluokkia, siten kuin ne on määritelty direktiivin 70/156/ETY liitteessä II olevassa B osassa ja jotka voidaan tunnistaa ainoastaan tyyppiä, vaihtoehtoa ja muunnosta koskevan kirjain- ja numeroyhdistelmän perusteella.

3 artikla

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että liitteessä I esitettyjen vaatimusten mukainen polttoainetaloutta ja hiilidioksidipäästöjä koskeva merkintä on kiinnitetty kuhunkin uuteen henkilöautomalliin tai on sen lähellä esillä myyntipaikalla selvästi nähtävällä tavalla.

4 artikla

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että polttoainetaloutta ja hiilidioksidipäästöjä koskeva opas laaditaan yhteistyössä valmistajien kanssa vähintään kerran vuodessa liitteessä II esitettyjen vaatimusten mukaisesti, sanotun kuitenkaan estämättä sitä, että komissio laatii internetissä käytettävän yhteisön tason oppaan. Oppaan on oltava kannettava ja pienikokoinen, ja kuluttajien on pyynnöstä saatava se maksutta käyttöönsä sekä myyntipaikalla että kussakin jäsenvaltiossa nimetyltä taholta.

Jäljempänä 8 artiklassa mainittu yksi tai useampi viranomainen voi valmistella oppaan yhteistyössä.

5 artikla

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kunkin automerkin osalta esitetään juliste (tai vaihtoehtoisesti esite), jossa on luettelo tiedoista, jotka koskevat kaikkien myyntipaikalla tai näytteillä olevien tai myyntipaikalla tai sen välityksellä myytävänä tai liisattavana olevien uusien henkilöautomallien polttoaineenkulutusta ja hiilidioksidipäästöjä. Tiedot on esitettävä näkyvällä paikalla ja liitteessä III esitetyn mallin mukaisesti.

6 artikla

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kaikissa mainosjulkaisuissa mainitaan liitteessä IV esitettyjen vaatimusten mukaiset tiedot niiden henkilöautomallien polttoaineenkulutuksesta ja hiilidioksidipäästöistä, joita kyseinen julkaisu koskee.

Jäsenvaltioiden on tarvittaessa säädettävä, että muussa myynninedistämisaineistossa kuin edellä tarkoitetuissa mainosjulkaisuissa annetaan tiedot sen automallin hiilidioksidipäästöistä ja polttoaineenkulutuksesta, jota kyseinen aineisto koskee.

7 artikla

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että polttoaineenkulutusta tai hiilidioksidipäästöjä koskevien sellaisten merkkien, tunnusten tai merkintöjen, jotka eivät vastaa tämän direktiivin vaatimuksia, käyttö 3, 4, ja 6 artiklassa tarkoitetuissa merkinnöissä, oppaissa, julisteissa tai mainosjulkaisuissa ja myynninedistämisaineistossa kielletään, jos niiden esittäminen voi aiheuttaa sekaannusta uusien henkilöautojen mahdollisten kuluttajien kannalta.

8 artikla

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle yksi tai useampi toimivaltainen viranomainen, joka vastaa tämän direktiivin mukaisen kuluttajavalistusjärjestelmän täytäntöönpanosta ja toiminnasta.

9 artikla

Komissio antaa muutokset, jotka ovat tarpeen tämän direktiivin liitteiden mukauttamiseksi, noudattaen 10 artiklassa säädettyä menettelyä ja kuultuaan kuluttajajärjestöjä ja muita asianomaisia osapuolia.

Kunkin jäsenvaltion on kyseisen mukauttamismenettelyn helpottamiseksi 31 päivään joulukuuta 2003 mennessä toimitettava komissiolle tämän direktiivin säännösten tehokkuutta koskeva kertomus, joka koskee 18 päivän tammikuuta 2001 ja 31 päivän joulukuuta 2002 välistä ajanjaksoa. Kertomuksen muoto vahvistetaan 10 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti viimeistään 18 päivänä tammikuuta 2001.

Lisäksi komissio toteuttaa 10 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen toimenpiteet, joiden tarkoituksena on:

a) täsmentää edelleen 3 artiklassa tarkoitetun merkinnän mallia muuttamalla liitettä I;

b) täsmentää edelleen 4 artiklassa tarkoitettua opasta koskevia vaatimuksia uusien automallien luokittelemiseksi, jotta mallit voitaisiin luetteloida hiilidioksidipäästöjen ja polttoaineenkulutuksen mukaisesti kussakin luokassa, mukaan lukien vähiten polttoainetta kuluttavien automallien luokka;

c) vahvistaa suositukset, jotta 6 artiklan ensimmäisessä kohdassa tarkoitettuja mainosjulkaisuja koskevien säännösten periaatteita voitaisiin soveltaa muussa tiedonvälityksessä ja aineistossa.

10 artikla

Komitea

Komissiota avustaa komitea, joka koostuu jäsenvaltioiden edustajista ja jonka puheenjohtajana on komission edustaja.

Komission edustaja tekee komitealle ehdotuksen tarvittavista toimenpiteistä. Komitea antaa lausuntonsa ehdotuksesta määräajassa, jonka puheenjohtaja voi asettaa asian kiireellisyyden mukaan. Lausunto annetaan perustamissopimuksen 205 artiklan 2 kohdassa niiden päätösten edellytykseksi määrätyllä enemmistöllä, jotka neuvosto tekee komission ehdotuksesta. Komiteaan kuuluvien jäsenvaltioiden edustajien äänet painotetaan mainitussa artiklassa määrätyllä tavalla. Puheenjohtaja ei osallistu äänestykseen.

Komissio päättää suunnitelluista toimenpiteistä, jos ne ovat komitean lausunnon mukaiset.

Jos suunnitellut toimenpiteet eivät ole komitean lausunnon mukaisia tai lausuntoa ei ole annettu, komissio antaa viipymättä neuvostolle ehdotuksen toteutettavista toimenpiteistä. Neuvosto tekee päätöksensä määräenemmistöllä.

Jos neuvosto ei ole ratkaissut asiaa kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun asia on tullut vireille neuvostossa, komissio tekee päätöksen ehdotetuista toimenpiteistä.

11 artikla

Jäsenvaltioiden on määriteltävä tämän direktiivin mukaisesti annettujen kansallisten säännösten rikkomisesta aiheutuvat rangaistukset. Rangaistusten on oltava tehokkaita, oikeasuhtaisia ja vakuuttavia.

12 artikla

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 18 päivänä tammikuuta 2001. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltiot päättävät siitä, miten viittaukset tehdään.

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle kirjallisina ne keskeiset kansalliset säännökset, jotka ne antavat tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä.

13 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

14 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 13 päivänä joulukuuta 1999.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

N. FONTAINE

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

S. HASSI

(1) EYVL C 305, 3.10.1998, s. 2 ja EYVL C 83, 25.3.1999, s. 1.

(2) EYVL C 40, 15.2.1999, s. 45.

(3) Euroopan parlamentin lausunto, annettu 17. joulukuuta 1998 (EYVL C 98, 9.4.1999, s. 252), neuvoston yhteinen kanta, vahvistettu 23. helmikuuta 1999 (EYVL C 123, 4.5.1999, s. 1) ja Euroopan parlamentin päätös, tehty 4. marraskuuta 1999 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(4) EYVL L 329, 30.12.1993, s. 39.

(5) EYVL L 375, 31.12.1980, s. 36, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiiviilä 93/116/EY.

(6) Neuvoston direktiivi 70/156/ETY, annettu 6 päivänä helmikuuta 1970, moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen tyyppihyväksyntää koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 42, 23.2.1970, s. 1), asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 98/91/EY (EYVL L 11, 16.1.1999, s. 25).

(7) Neuvoston direktiivi 92/61/ETY, annettu 30 päivänä kesäkuuta 1992, kaksi- ja kolmipyöräisten ajoneuvojen tyyppihyväksynnästä (EYVL L 225, 10.8.1992, s. 72), direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna vuoden 1994 liittymisasiakirjalla.

LIITE I

POLTTOAINETALOUTTA JA HIILIDIOKSIDIPÄÄSTÖJÄ KOSKEVAN MERKINNÄN KUVAUS

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kaikki niiden alueella käytettävät polttoainetaloutta koskevat merkinnät täyttävät vähintään seuraavat vaatimukset:

1) ne ovat vakiomallin mukaisia, jotta kuluttajien on helppo tunnistaa ne;

2) ne ovat kooltaan 297 mm × 210 mm (A4-koko);

3) ne sisältävät maininnan kyseisellä merkinnällä varustetun henkilöauton mallista ja polttoainetyypistä;

4) ne sisältävät tiedot polttoaineenkulutuksesta ja hiilidioksidipäästöistä. Polttoaineenkulutus ilmoitetaan joko litroina 100 kilometriä kohden (l/100 km), kilometreinä litraa kohden (km/l) tai näiden arvojen asianmukaisena yhdistelmänä ja merkitään yhden desimaalin tarkkuudella. Hiilidioksidipäästöt ilmoitetaan grammoina kilometriä kohden (g/km) lähimpään kokonaislukuun pyöristettyinä;

kyseiset arvot voidaan ilmoittaa eri yksikköinä (gallonoina ja maileina) edellyttäen, että noudatetaan direktiivin 80/181/ETY(1) säännöksiä;

5) ne sisältävät seuraavan tekstin polttoaineenkulutusta ja hiilidioksidipäästöjä koskevan oppaan saatavuudesta: "Polttoainetaloutta ja hiilidioksidipäästöjä koskeva opas, joka sisältää tiedot kaikista uusista henkilöautomalleista, on maksuitta saatavilla kaikissa myyntipaikoissa.";

6) ne sisältävät seuraavan tekstin: "Auton polttoaineenkulutukseen ja hiilidioksidipäästöihin vaikuttavat auton polttoainetehokkuuden lisäksi myös ajotapa sekä muut tekijät, jotka eivät koske tekniikkaa. Hiilidioksidi on tärkein maapallon lämpenemistä aiheuttava kasvihuonekaasu."

(1) Neuvoston direktiivi 80/181/ETY, annettu 20 päivänä joulukuuta 1979, mittayksikköjä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä ja direktiivin 71/354/ETY kumoamisesta (EYVL L 39, 15.2.1980, s. 40), direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 89/617/ETY (EYVL L 357, 7.12.1989, s. 28).

LIITE II

POLTTOAINETALOUTTA JA HIILIDIOKSIDIPÄÄSTÖJÄ KOSKEVAN OPPAAN KUVAUS

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että polttoainetaloutta ja hiilidioksidipäästöjä koskeva opas sisältää vähintään seuraavat tiedot:

1) luettelo jäsenvaltioissa kunakin vuonna myytävänä olevista uusista henkilöautomalleista merkkien mukaisessa aakkosjärjestyksessä. Jos opas ajantasaistetaan jossakin jäsenvaltiossa useammin kuin kerran vuodessa, oppaassa olisi oltava luettelo kaikista ajantasaistetun oppaan julkaisupäivänä myytävänä olevista uusista henkilöautomalleista;

2) kunkin oppaassa olevan mallin polttoainetyyppi sekä polttoaineenkulutus ja hiilidioksidipäästöt. Virallinen polttoaineenkulutus ilmoitetaan joko litroina 100 kilometriä kohden (l/100 km), kilometreinä litraa kohden (km/l) tai näiden arvojen asianmukaisena yhdistelmänä ja merkitään yhden desimaalin tarkkuudella. Hiilidioksidipäästöt ilmoitetaan grammoina kilometriä kohden (g/km) lähimpään kokonaislukuun pyöristettyinä;

kyseiset arvot voidaan ilmoittaa eri yksikköinä (gallonoina ja maileina) edellyttäen, että noudatetaan direktiivin 80/181/ETY säännöksiä;

3) helposti havaittava luettelo kymmenestä vähiten polttoainetta kuluttavasta uudesta henkilöautomallista, jotka on ilmoitettu hiilidioksidipäästöjen määrän mukaisessa järjestyksessä kunkin polttoainetyypin osalta. Luettelossa on mainittava malli, polttoaineenkulutus ja hiilidioksidipäästöt;

4) autoilijalle tarkoitettuja neuvoja siitä, että ajoneuvon asianmukainen käyttö ja säännöllinen huolto sekä ajokäyttäytyminen, kuten aggressiivinen ajotavan välttäminen, alhaisempien nopeuksien käyttäminen, ennakoiva jarrutus, renkaiden oikea ilmanpaine, tyhjäkäyntiaikojen lyhentäminen ja liiallisen kuorman välttäminen parantavat hänen henkilöautonsa polttoainetaloutta ja vähentävät sen hiilidioksidipäästöjä;

5) selostus kasvihuonekaasupäästöjen vaikutuksista, mahdollisesta ilmastomuutoksesta sekä moottoriajoneuvojen merkityksestä tässä yhteydessä, samoin kuin viimeisimpiin tieteellisiin tutkimuksiin ja lainsäädännön vaatimuksiin perustuva maininta kuluttajan valittavissa olevista polttoainevaihtoehdoista ja niiden ympäristövaikutuksista;

6) maininta uusien henkilöautojen keskimääräisiä hiilidioksidipäästöjä koskevasta yhteisön tavoitteesta ja ajankohta, johon mennessä tavoite olisi saavutettava;

7) maininta komission internetissä julkaisemasta polttoainetaloutta ja hiilidioksidipäästöjä koskevasta oppaasta, jos se on saatavilla.

LIITE III

MYYNTIPAIKALLA NÄYTTEILLÄ PIDETTÄVÄN JULISTEEN KUVAUS

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että juliste (julisteet) täyttää (täyttävät) vähintään seuraavat vaatimukset:

1) juliste on kooltaan vähintään 70 cm × 50 cm;

2) siinä annetut tiedot ovat helppolukuisia;

3) henkilöautomallit ryhmitellään ja luetellaan erikseen polttoainetyypin mukaan (esim. bensiini tai diesel). Kunkin polttoainetyypin osalta mallit järjestetään hiilidioksidipäästöjen suuruuden mukaiseen järjestykseen siten, että malli, jonka polttoaineenkulutus on pienin, sijoitetaan ylimmäksi luettelossa;

4) luettelossa mainitaan kunkin henkilöautomallin merkki, polttoaineenkulutus ja hiilidioksidipäästöt. Polttoaineenkulutus ilmoitetaan joko litroina 100 kilometriä kohden (l/100 km), kilometreinä litraa kohden (km/l) tai näiden asianmukaisena yhdistelmänä ja mainitaan yhden desimaalin tarkkuudella. Hiilidioksidipäästöt ilmoitetaan grammoina kilometriä kohden (g/km) lähimpään kokonaislukuun pyöristettynä.

Kyseiset arvot voidaan ilmoittaa eri yksikköinä (gallonoina ja maileina) edellyttäen, että noudatetaan direktiivin 80/181/ETY säännöksiä.

Tiedot voidaan esittää seuraavalla tavalla:

>PIC FILE= "L_2000012FI.002202.EPS">

5) julisteessa on seuraava teksti polttoainetaloutta ja hiilidioksidipäästöjä koskevan oppaan saatavuudesta: "Polttoainetaloutta ja hiilidioksidipäästöjä koskeva opas, joka sisältää tiedot kaikista uusista henkilöautomalleista, on maksuitta saatavilla kaikissa myyntipaikoissa.";

6) julisteessa on seuraava teksti: "Auton polttoaineenkulutuksen ja hiilidioksidipäästöihin vaikuttavat auton polttoainetehokkuuden lisäksi myös ajotapa sekä muut tekijät, jotka eivät koske tekniikkaa. Hiilidioksidi on tärkein maapallon lämpenemistä aiheuttava kasvihuonekaasu.";

7) juliste saatetaan täysin ajan tasalle vähintään joka kuudes kuukausi. Uudet autot lisätään päivitysten välillä luettelon loppuun.

LIITE IV

POLTTOAINEENKULUTUSTA JA HIILIDIOKSIDIPÄÄSTÖJÄ KOSKEVIEN TIETOJEN ESITTÄMINEN MAINOSJULKAISUISSA

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kaikissa mainosjulkaisuissa mainitaan tiedot niiden ajoneuvojen polttoaineenkulutuksesta ja hiilidioksidipäästöistä, joita kyseiset julkaisut koskevat. Näiden tietojen on täytettävä vähintään seuraavat vaatimukset:

1) niiden on oltava helppolukuisia, ja ne on esitettävä ainakin yhtä näkyvästi kuin pääosa mainosjulkaisuissa esitetyistä tiedoista;

2) niiden on oltava jo pinnallisenkin tutustumisen perusteella helposti ymmärrettäviä;

3) polttoaineenkulutustiedot olisi esitettävä kaikista niistä henkilöautomalleista, joita myynninedistämisaineisto koskee. Jos nimettyjä malleja on useampia kuin yksi, ilmoitetaan joko kaikkien nimettyjen mallien polttoaineenkulutustiedot tai pelkästään parhaan ja huonoimman polttoaineenkulutuksen vaihteluväli. Polttoaineenkulutus ilmoitetaan joko litroina 100 kilometriä kohden (l/100 km), kilometreinä litraa kohden (km/l) tai näiden asianmukaisena yhdistelmänä. Kaikki numeroarvot ilmoitetaan yhden desimaalin tarkkuudella.

Kyseiset arvot voidaan ilmoittaa eri yksikköinä (gallonoina ja maileina) edellyttäen, että noudatetaan direktiviin 80/181/ETY säännöksiä.

Polttoaineenkulutusta koskevia tietoja ei tarvitse esittää, jos mainoisjulkaisussa mainitaan ainoastaan merkki eikä tiettyä mallia.

Top