Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999L0038

Neuvoston direktiivi 1999/38/EY, annettu 29 päivänä huhtikuuta 1999, työntekijöiden suojelemisesta syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille altistumiseen työssä liittyviltä vaaroilta annetun direktiivin 90/394/ETY muuttamisesta toisen kerran ja sen soveltamisalan laajentamisesta perimän muutoksia aiheuttaviin aineisiin

OJ L 138, 1.6.1999, p. 66–69 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 05 Volume 003 P. 350 - 353
Special edition in Estonian: Chapter 05 Volume 003 P. 350 - 353
Special edition in Latvian: Chapter 05 Volume 003 P. 350 - 353
Special edition in Lithuanian: Chapter 05 Volume 003 P. 350 - 353
Special edition in Hungarian Chapter 05 Volume 003 P. 350 - 353
Special edition in Maltese: Chapter 05 Volume 003 P. 350 - 353
Special edition in Polish: Chapter 05 Volume 003 P. 350 - 353
Special edition in Slovak: Chapter 05 Volume 003 P. 350 - 353
Special edition in Slovene: Chapter 05 Volume 003 P. 350 - 353

No longer in force, Date of end of validity: 19/05/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1999/38/oj

31999L0038

Neuvoston direktiivi 1999/38/EY, annettu 29 päivänä huhtikuuta 1999, työntekijöiden suojelemisesta syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille altistumiseen työssä liittyviltä vaaroilta annetun direktiivin 90/394/ETY muuttamisesta toisen kerran ja sen soveltamisalan laajentamisesta perimän muutoksia aiheuttaviin aineisiin

Virallinen lehti nro L 138 , 01/06/1999 s. 0066 - 0069


NEUVOSTON DIREKTIIVI 1999/38/EY,

annettu 29 päivänä huhtikuuta 1999,

työntekijöiden suojelemisesta syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille altistumiseen työssä liittyviltä vaaroilta annetun direktiivin 90/394/ETY muuttamisesta toisen kerran ja sen soveltamisalan laajentamisesta perimän muutoksia aiheuttaviin aineisiin

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 118 a artiklan,

ottaa huomioon työntekijöiden suojelemisesta syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille altistumiseen työssä liittyviltä vaaroilta 28 päivänä kesäkuuta 1990 annetun direktiivin 90/394/ETY (kuudes direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi)(1),

ottaa huomioon komission ehdotuksen(2), jonka se on antanut työturvallisuuden, työhygienian ja työterveyshuollon neuvoa-antavaa komiteaa kuultuaan,

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(3),

noudattaa perustamissopimuksen 189 c artiklassa määrättyä menettelyä(4),

sekä katsoo, että

1) perustamissopimuksen 118 a artiklassa määrätään, että neuvosto antaa direktiivein säännökset vähimmäisvaatimuksista parantaakseen erityisesti työympäristöä työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden suojelun paremman tason takaamiseksi,

2) edellä mainitun artiklan mukaisesti näissä direktiiveissä vältetään säätämästä sellaisia hallinnollisia, taloudellisia ja oikeudellisia rasituksia, jotka vaikeuttaisivat pienten tai keskisuurten yritysten perustamista taikka niiden kehittämistä,

3) lisääntymissolun perimän muutoksia aiheuttavat aineet voivat aiheuttaa pysyviä muutoksia lisääntymissolun geneettisen materiaalin määrään tai rakenteeseen, mikä voi johtaa solun fenotyyppisten ominaisuuksien muutoksiin, jotka voivat siirtyä syntyviin tytärsoluihin,

4) lisääntymissolun perimän muutoksia aiheuttavilla aineilla on toimintamekanisminsa vuoksi todennäköisesti syöpää aiheuttavia vaikutuksia,

5) vinyylikloridimonomeeri on vaarallisten aineiden luokitusta, pakkaamista ja merkintöjä koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä 27 päivänä kesäkuuta 1967 annetussa neuvoston direktiivissä 67/548/ETY(5) luokiteltu 1 luokkaan kuuluvaksi, syöpää aiheuttavaksi aineeksi,

6) vinyylikloridimonomeerille altistuvien työntekijöiden terveyden suojelemista koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä 29 päivänä kesäkuuta 1978 annetun neuvoston direktiivin 78/610/ETY(6) tärkeimmät säännökset olisi johdonmukaisuuden ja selvyyden vuoksi sisällytettävä tähän direktiiviin, työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelun tasoa kuitenkaan heikentämättä,

7) direktiivi 78/610/ETY voidaan kumota tämän direktiivin täytäntöönpanon jälkeen,

8) tammi- ja pyökkipölyn syöpää aiheuttava vaikutus on todettu altistuneille työntekijöille tehdyissä epidemiologisissa tutkimuksissa; on varsin todennäköistä, että myös muunlaisen kovapuun pöly voi aiheuttaa syöpää; tämän vuoksi asianomaiset työntekijät ovat alttiina mahdolliselle vakavalle syöpäriskille,

9) työntekijöiden terveyden suojeluun olisi sovellettava ennalta varautumisen periaatetta; tämän vuoksi direktiivin 90/394/ETY soveltamisala olisi laajennettava kaikkiin kovapuupölyihin,

10) muiden puupölyjen syöpää aiheuttavien vaikutusten tutkimus on suotavaa; komission on tehtävä ehdotuksia työntekijöiden terveyden suojelemiseksi, kun riski on todettu,

11) direktiivin 90/394/ETY 16 artiklassa säädetään raja-arvojen määrittelemisestä käytettävissä olevan tiedon, myös tieteellisen ja teknillisen tiedon perusteella, kaikille niille syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille, joiden osalta tämä on mahdollista,

12) on aiheellista asettaa tällaiset raja-arvot kovapuupölyille; vinyylikloridimonomeerille tällä hetkellä vahvistettuja raja-arvoja olisi alennettava, jotta otettaisiin paremmin huomioon teknisiä toiminatapoja koskevat parhaat vähimmäisstandardit, joissa otetaan huomioon toteutettavuustekijät ja pidetään samalla voimassa tavoite, joka tarkoittaa työntekijöiden terveyden turvaamista työssä,

13) työntekijöitä on suojeltava tehokkaasti työperäisestä kovapuupölyille altistumisesta johtuvalta syöpäriskiltä; tämän direktiivin tavoitteena ei ole rajoittaa puun käyttöä siten, että se korvattaisiin muilla materiaaleilla tai siten, että tietyn puulajin käyttö korvattaisiin muiden puulajien käytöllä,

14) työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelua syöpää aiheuttaviin aineisiin liittyviltä vaaroilta koskevien vähimmäisvaatimusten noudattamisella pyritään jokaisen työntekijän terveyden ja turvallisuuden varmistamisen lisäksi myös takaamaan kaikille yhteisön työntekijöille suojelun vähimmäistaso,

15) syöpää aiheuttaviin aineisiin liittyviltä vaaroilta suojelu on tehtävä tasoltaan yhtenäiseksi koko yhteisössä; suojelun taso on määritettävä yleisillä periaatteilla, joiden avulla jäsenvaltiot voivat johdonmukaisesti soveltaa vähimmäisvaatimuksia,

16) tämän direktiivin sisältämät muutokset edistävät käytännössä sisämarkkinoiden sosiaalisen ulottuvuuden toteutumista, ja

17) päätöksen 74/325/ETY(7) mukaisesti komission on tämän alan ehdotuksia laatiessaan kuultava työturvallisuuden, työhygienian ja työterveyshuollon neuvoa-antavaa komiteaa,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivi 90/394/ETY seuraavasti:

1. Korvataan 1 artiklan 4 kohta seuraavasti: "4) Asbestin osalta, jota käsitellään direktiivissä 83/477/ETY(8), sovelletaan tämän direktiivin säännöksiä silloin, kun ne ovat työterveyden ja työturvallisuuden kannalta suotuisampia."

2. Lisätään 2 artiklan a alakohdan jälkeen alakohta seuraavasti: "aa) 'perimän muutoksia aiheuttavalla ainella'

i) ainetta, joka täyttää direktiivin 67/548/ETY liitteen VI mukaiset luokitteluvaatimukset, joiden perusteella se voidaan luokitella 1 tai 2 luokan perimän muutoksia aiheuttavaksi aineeksi;

ii) valmistetta, joka koostuu yhdestä tai useammasta i alakohdassa tarkoitetusta aineesta ja jossa yhden tai useamman erillisen aineen pitoisuus täyttää sellaiset pitoisuusrajoja koskevat vaatimukset, joiden perusteella valmiste voidaan luokitella 1 tai 2 luokan perimän muutoksia aiheuttavaksi aineeksi ja jotka on esitetty joko:

- direktiivin 67/548/ETY liitteessä I tai

- direktiivin 88/379/ETY liitteessä I, jos ainetta tai aineita ei mainita direktiivin 67/548/ETY liitteessä I tai jos aine mainitaan siinä ilman pitoisuusrajoja;".

3) Korvataan 1 artiklan 1 kohdassa, 3 artiklan 1 kohdassa, 2 kohdan ensimmäisessä ja toisessa luetelmakohdassa ja 4 kohdassa, 5 artiklan 5 kohdan c, d, e ja j alakohdassa, 6 artiklan a ja b alakohdassa, 10 artiklan 1 kohdan johdantokappaleessa ja a alakohdassa, 11 artiklan 2 kohdassa, 14 artiklan 3 kohdassa, 16 artiklan 1 kohdassa ja 17 artiklan 2 kohdassa viittaus syöpäsairauden vaaraa aiheuttaviin tekijöihin viittauksella syöpää aiheuttaviin aineisiin tai perimän muutoksia aiheuttaviin aineisiin.

4) Korvataan 2 artiklan b alakohdassa, 4 artiklan 1 kohdassa, 5 artiklan 2 kohdassa ja 5 kohdan johdantokappaleessa ja a alakohdassa viittaus syöpäsairauden vaaraa aiheuttavaan tekijään ilmauksella syöpää aiheuttavaan aineeseen tai perimän muutoksia aiheuttavaan aineeseen.

5) Lisätään liitteeseen I kohta seuraavasti: "5) Työ, johon liittyy altistuminen kovapuupölyille(9)."

6. Korvataan liitteessä III oleva A osa seuraavasti: "A. TYÖSSÄ TAPAHTUVAN ALTISTUMISEN RAJA-ARVOT

>TAULUKON PAIKKA>"

2 artikla

Direktiivi 78/610/ETY kumotaan 29 päivästä huhtikuuta 2003 lukien.

3 artikla

Komissio voi kahden vuoden kuluessa tämän direktiivin antamispäivästä ja uusimpien saatavilla olevien tutkimustulosten perusteella antaa neuvostolle ehdotuksen tarkistettujen raja-arvojen vahvistamiseksi vinyylikloridimonomeerille ja kovapuupölylle perustamissopimuksen 118 a artiklan mukaisesti.

4 artikla

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 29 päivänä huhtikuuta 2003. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava kirjallisesti komissiolle ne kansalliset säännökset, jotka ne ovat antaneet tai antavat tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä.

5 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

6 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Luxemburgissa 29 päivänä huhtikuuta 1999.

Neuvoston puolesta

W. MÜLLER

Puheenjohtaja

(1) EYVL L 196, 26.7.1990, s. 1, direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 97/42/EY (EYVL L 179, 8.7.1997, s. 4).

(2) EYVL C 123, 22.4.1998, s. 21.

(3) EYVL C 284, 14.9.1998, s. 111.

(4) Euroopan parlamentin lausunto annettu 22. lokakuuta 1998 (EYVL C 341, 9.11.1998, s. 134), neuvoston yhteinen kanta vahvistettu 22. joulukuuta 1998 (EYVL C 55, 25.2.1999, s. 39) ja Euroopan parlamentin päätös tehty 13. huhtikuuta 1999 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(5) EYVL L 196, 16.8.1967, s. 1, direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 97/69/EY (EYVL L 343, 13.12.1997, s. 19).

(6) EYVL L 197, 22.7.1978, s. 12.

(7) EYVL L 185, 9.7.1974, s. 15, päätös sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna vuoden 1994 liittymisasiakirjalla.

(8) EYVL L 263, 24.9.1983, s. 25, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 98/24/EY(EYVL L 131, 5.5.1998, s. 11).

(9) Luettelo joistakin kovapuulajeista löytyy 'Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans' sarjan osasta 62 'Wood Dust an Formaldehyde', julkaisija International Agency for Research on Cancer, Lyon 1995.

Top